KLOROBEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLOROBEN 30 ML SPREY
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLOROBEN 30 ML SPREY
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580510027
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

KLOROBENoral sprey

Ağızveboğaziçyüzeyine(haricen)uygulanır.

-Etkinmadde: 1şişe(30 ml),36mg klorheksidinglukonat, 45mgbenzidaminHCIiçerir.

- Yardımcımaddeler:Polisorbat20,sorbitol(%70),propilenglikol,kinolinsarısı,nane

esansı,sükraloz, ecocoolMP, patentVmavi,sitrikasit monohidrat,sodyumsitrat dihidrat,

safsu

BuKullanma Talimatında:

1. KLOROBENnedirveneiçinkullanılır?

2.KLOROBEN’i kullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler

3.KLOROBEN nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KLOROBEN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. KLOROBENnedirveneiçinkullanılır?

KLOROBEN, yeşilrenkli,tatlımsıburuktadasahip,ferahlatıcınanekokulu

berrakçözeltidir. KLOROBENpompaaparatlı,beyazHDPEşişelerdekartonkutu

içerisindebulunur.Herbirkutuda1adet şişebulunmaktadır.

KLOROBEN, antimikrobiyal(mikroplarıöldürenveyaçoğalmasınıdurduran)

Builacıkullanmaya başlamadanönceKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Dahasonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacınkullanımısırasında, doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

2

ilaçlarolarak isimlendirilengrubaait,ağrıveinflamasyonun(iltihap)tedavisinde

kullanılan,ayrıcayüzeyelolarakuygulandığındalokalanestezik(uygulandığı

bölgedehissizleşmeyisağlayan)etkigösteren benzidamin HCIiçermektedir.

KLOROBEN ,ağızveboğazmukozasındaenflamasyonveağrıylaseyredendişeti

iltihabı,ağızyüzeyiiltihabı,yutakiltihabı,bademcikiltihabıveağıziçinde

görülen yaralarda,

A ğızveboğazdailtihapoluşturanmikrobikhastalıklarınönlenmesinde,hastanın

yutmafonksiyonununrahat latılmasıvedişetirahatsızlıklarındabelirtilerin

giderilmesinde,

D işleriçevreleyen dokulardakiişlemlerdenöncevesonra,

I şıntedavisivekanserilaçtedavisisonrasıveyadiğernedenlerebağlıağıziçi

tabakasınıniltihaplarında(mukozitlerde),

Dişlerinetrafındakibakteriveyiyecekartıklarınınoluşturduğutabakanın(dental

plak) önlenmesindekullanılır.

2.KLOROBEN’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

KLOROBEN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Benzidamin veklorheksidineveyaKLOROBEN’iniçindekimaddelerden

herhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınızvarisekullanmayınız.

Hamile isenizveya emziriyorsanızKLOROBEN’ikullanmayınız.

KLOROBEN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

KLOROBEN göz iletemasedersederhalbolsuileiyiceyıkayınız.KLOROBEN

yalnızcaağıziçineuygulanır, gözlervekulaklariletemasından kaçınınız.

KLOROBEN’iyutmayınızvetükürmeksuretiyleağızdan uzaklaştırınız.

Boğazağrısıbakteriyeliltihaplaoluşmuşveyailtihaplabirliktegörülüyorsa,

KLOROBENkullanımınailaveolarakdoktortavsiyesiyleantibiyotiktedavisi

uygulan masıgerekebilir.

Böbrekvekaraciğerbozukluğunuzvarisedikkatlikullanmanızgerekir.

Klinikçalışmalaryetersizolduğundan 6 yaşın altındakiçocuklardakullanmayınız.

Ağıziçinde,dilvedişüzerindegeridönüşümlürenkdeğişikliğiyapabilir.

Renklenmeyienazaindirmekiçinkullanmadanöncedişlerinizifırçalamanız

önerilir.

3

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse lütfen

doktorunuzadanışınız.

KLOROBEN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekve içeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

HamileisenizKLOROBEN’ikullanmayınız

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

BebeğiniziemziriyorsanızKLOROBEN’ikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araç ve makine kulla nımıüzerineherhangibirolumsuzetkisisözkonusu değildir.

KLOROBEN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürün,sorbitoliçerdiğiiçin,eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürün,propilenglikoliçermektedirfakatuygulamaşeklindendolayıuyarı

gerektirmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

KLOROBEN’in bilinen önemlibiri laçetkileşimiyoktur.

KLOROBEN’iniçerdiğietkenmaddelerdenklorheksidinintuzları,sabunvediğereksi

yüklü (anyonik)bileşiklerle,kloramfenikol(antibiyotiktürü),bazıinorganiktuzlarve

organikbileşiklerilegeçimsizdir;benzidaminleherhangibirilaçetkileşimi

bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışu anda kullanıyorsanızveyasonzamanlarda

k ullandınıziselütfen doktorunuzaveyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. KLOROBENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

KLOROBENdirektolarakboğazayadainflamasyonlu(iltihaplı)alanauygulanır.Genel

doz5-10 spreydir.Gerekirseher1,5- 3saattebirtekrarlanır.

4

Uygulama yoluvemetodu:

KLOROBENseyreltilmeden(sulandırılmadan)kullanılır.KLOROBENyutulmamalıve

tükürmeksuretiyleağızdanuzaklaştırılmalıdır.

İlkkullanımdanönce,yüzdenuzakbiryönedoğrututularak,düzenlibirpüskürtmeelde

edilinceyekadar, pompalamadüğmesinebirkaçkezbasılmalıdır.

Ağıziyiceaçılıp,spreyburnuağzıniçinesokularak,ağızboşluğunasıkılmalıdır.Buişlem

en az4 defadeğişikbölgelerdetekrarlanmalıdır.

Uygulandıktansonraşişekutusunayerleştirilip,dikduracakşekildesaklanmalıdır.

KLOROBEN’iniçeriğindebulunanklorheksidintedavisüresinceplakvedişetiiltihabı

oluşumundaazalmayapar.Ağıztemizliğiyöntemlerinealternatifolarakkullanılıyorsa

KLOROBENen az1 dakikaağızdatutulmalıdır.

KLOROBEN’dekiklorheksidininsebepolduğurenklenmeyienazaindirmekiçin

kullanmadan önce dişlerifırçalamakuygundur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6 yaşınüzerindekiçocuklarda,spreydirektolarakboğazaveyainflamasyonlualana

uygulanır. Geneldoz5 spreydir. Gerekirseher1,5-3saattebirtekrarlanır.

YeterlisayıdadeneyimolmamasınedeniyleKLOROBEN’in6yaşınaltındakiçocuklarda

kullanımıtavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalara, yetişkinlerleaynıdozuygulanabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/K araciğeryetmezliği:

Şiddetliböbrekveyakaraciğeryetmezliğiolanhastalarda,dikkatlikullanılmalıdır(Bkz.

Bölüm. 4.4).

EğerKLOROBEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKLOROBENkullandıysanız:

KLOROBEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

Etkin maddenin uygulamayolu dikkatealındığındazehirlenmemümkün değildir.

Ancak,KLOROBEN ’inyanlışlıklaiçilmesidurumunda,doktorunuzbelirtilereyönelik

tedavi uygulayacaktır.

5

KLOROBEN’ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

KLOROBENiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi, KLOROBEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KLOROBEN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anigelişen nefesdarlığı, cilttedöküntü, yüzdeve/veyadildeşişme(anaflaksi)

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları(hipersensitivite)

Alerjikreaksiyon

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkilerdenbirisizdemevcutise,sizin

KLOROBEN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.Buçokciddiyanetkileroldukça seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Tahrişebağlıciltreaksiyonları

Ağızdameydanagelen döküntü

Boğaztahrişiveöksürük

Tükürükbezindebüyüme

Bunlarciddi yanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkilerçokseyrek

görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ağızdokusundahissizleşme

Ağızdaiğnebatmasıveyanmahissi

Başdönmesi, başağrısı,uyuşukluk

Bulantı, kusma, öğürme

Ağızkuruluğu veyasusuzlukhissi

Ağızdaserinlikhissi

Tatalmadadeğişiklik

Dişlerdevediğerağıziçiyüzeylerdelekelenme

Diştaşıoluşumundaartış

BunlarKLOROBEN’inhafifyanetkileridir.Buyanetkilerdozazaltıldığındaveyatedavi

kesildiğindekaybolur.

6

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tradresindeyeralan“ İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydana gelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. KLOROBEN’insaklanması

KLOROBEN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklanmalıdır.

Son kullanmatarihiy leuyumluolarakkullanınız

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraKLOROBEN’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKLOROBEN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

Drogsan İlaçlarıSanayiveTicaretA.Ş.

Oğuzlarmahallesi1370.sokak7/3 Balgat

06520Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 287 74 10

Fax:0312 287 61 15

İmalYeri:

Drogsan İlaçlarıSanayiveTicaretA.Ş.

06760Çubuk-Ankara

Bukullanmatalimatı…/…/…tarihindeonaylanmıştır.