KLODAMIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLODAMIN ORAL SPREY 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLODAMIN ORAL SPREY 30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587512680
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KLODAMİNoralsprey

Ağızveboğaziç yüzeyine(haricen) uygulanır.

Etkinmadde:1 şişe(30 ml), 36mgklorheksidinglukonat, 45 mgbenzidamin HCliçerir.

Yardımcımaddeler:LutrolF68,sorbitol(%70),etanol,naneesansı,limonesansı,

deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkisisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.KLODAMİN nedir veneiçinkullanılır?

2.KLODAMİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.KLODAMİN nasıl kullanılır?

4.Olası yanetkilernelerdir?

5.KLODAMİN insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.KLODAMİN

nedirveneiçinkullanılır?

KLODAMİNtatlımsı buruk tatta,ferahlatıcı nanekokulu,berrakçözelti şeklindespreydir.

Oralaplikatörlü(ağıziçineuygulamaiçinözelbaşlıklı)30ml’likopak

beyazşişede,

kullanımasunulmuştur.

KLODAMİN,antimikrobiyal(mikroplarıöldürenveyaçoğalmasınıduruduran)etkidebir

maddeolanklorheksidinglukonatilenon-steroidalantiinflamatuarilaçlarolarak

isimlendirilengrubaait,ağrıveinflamasyonun(iltihap)tedavisindekulanılan,ayrıca

yüzeyelolarakuygulandığındalokalanestezik(uygulandığıbölgedehissizleşmeyi

sağlayan)etkigösterenbenzidamin HCliçermektedir.

KLODAMİN,ağızveboğazmukozasındaenflamasyonveağrıylaseyredendişeti

iltihabı,ağızyüzeyiiltihabı,yutakiltihabı,bademcikiltihabıveağıziçindegörülen

yaralarda,

Ağızveboğazdailtihapoluşturanmikrobikhastalıklarınönlenmesinde,hastanınyutma

fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında belirtileringiderilmesinde,

Dişleri çevreleyen dokulardaki işlemlerden öncevesonra,

Işıntedavisivekanserilaçtedavisisonrasıveyadiğernedenlerebağlıağıziçitabakasının

iltihaplarında (mukozitlerde),

Dişlerinetrafındakibakteriveyiyecekartıklarınınoluşturduğutabakanın(dentalplak)

önlenmesinde kullanılır.

2.KLODAMİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

KLODAMİN’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

BenzidaminveklorheksidineveyaKLODAMİN’iniçindekimaddelerdenherhangibirine

karşıaşırı duyarlılığınızvarise kullanmayınız.

Hamile isenizveyaemziriyorsanızKLODAMİN’ikullanmayınız.

KLODAMİN’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

KLODAMİNgöziletemasedersederhalbolsuileiyiceyıkayınız.KLODAMİN

yalnızca

ağıziçineuygulanır,gözlervekulaklar ile temasından kaçınınız.

KLODAMİN’iyutmayınızvetükürmek suretiyleağızdan uzaklaştırınız.

Boğazağrısıbakteriyeliltihaplaoluşmuşveyailtihaplabirliktegörülüyorsa,KLODAMİN

kullanımına ilaveolarakdoktor tavsiyesiyleantibiyotiktedavisiuygulanması gerekebilir.

Böbrek vekaraciğer bozukluğunuzvar isedikkatlikullanmanızgerekir.

Ağıziçinde,dilvedişlerinizüzerindegeridönüşümlürenkdeğişikliğiyapabilir.

Renklenmeyien azaindirmek için kullanmadan öncedişlerinizi fırçalamanızönerilir.

Klinik çalışmalaryetersizolduğundan6yaşın altındaki çocuklardakullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KLODAMİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizKLODAMİN’i kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanızKLODAMİN’i kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangi bir olumsuzetkisi sözkonusudeğildir.

KLODAMİN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

İçeriğindebulunansorbitolnedeniyle,eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişseKLODAMİN’ialmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürün,azmiktarda–herdozda100mg’dandahaaz(yaklaşık20mg)-etanol(alkol)

içerir.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

KLODAMİN’in bilinen önemli bir ilaçetkileşimiyoktur.

KLODAMİN’iniçerdiğietkenmaddelerdenklorheksidinintuzları,sabunvediğereksiyüklü

(anyonik)bileşiklerle,kloramfenikol(antibiyotiktürü),bazıinorganiktuzlarveorganik

bileşikler ilegeçimsizdir;benzidaminleherhangi bir ilaçetkileşimi bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacısuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.KLODAMİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

KLODAMİNdirektolarakboğazayadainflamasyonlu(iltihaplı)alanauygulanır.Geneldoz

5-10 spreydir. Gerekirseher 1 1

2 -3 saattebir tekrarlanır.

Uygulama yoluvemetodu:

KLODAMİNseyreltilmeden(sulandırılmadan)kullanılır.KLODAMİNyutulmamalıve

tükürmek suretiyleağızdan uzaklaştırılmalıdır.

İlkkullanımdanönce,yüzdenuzakbiryönedoğrututularak,düzenlibirpüskürtmeelde

edilinceyekadar,pompalama düğmesinebirkaçkezbasılmalıdır.

Ağıziyiceaçılıp,spreyburnuağzıniçinesokularak,ağızboşluğunasıkılmalıdır.Buişlem

en az4 defadeğişik bölgelerdetekrarlanmalıdır.

Uyguladıktan sonraşişekutusunayerleştirilip,dik duracak şekildesaklanmalıdır.

KLODAMİN’iniçeriğindebulunanklorheksidintedavisüresinceplakvedişetiiltihabı

oluşumundaazalmayapar.Ağıztemizliğiyöntemlerinealternatifolarakkullanılıyorsa

KLODAMİNen az1 dakika ağızdatutulmalıdır.

KLODAMİN’dekiklorheksidininsebepolduğurenklenmeyienazaindirmekiçin

kullanmadan öncedişleri fırçalamak uygundur.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6yaşınüzerindekiçocuklarda,spreydirektolarakboğazaveyainflamasyonlualana

uygulanır.Genel doz5 spreydir. Gerekirseher 1 1

2 -3 saattebir tekrarlanır.

YeterlisayıdadeneyimolmamasınedeniyleKLODAMİN’in6yaşınaltındakiçocuklarda

kullanımıtavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalara,yetişkinlerleaynı dozuygulanabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Şiddetliböbrekveyakaraciğeryetmezliğiolanhastalarda,dikkatlikullanılmalıdır(Bkz.

Bölüm. 4.4).

EğerKLODAMİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaKLODAMİNkullandıysanız:

KLODAMİN’denkullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktor

veyaeczacı ilekonuşunuz.

Etkin maddenin uygulamayolu dikkatealındığındazehirlenme mümkün değildir.

Ancak,KLODAMİN’inyalnışlıklaiçilmesidurumunda,doktorunuzbelirtilereyöneliktedavi

uygulayacaktır.

KLODAMİN’ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

KLODAMİNiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KLODAMİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KLODAMİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastahaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü,yüzdeveveyadildeşişme

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Alerjik reaksiyon

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkilerdenbirisizdemevcutise,sizin

KLODAMİN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastahaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastahaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Tahrişe bağlıcilt reaksiyonları

Ağızdameydanagelen döküntü

Boğaztahrişiveöksürük

Tükrük bezinde büyüme

Bunlarciddiyan etkilerdir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ağızdokusundahissizleşme

Ağızdaiğnebatması veyanma hissi

Baş dönmesi, başağrısı, uyuşukluk

Bulantı, kusma, öğürme,

Ağızkuruluğuveyasusuzluk hissi

Ağızdaserinlik hissi

Tad almadadeğişiklik

Dişlerdevediğer ağıziçiyüzeylerdelekelenme

Diş taşı oluşumundaartış

BunlarKLODAMİN’inhafifyanetkileridir.Buyanetkilerdozazaltıldığındaveyatedavi

kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan Etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminizeczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.KLODAMİN’inSaklanması

KLODAMİN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraKLODAMİN’i

kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizKLODAMİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ADEKAİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel: (0362)431 60 45

(0362)431 60 46

Fax: (0362)43196 72

ÜretimYeri:ADEKAİlaçSanayi ve Ticaret A.Ş.

NecipbeyCad. No.88

55020–SAMSUN

Tel: (0362) 431 60 45

(0362)431 60 46

Fax: (0362)431 96 72

Bukullanma talimatı.....................tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.