KLOVIREKS-L

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLOVIREKS-L 250 MG 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLOVIREKS-L 250 MG 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asiklovir

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541791908
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KLOVİREKS-L ®

250mg liyofilizeenjektabltoz

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Her birflakon 250mgasiklovir içerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumhidroksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.KLOVİREKS-Lnedirveneiçinkullanılır?

2.KLOVİREKS-L’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.KLOVİREKS-Lnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.KLOVİREKS-L’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.KLOVİREKS-Lnedir veneiçinkullanılır?

KLOVİREKS-L,Herpessimplexvirüs(HSV),Varicellazostervirüs(VZV)ve

Cytomegalovirus(CMV)adlıvirüslerekarşı etkiliantiviral bir ilaçtır.

KLOVİREKS-Laktifmaddeolarakasikloviriçerirveherkutudabeyazrenkte5adetflakon

içerenambalajlar halindedir.

KLOVİREKS-L,suçiçeği,zona,uçuk,genitalherpesveHerpessimplex’insebepolduğu

diğeriltihaplarıntedavisindeendikedir.Uçuk,genitalherpesvediğerherpesiltihaplarının

yenidengörülmesiniengeller.BağışıklıksistemiyetersizhastalardaHerpessimplex’inneden

olduğuiltihabınönlenmesindekullanılır.Kemikiliğinakliyapılmışhastalarda

Citomegalovirüs(CMV)’ün neden olduğu iltihabın önlenmesindeendikedir.

2.KLOVİREKS-L’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

KLOVİREKS-L’yiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

KLOVİREKS-L’yikullanırkenbiralerjikreaksiyongelişirse(döküntü,bölgeselağrıveya

şişme)ilacı kullanmayıkesinizvedoktorunuzasöyleyiniz.

Asiklovirveyavalasiklovire(birçeşitantiviralilaç)karşıalerjikisenizbuilacı

kullanmayınız.

KLOVİREKS-L’yiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Böbrek bozukluğunuzvarsaaldığınızKLOVİREKS-Ldozunun azaltılması gerekmektedir.

Yaşlıysanız(65yaşüzerinde)böbrekfonksiyonlarınızınazalmasımuhtemelolduğundan,

dozazaltılmasınaihtiyacınızolabilir.

Hemyaşlıhastalarhemdeböbrekbozukluğuolanhastalardanörolojikyanetkigelişme

riskiyüksektir vebuetkilerinvarlığıyakından izlenmelidir.

Özellikleaktiflezyonlarınız(kabartıveyakabarcıklar)mevcutolduğunda,virüs

bulaştırmama konusundagerekliönlemleri almalısınız.

YüksekdozdaKLOVİREKS-Lkullanacaksanız,özelliklesusuzkalmışsanızveyaböbrek

bozukluğunuzvarsa, böbrek fonksiyonlarınızaözel dikkat göstermelisiniz.

KLOVİREKS-L’yiağızdan almamalısınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KLOVİREKS-L’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

Veriyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

KLOVİREKS-Lhamileliktesadece,sizesağlayacağıyararoluşturabileceğirisklerdenfazla

ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emzirmedönemindeKLOVİREKS-Lkullanacaksanızdikkatliolmalısınız.

Araçvemakinekullanımı

KLOVİREKS-Lgenelliklehastanedeyatanhastalardakullanılır.Ancak,araçvemakine

kullanımıkonusunda,uykuhalininolmasıvekonsantrasyonvetepkivermedeaksamagibi

yanetkilergörülebildiğigözönündebulundurulmalıdır.Araçvemakinekullanmadanöncebu

yanetkilerin sizdebulunmadığındanemin olunuz.

KLOVİREKS-L’niniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda1.1mmol(25.87mg)sodyumihtivaeder.Budurum,kontrollü

sodyum diyetindeolanhastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Önemli bir etkileşimiyoktur.

Probenesid(guthastalığınıntedavisindekullanılanbirilaç)vesimetidin(ülsertedavisiiçin

kullanılanbirilaç)KLOVİREKS-L’ninetkisiniarttırır.BenzerolarakKLOVİREKS-L,

bağışıklığıbaskılanmışnakillihastalardakullanılanyüksekdozmikofenolatmofetilile

birliktekullanıldığındadaetkisiartar.Ancakdozayarlamasıgereklideğildir.Siklosporinve

takrolimus(bağışıklığıbaskılanmışnakillihastalardakullanılanilaçlar)ilebirlikte

kullanılacaksa dikkatliolunmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.KLOVİREKS-Lnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

KLOVİREKS-L'ningereklidozu1saatkadarlıkbirsüredeyavaşolarakdamariçine

uygulanmalıdır.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocuğunuzunyaşına,kilosunavehastalığınabağlıolarakdozayarlanmasınaihtiyaçolabilir.

Doktorunuzhastalığına bağlıolarak çocuğunuzun ilaçdozunu belirleyecekveuygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:

EğeryüksekdozdaKLOVİREKS-Lkullanacaksanızyeterikadarsualmayadikkatedin.

Böbrek bozukluğunuzvarsadozun azaltılmasınaözellikledikkat edilmelidir.

Özel kullanımdurumları:

BöbrekfonksiyonbozukluğubulunanhastalardaKLOVİREKS-Ldikkatleuygulanmalıdır.

Yeni doğanlardaKLOVİREKS-Ldozu vücut ağırlığınagörehesaplanır.

EğerKLOVİREKS-L’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaKLOVİREKS-Lkullandıysanız:

KazaragünlercetekraredenyüksekdozKLOVİREKS-Laldıysanıznörolojikbelirtiler(baş

ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir.

Hemodiyaliz,KLOVİREKS-L’nin kandanatılmasınıönemli ölçüdearttırır.

KLOVİREKS-L’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

KLOVİREKS-Lkullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

KLOVİREKS-Liletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Doktorunuzadanışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiKLOVİREKS-L’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Döküntü, deridekaşıntıyadakurdeşengibialerjikreaksiyonlar

Yüz, dudaklar, dilyadavücudun diğerbölümlerindeşişlik

Nefes darlığı, hırıltılı solunumyadasolunum güçlüğü

Açıklanamayan ateş veözellikleayakta duru r kenbitkinlik

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın : 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birindenfazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Yaygıngörülen yanetkiler:

Uygulamayapılan bölgedeşişlik vekızarıklık

Bulantı

Kusma

Karaciğerileilişkilienzimlerdegeçici artışlar

Kan veüretestlerinde değişiklikler

Derideışığakarşı hassasiyet (fotosensitivite)

Yaygınolmayanyanetkiler:

Kırmızı kan hücreleri (alyuvar)sayısındaazalma

Beyazkan hücreleri (akyuvar)sayısındaazalma

Trombosit(kan pulcuğu)sayısındaazalma

Çok seyrekgörülen yanetkiler:

Halüsinasyonlar

Psikotik semptomlar(duygu vedüşüncebozuklukları)

Huzursuzluk

Zihin karışıklığı

Baş ağrısı

Sersemlik

Titreme

Hareket kontrolündeki zorluğabağlıyürümebozukluğu (ataksi)

Konuşmaveyadilileilgilibozukluk (disartri)

Nöbetler

Uyku hali

Uyuşukluk

Düşünme,konsantrasyonvekarar vermekonularındabozukluk

Yüksek ateş

Ensefalopati (birçeşitbeyin iltihabı)

Koma

İshal

Karın ağrısı

Hepatit (karaciğerin iltihaplanması)

Sarılık

Böbrekyetmezliği dahil böbrek bozukluğu

Böbrekağrısı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.KLOVİREKS-L’ninsaklanması

KLOVİREKS-L’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındaveışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihindensonraKLOVİREKS-L’yikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKLOVİREKS-L’yi

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

Prof. Dr. Bülent TarcanSok., Pakİş Merkezi No: 5/1

34349Gayrettepe,İstanbul

Tel:0212 337 38 00

ÜretimYeri: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

Sanayi Cad.No:13

Yenibosna,Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı../../..tarihinde onaylanmıştır.