KLORHEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLORHEX PLUS ORAL SPREY, 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLORHEX PLUS ORAL SPREY, 30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Diğer boğaz hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580510058
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-02-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

KLORHEXPLUSoralsprey

Ağıziçinepüskürtülerekuygulanır.

Etkinmadde:30 mloral sprey0,075gflurbiprofenve0,036gklorheksidin diglukonatiçerir.

Yardımcımaddeler:Makrogolgliserolhidroksistearat40,gliserol,sakkarin sodyum, sorbitol

sıvı, kristalizeolmayan(%70’lik),ecocool MP,naneesansı,patentmavisiV,

sodyumhidrojenkarbonat,etanol(%96),safsu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksiziniçin reçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. KLORHEXPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2. KLORHEXPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. KLORHEXPLUSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. KLORHEXPLUS’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. KLORHEXPLUSnedir veneiçinkullanılır?

KLORHEXPLUS, ağıziçi bölgesel tedavisindekullanılan bir ağızpreparatıdır.

KLORHEXPLUS,ağızveboğazdailtihapoluşturanmikrobikhastalıklarınönlenmesinde,

yutmafonksiyonununrahatlamasındavedişetirahatsızlıklarındabelirtileringiderilmesinde

kullanılır. Diş hekimliğinde işlemlerden öncekoruma amaçlıkullanılabilir.

KLORHEXPLUS,30mlspreyaplikatörlübeyazrenkliHDPEşişedevekartonkutu

ambalajdatakdim edilir.

2. KLORHEXPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

KLORHEXPLUS’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Flurbiprofene,klorheksidin’eveyaürününformülündebulunanyardımcımaddelerden

herhangibirinekarşı aşırı hassasiyetinizvarsa,

Asetilsalisilik asitveyadiğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlarakarşıhassasiyetiniz

varsa,

Öncedenbronkospazm(bronşiyaldaralmanedenlinefesalmagüçlüğü),asetilsalisilikasityada

diğersteroidolmayanantiinflamatuarilaçlarınkullanımınabağlınezle(rinit)yadakurdeşen

(ürtiker)geçirdiyseniz,

2

Mideveonikiparmakbağırsağımukozasındaoluşanyaralarınız(peptikülseriniz)varsaveya

geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz.

Hamile isenizveyaçocuk emziriyorsanız.

KLORHEXPLUS’ı aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbrekyetmezliği, kalpyetmezliğiyadakaraciğeryetmezliğinizvarsa.

Ağıziçinde,dilvedişüzerindegeridönüşümlürenkdeğişikliğivarsa,(Dişlekelenmesi

zararsızdır veuygulamadan öncedişfırçalamaylaen azaindirilebilir.)

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KLORHEXPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

KLORHEXPLUS’ın kullanımyolu nedeniyleyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

HamileisenizKLORHEXPLUS’ıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

KLORHEXPLUSkullanılırkenemzirmeyesonverilmeliyadailaçkesilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

KLORHEXPLUS’ınarabavemakinekullanmayaetkisikonusundaçalışılmamıştır,fakat

farmakodinamiközelliklerivegenelemniyetprofilinedayanılarakbiretkioluşturması

beklenmez.

KLORHEXPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Ürünün içeriğindeetanol, sorbitol, gliserol vesodyum bulunmaklabirliktekullanımyolu ve

dozu nedeniyle herhangibir uyarıgerektirmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

KLORHEXPLUS’ınetkinmaddelerindenflurbiprofenfurosemidindiüretikfaaliyetininadiren

azaltabilir.Ayrıca,flurbiprofennadirenantikoagülanilaçlarlaetkileşimegirebilir.Bununyanı

sıraflurbiprofenin digoksin, tolbutamid veantiasitilebir etkileşimi olmamaktadır.

KLORHEXPLUS’ınetkinmaddelerindenklorheksidinintuzları,sabunvediğereksiyüklü

(anyonik)bileşiklerle,kloramfenikol(antibiyotiktürü),bazıinorganiktuzlarveorganik

bileşikler ile geçimsizdir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuzaveyaeczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. KLORHEXPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Günde3defailgilibölgeyedoğrudan3püskürtmeyapılarakuygulanır.Herbirpüskürtme0.13

mlolup,0,325 mgflurbiprofen ve0,156mgklorheksidin içerir.

3

Uygulama yoluvemetodu:

KLORHEXPLUSoral spreyağızdailgili bölgeyepüskürtülerekuygulanır,yutulmamalıdır.

Değişikyaş grupları:

Pediyatrikpopülasyon:

12yaşaltı çocuklardakullanılmamalıdır.

Geriyatrikpopülasyon:

Yaşlılardakullanımıile ilgili veri bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliği olanhastalardadikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliği olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır.

EğerKLORHEXPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

varise doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaKLORHEXPLUSkullandıysanız:

KLORHEXPLUS’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıile

konuşunuz.

KLORHEXPLUS’ıkullanmayıunutursanız:

İlacınızı almayı unutursanızbekleyinizvebir sonraki dozunuzuzamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçinçift dozalmayınız.

KLORHEXPLUSiletedavi sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

KLORHEXPLUSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkilerhakkında birbilgi

bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KLORHEXPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuza söyleyiniz:

Hassasiyet bulguları

Lokal irritasyonlar

Tad almadadeğişiklik

Dişlerdevediğer ağıziçiyüzeylerdelekelenme

BunlarKLORHEXPLUS’ın hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’ne

4

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5. KLORHEXPLUS’ınsaklanması

KLORHEXPLUS’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraKLORHEXPLUS’ıkullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizKLORHEXPLUS’ı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: Drogsanİlaçları San. veTic.A.Ş.

OğuzlarMah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

Üretici : Drogsanİlaçları San. veTic.A.Ş.

06760 Çubuk / Ankara

Bukullanma talimatı02.09.2015tarihinde onaylanmıştır.