KOLESTOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KOLESTOR 10 MG 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KOLESTOR 10 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502091726
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

KOLESTOR ®

10 mg filmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:10 mgatorvastatineeşdeğer atorvastatin kalsiyum

Yardımcı Maddeler:Mikrokristalin selüloz, laktozmonohidrat,kalsiyumkarbonat

presipite,simetikonemülsiyon,kroskarmelozsodyum,hidroksipropilselüloz,

polisorbat80,hidroksipropilselüloz,magnezyumstearat.Filmkaplamada;Opadry

YS-1-7040 White, karnaubavaks.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. KOLESTOR ®

nedir veneiçinkullanılır?

2. KOLESTOR ® ’ükullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. KOLESTOR ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. KOLESTOR ® ’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2

1.KOLESTOR ®

nedirveneiçinkullanılır?

Herbirfilmkaplıtablet,10mgatorvastatineeşdeğeratorvastatinkalsiyumveboyarmadde

olaraktitanyumdioksitiçeren30ve90tabletlikblisterambalajlardakullanıma

sunulmuştur.

KOLESTOR ®

beyazrenklioval film kaplı tablettir.

KOLESTOR ®

statinlerolarakdabilinenlipid(ya ğ)düzenleyicilerisimliilaçgrubuna

aittir.

Kolesterolvetrigliseridolarakbilinenya ğkökenlimaddelerindüşürülmesinde

kullan ılır.Normalbüyümesüreciiçingerekliolankolesteroldoğalolarakoluşanbir

maddedir.Ancakkandakikolesterol çokarttığında,kandamarlarınınduvarlarında

depolanarakdamarlar ındaralmasınavesonuçtatıkanmasınayolaçabilir.Buda

kalphastal ığınınenyaygınsebeplerindenbiridir.Yüksekkolesterolseviyelerinin

kalphastal ığıriskini arttırdığıkabuledilmektedir.

KOLESTOR ®

,tekba şınaazyağlıdiyetveyayaşamstildeğişiklikleribaşarısız

oldu ğundakandakikolesterolvetrigliseridlerolarakbilinenlipidleridüşürmekiçin

kullan ılır.Kolesterolseviyeleriniznormalolmasınarağmen;eğerkalphastalığıiçin

artm ışriskinizvarsa,KOLESTOR ®

buriskinazalt ılmasıiçindekullanılabilir.Tedavi

ırasındastandart kolesterol düşürücüdiyetedevametmelisiniz.

2.KOLESTOR ®

kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

KOLESTOR ® ’uaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Çocukdoğurmapotansiyelinizvarsaveuygunbirdoğumkontrolyöntemi

kullanmıyorsanız,

Hamileyseniz, hamile kalmayaçalışıyorsanızyadaemziriyorsanız

Çocuksahibiolmayıplanlıyorsanızyaklaşık1ayöncedenKOLESTOR ®

kullanımınıkesmenizi doktorunuzönerecektir.

DahaönceKOLESTOR ® ’ayadakanlipidlerinidüşürenbenzerilaçlarayada

yardımcı maddelerinekarşı reaksiyongeçirdiyseniz,

Karaciğerinizi etkileyenbir hastalığınızvarsayadageçirdiyseniz,

Karaciğerfonksiyon testlerinizdeaçıklanamayan anormal sonuçlarınızolduysa.

Aşırı miktardaalkolaldıysanız

3

KOLESTOR ® ’uaşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Böbrek problemlerinizyadaböbrek problemi öykünüzvarsa,

Sizdeveyaailenizin diğer fertlerindekas hastalığımevcutsa,

Dahaöncediğerlipiddüşürücüilaçlar(örneğinstatinlerveyafibratlar)iletedavi

sırasında kas sorunlarınızolduysa,

S ürekli veyüksek miktardaalkolalıyorsanız.

Baz ışekerlere karşıintolerans var ise

Önemlibirsolunumgüçlüğünüzvar ise

Hipotiroidizm(v ücuttatiroidhormonunungereğindenazüretilmesi)varsa

70ya şındandahayaşlıisenizŞekerhastalığıaçısındanriskfaktörlerinizvar

ise. Şekerhastalığınızvarsaveyaşekerhastalığıgeliştirmeriskinizvarsa;bu

ilac ıkullanırkendoktorunuzsiziyakındanizleyecektir.Kanınızdayüksek

şekerveyağseviyelerinizvarsa,fazlakiloluisenizveyüksekkanbasıncınız

varsa; şeker hastalığıgeliştirmeriskinizolabilir.

ğerbunlardanherhangibirisiziniçingeçerliisekassistemiileilgiliyanetkiler

çısındanriskleriniziöngörebilmekiçindoktorunuzKOLESTOR ®

tedavisi öncesinde

ves ırasındakantestleriyapmayaihtiyaçduyacaktır.

Eğerdahaönceinmegeçirdiysenizdoktorunuzasöyleyiniz;doktorunuzsiziniçinenuygun

tedaviyevedozakarar verirken bunu dikkatealacaktır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KOLESTOR ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

KOLESTOR® kullanırken, gündebiryadaikiküçük bardakgreyfurt suyundan fazlasını

içmeyiniz.ÇünküyüksekmiktardagreyfurtsuyuiçmekKOLESTOR ® ’unetkilerini

değiştirebilir.

4

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizyadahamilekalmayaçalışıyorsanızKOLESTOR ®

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızKOLESTOR ® kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

KOLESTOR ® kullanımınınaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerindeherhangibir

olumsuzetkisiolmasıbeklenmemektedir.Eğerbuilaçsürüşyeteneğinizietkiliyorsaaraba

kullanmayınız.Aletvemakinekullanmayeteneğinizinetkilendiğinidüşünüyorsanızbunları

kullanmayınız.

KOLESTOR ® ’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

KOLESTOR ®

laktozi çerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

şıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasage çiniz.

KOLESTOR ®

sodyumi çerir.Eğerkontrollüsodyumdiyetindeysenizbunugöz

önündebulundurunuz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bazı ilaçlarKOLESTOR ® 'un etkinliğinideğiştirebiliryadabazı ilaçların etkinliği

KOLESTOR ®

taraf ındandeğiştirilebilir.Butürbiretkileşimilaçlarınbirininyadaher

ikisinindeetkinli ğiniazaltabilir.Ayrıcarabdomiyalizdiyebilinen,önemliamanadir

rastlanankaszay ıflığıdurumudadahilolmaküzereyanetkilerinriskiniyada

ciddiyetiniartt ırabilir.DoktorunuzKOLESTOR ®

dozunuzakararverirkenbunug öz

önündebulunduracaktır.

5

KOLESTOR ®

ileetkile şimi olabilecekbazıilaçlar:

Ba ğışıklıksistemininçalışmasınıdeğiştirenilaçlar;örneğinsiklosporinyada

terfenadin,astemizol gibi alerjik hastal ıklarakarşıetkiliilaçlar

Bellienfeksiyonhastal ıklarınakarşıetkiliilaçlaryadamantarhastalıklarına

şıetkiliilaçlar;örneğineritromisin,klaritromisin,ketokonazol,itrakonazol,

rifampin,fusidik asit

Lipidd üzenleyicibaşkailaçlar;örneğingemfibrozil,fenofibrat,kolestipol

Y üksek

tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarlar ın

daralmas ı/tıkanmasıileortayaçıkangöğüsağrısı)içinkullanılanbazı

kalsiyumkanalblokerleri; örneğinverapamil,diltiazem

Kalpritmini d üzenleyiciilaçlar;örneğindigoksin,amiodaron

AIDS (HIV) tedavisinde kullan ılan

ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,darunavir,nelfinavir gibi (proteaz

inhibit örleri) ilaçlar

HepatitCtedavisindekullan ılanboceprevir(proteazinhibitörü)

KOLESTOR ®

ileetkile şimegirdiğibilinendiğerilaçlar;ezetimib(kolesterol

üşürücü),varfarin(kanpıhtılaşmasınıazaltır),doğumkontrolhapları,

stiripentol(saran öbetiengelleyici),simetidin(ülservemideyanmasıiçin

kullan ılır),fenazon(ağrıkesici),antiasitler(alüminyumvemagnezyumiçeren

ımsızlık ilaçları) vesarıkantaron(St.John’sWort)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.KOLESTOR ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

KOLESTOR ®

'unyetişkinler,10yaşveüzeriçocuklariçingünlükbaşlamadozu10

mg’dır.

Budozihtiyacınızolanmiktarıaldığınızbelirlenenekadardoktorunuztarafından

arttırılabilir.Doktorunuz4haftaveyadahauzunaralıklarlakontrolederekdozusize

6

uygunhalegetirecektir.KOLESTOR ®

'unyetişkinlerdeenyüksekdozugünde1kez

80 mg, çocuklardagündebir kez20 mg’dır.

KOLESTOR ®

tedavisinebaşlamadanöncestandartkolesteroldüşürücübirdiyete

girilmelidir vebu diyetKOLESTOR ®

tedavisisırasında dadevam ettirilmelidir.

KOLESTOR ®

'udoktorunuzunsöylediğigibialınız.Emindeğilsenizdoktorunuzlave

eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama yoluvemetodu

KOLESTOR ®

tabletler bütün olarak su ileyutulmalıdır.

Dozlargünün herhangi bir saatinde,yemeklebirlikteveyaayrı olarakalınabilir.

Bunarağmen, dozunuzu günü aynı saatlerindealmayıdeneyiniz.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı

10yaşveüzeriçocuklardatavsiyeedilenbaşlangıçdozu10mg,tavsiyeedilenmaksimum

dozise günde20mg’dır.

Yaşlılardakullanımı

YaşlıhastalariletümpopülasyonarasındaKOLESTOR ®

‘unemniyeti,etkinliğivelipid

tedavi amaçlarınaulaşılması arasında hiçbirfarklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliği olan hastalardadozayarlamasıgereklideğildir.

Karaciğeryetmezliği:

KOLESTOR ®

aktifkaraci ğerhastalığıolanhastalardakullanılmamalıdır.Karaciğer

hastal ığıhikayesiolanhastalardadikkatlikullanılmalıdır.KOLESTOR ®

iletedaviye

şlamadanöncevebaşlandıktansonraperiyodikolarakkaraciğerfonksiyon

testleriyap ılmalıdır.

EğerKOLESTOR ® ’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

7

Kullanmanız gerekendendahafazlaKOLESTOR ®

kullandıysanız:

KOLESTOR ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

KOLESTOR ®

'ukullanmayı unutursanız

Birdozunuzualmayıunuttuğunuzubirsonrakidozunuzunzamanıgelmedenönce

hatırlarsanız, hatırlar hatırlamazalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

KOLESTOR ®

iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler;builacınkullanımıileilgili

ilavesorunlarınızvarsaveyatedavinizisonlandırmakistiyorsanızdoktorveyaeczacınızla

görüşünüz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiKOLESTOR ®

'uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KOLESTOR ®

'ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anjiyonörotiködem(yüzde,dildevesolukborusundanefesalmayızorlaştırabilecek

şişlik).Buçokciddiyanetkiçokseyrekgörülür.Eğerbunlardanbirisizdemevcut

ise hemen doktorunuzabildiriniz.

Ciltte,ağızdagözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,

kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddihastalıkhali.

Ayaktabanıveavuçlardasutoplayabilen,pembe-kırmızılekelerlekarakterizecilt

döküntüsü

Nadiren,hastalardakaszayıflığıyadailtihabıgörülmüştürveçokseyrekolarak,

ciddiyaşamıtehditedenpotansiyelbirdurumadönüşebilir(rabdomiyaliz).Halsizlik

veateşileberaberkaszayıflığı,hassasiyetiveyaağrısıolmasıdurumunda

KOLESTOR ® ’ukullanmayıdurdurunuzvederhal doktorunuzabildiriniz.

8

DoktorunuzKOLESTOR ®

kullanmayıkesmeniziönerdiktensonrakasproblemleriniz

devamediyorsaderhaldoktorunuzabildiriniz.Budurumdadoktorunuzkasproblemlerinizin

nedeninibulmak için dahafazla testyapabilir.

ÇokseyrekdurumlarKOLESTOR ®

kullanan10.000hastada1 ’denazınıetkiler(Bu

daKOLESTOR ®

kullanan10.000hastadan9.999 ’undabuyanetkileringörülmesinin

beklenmemesi anlam ınagelir.).

Beklenmedikveyaola ğandışıkanamayaşarsanızyadaçürükoluşursabu

karaci ğerşikayetineyorulabilir.DoktorunuzsizKOLESTOR ®

almaya

başlamadanönceveyaKOLESTOR ®

alırkenkaraciğerproblemisemptomlarınız

varsakaraciğerinizikontroletmekiçinkantestleriyapmalıdır.Karaciğerproblemini

gösterenaşağıdasıralananbelirtilerinizvarsaenyakınzamandadoktorunuza

bildiriniz:

oYorgunlukyadazay ıflık hissi

o İştahkaybı

o Üst karın ağrısı

oKoyuamberrenkliidrar

o Cildinizveyagözlerinizdeki beyazbölgenin sararması

Stevens-Johnsonsendromu(deri,a ğız,gözvecinselorganlardaciddisu

toplama),eritemam ültiforme(lekelikırmızıdöküntü),görmebozukluğu,

bulan ıkgörme,duymakaybı,tendonyaralanmaları,karaciğeryetmezliği,tat

almadade ğişiklik, erkeklerdememebüyümesi.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerinhepsi oldukçaseyrekgörülür.

Diğerolasıyanetkiler:

YaygındurumlarKOLESTOR ®

kullanan100hastan ın1ila10’unuetkiler

Burunyollar ındailtihap,boğazağrısı,burunkanaması,

9

Alerjik reaksiyonlar

Kan şekerseviyelerindeartış(şekerhastalığınızvarsakanşeker

seviyelerinizidikkatleizlemeyedevamediniz),kankreatinkinaz

seviyelerindeart ış

Baş ağrısı

Midebulantısı,kabızlık,gaz,hazımsızlık,ishal

Eklem ağrısı,kas ağrısı vesırt ağrısı

Karaciğerfonksiyonunuzun anormal olabileceğineişareteden kan testisonuçları

YaygınolmayandurumlarKOLESTOR ®

kullanan1000hastada1ila10 ’unuetkiler.

Bunlar:

İştahkaybı,kiloalımı,kanşekeriseviyesindedüşüş(şekerhastalığınızvarsa,

kan şekeriseviyelerinizi dikkatleizlemeyedevamediniz)

Kabusg örme,uykusuzluk

Sersemlik,ke çeleşmeveyaelveayakparmaklarındakarıncalanma,ağrı

veyadokunmayakar şıduyarlılıktaazalma,tatduyusundadeğişiklik,hafıza

kayb ı

Bulan ık görme

Kulaklardave/veyakafada çınlama

Kusma,ge ğirme,altvfeüstmideağrısı,pankreatit(karınağrısınasebep

olanpankreas iltihab ı)

Hepatit( karaci ğer iltihabı)

Derid öküntüsüvekaşınma,kurdeşen,saçdökülmesi

Boyuna ğrısı,kasyorgunluğu

Yorgunluk,iyihissetmeme,g üçsüzlük,göğüsağrısı,özellikleayakbileğinde

olmak üzereşişme(ödem), artmışsıcaklık

İdrar testindebeyazkanhücrelerinintespit edilmesi

SeyrekdurumlarKOLESTOR ®

kullanan10.000hastan ın1ila10’unuetkiler

Bunlar:

G özbozukluğu

Beklenmeyenkanamaveyamorarma

10

Sar ılık (derivegözaklarınınsararması)Tendonzedelenmesi

ÇokseyrekdurumlarKOLESTOR ®

kullanan100.000hastan ın1ila10’unuetkiler

Biralerjikreaksiyon–semptomlar;anihırıltılısolunumvegöğüsağrısıveyadarlık,

gözkapakları,yüz,dudaklar,ağız,dilveboğazdaşişme,nefesalmadazorluk,

kolaps

İşitme kaybı

Jinekomasti(erkekvebayanlardamemebüyümesi

Statinlerle(KOLESTOR ®

ileayn ıtipilaçlarla) bildirilendiğer yanetkiler:

Uykusuzlukvekabusg örmeyiiçerenuykubozuklukları,hafızakaybı,kafa

ışıklığı(konfüzyon)

Cinsel zorluklar

Depresyon

S ürekliöksürükve/veyanefesdarlığıveyaateşiçerensolunumproblemleri,

Şekerhastalığı(diyabet).Kanınızdayüksekşekerveyağseviyelerinizvarsa,fazla

kiloluisenizveyüksekkanbasıncınızvarsa;şekerhastalığıgörülmesidahaolasıdır.

Doktorunuzbu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KOLESTOR ®

'unsaklanması

KOLESTOR ® 'üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°Caltında odasıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajın üzerindebelirtilen son kullanma tarihinden sonra KOLESTOR ®

'ukullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajındabozukluklar farkederseniz KOLESTOR ® ’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. veTic.A.Ş.

BüyükdereCad. No:193Levent 34394Şişli-İstanbul

Tel :(0212)33939 00

Faks: (0212)3391199

11

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780,Lüleburgaz

Tel:(0 288)427 10 00

Faks: (0 288)427 14 55

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.