KLAVON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLAVON BID 1000 MG 10 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLAVON BID 1000 MG 10 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699570090355
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-01-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 14

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KLAVON BID 1000 mg film kaplı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her tablette:

Amoksisilin (Amoksisilin trihidrat DC olarak (buzağı kaynaklı)) 875 mg

Klavulanik asit (Potasyum klavulanat olarak) 125 mg

Yardımcı madde:

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film Kaplı Tablet

Beyaz, beyazımsı bir yüzü KF harfi baskılı diğer yüzü çentikli film kaplı oblong tablet

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

KLAVON, lokal resmi antibiyotik reçeteleme kılavuzları ve duyarlılık verilerine uygun

olarak kullanılmalıdır.

KLAVON (beta-laktam antibiyotik penisilin ve beta-laktamaz inhibitörü), genel pratikte ve

hastanede

sıklıkla

görülen

bakteriyel

patojenlere

karşı

belirgin

derecede

geniş

aktivite

spektrumuna sahip bir antibakteriyel ajandır. Klavulanatın beta-laktamazı inhibe edici etkisi

amoksisilinin etki spektrumunu diğer beta-laktam antibiyotiklere dirençli organizmaları da

içine

alacak

şekilde

genişletir.

KLAVON,

aşağıdaki

sistemlerde

KLAVON’a

duyarlı

organizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB dahil): Örn. Rekürren tonsillit, sinüzit, otitis media.

Solunum

Yolu

Enfeksiyonları:

Örn.

kronik

bronşitin

akut

alevlenmeleri,

lobar

bronkopnömoni.

Genito-Üriner

Sistem

Enfeksiyonları:

Örn.

Sistit,

üretrit,

piyelonefrit

kadın

genital

enfeksiyonları, gonore.

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

2 / 14

Kemik ve eklem enfeksiyonları: Örn. Osteomiyelit.

Dental enfeksiyonlar: Dentoalveolar abseler

Diğerleri: Sepsise bağlı düşük, lohusalık humması, intra-abdominal sepsis.

Duyarlı organizmaların listesi Farmakolojik Özellikleri/Mikrobiyoloji bölümünde verilmiştir

(bkz. bölüm 5.1.).

KLAVON’a duyarlılık, coğrafya ve zamana göre değişecektir. Mevcut ise lokal duyarlılık

verilerine

danışılmalı

gerektiğinde

mikrobiyolojik

örnekleme

duyarlılık

testleri

yapılmalıdır.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar

Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar: Günde 2 kez 625 mg tablet

Şiddetli Enfeksiyonlar: Günde 2 kez 1 g tablet

Dental enfeksiyonlarda doz (ör. Dentoalveolar abseler)

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar

: 5 gün günde 2 kez bir 625 mg tablet

625 mg ve 1 g tabletleri 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir.

Uygulama şekli:

Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, yutma kolaylığı sağlaması

açısından tabletler ikiye bölünebilir. İki yarı peşpeşe, beklemeden ve çiğnenmeden yutulur.

Gastrointestinal

rahatsızlık

potansiyelini

indirmek

için

yemek

başlangıcında

alınmalıdır.

KLAVON’un

absorpsiyonu

yemek

başlangıcında

alındığında

yüksektir.

Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

Yetişkinler:

KLAVON

tablet

sadece

glomerüler

filtrasyon

oranı

>30

mL/dak

olan

hastalarda

kullanılmalıdır.

3 / 14

Hafif yetmezlik

(kreatinin klerens >30 mL/dak)

Orta şiddette yetmezlik (kreatinin

klerens 10-30 mL/dak)

Şiddetli yetmezlik (kreatinin

klerens <10 mL/dak)

Doz ayarlamaya gerek yoktur.

(Günde 2 kez bir 625 mg tablet

veya günde 2 kez bir 1 g tablet)

Günde 2 kez bir 625 mg tablet

1 g tablet verilmemelidir.

Her 24 saatte bir 625 mg

tabletten fazla verilmemelidir.

Hemodiyaliz:

Yetişkinler:

Her 24 saatte 1 kez 500/125 mg’a ek olarak, diyaliz esnasında 1 doz, diyaliz sonunda 1 doz

şeklinde uygulanmalıdır (Amoksisilin ve Klavulanik asidin serum konsantrasyonları düştüğü

için).

KLAVON

tablet

sadece

kreatinin

klerensi

mL/dak’dan

yüksek

olan

hastalarda

kullanılmalıdır.

Pediyatrik:

Günlük, tek doz olarak verilen popülasyon 15/3.75 mg/kg/gün’dür. Hemodiyalizden önce

15/3.75

mg/kg’lık

ilave

uygulanmalıdır.

Dolaşımdaki

ilaç

seviyesini

yeniden

sağlamak amacıyla hemodiyalizden sonra 15/3.75 mg/kg’lık bir doz daha verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve hepatik fonksiyonlar belirli aralıklar ile izlenmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

KLAVON

yaş

altı

çocuklardaki

bakteriyel

enfeksiyonlar

için

süspansiyon

şeklinde

bulunmaktadır. KLAVON süspansiyonlar için kullanma talimatlarına bakınız.

Geriyatrik popülasyon:

Veri bulunmamaktadır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Penisilin

sefalosporinler

gibi

beta-laktam

antibiyotiklerine

aşırı

duyarlılık

hikayesi

olanlarda kontrendikedir.

Geçmişinde

amoksisilin/klavulanik

asit

veya

penisilin

tedavisine

bağlı

sarılık/hepatik

yetmezlik hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

KLAVON ile tedavi başlanılmadan önce geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere

karşı aşırı duyarlılık hikayesi varlığı dikkatlice sorgulanmalıdır.

4 / 14

Penisilin tedavisindeki hastalarda ciddi ve bazen öldürücü aşırı duyarlılık (anafilaktoid)

reaksiyonları

rapor

edilmiştir.

reaksiyonların

geçmişinde

penisiline

aşırı

duyarlılık

hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır (bkz. Kontrendikasyonlar).

Ciddi anafilaktik reaksiyonlar hemen adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Ayrıca oksijen,

intravenöz steroid ve tüp takmayı içeren hava yolu müdahalesi de gerekebilir.

Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz

ile ilişkili bulunduğundan, eğer enfeksiyöz mononükleoza ilişkin bir şüphe var ise KLAVON

tedavisinden kaçınılmalıdır.

Uzun süreli kullanım zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden

olabilir.

Amoksisilin/klavulanik

asit

uygulanan

bazı

hastalarda

kanama

süresinde

protrombin

zamanında uzama (INR değerinde yükselme) bildirilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete

edildiğinde

uygun

şekilde

izlenmesi

gerekir.

İstenilen

antikoagülasyon

düzeyini

sürdürebilmek için oral antikoagülan dozunda ayarlama yapılması gerekebilir.

Karaciğer

fonksiyon

testlerinde

değişiklikler

gözlenmiştir.

Bunun

klinik

önemi

bilinmemektedir. KLAVON hepatik yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü kolestatik sarılık bildirilmiştir.

Tedavinin kesilmesinden 6 hafta kadar sonra bulgu ve belirtiler kaybolabilir.

Böbrek yetmezliği olanlarda dozaj, böbrek yetmezliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır (bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli).

Çıkan

idrar

miktarı

azalmış

hastalarda,

özellikle

parenteral

tedavide

çok

seyrek

olarak

kristalüri görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalürisi

olasılığını azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi

tavsiye edilir. Mesane kateteri bulunan hastalarda, kateterin açık olup olmadığı düzenli olarak

kontrol edilmelidir.

Amoksisilin dahil neredeyse tüm antibakteriyel ajanlarla, antibiyotiğe bağlı kolit bildirilmiştir

ve şiddeti hafiften yaşamı tehdit edici boyuta kadar uzanabilir (bkz. bölüm 4.8.). Bu sebeple,

herhangi bir antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında ishal olan hastalarda bu teşhisin

değerlendirilmesi önemlidir. Antibiyotiğe bağlı kolit gözlendiğinde, amoksisilin/klavulanik

asit

tedavisi

derhal

kesilmeli,

doktor

tarafından

değerlendirilmeli

uygun

tedavi

başlatılmalıdır. Bu durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

Amoksisilinle

tedavi

sırasında

idrarda

glukozun

arandığı

testler

yapıldığında,

enzimatik

glukoz oksidaz yöntemleri kullanılmalıdır, çünkü enzimatik olmayan yöntemlerde yalancı

pozitif sonuçlar görülebilir.

5 / 14

KLAVON’daki

klavulanik

asit,

albüminin

non-spesifik

biçimde

alyuvar

zarına

bağlanmasına neden olarak, Coombs testinde yanlış pozitif bir sonuca yol açabilir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid

Probenesid ile birlikte kullanım önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler

sekresyonunu azaltır. Probenesidin birlikte kullanımı amoksisilinin kan seviyelerinde artmaya

ve uzamaya neden olabilir, klavulanatı ise etkilemez.

Allopurinol

Amoksisilin

tedavisi esnasında allopurinol

kullanımı

alerjik

cilt

reaksiyonları

olasılığını

artırabilir. Allopurinol ve amoksisilin/klavulanik asidin birlikte kullanımına ait veri yoktur..

Oral kontraseptifler

Diğer

antibiyotiklerde

olduğu

gibi

amoksisilin/klavulanik

asit,

barsak

florasını

etkileyebilir,

östrojen

reabsorpsiyonunun

azalmasına

açar

kombine

oral

kontraseptiflerin etkililiğini azaltır.

Oral antikoagülanlar

Uygulamada, oral antikoagülanlar ile penisilin antibiyotikler, herhangi bir etkileşim bildirimi

olmaksızın yaygın şekilde kullanılmaktadır. Buna karşılık literatürde, asenokumarol ya da

varfarin

almakta

olan

kür

amoksisilin

reçetelenmiş

hastalarda

uluslararası

normalleştirilmiş oranda artış vakaları vardır. Birlikte uygulanmaları zorunlu olduğunda

protrombin zamanı ya da uluslararası normalleştirilmiş oran dikkatle izlenerek amoksisilin

eklenmeli ya da kesilmelidir. Ayrıca, oral antikoagülanların dozunda ayarlama yapılması da

gerekebilir (bkz. bölüm 4.4. ve 4.8.).

Metotreksat

Penisilinler metotreksatın atılımını azaltabilir ve bu da toksisitede potansiyel bir artışa neden

olur.

Mikofenolat mofetil

Mikofenolat

mofetil

alan

hastalarda,

oral

amoksisilin

artı

klavulanik

asit

başlatılmasını

takiben aktif metabolit mikofenolik asidin doz öncesi konsantrasyonunda yaklaşık %50’lik bir

azalma bildirilmiştir. Doz öncesi düzeydeki değişim, genel mikofenolik asit maruziyetindeki

değişimleri doğru şekilde temsil etmeyebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Veri bulunmamaktadır.

6 / 14

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Diğer

antibiyotiklerde

olduğu

gibi

amoksisilin/klavulanik

asit,

barsak

florasını

etkileyebilir,

östrojen

reabsorpsiyonunun

azalmasına

açar

kombine

oral

kontraseptiflerin etkililiğini azaltır. Bu nedenle, ilave doğum kontrol yöntemi kullanılması

gerekebilir.

Gebelik dönemi

Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, amoksisilin/klavulanik asit’in

gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu

göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum

sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

(bkz. bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Oral ve parenteral yolla verildiği hayvanlar (fare ve sıçanlara insanlarda uygulanan dozun 10

katı dozda) üzerinde yapılan reprodüktif çalışmalarda, amoksisilin/klavulanik asit teratojenik

etki göstermemiştir.

Preterm,

fetal

membran

yırtılması

(pPROM)

olan

kadınlarda

yapılan

çalışmada,

amoksisilin/klavulanik asidin profilaktik kullanımının yeni doğanlarda nekroze enterokolit

riskinin

artması

ilişkili

olabileceği

bildirilmiştir.

Tüm

ilaçlarda

olduğu

gibi,

doktor

tarafından

gerekli

görülmedikçe

gebelik

esnasında

özellikle

gebeliğin

üç

ayında

kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

KLAVON’un iki etkin maddesi de anne sütüne geçer (klavulanik asidin anne sütü alan süt

çocukları üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur). Dolayısıyla anne sütüyle

beslenen süt çocuklarında ishal ve mukoz mebranlarda mantar enfeksiyonu olasılığı vardır, bu

nedenle emzirmenin kesilmesi gerekebilir. Emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit

sadece tedaviyi uygulayan hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Veri bulunmamaktadır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

KLAVON’un

araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkileriyle

ilgili

çalışma

gerçekleştirilmemiştir. Ancak, hastalar araç ve makine kullanımını etkileyebilecek istenmeyen

etkiler

(örn.

alerjik

reaksiyonlar,

sersemlik

hali,

konvülsiyonlar)

oluşabileceği

ilgili

bilgilendirilmelidir (bkz. bölüm 4.8.).

7 / 14

4.8.

İstenmeyen etkiler

Çok yaygın görülenlerden seyrek görülenlere kadar, istenmeyen etkilerin görülme sıklığını

saptamak için geniş çaplı klinik çalışmaların verileri kullanılmıştır. Diğer istenmeyen etkilere

(<1/10.000) ait sıklıklar pazarlama sonrası verilere göre saptanmıştır ve gerçek bir sıklıktan

çok raporlama oranına dayanmaktadır.

Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın ≥1/10

Yaygın ≥1/100 ve

1/10

Yaygın olmayan ≥1/1000 ve

1/100

Seyrek ≥1/10.000 ve

1/1000

Çok seyrek

1/10.000.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Mukokutanöz kandidiyazis.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Geri dönebilen lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni.

Çok

seyrek:

Geri

dönebilen

agranülositoz

hemolitik

anemi.

Kanama

protrombin

zamanında uzama (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anjiyonörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, aşırı duyarlılık

vasküliti.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, baş ağrısı

Çok

seyrek:

Geri

dönüşümlü

hiperaktivite

konvülziyonlar.

Konvülziyonlar

böbrek

fonksiyon bozukluğu olanlar veya yüksek doz uygulananlarda görülebilir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yetişkinler:

Çok yaygın: Diyare

Yaygın: Bulantı, kusma

Çocuklar:

Yaygın: Diyare, bulantı, kusma

Tüm

popülasyonlar:

Bulantı

sıklıkla

yüksek

oral

dozlar

ilişkilidir.

Gastrointestinal

reaksiyonlar görülür ise, KLAVON yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir.

8 / 14

Yaygın olmayan: Sindirim güçlüğü

Çok seyrek: Antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil), dildeki

papillaların belirginleşip siyah renk alması.

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Beta-laktam antibiyotikler ile tedavi edilen hastalarda AST ve/veya ALT

değerlerinde orta derecede artış görülür; fakat bunun önemi bilinmemektedir.

Çok

seyrek:

Hepatit

kolestatik

sarılık

rapor

edilmiştir,

bunlar

diğer

penisilin

sefalosporinler ile de bildirilmiştir.

Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda rapor edilmiştir ve uzun süreli kullanım

ile ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda nadir olarak rapor edilmiştir. Belirti ve semptomlar

genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikten kısa bir süre sonra görülür, ancak bazı

durumlarda

tedavi

kesildikten

birkaç

hafta

sonrasına

kadar

fark

edilmeyebilir.

Bunlar

genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son derece seyrek olarak

ölüm rapor edilmiştir. Bunlar hemen hemen her zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya

da aynı anda hepatik yan etki potansiyeline sahip ilaçları alan hastalarda görülmüştür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Ciltte döküntü, pruritus, ürtiker.

Seyrek: Eritema multiforme.

Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, bülloz döküntülü dermatit

ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP).

Eğer herhangi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülürse tedavi kesilmelidir.

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Çok seyrek: İnterstisyel nefrit, kristalüri (bkz. Doz aşımı).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Gastrointestinal

semptomlar

sıvı

elektrolit

dengesinin

bozulması

görülebilir.

Gastrointestinal semptomlar, semptomatik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek

tedavi edilebilir. Amoksisilin ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri

9 / 14

görülmüştür (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). KLAVON dolaşımdan hemodiyaliz

ile uzaklaştırılabilir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grup:

Antibakteriyel;

beta-laktamaz

inhibitörlerini

içeren

penisilin

kombinasyonları

ATC kodu: J01CR02

Amoksisilin,

geniş

spektrumlu

yarısentetik,

Gram-pozitif

Gram-negatif

mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin

beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki

spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları içermez.

Klavulanik

asit,

penisilinlere

yapısal

olarak

benzer

beta-laktam

olup,

penisilin

sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-

laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili

olan

plazmid

aracılı

beta-laktamazlara

karşı

aktiviteye

sahiptir.

Genel

olarak

kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkinliği daha düşüktür. Klavulanik asitin

KLAVON

formülasyonlarındaki

varlığı,

amoksisilini

beta-laktamaz

enzimlerince

parçalanmaktan

korur

amoksisilinin

etki

spektrumunu

amoksisilin,

penisilin

sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde genişletir.

Böylece

KLAVON

geniş

spektrumlu

antibiyotik

beta-laktamaz

inhibitörünün

özelliklerine sahip olur. KLAVON geniş bir yelpazedeki organizmalara karşı bakterisid

etkilidir.

Birçok antibiyotiğe direncin nedeni olan bakteriyel enzimler, antibiyotiği, patojen üzerinde

herhangi bir etki gösteremeden harap ederler. KLAVON’un içindeki klavulanat, beta-laktam

enzimlerini bloke ederek savunma mekanizması oluşturur; bu da vücutta hali hazırda elde

edilmiş

olan

konsantrasyonlarda,

organizmaların,

amoksisilinin

hızlı

bakterisid

etkisine

duyarlı olmasını mümkün kılar.

Klavulanatın kendisi küçük bir antibakteriyel etkiye sahiptir. Bununla birlikte KLAVON’da

olduğu gibi amoksisilin ile birlikte kullanıldığında genel kullanımda ve hastanede geniş

kullanım bulan, geniş spektrumlu bir antibiyotik oluşturur.

Farmakodinamik etkiler:

Organizmalar, amoksisilin/klavulanata karşı

in vitro

duyarlılıklarına göre aşağıda kategorize

edilmektedir.

Klinik çalışmalarda amoksisilin-klavulanatın klinik etkililiği kanıtlanmışsa, bu durum bir

yıldız işareti (*) ile gösterilmektedir.

10 / 14

Beta-laktamaz üretmeyen organizmalar (†) işareti ile tanımlanmıştır. Bir izolatın amoksisiline

karşı

duyarlı

olması

durumunda,

amoksisilin/klavulanata

karşı

duyarlı

olduğu

düşünülebilir.

Genellikle duyarlı türler

Gram-pozitif aeroblar:

Bacillius anthracis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes,

Nocardia asteroides, Streptococcus pyogenes*†, Streptococcus agalactiae*†, Streptococcus

türleri (diğer β-hemolitik)*†, Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)*, Staphylococcus

saprophyticus (metisiline duyarlı), koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı)

Gram-negatif

aeroblar:

Bordetella

pertussis,

Haemophilus

influenzae*,

Haemophilus

parainfluenzae,

Helicobacter

pylori,

Moraxella

catarrhalis*,

Neisseria

gonorrhoeae,

Pasteurella multocida, Vibrio cholera

Diğer: Borrelia burgdorferi, Leptospira ictterohaemorrhagiae, Treponema pallidum

Gram-pozitif anaeroblar: Clostridium türleri, Peptococcus niger, Peptostreptococcus magnus,

Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus türleri

Gram-negatif anaeroblar: Bacteroides fragilis, Bacteroides türleri, Capnocytophaga türleri,

Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium türleri, Porphyromonas türleri,

Prevotella türleri

Edinilmiş direncin sorun oluşturabileceği türler

Gram-negatif

aeroblar:

Escherichia

coli*,

Klebsiella

oxytoca,

Klebsiella

pneumoniae*,

Klebsiella türleri, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus türleri, Salmonella türleri,

Shigella türleri

Gram

pozitif

aeroblar:

Corynebacterium

türleri,

Enterococcus

faecium,

Streptococcus

pneumoniae*†, Viridans grup streptococcus†

Doğal olarak dirençli organizmalar

Gram-negatif aeroblar: Acinetobacter türleri, Citrobacter freundii, Enterobacter türleri, Hafnia

alvei,

Legionella

pneumophila,

Morganella

morganii,

Providencia

türleri,

Pseudomonas

türleri, Serratia türleri, Stenotrophomas maltophilia, Yersinia enterolitica

Diğerleri: Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia türleri, Coxiella burnetti,

Mycoplasma türleri

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim: KLAVON’un her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asit, fizyolojik

pH’da sulu çözeltilerde tamamen dissosiye olurlar. İki bileşik de oral uygulama sonrası hızla

ve iyi absorbe olur.

11 / 14

KLAVON’un iki bileşeninin farmakokinetikleri birbirine benzer. Oral uygulamadan 1 saat

sonra serum doruk seviyelerine ulaşırlar.

Amoksisilin/klavulanik asit’in dozu ikiye katlandığında ulaşılan serum seviyeleri de iki katına

çıkar. Klavulanat ve amoksisilinin serum proteinlerine bağlanma oranları düşüktür. Her ikisi

de %70 oranında serumda serbest halde bulunur.

Amoksisilin/klavulanik asit’in absorpsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir.

Gönüllülere açlık durumunda uygulanan amoksisilin/klavulanik asit 500/125 mg tabletlerin

farmakokinetikleri karşılaştırılmış (bileşenlerin ayrı ayrı verilmesi ile) ve aşağıdaki veriler

elde edilmiştir.

Ortalama Farmakokinetik Parametreler

Uygulama

Doz (mg)

maks

(mg/L)

maks

(saat)

(mg.s/L)

(saat)

Amoksisilin

Amoksisilin/

Klavulanik Asit

500/125 mg

23.2

Amoksisilin 500 mg

19.5

Klavulanik Asit

Amoksisilin/

Klavulanik Asit

500/125 mg

Klavulanik asit

Amoksisilin/klavulanik asit uygulaması ile ulaşılan amoksisilin serum konsantrasyonları, eşit

doz amoksisilinin yalnız başına oral verilmesi ile elde edilen ile benzer bulunmuştur.

Dağılım: Toplam plazma klavulanik asitinin %25 ve toplam plazma amoksisilinin %18 kadarı

proteine bağlanır. Görünürdeki dağılım hacmi amoksisilinde 0.3-0.4 L/kg ve klavulanik asitte

0.2 L/kg dolayındadır.

İntravenöz

uygulamadan

sonra

safra

kesesinde;

abdominal

dokularda;

deri,

yağ,

dokularında; sinoviyal ve peritoneal sıvılarda; safra ve iltihapta hem amoksisilin hem de

klavulanik asit bulunmuştur. Amoksisilinin beyin omurilik sıvısına dağılımı yeterli değildir.

Hayvan çalışmalarında, bileşenlerden herhangi biri için ilaçtan kaynaklanan materyallerle

önemli doku tutulumuna ilişkin kanıt yoktur. Penisilinlerin çoğu gibi amoksisilin de anne

sütünde saptanabilir. Anne sütünde eser miktarda klavulanik asit de saptanabilmektedir (bkz.

bölüm 4.6.).

Hem amoksisilin hem de klavulanik asidin plasenta bariyerini geçtiği gösterilmiştir (bkz.

bölüm 4.6.).

12 / 14

Biyotransformasyon:

Amoksisilin

kısmen

idrarla,

başlangıç

dozunun

yaklaşık

%10-25’i

oranında inaktif penisiloik asit şeklinde atılır. Klavulanik asit insanda geniş oranda 2,5-

dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-1H-pirol-3-karboksilik asit ve 1-amino-4-hidroksi-bütan-2-

ona metabolize olarak, idrar ve feçes içinde ve karbondioksit şeklinde hava ile atılır.

Eliminasyon: Amoksisilinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir, buna karşılık klavulanik

asit hem renal hem de renal olmayan mekanizmalarla atılır.

Amoksisilin/klavulanik asidin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve

ortalama total klerens sağlıklı kişilerde yaklaşık 25 L/saattir. 250 mg/125 mg ya da 500

mg/125 mg’lık tek bir amoksisilin/klavulanik asit tabletinin uygulanmasından sonraki ilk 6

saatte

amoksisilinin

yaklaşık

%60-70’i

klavulanik

asitin

yaklaşık

%40-65’i

idrarla

değişikliğe uğramadan atılır. Çeşitli çalışmalarda, 24 saatlik bir dönemde amoksisilinin idrarla

atılım

miktarının

%50-85

klavulanik

asitin

%27-60

arasında

olduğu

bulunmuştur.

Klavulanik asit de, ilacın en büyük miktarı uygulamadan sonraki ilk 2 saatte atılmaktadır.

Eşzamanlı probenesid kullanılması, amoksisilin atılmasını geciktirmekle birlikte klavulanik

asidin böbreklerden atılmasını geciktirmez (bkz bölüm 4.5.).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği

Böbrek işlevinin azalmasıyla doğru orantılı olarak amoksisilin/klavulanik asidin total serum

klerensi de azalır. İlaç klerensindeki azalma, amoksisilinin daha büyük bir bölümünün böbrek

yoluyla atılması nedeniyle, amoksisilinde klavulanik asitten daha belirgindir. Bu yüzden,

böbrek yetmezliğinde dozlar, amoksisilinin fazla birikmesini önlerken, yeterli klavulanik asit

düzeylerinin sürdürülmesini sağlamalıdır (bkz bölüm 4.2.).

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve karaciğer işlevleri

düzenli aralıklarla izlenmelidir.

Yaş

Amoksisilinin eliminasyon yarılanma ömrü 3 aylıktan 2 yaşına kadar olan çocuklarda ve daha

büyük çocuklar ile erişkinlerde aynıdır. Çok küçük çocuklarda (preterm yenidoğanlar dahil)

yaşamın ilk haftasında uygulama aralığı, böbrek eliminasyon yolunun gelişmemiş olması

nedeniyle,

günde

uygulamayı

aşmamalıdır.

Yaşlı

hastalarda

böbrek

işlevlerinde

azalma

olasılığı

daha

fazla

olduğundan,

seçiminde

dikkatli

olunmalıdır

böbrek

işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

Cinsiyet

Sağlıklı erkek ve kadınlara oral yoldan amoksisilin/klavulanik asit uygulanmasından sonra

cinsiyetin amoksisilin ya da klavulanik asidin farmakokinetikleri üzerinde önemli bir etkisi

görülmemiştir.

13 / 14

5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik dışı veriler, farmakoloji, genotoksisite ve üreme toksisitesi güvenliliğine yönelik

çalışmalar temelinde insanlar açısından özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Köpeklerde amoksisilin/klavulanik asitle yapılan tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarında,

gastrik tahriş, kusma ve dilde renk bozukluğu görülmüştür.

Amoksisilin/klavulanik asit ya da bileşenleriyle karsinogenesite çalışmaları yapılmamıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Kroskarmeloz sodyum

Kolloidal susuz silika

Magnezyum stearat

Mikrokristalin selüloz

Hidroksipropil metil selüloz

Titanyum dioksit

Propilen glikol

Etil selüloz

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3.

Raf ömrü

60 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

10 ve 14 tabletlik Al/Al blister ambalajda, kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda

sunulmaktadır.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Oral kullanım içindir.

14 / 14

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 276 29 19

8.

RUHSAT NUMARASI

250/96

9.

RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.05.2013

Ruhsat yenileme tarihi: -

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ