KLAVON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLAVON ES 600/42,9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLAVON ES 600/42,9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699570280046
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-10-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 16

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KLAVON

ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 5 mL’de:

Amoksisilin (Amoksisilin trihidrat olarak)...............................600 mg

Klavulanik asit (Potasyum klavulanat olarak)..........................42.9 mg

Yardımcı maddeler:

Her 5 mL’de:

Sodyum benzoat (E211)……………………………………….2.00 mg

Mikrokristalin selüloz+Sodyum karboksimetil selüloz………25.00 mg

Sodyum sitrat dihidrat…………………………………………8.25 mg

Aspartam (E951) ………………………………………………6.25 mg

Granül pudra şekeri (Sukroz)………………………………..218,07 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz.

Krem-beyaz renkli, ahududu kokulu homojen toz karışımı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

KLAVON ES, lokal resmi antibiyotik reçeteleme kılavuzları ve duyarlılık verilerine uygun

olarak kullanılmalıdır.

KLAVON

pediatrik

hastalarda

KLAVON

ES’e

duyarlı

organizmaların

açtığı

bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir.

Üst

solunum

yolu

enfeksiyonları

(KBB

dahil);

örneğin:

Streptococcus

pneumoniae

(penisilin

MİK

µg/mL),

Haemophilus

influenzae

Moraxella

catarrhalis

’ten

kaynaklanan, nükseden veya kronik ortakulak iltihabı. Böyle hastalar çoğunlukla önceki 3 ay

içinde akut orta kulak iltihabı için antibiyotik tedavisi almış, 2 yaşında ve daha küçük olan

veya kreşe giden hastalardır.

2 / 16

Tipik olarak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

, Moraxella catarrhalis

ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu tonsillo-farenjit ve sinüzit.

solunum

yolu

enfeksiyonları;

örneğin

tipik

olarak

Streptococcus

pneumoniae,

Haemophilus

influenzae

Moraxella

catarrhalis

’in

neden

olduğu

lobar

pnömoni

bronkopnömoni.

Tipik olarak Staphylococcus aureus

ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu deri ve

yumuşak doku enfeksiyonları.

#

Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri, amoksisiline duyarsız hale gelmelerini sağlayan beta-

laktamaz üretirler (bkz. bölüm 5.1.).

KLAVON ES’e duyarlılık, coğrafya ve zamana göre değişecektir. Mevcut ise lokal duyarlılık

verilerine

danışılmalı

gerektiğinde

mikrobiyolojik

örnekleme

duyarlılık

testleri

yapılmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen KLAVON ES dozu, 10 gün boyunca, 12 saat arayla, ikiye bölünmüş doz halinde

verilen 90/6.4 mg/kg/gün’dür (aşağıdaki tabloya bakınız). Ağırlığı 40 kg’ın üzerinde olan

pediatrik hastalar veya yetişkinler üzerinde herhangi bir deneyim yoktur. 3 aylıktan küçük

çocuklarda KLAVON ES ile ilgili klinik veri bulunmamaktadır.

Vücut Ağırlığı (kg)

90/6.4 mg/kg/gün dozajını sağlayan KLAVON ES miktarı

Günde iki kez 3.0 mL

Günde iki kez 4.5 mL

Günde iki kez 6.0 mL

Günde iki kez 7.5 mL

Günde iki kez 9.0 mL

Günde iki kez 10.5 mL

Günde iki kez 12.0 mL

Günde iki kez 13.5 mL

KLAVON

600mg/42.9mg

oral

süspansiyon

diğer

amoksisilin-klavulanat

süspansiyonlarıyla aynı miktarda klavulanik asit (potasyum tuzu olarak) içermez. KLAVON

mg/42.9

oral

süspansiyon,

5mL’de

42,9

klavulanik

asit

içerirken,

KLAVON BID 200/28 mg Oral Süspansiyon her 5 mL’de 28,5 mg klavulanik asit, KLAVON

BID Fort 400/57 mg Oral Süspansiyon ise her 5 mL’de 57 mg klavulanik asit içerir. Bu

nedenle, KLAVON BID 200/28 mg Oral Süspansiyon ve KLAVON BID Fort 400/57 mg

Oral Süspansiyon, KLAVON ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

yerine kullanılmamalıdır, çünkü bu ürünler birbirlerinin yerine kullanılamaz.

3 / 16

Uygulama şekli:

Gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için KLAVON ES yemeğe başlamadan hemen

önce alınmalıdır.

Tedavi, gözden geçirilmeden 14 günden fazla uzatılmamalıdır.

Kullanmadan önce oral süspansiyon iyice çalkalanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerensi 30 mL/dak. veya üzerinde olan çocuklarda

ayarlamasına

gerek

yoktur.

Kreatinin

klerensi

mL/dak.

altında

olan

çocuklarda

KLAVON ES kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Karaciğer yetmezliğinde doz

dikkatli bir şekilde

ayarlanmalıdır;

karaciğer fonksiyonları

düzenli aralıklarla izlenmelidir. Doz önerisinde bulunmaya temel teşkil edecek yeterli veri

bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Yukarıda belirtilen pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi bilgileri

pediyatrik popülasyon için geçerlidir.

Geriyatrik popülasyon:

Uygulanabilir değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

KLAVON

penisilinler

sefalosporinler

gibi

beta-laktamlara

karşı

aşırı

duyarlılık

geçmişi olan hastalarda kontrendikedir.

KLAVON ES, KLAVON ES ile ilişkili sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu geçmişi olan

hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

KLAVON ES ile tedaviye başlanmadan önce geçmişinde penisilin, sefalosporin ve diğer

alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayesinin varlığı dikkatlice sorgulanmalıdır.

Penisilin

tedavisi

alan

hastalarda

ciddi

bazen

ölümcül

aşırı

duyarlılık

(anafilaktik)

reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline karşı aşırı duyarlılık

hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır. Alerjik bir reaksiyon meydana gelmesi

halinde, KLAVON ES tedavisi kesilmeli ve uygun alternatif tedaviye başlanmalıdır. Ciddi

anafilaktik reaksiyonlar adrenalinle acil durum tedavisi gerektirir. Entübasyon da dahil olmak

üzere oksijen, intravenöz steroidler ve hava yolu kontrolü gerekebilir.

Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz

ile ilişkili olabileceğinden eğer enfeksiyöz mononükleoza ilişkin bir şüphe var ise KLAVON

ES tedavisinden kaçınılmalıdır.

4 / 16

Mikotik

veya

bakteriyel

patojenler

süperenfeksiyonların

olasılığı

tedavi

sırasında

unutulmamalıdır. Süperenfeksiyonların meydana gelmesi durumunda (genelde

Pseudomonas

veya

Candida

dahil), ilaç kesilmeli ve/veya uygun bir tedavi başlatılmalıdır.

Amoksisilin dahil neredeyse tüm antibakteriyel ajanlarla, antibiyotiğe bağlı kolit bildirilmiştir

ve şiddeti hafiften yaşamı tehdit edici boyuta kadar uzanabilir (bakınız bölüm 4.8). Bu

sebeple, herhangi bir antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında ishal olan hastalarda bu

teşhisin

değerlendirilmesi

önemlidir.

Antibiyotiğe

bağlı

kolit

gözlendiğinde,

KLAVON

tedavisi

derhal

kesilmeli,

doktor

tarafından

değerlendirilmeli

uygun

tedavi

başlatılmalıdır. Bu durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

Genel olarak KLAVON ES iyi tolere edilir ve antibiyotiklerden penisilin grubunun düşük

toksisite özelliğine sahiptir. Uzun süreli tedavi sırasında böbrek, karaciğer fonksiyonları ve

hematopoetik fonksiyonlar dahil olmak üzere organ sistemi fonksiyonlarının periyodik olarak

değerlendirilmesi tavsiye edilir.

KLAVON

oral

antikoagülan

kullanan

bazı

hastalarda

seyrek

olarak

protrombin

zamanında uzama (INR değerinde yükselme) bildirilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete

edildiğinde

uygun

şekilde

izlenmesi

gereklidir.

İstenilen

antikoagülasyon

düzeyini

sürdürebilmek için oral antikoagülan dozunda ayarlama yapılması gerekebilir.

KLAVON ES karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtisi gösteren hastalarda dikkatli bir şekilde

kullanılmalıdır.

Böbrek

bozukluğu

olan

hastalarda,

KLAVON

dozu,

bozukluğun

derecesine

göre

ayarlanmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Azalmış idrar çıkışı olan hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok seyrek olarak kristalüri

görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalüri olasılığını

azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilebilir

(bkz. Doz aşımı ve tedavisi).

KLAVON ES aspartam içerir (her 5 mL süspansiyonda 3 mg fenilalanin bulunmaktadır) ve

fenilketonürisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

KLAVON ES’in her dozu 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün granül pudra şekeri (sukroz) içerdiğinden, nadir kalıtımsal früktoz intoleransı,

glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu

ilacı kullanmamaları gerekir.

5 / 16

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid

Probenesid ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler

sekresyonunu azaltır. Probenesidin KLAVON ES ile birlikte kullanımı amoksisilinin kan

seviyelerinin artışına ve kanda bulunma süresinin uzamasına neden olabilirken, klavulanatı

etkilemez.

Allopurinol

Amoksisilin

tedavisi

sırasında

allopurinol

kullanımı

alerjik

cilt

reaksiyonları

olasılığını

artırabilir. Allopurinol ve KLAVON ES’in birlikte kullanımına ait veri yoktur.

Oral kontraseptifler

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi KLAVON ES, barsak florasını etkileyebilir, östrojen

reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini azaltır.

Oral antikoagülanlar

Literatürde,

asenokumarol

veya

warfarin

kullanan

amoksisilin

tedavisi

verilen

bazı

hastaların INR değerinde seyrek olarak yükselme görüldüğü bildirilmiştir. Eğer bu birlikte

kullanım gerekli ise, KLAVON ES kullanımı veya bırakılması sürecinde protrombin zamanı

veya INR değeri dikkatle izlenmelidir.

Metotreksat

Penisilinler metotreksatın atılımını azaltabilir ve bu da toksisitede potansiyel bir artışa neden

olur.

Mikofenolat mofetil

Mikofenolat

mofetil

alan

hastalarda,

oral

amoksisilin

artı

klavulanik

asit

başlatılmasını

takiben aktif metabolit mikofenolik asidin doz öncesi konsantrasyonunda yaklaşık %50’lik bir

azalma bildirilmiştir. Doz öncesi düzeydeki değişim, genel mikofenolik asit maruziyetindeki

değişimleri doğru şekilde temsil etmeyebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Yukarıda verilen bilgiler pediyatrik popülasyon için geçerlidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

6 / 16

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi KLAVON ES, barsak florasını etkileyebilir, östrojen

reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini azaltır.

nedenle

tedavi

süresince

alternatif,

etkili

güvenilir

doğum

kontrol

yöntemi

uygulanmalıdır.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, KLAVON ES’in gebelik

üzerinde

fetusun/yeni

doğan

çocuğun

sağlığı

üzerinde

advers

etkileri

olduğunu

göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir (bkz. bölüm 5.3.).

Preterm,

fetal

membran

yırtılması

(pPROM)

olan

kadınlarda

yapılan

çalışmada

amoksisilin/klavulanik asidin profilaktik kullanımının yeni doğanlarda nekroze enterokolit

riskinin

artması

ilişkili

olabileceği

bildirilmiştir.

Tüm

ilaçlarda

olduğu

gibi,

doktor

tarafından

gerekli

görülmedikçe

gebelik

esnasında

özellikle

gebeliğin

üç

ayında

kullanılmamalıdır.

Laktasyon

KLAVON ES’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer (klavulanik asidin anne sütü alan süt

çocukları üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur). Dolayısıyla anne sütüyle

beslenen süt çocuklarında ishal ve mukoz mebranlarda mantar enfeksiyonu olasılığı vardır, bu

nedenle emzirmenin kesilmesi gerekebilir. Emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit

sadece tedaviyi uygulayan hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Oral ve parenteral yolla verildiği hayvanlar (fare ve sıçanlara insanlarda uygulanan dozun 10

katı dozda) üzerinde yapılan reprodüktif çalışmalarda, amoksisilin/klavulanik asit teratojenik

etki göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

KLAVON

ES’in

araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkileriyle

ilgili

çalışma

gerçekleştirilmemiştir. Ancak, hastalar araç ve makine kullanımını etkileyebilecek istenmeyen

etkiler

(örn.

alerjik

reaksiyonlar,

sersemlik

hali,

konvülsiyonlar)

oluşabileceği

ilgili

bilgilendirilmelidir (bkz. bölüm 4.8.).

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın görülenlerden seyrek görülenlere kadar, istenmeyen etkilerin görülme sıklığını

saptamak için geniş çaplı klinik çalışmaların verileri kullanılmıştır. Diğer istenmeyen etkilere

7 / 16

(1/10.000’den az görülenler) ait sıklıklar pazarlama sonrası verilere göre saptanmıştır ve

gerçek bir sıklıktan çok raporlama oranına dayanmaktadır.

Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın ≥ 1/10

Yaygın ≥ 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan ≥ 1000 ila < 1/100

Seyrek ≥ 1/10.000 ila < 1/1000

Çok seyrek < 1/10.000

Bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Mukokutanöz kandidiazis

Bilinmiyor: Duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalması

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni.

Çok seyrek: Geri dönüşümlü agranülositoz ve hemolitik anemi. Kanama ve protrombin

zamanında uzama (bkz. bölüm 4.4.).

Bilinmiyor: Geri dönüşümlü trombositopenik purpura ve eozinofili

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anjiyonörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, aşırı duyarlılık

vasküliti.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı ve baş dönmesi

Seyrek: Ajitasyon, anksiyete, davranış değişiklikleri, zihin bulanıklığı, konfüzyon, sersemlik,

insomnia

Çok seyrek: Geri dönüşümlü hiperaktivite ve konvülziyonlar. Konvülziyonlar renal fonksiyon

bozukluğu olanlarda veya yüksek doz alanlarda görülebilir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Diyare, bulantı, kusma.

Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Eğer gastrointestinal reaksiyonlar görülürse,

KLAVON ES yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir.

Yaygın olmayan: Sindirim güçlüğü

Çok seyrek: Antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil).

Dildeki papillaların belirginleşip siyah renk alması.

8 / 16

Çocuklarda

çok

seyrek

olarak

dişlerde

yüzeysel

renk

değişimleri

olduğu

bildirilmiştir.

Genellikle

fırçalama

giderildiğinden,

ağız

hijyeni

diş

rengi

değişimi

engellenebilir.

Hepato-bilier bozukluklar

Yaygın olmayan: Beta laktam sınıfı antibiyotiklerle tedavi edilen hastalarda AST ve/veya

değerlerinde

orta

derecede

artış

görülmüştür;

ancak

bulguların

önemi

bilinmemektedir.

Çok seyrek: Hepatit ve kolestatik sarılık. Bu olaylar diğer penisilin ve sefalosporinlerle

bildirilmiştir.

Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda bildirilmiştir ve uzun süreli tedavi ile

ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda çok seyrek olarak bildirilmiştir.

Bulgu ve belirtiler genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikten kısa bir süre sonra

görülür;

ancak

bazı

durumlarda

tedavi

kesildikten

birkaç

hafta

sonrasına

kadar

fark

edilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son

derece seyrek olmakla birlikte bu duruma bağlı ölüm bildirilmiştir. Bunlar hemen hemen her

zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları aynı

anda alan hastalarda görülmüştür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Deride döküntü, kaşıntı, ürtiker

Seyrek: Eritema multiforme

Çok

seyrek:

Stevens-Johnson

sendromu,

toksik

epidermal

nekrolizis,

bülloz

döküntülü

dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP).

Eğer herhangi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülürse tedavi kesilmelidir.

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Seyrek: Hematüri

Çok seyrek: İnterstisyel nefrit, kristalüri (bkz. bölüm 4.9.).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99

9 / 16

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ile elektrolit dengesinin bozulması açıkça görülebilir.

Gastrointestinal semptomlar semptomatik olarak ve su ile elektrolit dengesine dikkat edilerek

tedavi edilebilir.

Bazı olgularda, böbrek yetmezliğine yol açan amoksisilin kristalürisi görülmüştür (bkz. bölüm

4.4.).

KLAVON ES dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Zehir kontrol merkezinde yapılan 51 pediatrik hastanın katıldığı prospektif bir çalışma

amoksisilinin 250 mg/kg’dan daha düşük aşırı dozlarının anlamlı klinik belirtilerle ilişkili

olmadığını ve midenin yıkanmasını gerektirmediğini göstermiştir

.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Beta laktamaz inhibitörlerini de içeren penisilin kombinasyonları

ATC kodu: J01C R02

Etki mekanizması

Amoksisilin,

geniş

spektrumlu

yarısentetik,

Gram-pozitif

Gram-negatif

mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin

beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki

spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları kapsamaz.

Klavulanik

asit,

penisilinlere

yapısal

olarak

benzer

beta-laktam

olup,

penisilin

sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-

laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili

olan

plazmid

aracılı

beta-laktamazlara

karşı

aktiviteye

sahiptir.

Genel

olarak

kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkililiği daha düşüktür.

Klavulanik

asidin

KLAVON

formülasyonlarındaki

varlığı,

amoksisilini

beta-laktamaz

enzimlerince parçalanmaktan korur ve amoksisilinin etki spektrumunu amoksisilin, penisilin

ve sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde

genişletir. Böylece KLAVON geniş spektrumlu bir antibiyotik ve beta-laktamaz inhibitörünün

özelliklerine sahip olur.

Farmakodinamik etkiler:

Organizmalar, amoksisilin/klavulanata karşı

in vitro

duyarlılıklarına göre aşağıda kategorize

edilmektedir.

Klinik çalışmalarda amoksisilin-klavulanatın klinik etkililiği kanıtlanmışsa, bu durum bir

yıldız işareti (*) ile gösterilmektedir.

10 / 16

Beta-laktamaz üretmeyen organizmalar (†) işareti ile tanımlanmıştır. Bir izolatın amoksisiline

karşı

duyarlı

olması

durumunda,

amoksisilin/klavulanata

karşı

duyarlı

olduğu

düşünülebilir.

Genellikle duyarlı türler

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Bacillius anthracis

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Nocardia asteroides

Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus

(metisiline duyarlı)*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pyogenes

ve diğer beta hemolitik streptokoklar*

Streptococcus viridans

grubu

Staphylococcus saprophyticus

(metisiline duyarlı)

Koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bordetella pertussis

Haemophilus influenzae

1

Haemophilus parainfluenzae

Helicobacter pylori

Moraxella catarrhalis*

Neisseria gonorrhoeae

Pasteurella multocida

Vibrio cholera

Diğer

Borrelia burgdorferi

Leptospira ictterohaemorrhagiae

Treponema pallidum

Anaerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Clostridium

türleri

Peptococcus niger

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros

Peptostreptococcus

türleri

Anaerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bacteroides fragilis

Bacteroides

türleri

11 / 16

Capnocytophaga

türleri

Eikenella corrodens

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium

türleri

Porphyromonas

türleri

Prevotella

türleri

Edinilmiş direncin bir sorun oluşturabileceği türler

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella

türleri

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Proteus

türleri

Salmonella

türleri

Shigella

türleri

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Corynebacterium

türleri

Enterococcus faecium

A

Doğası gereği dirençli organizmalar

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter

türleri

Citrobacter freundii

Enterobacter

türleri

Hafnia alvei

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia

türleri

Pseudomonas

türleri

Serratia

türleri

Stenotrophomonas maltophilia

Yersinia enterolitica

Diğer mikroorganizmalar

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Chlamydia

türleri

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma

türleri

Edinilmiş direnç mekanizmasının yokluğunda orta düzeyde doğal duyarlılık

Metisiline dirençli tüm stafilokoklar amoksisilin/klavulanik aside dirençlidir.

12 / 16

Bazı

ülkelerinde

duyarlılığı

azalmış

suşlar,

%10’dan

daha

yüksek

sıklıkta

bildirilmiştir.

Penisiline

dirençli

olan

Streptococcus

pneumoniae

amoksisilin/klavulanik

asidin

sunumuyla tedavi edilmemelidir (bkz. bölüm 4.2. ve 4.4.).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

KLAVON’un her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asit, fizyolojik pH’da sulu

çözeltilerde tamamen ayrışırlar. İki bileşen de oral uygulama sonrası hızla ve iyi absorbe olur.

Amoksisilin/klavulanik asit absorpsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Oral

uygulamayı takiben amoksisilin ve klavulanik asit yaklaşık %70 oranında serumda serbest

halde

bulunur.

bileşenin

plazma

profilleri

benzer

olmakla

birlikte,

plazma

konsantrasyonlarına ulaşma süresi (T

maks

) her durumda yaklaşık bir saattir.

Aşağıda,

pediatrik

hastalara

saatte

mg/3.2

mg/kg

olarak

uygulanan

Amoksisilin/Klavulanik asit için farmakokinetik parametreler yer almaktadır.

Formülasyon

C

maks

(μg/mL)

T

maks

*

(saat)

EAA

(μg.sa/L)

T

1/2

(saat)

12 saatte bir

45 mg/kg AMK

3.2 mg/kg KA

olarak uygulanan

Amoksisilin/Klavulanik

asit

Amoksisilin

15.7

± 7.7

(1.0 – 4.0)

59.8

± 20.0

± 0.35

Klavulanik asit

± 0.9

(1.0 – 4.0)

± 1.9

± 0.29

AMK: Amoksisilin, KA: Klavulanik asit

*Ortanca

Amoksisilin/klavulanik

asit

elde

edilen

amoksisilin

klavulanik

asit

serum

konsantrasyonları, amoksisilin ve klavulanik asidin tek başlarına oral yolla verilişi ile elde

edilen konsantrasyonlarla benzerlik göstermektedir.

Dağılım:

Toplam plazma klavulanik asidinin %25 ve toplam plazma amoksisilinin %18 kadarı proteine

bağlanır. Görünürdeki dağılım hacmi amoksisilinde 0.3-0.4 L/kg ve klavulanik asitte 0.2 L/kg

dolayındadır.

İntravenöz

uygulamadan

sonra

safra

kesesinde,

abdominal

dokularda,

deri,

yağ,

dokularında, sinoviyal ve peritoneal sıvılarda, safra ve iltihapta hem amoksisilin hem de

klavulanik asit bulunmuştur. Amoksisilinin beyin omurilik sıvısına dağılımı yeterli değildir.

13 / 16

Hayvan çalışmalarında, bileşenlerden herhangi biri için ilaçtan kaynaklanan materyallerle

önemli doku tutulumuna ilişkin kanıt yoktur. Penisilinlerin çoğu gibi amoksisilin de anne

sütünde saptanabilir. Anne sütünde eser miktarda klavulanik asit de saptanabilmektedir (bkz.

bölüm 4.6.).

Hem amoksisilin hem de klavulanik asidin plasenta bariyerini geçtiği gösterilmiştir (bkz.

bölüm 4.6.).

Biyotransformasyon:

Amoksisilin kısmen idrarla, başlangıç dozunun yaklaşık %10-25’i oranında inaktif penisiloik

asit şeklinde atılır. Klavulanik asit insanda geniş oranda 2,5-dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-

1H-pirol-3-karboksilik asit ve 1-amino-4-hidroksi-bütan-2-on’a metabolize olarak, idrar ve

feçes içinde ve karbondioksit şeklinde hava ile atılır.

Eliminasyon:

Amoksisilinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir, buna karşılık klavulanik asit hem renal

hem de renal olmayan mekanizmalarla atılır.

Amoksisilin/klavulanik asidin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve

ortalama total klerens sağlıklı kişilerde yaklaşık 25 L/saattir. 250 mg/125 mg ya da 500

mg/125 mg’lık tek bir amoksisilin/klavulanik asit tabletinin uygulanmasından sonraki ilk 6

saatte

amoksisilinin

yaklaşık

%60-70’i

klavulanik

asidin

yaklaşık

%40-65’i

idrarla

değişikliğe uğramadan atılır. Çeşitli çalışmalarda, 24 saatlik bir dönemde amoksisilinin idrarla

atılım

miktarının

%50-85

klavulanik

asidin

%27-60

arasında

olduğu

bulunmuştur.

Klavulanik asitte, ilacın en büyük miktarı uygulamadan sonraki ilk 2 saatte atılmaktadır.

Eşzamanlı probenesid kullanılması, amoksisilin atılmasını geciktirmekle birlikte klavulanik

asidin böbreklerden atılmasını geciktirmez (bkz. bölüm 4.5.).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek işlevinin azalmasıyla doğru orantılı olarak amoksisilin/klavulanik asidin total serum

klerensi de azalır. İlaç klerensindeki azalma, amoksisilinin daha büyük bir bölümünün böbrek

yoluyla atılması nedeniyle, amoksisilinde klavulanik asitten daha belirgindir. Bu yüzden,

böbrek yetmezliğinde dozlar, amoksisilinin fazla birikmesini önlerken, yeterli klavulanik asit

düzeylerinin sürdürülmesini sağlamalıdır (bkz. bölüm 4.2.).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve karaciğer işlevleri

düzenli aralıklarla izlenmelidir.

Yaş:

Amoksisilinin eliminasyon yarılanma ömrü 3 aylıktan 2 yaşına kadar olan çocuklarda ve daha

büyük çocuklarda aynıdır. Yaşlı hastalarda böbrek işlevlerinde azalma olasılığı daha fazla

olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

14 / 16

Cinsiyet:

Sağlıklı erkek ve kadınlara oral yoldan amoksisilin/klavulanik asit uygulanmasından sonra

cinsiyetin amoksisilin ya da klavulanik asidin farmakokinetikleri üzerinde önemli bir etkisi

görülmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler, farmakoloji, genotoksisite ve üreme toksisitesi güvenliliğine yönelik

çalışmalar temelinde insanlar açısından özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Köpeklerde amoksisilin/klavulanik asitle yapılan tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarında,

gastrik tahriş, kusma ve dilde renk bozukluğu görülmüştür.

Amoksisilin/klavulanik asit ya da diğer bileşenlerle karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Susuz sitrik asit (pH ayarlayıcı)

Sodyum benzoat (E211)

Mikrokristalin selüloz + Sodyum karboksimetil selüloz

Sodyum sitrat dihidrat (pH ayarlayıcı)

Ksantan zamkı

Kolloidal susuz silika

Silikon dioksit

Ahududu esansı

Aspartam (E951)

Granül pudra şekeri (Sukroz)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Sulandırılmadan önce 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Süspansiyon

hazırlandıktan

sonra

gün

buzdolabında

(2-8ºC)

saklanabilir.

Dondurulmamalıdır.

15 / 16

Nem çekeceğinden, şişelerin ağzı kapalı tutulmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, HDPE kapak ile kapatılmış, üzerinde 100 mL ve 150 mL seviye çizgisi

bulunan amber renkli Tip III cam şişelerde, 2,5 – 5 mL işaretli kaşık ve kullanma talimatıyla

birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tüm

kullanılmayan

ürün

atık

maddeler

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği”

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

KLAVON ES süspansiyonun hazırlanması:

KLAVON ES toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. KLAVON ES’i

sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

KLAVON ES 600 mg/42.9 mg Oral Süspansiyonu hazırlamak için

önce şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına denk gelecek kadar su

ekleyiniz

tozu

süspansiyon

haline

getirmek

için

şişeyi

iyice

çalkalayınız

(Süspansiyon

hazırlamak

için

önceden

kaynatılmış

soğutulmuş su tercih edilmelidir).

2. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

3. Kalan suyu (1/2) şişe üzerindeki işaretli çizgiye kadar doldurunuz ve

şişeyi yeniden

çalkalayınız.

Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih

edilmelidir.

4. Süspansiyon 5 mL’lik ölçü kaşığı ile uygulanabilir.

Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

KLAVON ES 600 mg/42.9 mg Oral Süspansiyon’un rengi, kullanımı sırasında hafifçe

sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Eğer KLAVON ES’i 2 yaşından küçük bir çocuğa verecekseniz, süspansiyonu vermeden

hemen

önce

kullanarak

çalkalayıp

seyreltebilirsiniz.

Seyreltilmiş

süspansiyonu

saklamayınız.

16 / 16

7. RUHSAT SAHİBİ

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 276 29 19

8. RUHSAT NUMARASI

250/97

9. RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.05.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ