KLAVUNAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLAVUNAT ES 600/42,9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLAVUNAT ES 600/42,9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699717280199
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KLAVUNAT-BID 400/57 oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Her 5 ml’de:

Amoksisilin (Amoksisilin trihidrat olarak)...............................400 mg

Klavulanik asit (Potasyum klavulanat olarak)............................57 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum sakkarin……………………35,714 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Süspansiyon hazırlamak için kuru toz.

Sulandırıldığında sarımsı beyaz renkte bir süspansiyon oluşur.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

KLAVUNAT,

lokal

resmi

antibiyotik

reçeteleme

kılavuzları

duyarlılık

verilerine

uygun olarak kullanılmalıdır.

KLAVUNAT-BID 400/57 Oral Süspansiyon, aşağıdaki sistemlerde amoksisiline dirençli

beta laktamaz üreten suşların neden olduğundan şüphelenilen bakteriyel enfeksiyonların

kısa süreli tedavisinde endikedir. Diğer durumlarda sadece amoksisilin düşünülmelidir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB dahil): örneğin tekrarlayan tonsillit, sinüzit,

otitis media.

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: örneğin kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar

ve bronkopnömoni.

Üriner Sistem Enfeksiyonları: örneğin sistit, üretrit, piyelonefrit.

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: örneğin selülit, hayvan ısırmaları.

Dental enfeksiyonlar: örneğin yayılan selülit ile birlikte şiddetli dental abseler.

KLAVUNAT’a

duyarlılık,

coğrafya

zamana

göre

değişecektir.

Mevcut

lokal

duyarlılık verilerine danışılmalı ve gerektiğinde mikrobiyolojik örnekleme ve duyarlılık

testleri yapılmalıdır.

Duyarlı

organizmaların

listesi

Farmakolojik

Özellikleri/Mikrobiyoloji

bölümünde

verilmiştir (bkz. Bölüm 5.1).

Amoksisiline

duyarlı

organizmaların

KLAVUNAT’a

duyarlı

beta-laktamaz

üreten

organizmalar ile birlikte, neden olduğu karma enfeksiyonlar KLAVUNAT-BID 400/57 Oral

Süspansiyon ile tedavi edilebilir. Bu enfeksiyonlar beta laktamazlara dirençli başka bir

antibiyotiğin ilave edilmesini gerektirmez.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Tavsiye edilen genel günlük doz:

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda (tekrarlayan tonsilit gibi üst solunum yolu

enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları)

25/3.6 mg/kg/gün kullanılır.

Daha ciddi enfeksiyonların tedavisi için (otitis media ve sinüzit gibi üst solunum yolu

enfeksiyonları,

bronkopnömoni

gibi

solunum

yolu

enfeksiyonları

idrar

yolları

enfeksiyonları) 45/6.4 mg/kg/gün kullanılır.

2 yaş üzeri çocuklar:

25 / 3.6 mg/kg/gün

2 - 6 yaş

(13 - 21 kg)

Günde 2 kez, 2.5 ml KLAVUNAT-BID

400/57 Oral Süspansiyon.

7 - 12 yaş

(22 - 40 kg)

Günde 2 kez, 5.0 ml KLAVUNAT-BID

400/57 Oral Süspansiyon.

45 / 6.4 mg/kg/gün

2 - 6 yaş

(13 - 21 kg)

Günde 2 kez, 5.0 ml KLAVUNAT-BID

400/57 Oral Süspansiyon.

7-12 yaş

(22 - 40 kg)

Günde 2 kez, 10.0 ml KLAVUNAT-BID

400/57 Oral Süspansiyon.

2 aydan 2 yaşına kadar olan çocuklar:

2 yaşından küçük çocuklarda doz vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır.

Vücut

ağırlığı (kg)

Hafif / Orta şiddette enfeksiyonda 12

saatte bir uygulanacak doz (mL

olarak)

Şiddetli enfeksiyonda 12

saatte bir uygulanacak doz

(mL olarak)

İki aylıktan küçük çocuklarda KLAVUNAT-BID 400/57 Oral Süspansiyon kullanımı ile

ilgili doz önerisinde bulunmak için yeterli deneyim yoktur.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Günde 2 kez alınır. Tedavi süresi, endikasyona uygun olmalı ve tedavi gözden geçirilmeden

14 günü aşmamalıdır.

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir. Gastrointestinal intolerans potansiyelini en aza indirmek için yemek

başlangıcında alınmalıdır. KLAVUNAT’ın absorpsiyonu

yemek başlangıcında alındığında

optimum seviyededir. Tedaviye parenteral olarak başlanıp oral olarak devam edilebilir.

Süspansiyonun Hazırlanması:

Sulandırılmış Süspansiyonun

Son Hacmi

Dolum Ağırlığı

Sulandırmak İçin İlave Edilecek

Su Hacmi

70 ml

12.00 g

64 ml

100 ml

17.14 g

88 ml

KLAVUNAT-BID 400/57 Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce gerekli su miktarının

yaklaşık

2/3’ü

koyularak,

şişe

iyice

çalkalanmalıdır.

İlk

sulandırılışta

dağılma

sağlamak için 5 dakika dinlendirilmelidir. Daha sonra kalan su miktarı şişe üzerindeki işaretli

çizgiye kadar doldurulup yeniden çalkalanmalıdır.

Hekimin

uygulama

için

önerdiği

miktarda

ilaç,

şişe

birlikte

bulunan

5mL’lik

ölçekli kaşık kullanılarak hastaya verilir.

Sulandırılmamış toz 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Sulandırılan

süspansiyon

buzdolabı

içinde

(2-8ºC)

saklanmalı

7-10

gün

içinde

kullanılmalıdır.

Buzluğa koyulmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Glomerüler filtrasyon hızı 30 ml/dak üzerinde olan çocuklarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Glomerüler filtrasyon hızı 30 ml/dak altında olan çocuklarda KLAVUNAT-BID 400/57 Oral

Süspansiyon kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Böbrek fonksiyonu gelişmemiş olan bebeklerde KLAVUNAT-BID 400/57 Oral Süspansiyon

kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve düzenli aralıklarla

karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Henüz doz ayarlamasına temel teşkil edecek yeterli veri

bulunmamaktadır.

4.3 Kontrendikasyonlar

KLAVUNAT

penisilinler

sefalosporinler

gibi

beta-laktamlara

karşı

aşırı

duyarlılık

hikayesi olanlarda kontrendikedir.

Geçmişinde

KLAVUNAT’a

bağlı

sarılık/karaciğer

fonksiyon

bozukluğu

hikayesi

olan

hastalarda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

KLAVUNAT

ile tedaviye

başlanmadan önce

geçmişinde

penisilin sefalosporin ve diğer

alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayesi varlığı dikkatlice sorgulanmalıdır.

Penisilin

tedavisi

alan

hastalarda

ciddi

bazen

öldürücü

aşırı

duyarlılık

(anafilaktoid)

reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline karşı aşırı duyarlılık

hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır (bkz. Kontrendikasyonlar).

Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz

ilişkili

olabileceğinden

eğer

enfeksiyöz

mononükleoza

ilişkin

şüphe

KLAVUNAT tedavisinden kaçınılmalıdır.

Uzun

süreli

kullanım

zamanla

duyarlı

olmayan

organizmaların

aşırı

çoğalmasına

neden

olabilir.

Amoksisilin dahil neredeyse tüm antibakteriyel ajanlarla, antibiyotiğe bağlı kolit bildirilniştir

ve şiddeti hafiften yaşamı tehdit edici boyuta kadar uzanabilir (bakınız bölüm 4.8). Bu sebeple,

herhangi bir antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında ishal olan hastalarda bu teşhisin

değerlendirilmesi önemlidir. Antibiyotiğe bağlı kolit gözlendiğinde, KLAVUNAT tedavisi

derhal kesilmeli, bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Bu

durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

KLAVUNAT

oral

antikoagülan

kullanan

bazı

hastalarda

seyrek

olarak

protrombin

zamanında uzama (INR değerinde yükselme) bildirilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete

edildiğinde

uygun

şekilde

izlenmesi

gereklidir.

İstenilen

antikoagülasyon

düzeyini

sürdürebilmek için oral antikoagülasyon dozunda ayarlama yapılması gerekebilir.

KLAVUNAT

kullanan

bazı

hastalarda

karaciğer

fonksiyon

testlerinde

değişiklikler

gözlenmiştir. Bu değişikliklerin klinik önemi bilinmemektedir; ancak karaciğer fonksiyon

bozukluğu bulgusu olan hastalarda KLAVUNAT dikkatli kullanılmalıdır.

Seyrek

olarak

bildirilmiş

kolestatik

sarılık

şiddetli

olmakla

birlikte

genellikle

geri

dönüşümlüdür.

Tedavinin

kesilmesinden

sonra

haftaya

kadar

bulgu

belirtiler

kaybolabilir.

Böbrek bozukluğu olan hastalarda KLAVUNAT-BID 400/57 Oral Süspansiyon kullanımı

tavsiye edilmemektedir.

Azalmış idrar çıkışı olan hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok seyrek olarak kristalüri

görülmüştür.

Yüksek

amoksisilin

tedavisi

sırasında,

amoksisilin

kristalüri

olasılığını

azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilebilir

(bkz. Doz Aşımı).

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid

Probenesid ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler

sekresyonunu

azaltır. Probenesidin KLAVUNAT ile birlikte kullanımı amoksisilinin kan

seviyelerinin artışına ve kanda bulunma süresinin uzamasına neden olabilirken, klavulanatı

etkilemez.

Allopurinol

Amoksisilin

tedavisi

sırasında

allopurinol

kullanımı

alerjik

cilt

reaksiyonları

olasılığını

artırabilir. Allopurinol ve KLAVUNAT’ın birlikte kullanımına ait veri yoktur.

Oral kontraseptifler

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi KLAVUNAT, barsak florasını etkileyebilir, östrojen

reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltır.

Oral antikoagülanlar

Literatürde,

asenokumarol

veya

warfarin

kullanan

amoksisilin

tedavisi

verilen

bazı

hastaların INR değerinde seyrek olarak yükselme görüldüğü bildirilmiştir. Eğer bu birlikte

kullanım gerekli ise, KLAVUNAT kullanımı veya bırakılması sürecinde protrombin zamanı

veya INR değeri dikkatle izlenmelidir.

Metotreksat

Penisilinler metotreksatın atılımını azaltabilir ve bu da toksisitede potansiyel bir artışa neden

olur.

Mikofenolat mofetil

Mikofenolat mofetil alan hastalarda, oral amoksisilin artı klavulanik asit başlatılmasını takiben

aktif metabolit mikofenolik asidin doz öncesi konsantrasyonunda yaklaşık %50’lik bir azalma

bildirilmiştir.

öncesi

düzeydeki

değişim,

genel

mikofenolik

asit

maruziyetindeki

değişimleri doğru şekilde temsil etmeyebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Yukarıda verilen bilgiler pediyatrik popülasyon için geçerlidir.

4.6 Gebelik ve Laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi KLAVUNAT, barsak florasını etkileyebilir, östrojen

reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini azaltır.

nedenle

tedavi

süresince

alternatif,

etkili

güvenilir

doğum

kontrol

yöntemi

uygulanmalıdır.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma

olgularına ilişkin veriler, KLAVUNAT’ın gebelik

üzerinde

fetusun/yeni

doğan

çocuğun

sağlığı

üzerinde

advers

etkileri

olduğunu

göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3).

Preterm,

fetal

membran

yırtılması

(pPROM)

olan

kadınlarda

yapılan

çalışmada,

KLAVUNAT’ın profilaktik kullanımının yeni doğanlarda nekroze enterokolit riskinin

artması ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, doktor tarafından

gerekli görülmedikçe gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

KLAVUNAT’ın iki etkin maddesi de anne sütüne geçer (klavulanik asitin anne sütü alan

sütçocukları üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur). Dolayısıyla anne sütüyle

beslenen sütçocuklarında ishal ve mukoz mebranlarda mantar enfeksiyonu olasılığı vardır, bu

nedenle emzirmenin kesilmesi gerekebilir. Emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit

sadece tedaviyi uygulayan hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Oral ve parenteral yolla verildiği hayvanlar (fare ve sıçanlar) üzerinde yapılan reprodüktif

çalşmalarda, KLAVUNAT teratojenik etki göstermemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

KLAVUNAT’ın

araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkileriyle

ilgili

çalışma

gerçekleştirilmemiştir. Ancak, hastalar araç ve makine kullanımını etkileyebilecek istenmeyen

etkiler

(örn.

alerjik

reaksiyonlar,

sersemlik

hali,

konvülsiyonlar)

oluşabileceği

ilgili

bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

4.8 İstenmeyen etkiler

Çok yaygın görülenlerden seyrek görülenlere kadar, istenmeyen etkilerin görülme sıklığını

saptamak için geniş çaplı klinik çalışmaların verileri kullanılmıştır. Diğer istenmeyen etkilere

(1/10.000’den az görülenler) ait sıklıklar pazarlama sonrası verilere göre saptanmıştır ve

gerçek bir sıklıktan çok raporlama oranına dayanmaktadır.

Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın > 1/10

Yaygın ≥ 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan ≥1000 ila < 1/100

Seyrek ≥1/10.000 ila < 1/1000

Çok seyrek < 1/10.000

Bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın:

Mukokutanöz kandidiyazis.

Bilinmiyor:

Duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalması

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek:

Geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni.

Çok seyrek:

Geri

dönüşümlü

agranülositoz

hemolitik

anemi.

Kanama

protrombin zamanında uzama (bkz. Kullanım İçin Özel Uyarılar ve Özel Önlemler).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek:

Anjiyonörotik

ödem,

anafilaksi,

serum

hastalığı benzeri

sendrom,

aşırı duyarlılık vasküliti.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:

Baş dönmesi, baş ağrısı.

Çok seyrek:

Geri dönüşümlü hiperaktivite ve konvülziyonlar. Konvülziyonlar renal

fonksiyon bozukluğu olanlarda veya yüksek doz alanlarda görülebilir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın:

Diyare, bulantı, kusma.

Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Eğer gastrointestinal

reaksiyonlar görülür ise, KLAVUNAT yemek başlangıcında alınarak

bunlar azaltılabilir.

Yaygın olmayan:

Sindirim güçlüğü.

Çok seyrek:

Antibiyotiğe

bağlı

kolit

(psödomembranöz

kolit

hemorajik

kolit

dahil).

Dildeki papillaların belirginleşip siyah renk alması.

Çocuklarda

çok

seyrek

olarak

yüzeysel

diş

rengi

değişikliği

bildirilmiştir. Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız hijyeni

ile diş rengi değişimi engellenebilir.

Hepato-bilier bozukluklar

Yaygın olmayan:

Beta-laktam

sınıfı

antibiyotiklerle

tedavi

edilen

hastalarda

ve/veya ALT değerlerinde orta derecede artış görülmüştür; ancak bu

bulguların önemi bilinmemektedir.

Çok seyrek:

Hepatit

kolestatik

sarılık.

olaylar

diğer

penisilin

sefalosporinlerle bildirilmiştir.

Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda bildirilmiştir ve uzun süreli tedavi ile

ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda çok seyrek olarak bildirilmiştir.

Bulgu ve belirtiler genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikten kısa bir süre sonra

görülür;

ancak

bazı

durumlarda

tedavi

kesildikten

birkaç

hafta

sonrasına

kadar

farkedilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve

son derece seyrek olmakla birlikte bu duruma bağlı ölüm bildirilmiştir. Bunlar hemen hemen

her zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları

aynı anda alan hastalarda görülmüştür.

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:

Deride döküntü, kaşıntı, ürtiker.

Seyrek:

Eritema multiforme.

Çok seyrek:

Stevens-Johnson

sendromu,

toksik

epidermal

nekrolizis,

bülloz

döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP).

Eğer herhangi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülürse tedavi kesilmelidir.

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek:

Hematüri

Çok seyrek:

İnterstisyel nefrit, kristalüri (bkz. Doz Aşımı ve tedavisi).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ile elektrolit dengesinin bozulması açıkça görülebilir.

Gastrointestinal semptomlar semptomatik olarak ve su ile elektrolit dengesine dikkat edilerek

tedavi edilebilir.

Bazı olgularda, böbrek yetmezliğine yol açan amoksisilin kristalürisi görülmüştür (bkz.

Bölüm 4.4.).

KLAVUNAT dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Zehir

kontrol

merkezinde

yapılan

pediatrik

hastanın

katıldığı

prospektif

çalışma

amoksisilinin 250 mg/kg’dan daha düşük aşırı dozlarının anlamlı klinik belirtilerle ilişkili

olmadığını ve midenin yıkanmasını gerektirmediğini göstermiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özellikler:

Farmakoterapötik grup: Beta-laktamaz inhibitörlerini de içeren penisilin kombinasyonları

ATC kodu: J01CR02

Etki mekanizması :

Amoksisilin,

geniş

spektrumlu

yarısentetik,

Gram-pozitif

Gram-negatif

mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin

beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki

spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları kapsamaz.

Klavulanik

asit,

penisilinlere

yapısal

olarak

benzer

beta-laktam

olup,

penisilin

sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-

laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili

olan

plazmid

aracılı

beta-laktamazlara

karşı

aktiviteye

sahiptir.

Genel

olarak

kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkililiği daha düşüktür. Klavulanik asitin

KLAVUNAT

formülasyonlarındaki

varlığı,

amoksisilini

beta-laktamaz

enzimlerince

parçalanmaktan

korur

amoksisilinin

etki

spektrumunu

amoksisilin,

penisilin

sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde genişletir.

Böylece

KLAVUNAT

geniş

spektrumlu

antibiyotik

beta-laktamaz

inhibitörünün

özelliklerine sahip olur. KLAVUNAT geniş bir yelpazedeki organizmalara karşı bakterisid

etkilidir.

Birçok antibiyotiğe direncin nedeni olan bakteriyel enzimler, antibiyotiği, patojen üzerinde

herhangi bir etki gösteremeden harap ederler. KLAVUNAT’ın içindeki klavulanat, beta-

laktam enzimlerini bloke ederek savunma mekanizması oluşturur; bu da vücutta hali hazırda

elde edilmiş olan konsantrasyonlarda, organizmaların, amoksisilinin hızlı bakterisid etkisine

duyarlı olmasını mümkün kılar.

Klavulanatın kendisi düşük bir antibakteriyel etkiye sahiptir. Bununla birlikte KLAVUNAT’da

olduğu gibi amoksisilin ile birlikte kullanıldığında genel kullanımda ve hastanede geniş

kullanım bulan, geniş spektrumlu bir antibiyotik oluşturur.

Farmakodinamik etkiler:

Organizmalar,

amoksisilin/klavulanata

karşı

vitro

duyarlılıklarına

göre

aşağıda

kategorize edilmektedir.

Klinik çalışmalarda amoksisilin-klavulanatın klinik etkililiği kanıtlanmışsa, bu durum bir

yıldız işareti (*) ile gösterilmektedir.

Beta-laktamaz

üretmeyen

organizmalar

(†)

işareti

tanımlanmıştır.

izolatın

amoksisiline karşı duyarlı olması durumunda, amoksisilin/klavulanata karşı da duyarlı olduğu

düşünülmektedir.

Genellikle duyarlı türler

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Bacillius anthracis

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Nocardia asteroides

Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)*

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus pyogenes*

ve diğer beta hemolitik streptokoklar*

Streptococcus viridans grubu

Staphylococcus saprophyticus (metisiline duyarlı)

Koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bordetella pertussis

Haemophilus influenzae

1

Haemophilus parainfluenzae

Helicobacter pylori

Moraxella catarrhalis

*

Neisseria gonorrhoeae

Pasteurella multocida

Vibrio cholera

Diğer

Borrelia burgdorferi

Leptospira ictterohaemorrhagiae

Treponema pallidum

Anaerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Clostridium türleri

Peptococcus niger

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros

Peptostreptococcus türleri

Anaerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bacteroides fragilis

Bacteroides türleri

Capnocytophaga türleri

Eikenella corrodens

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium türleri

Porphyromonas türleri

Prevotella türleri

Edinilmiş direncin bir sorun oluşturabileceği türler

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Escherichia coli

*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

*

Klebsiella türleri

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Proteus türleri

Salmonella türleri

Shigella türleri

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Corynebacterium türleri

Enterococcus faecium

A

Streptococcus pneumoniae*

†,2

Viridans grup streptococcus

Doğası gereği dirençli organizmalar

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter türleri

Citrobacter freundii

Enterobacter türleri

Hafnia alvei

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia türleri

Pseudomonas türleri

Serratia türleri

Stenotrophomonas maltophilia

Yersinia enterolitica

Diğer mikroorganizmalar

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Chlamydia türleri

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma türleri

Edinilmiş direnç mekanizmasının yokluğunda orta düzeyde doğal duyarlılık

Metisiline dirençli tüm stafilokoklar amoksisilin/klavulanik asite dirençlidir.

Bazı

ülkelerinde

duyarlılığı

azalmış

suşlar,

%10’dan

daha

yüksek

sıklıkta

bildirilmiştir.

Penisiline dirençli olan Streptococcus pneumoniae amoksisilin/klavulanik asitin bu sunumuyla

tedavi edilmemelidir (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

5.2

Farmakokinetik özellikleri:

Genel özellikler:

Emilim:

KLAVUNAT’ın her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asit, fizyolojik pH’da

sulu çözeltilerde tamamen dissosiye olurlar. İki bileşik de oral uygulama sonrası hızla ve iyi

absorbe olur.

KLAVUNAT’ın iki bileşeninin farmakokinetikleri birbirine benzer. Oral uygulamadan 1

saat sonra serum doruk seviyelerine ulaşırlar.

KLAVUNAT’ın

dozu

ikiye

katlandığında

ulaşılan

serum

seviyeleri

katına

çıkar.

Klavunat ve amoksisilinin serum proteinlerine bağlanma oranları düşüktür. Her ikisi de %70

oranında serumda serbest halde bulunur.

Yapılan

çalışmanın

sonuçlarına

göre,

sağlıklı

erişkinlerde

karnına

KLAVUNAT

875/125 mg tabletin günde iki kere uygulanması sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde

edilmiştir.

Ortalama (±SS) farmakokinetik parametreler

Uygulanan etkin

madde(ler)

maks

maks

(0-24sa)

(mg)

(µg/ml)

(sa)

(µg.sa/ml)

(sa)

Amoksisilin

AMK/KA

875mg/125mg

11.64

±2.78

1.50

(1.0-2.5)

53.52

±12.31

1.19

±0.21

Klavulanik asit

AMK/KA

875mg/125mg

2.18

±0.99

1.25

(1.0-2.0)

10.16

±3.04

0.96

±0.12

AMK: Amoksisilin, KA: Klavulanik asit

* Ortanca

Amoksisilin/klavulanik

asit

elde

edilen

amoksisilin

klavulanik

asit

serum

konsantrasyonları, amoksisilin ve klavulanik asitin tek başlarına oral yolla verilişi ile elde

edilen konsantrasyonlarla benzerlik göstermektedir.

Dağılım:

Toplam plazma klavulanik asitinin %25 ve toplam plazma amoksisilinin %18 kadarı proteine

bağlanır. Görünürdeki dağılım hacmi amoksisilinde 0.3-0.4 l/kg ve klavulanik asitte 0.2/ l/kg

dolayındadır.

İntravenöz

uygulamadan

sonra

safra

kesesinde;

abdominal

dokularda;

deri,

yağ,

dokularında; sinoviyal ve peritoneal sıvılarda; safra ve iltihapta hem amoksisilin hem de

klavulanik asit bulunmuştur. Amoksisilinin beyin omurilik sıvısına dağılımı yeterli değildir.

Hayvan çalışmalarında, bileşenlerden herhangi biri için ilaçtan kaynaklanan materyallerle

önemli doku tutulumuna ilişkin kanıt yoktur. Penisilinlerin çoğu gibi amoksisilin de anne

sütünde saptanabilir. Anne sütünde eser miktarda klavulanik asit de saptanabilmektedir (bkz.

Bölüm 4.6).

amoksisilin

hem de

klavulanik asitin

plasenta

bariyerini geçtiği gösterilmiştir

(bkz.

Bölüm 4.6).

Biyotransformasyon:

Amoksisilin kısmen idrarla, başlangıç dozunun yaklaşık %10-25’i oranında inaktif penisiloik

asit şeklinde atılır. Klavulanik asit insanda geniş oranda 2,5-dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-

1H-pirol-3-karboksilik asit ve 1-amino-4-hidroksi-bütan-2-ona metabolize olarak, idrar ve

feçes içinde ve karbondioksit şeklinde hava ile atılır.

Eliminasyon:

Amoksisilinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir, buna karşılık klavulanik asit hem renal

hem de renal olmayan mekanizmalarla atılır.

Amoksisilin/klavulanik asitin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve

ortalama total klerens sağlıklı kişilerde yaklaşık 25 l/saattir. 250 mg/125 mg ya da 500 mg/125

mg’lık tek bir KLAVUNAT tabletinin uygulanmasından sonraki ilk 6 saatte amoksisilinin

yaklaşık %60-70’i ve klavulanik asitin yaklaşık %40-65’i idrarla değişikliğe uğramadan atılır.

Çeşitli çalışmalarda, 24 saatlik bir dönemde amoksisilinin idrarla atılım miktarının %50-85 ve

klavulanik asitin %27-60 arasında olduğu bulunmuştur. Klavulanik asitte, ilacın en büyük

miktarı uygulamadan sonraki ilk 2 saatte atılmaktadır.

Eşzamanlı probenesid kullanılması, amoksisilin atılmasını geciktirmekle birlikte klavulanik

asitin böbreklerden atılmasını geciktirmez (bkz. Bölüm 4.5).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek işlevinin azalmasıyla doğru orantılı olarak amoksisilin/klavulanik asitin total serum

klerensi de azalır. İlaç klerensindeki azalma, amoksisilinin daha büyük bir bölümünün böbrek

yoluyla atılması nedeniyle, amoksisilinde klavulanik asitten daha belirgindir.

Bu yüzden,

böbrek yetmezliğinde dozlar, amoksisilinin fazla birikmesini önlerken, yeterli klavulanik asit

düzeylerinin sürdürülmesini sağlamalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği

bulunan

hastalarda

dikkatle

belirlenmeli

karaciğer

işlevleri

düzenli aralıklarla izlenmelidir.

Yaş:

Amoksisilinin eliminasyon yarılanma ömrü 3 aylıktan 2 yaşına kadar olan çocuklarda ve daha

büyük çocuklarda aynıdır. Yaşlı hastalarda böbrek işlevlerinde azalma olasılığı daha fazla

olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

Cinsiyet:

Sağlıklı erkek ve kadınlara oral yoldan amoksisilin/klavulanik asit uygulanmasından sonra

cinsiyetin amoksisilin ya da klavulanik asitin farmakokinetikleri üzerinde önemli bir etkisi

görülmemiştir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler, farmakoloji, genotoksisite ve üreme toksisitesi güvenliliğine yönelik

çalışmalar temelinde insanlar açısından özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Köpeklerde amoksisilin/klavulanik asitle yapılan tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarında,

gastrik tahriş, kusma ve dilde renk bozukluğu görülmüştür.

KLAVUNAT ya da bileşenleriyle karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Hidroksipropil metil selüloz

Syloid AL-1 (silikon dioksit)

Ksantan gum

Sodyum sakkarin

Aerosil 200

Ahududu aroması

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

24 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Sulandırılmamış toz 25º C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Sulandırılan

süspansiyon

buzdolabı

içinde

(2-8ºC)

saklanmalı

7-10

gün

içinde

kullanılmalıdır.

Buzluğa koyulmamalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Sulandırıldığında 70 ml ve 100 ml süspansiyon elde edilen kuru toz halinde kahverengi cam

şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 5 ml’lik ölçekli kaşık bulunur.

Sulandırıldığında sarımsı beyaz renkte bir süspansiyon oluşur.

6.6

Beşeri

tıbbi

üründen

arta

kalan

maddelerin

imhası

ve

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

KLAVUNAT süspansiyonun hazırlanması:

1. Şişe üzerindeki işaretli çizginin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su

ekleyiniz ve şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden

kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

2. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

3. Daha sonra şişe üzerinde işaretli çizgiye gelecek kadar (kalan 1/3) su ekleyerek şişeyi

yeniden çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su

tercih edilmelidir).

4. Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı, şişe ile birlikte bulunan 5

mL’lik ölçekli kaşık kullanarak hastaya veriniz.

7. RUHSAT SAHİBİ

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1

34718 Kadıköy/İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

206/36

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

13.09.2005

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ