KLAMAXIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLAMAXIN 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLAMAXIN 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klaritromisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699508280216
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-10-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KrsA

tinuN

rir.cist

r. BE$ERi

rIBBi

unONUx

fI-RUeXiN

film

tablet

KALITATh'

KANTiTATiF

nllB$ilt

Etkin

madde:

Klaritromisin

Yardrmcl

maddeler:

Kroskarmellos

sodyum

35.00

Yardrmcr

maddeler

igin

6.1'e

bakrnz.

FARMASoI|T

FORM

Film

Tablet

renkte,

oval,

bikonveks

film

tabletler.

KLINfi(

6Znr,r,lxr,nn

4.1.

Terapiitik

EndikasYonlar

KLAMAXIN

film

tablet

yetigkinlerde

yaqrndan

buyiik

gocuklarda aqa$daki

durumlarda

belirtilen

mikroorganizmalann

duyarh

suglanmn

sebep

oldu[u,

hafiften

orta

dereceye

kadar

olan

enfeksiyonlann

tedavisinde

endikedir'

iist

Solunum

Yolu

Enfeksiyontartz

Streptococcus

pyogenes'in

sebep

olduEu

farenjiutonsilit;

Haemophilus

inJluenzac,

Moroxella

catarrhalis

veya

Streptococcus

pnewnoniae'nin

sebep

oldu[u

akut

maksiller

siniizit.

Solunum

Yolu

Enfeksiyonlan:

Haemophilus

influenzac,

Hacmophilus

parainfluenZae,

Moraxella

catanhalis

veya

Streptococcus

pneumoniae'nin

sebep

ttaog,

kronik

brongitin

akut

bakteriyel

alevlenmeleri;

Haemophilus

influenzac,

Uycoplasnw

pneunaniae,

Syeptococcus

pneumoniae

veya

Chlanrydia

pneumoniae

(firyAR)'

sebep

oldu[u

toplumdan

kazamlmrq

pndmoni'

Deri

yumugak

doku

enfeksiyonlan:

Staphylococcus

aureus

Yeya

Streptococcus

pyog"*r'"

ba$r

komplike

olmayan

deri

yumugak

doku

enfeksiyonlan.

Abseler

genellikle

cerrahi

drenaj

gerektirir.

Mycobacterium

aviwn

veya

Mycobacterium

intracellulare'ye

ba[h

yay€m

veya

lokal"

mikobakteriyel

enfeksiyonlann

Mycobacteriwn

chclonae,

Mycobacterium

fornitum

Mycobacteriwn

kansasii'ye

ba[h

lokal

enfeksiyonlar.

Klaritromisin

lenfosit

sayrlan

100/mm3'e

egit

veya

daha

o]1n.

enfeksiyonlu

hastalarda,

yay$n

Mycobacterium

avium

kompleksi

enfeksiyonu

profi

laksisinde

kullamlu.

Klaritromisin

asit

siipresyonunda

duodenum

iilserinin niiksiiniin

azaltrlmasrnda

Pylori

eradikasyonu

igin

endikedir.

4.2.Porcloii

uygulama

gekli

Pozoloji:

Yetiskinler

icin

Rehberi

Mikobakteriyel

Enfeksiyonlar:

Mikobakteriyel

enfeksiyonlu

yetigkin

hastalarda

tinerilen

baglangrg

dozu

giinde

defa

mg'du.

E$er

hafta

iginde

klinik

veya

bakteriyolojit

Vamt

elde

edilmezse,

giinde

defa

1000

mg'a

grkartrlabilir.

Yaygm

infelsiybnlanmn

tedavisine,

klinik

mikrobiyolojik

yarar

sa$amncaya

kadar

devam

edilmelidir.

Klaritromisin

di[er

antimikobakteriyel

ilaglarla

kombinasyon

halinde

uygulanmahdu.

Tiiberkiiloz

olmayan

mikobakteriyel

enfeksiyonlann

tedavisi

doktorun

karanna

gdre

devam

etmelidir.

profilaksisi:

Yetigkinler

igin

tavsiye

edilen

klaritromisin

dozu

giinde 2

defa

mg'dr.

H.pylori

eradikasyonunda

doz:

H.pylori

eradikasyonu

igin

rejimleri

6nerilmektedir.

Ciddi

enfeksiyonlarda

Farenjit/Tonsilitis

Akut

maksiller

siniizit

Solunum

Yolu

Enfeksiyonlan

Aga$daki

suglara

ba$r

kronik

brongitin

akut

alevlenmelerinde

Pneumoniae

Catarrhalis

H.lnfluenzae

Aga$dakilere

baEh

Pniimoni'de

Pneumoniae

Pneumoniae

Komplike

olmayan

deri

Yumugak

doku

enfeksiyonlan

Solunum

Yolu Enfeksiyonlan

Ciddi

enfeksiyonlarda

6-14

Ciddi

enfeksivonlarda

6-14

6-14

Uglii

tedavi

rejimi:

Giinde

defa

klaritromisin,

gtinde

defa

1000

amoksisilin

giinde

defa

mg lansoprazol

birlikte

giin

uygulanr.

Giinde

defa500

klaritromisin,

giinde

defa

1000

amoksisilin

gtinde

defa

mgomeprazol

birlikte

giin

uygulamr.

Uygulama

srkh$

siiresi:

solunum

yolu

komplike

olmayan

deri

enfeksiyonlan

igin

gereken

giinliik

tedavinin

drgrnd4

normal

tedavi

stiresi

giindiir.

Uygulama

gekli:

Tabletler

datok

kamrna

gtin

saatte

yutulmahdu.

6zet

popiilasyonlara

iligkin

bilgiler

BiibreMraracifer

yetmedili:

Orta

derecede

b-6brek

yetmezlili

(kreatinin

klerensi

mUdakika)

olan

hastalarda

ayarlamasrna

gerek

yoktur.

Ciddi

b6brek

yetmezlif,i

(kreatinin

klerensi

30 mVdakikadan

olan

hastalarda

giinliik

yanya

azaltrlmahdr.

Ciddi

bdbrek

yetmezli$

olan

hastalar

igin

giinliik

maksimum

doz 500

mg'du.

Giinliik

mg'dan

daha

sonuglanan

azalttmlan

igin,

di[er

klaritromisin

formiilleri

(iirnelin

klaritromisin

oral

siispansiyonlar)

hasta

poptilasyonlannda

kullamlabilir.

hastalarda

tedaviye

giinden

uzun

siire devam

edilmemelidir.

Karaciler:

Karacif,er

fonksiyonu

bozuk

hastalara

KLAMAXIN

uygulamrken

dikkatli

olunmahdrr.

Pediyatrik

popiilasyon:

KLAMAXiN

Film

Tablet

yagrndan

klietik

gocui4arda

gahgrtmadr$mdan

gocuklara

verilmemelidir.

altrndaki

gocuklarda

kullamlmak

iizere

siispansiyon

formlan

bulunmaktadr.

Geriyatrik

popiilasyon:

$iddetli

renal

bozuklu[u

olan

yagh

hastalarda,

ayan

diigtiniilmelidir.

4.3.

Kontrcndikasyonlan

KLAMAXIN

Film

Tablet,

makrolid

antibiyotiklere

igindeki

herhangi

maddeye

kargr

bilinen

agrn

duyarhlr

olan

hastalarda

kontrendikedir

Okz.

B6ltim

6.1).

Klaritromisinin

ilaglardan

biri

beraber

kullamlmasr

uzamasl

ventrikiiler

tagikardi,

ventrikiiler

fibrilaryon

torsades

pointes

gibi

kardiyak

aritmilere

neden

olaUitece$nden

kontrendikedir:

Astemizol,

sisaprid,

pimozid

terfenadin.

Klaritromisinin

ergot

alkaloidleri

(tirn.

ergotamin

dihidroergotamin)

beraber

kullamlmast

ergot

toksisitesine

neden

olabileceSinden

kontrendikedir.

Klaritromisinin

oral

midazolam

egzamanh

kullammr

kontrendikedir.

Klaritromisin

uzamasl

Torsades

Pointes

dahil

ventriktiler

kardiyak

arifini

tiykiisii

olan

hastalara

verilmemelidir

(bkz.

B6liim 4.4. 6zel

kullamm

uyanlan

onlemleri

Bdliim

4.5.

Diler

trbbi

tirtinler

etkilegimler

dif,er

etkilegim

gekilleri).

Hipokalemi

arahk

uzamasr

riski)

olan

hastalara

klaritromisin

verilmemelidir.

Btibrek

bozuklu[u

ile birlikte

giddefli

karaci[er

yetmezlili

olan

hastalarda

klariromisin

kullamlmamahdrr.

Klaritromisin,

rabdomiyolizi

igeren

miyopati

artrgr

riski

sebebiyle,

CYFIIA4

biiytik

olgiide

metabolize

olan

HMG-CoA

rediiktaz

inhibitOrleri

(statinler;

lovastatin

veya

simvastatin)

egzamanh

olarak

kullamlmamaltdn.

Kolgisinin

renal

hepatik

yetmezli$

olan

hastalarda,

klaritromisin

di[er

giiglii

CYP3A4

inhibit6rleri)

egzamanh

kullammr

kontrendikedir

Okz.

B0liim

4.4.

Ozel

kullanrm

uyanlan

dnlemleri

Btiliim 4.5.

Diler

ffbbi

iir[nler

etkileqimler

difer

etkilegim

gekilleri).

4.4.

6rc1

hrllamm

uyarlan

tinlenrleri

pylori

enfeksiyonunun

tedavi

edilmesi

igin

klaritromisin

glbi

herhangi

antimikrobiyal

tedavinin

kullamlmasr,

ilaca

direngli

organizmalann

artrgrna

neden

olabilir.

Klaritromisin,

diger

altematif

tedavilerden

higbirinin

uygun

olmadrtr

klinik

durumlar

harig,

gebe

kadrnlarda

kullamlmamahdr.

Eter

ilag

ahmr

esnasmda

gebelik

olugursa

hasta

fetusun

u$ayacaf,r

potansiyel zararlar

konusunda

brlgilendirilmelidir.

Tavsiye

edilen

maksimum

insan dozlan

tedavi

edilen

insanlardan

elde

edilen

serum

seviyelerinin2

katr

plazma

seviyelerini

olugturan

dozlar

uygulanan

maymun,

srgan,

fare

tavganlarda

klarifomisinin

hamilelik

iiriiniinde

ve/veya

embriyo-fetal

geligiminde

advers

etkileri

tespit

edilmigtir

(bkz.

B6liim

4.6. Gebelik

laktasyon).

Di[er

antibiyotik

kullammlannda

g6riildiigti

glbi

uzun

d6nem

kullammr

duyarh

olmayan

bakteri

ve mantarlann

sayrsmda

artrga

agar.

Eper siiperinfeksiyon

meydana

gelirse,

uygun

tedaviye

baglanmahdrr.

Klaritromisin

triazolam

intraventiz

midazolam

gibi

triazolobenzodiazepinlerin

egzamanh

kullammrnda

dikkatli

olunmahdtr

(bkz.

Biiliim

4.5.

Diler

tibbi

iiriinler

etkilegimler

di$er

etkileqim

gekilleri).

uzamasr

riski

nedeniyle,

klaritromisin

koroner

arter

hastah[r,

giddetli

kalp

yetmezli[i,

hipomagnezemi,

bradikardi

(<50

vuru/dk)

durumunda

uzamasr

iligkili

diler

trbbi

iiriinler

egzamanh

kullammrnda

dikkatli

olunmahdr

@kz.

Di[er

trbbi

iirtinler

etkileqimler

di[er

etkilegim

gekilleri).

Klaritromisin

konjenital

belgelenmig

kazamlmrg

uzamasr

da ventrikiiler

aritmi

dykiisti

olan

hastalarda

kullamlmamahdr

(bkz.

bdltim

4.3 Kontrendikasyonlar).

Psdilomembrandzkolit

Makrolidler

dahil

olmak

.iizere

hemen

hemen

biitiin

antibakteriyel

ajanlarla

ps6domembrandz

kolit

gdriilmiigtiir

giddeti

hafiften

hayatr

tehdit

eden

dereceye

kadar

uzanabilir.

Dolayrsryla

antibakteriyel

ajanlann

uygulanmasrndan

6nce,

diyaresi

bulunan

hastalarda

teghisin

deterlendirmeye

ahnmast

6nem

tagr.

Clostridium

dfficile

iligkili

diyare

(CDAD)

klaritromisin

de dahil

olmak

iizse

hemen hemen

ttim

antibakteriyel ajanlann

kullammrnda

bildirilmigtir

diyarenin

giddeti

hafiften Oltimciil

kolite

kadar

defigmektedir.

Antibakteriyel

ajanlann tedavisi

dfficile

gopalmasrna

aqabilecek olan

kolonun

norrral

florasrnda

deligikli$e

a9ax.

CDAD

antibiyotik

kullammrru

takiben

geligen

diyare

olan

tiim

hastalarda

dikkate

alrnmahdr.

Antibakteriyel

ajanlann

uygulanmasrm takiben

aydm,uzun

stire

sonra

bile

CDAD

olugumunun

rapor

edilmesi

dikkatli

medikal

0ykii

ahnmasuu

gerektirir.

Antibakteriyel ajanlarla

tedavi,

kahn

barsa[rn

normal

florastru

de[igtirir

klostidyumlann

a$rn

tiremesine

sebep

olabilir.

Qahgmalar,

Clostridium

dfficile'nin

iirettili

toksinin

antibiyoti[e

ba[h

kolitin

baghca

nedeni

oldu[unu

g6stermigtir.

Ps0domembran6z

kolit

teghisi

konuldtrktan

sonra

tedaviye

y6nelik

dnlemler

baglatrtnatrdr.

Hafif

derecede

pstidomembran6z

kolit

vakalan,

genellikle

sadece

ilacrn

kesilmesine

yamt

verirler.

Orta

giddetli

durumlarda

srvr

elekrolit

tedavisi,

protein

deste$

Clostridium

dfficile

kolitine

kargr

etkili

antibakteriyel

ilagla

tedavi

uygulanmahdrr.

Klaritromisin

tedavisi

alan

hastalarda

myastenia

gravis

belirtilerinin

giddetlendi[i

bildirilmigtir.

BAbreh

haraci$er

yamezli{i

Klarihomisin

baghca

karaci[er

tarafindan

atrlr.

Dolayrsryla

bozuk

karaciler

fonksiyonlu

hastalara

klaritromisin

uygulamrken

dikkatli

olunmahdrr.

Klaritromisin

ile

karaciper

enzimlerinde artrg

ve

sanhk

ile

ya

da

tek

ba$rna

hepatoselliiler

velveya

kolestatik hepatiti

de

igeren

hepatik

disfonksiyon

bildirilmi$ir.

Bu hepatik disfonksiyon

giddetli

olabilir

ve

genellikle

geri

d6niigiimliidiir.

Baa,

olgularda,

Oliimciil

hepatik

yehezlik

bildirilmigtir

ve

genellikle

altta

yatan

giddefli

hastahk

velveya

egzamanh

ilag

kullammr

ile

iligkilidir.

Anoreksi, sanhk,

koyu renkli

idrar,

kaqrnh

ya

da

kannda

hassasiyet

gibi

hepatit

belirti

ve

semptomlan

ortaya

grktr[rnda

klaritomisin

hemen

kesilmelidir.

Orta

dereceden

giddefli

dereceye

kadar b6brek

yefrnezli[i

olan

hasalarda

dikkatli

olunmahdu.

Bununla

birlikte,

giddetli

bObrek

yefinezliEi

dunrmlannda,

beraberinde

karaciler

yetnrezli$

olsun

veya

olmasrn,

dozun

azaltrlmasr

veya

doz

aralanrun

uzatlmasr

uygun

olabilir.

Kolpisin tohsisitesi

Klaritomisin

ve

kolgisin

birlikte

kullamldr[rnda,

Ozellikle

yaghlarda

olmak iizere

ve

bazian

bObrek

yetnezliSi

olan

hastalarda

ortaya

grkan

kolgisin toksisitesi

bildirimleri

bulunmaktadr.

Bu

hastalann bazrlannda

Oliimler

bildirilmigtir

Okz.

bOltim

4.5.

Diler

ubbi

tiriinler

ile

etkileqimler

ve

di[er

etkilegim

gekilleri).

Klaritromisin

ve

kolgisinin

birlikte

uygulannrasr

gereken

dunrmlarda

hastalar

kolgisin toksisitesi

klinik

belirtileri

agrsrndan

g0zlenmelidir.

Kolgisin

doztl

kolgisin

ve

klaritromisini

birlihe

alan

tiim

hastalarda

azaltrlmahdr.

Klaritomisin

ve kolgisinin

birlikte

uygulanmasr,

b0brek

veya

karaci[er

yefinezli$i

olan

hastalarda

kontrendikedir

(bkz.

BOIUm

4.3).

Mahro

lid

antibiy

otikle

r

Kladromisin

ile

linkomisin

ve

klindamisinde

oldu[u

gibi

di$er

malaolid

antibiyotikl efle

gapraz

rezistans

olasrh[r

da

diigiiniilmelidir.

5

f/

l/

Klaritromisin

ile

diler

ototoksik

ilaglar

ve

dzellikle

aminoglikoziflerin

egzamanh

kullanrmrnda

dikkatli

olunmahdrr.

Tedavi srasrnda

ve

sonrasrnda

vestibular

ve

igitme

iglevleri

izlenmelidir.

Oral

Hip

o

glis

e

mik Aj antarl

ins

iilin

Klaritromisinin

ve oral hipoglisemik

ajanlann

velveya

insiilinin

egzamanh

kullarumr,

onemli

olgiide

hipoglisemiye

neden

olabilir.

Nateglinid,

pioglitazon,

repaglinid

ve

rosiglitazon

glbi

belirli

hipoglisemik

ilaglarla

egzamanh

olarak

kullamldr$nda,

klaritromisin

CYP3A

enziminin

inhibisyonuna

ve

sonug

olarak

da

hipoglisemiye

neden

olabilir.

Bu

gibi

durumlarda

glikoz

seviyesinin

dikkatle

izlenmesi tavsiye

edilir.

Oral

Antikoagiilanlar

Klaritromisin

varfarin

ile

birlikte

uygulandrfrnda,

ciddi

bir

hemoraji

riski

ve

INR,

protrombin

zamamnda

Onemli

artrg

riski

vardr.

Hastalar

egzamanh

olarak

klaritromisin

ve antikoagiilan

kullamrken,

INR

ve

protrombin

zamanlan stk

stk

kontrol

edilmelidir.

HMG-CoA

Rediiltuz

Inhibitdrleri

(Statinler)

Klaritromisinin

lovastatin

ya

da

simvastatin

ile

egzamanh

kullanrmr,

bu

statinlerin

btiyiik

olgiide

CYP3A4

tarafindan

metabolize

edilmesi

ve klaritromisin

ile

egzamanh

tedavinin

plazma

konsantrasyonlanm

artfirarak

rabdomiyaliz

dahil

miyopati

riskini

arttrmasr

nedeniyle

kontrendikedir

Okz.

Birliim

4.3

KONTRENDifASVONLaRI.

Bu

statinler

ile

egzamanh

olarak

klaritromisin

alan

hastalarda

rabdomiyoliz

raporlanmrgtr.

Klaritromisin

ile

tedavi

kagrmlmaz

ise tedavi srasrnda

lovastatin

veya

simvastatin

ile

terapiye

ara

verilmelidir.

Klaritromisini

statinler

ile

birlikte

regetelerken

dikkatli

olunmahfir.

Klaritromisinin

statinler

ile

egzamanh

kullammrnm

kagrnilmaz

oldu[u

durumlarda,

statinin

kayth

olan

en

diigiik

dozunun

yazilmasr

Onerilmektedir.

CYP3A

metabolizmasma

ba$tmh

olmayan

statinlerin

(tirn.

fluvastatin)

kullammr

de[erlendirilebilir.

Klaritromisin,

sitokrom

CYP3A4

enzimini

indtikleyen

ilaglarla

egzamanlt

kullamldrgnda

dikkatli

olunmahdrr

Okz.Bdliim

4.5.

Di[er

tibbi

iirtinler

ile

etkilegimler

ve

diler

etkilegim

gekilleri).

Pndmoni

Streptococcus

pneumoninin makrolidlere

kargr

direng

geligtirmesi

agtsmdan,

toplumda

kazamlmrg

pnomoni

igin

klaritromisin

verilmeden

tince

duyarhhk

testi

yaprlmasr

tinemlidir.

Hastanede

kazamlmrg

pndmonide

klaritromisin

uygun

ek

antibiyotiklerle

kombinasyon

halinde

kullamlmahdr.

Hafif

ve or-ta

giddefre

derive

ywnugak

doku

enfelaiyonlart

Bu

enfeksiyonlara

s*hkla

makrolidlere

direng

geligtircbilen

Staphylococcus

aureus

ve

Streptococcus

pyogenes

ya

da

her

ikisi

birlikte

neden

olur.

Bu

nedenle

duyarltltk

testinin

yaprlmasr

onemlidir.

Beta-laktam

antibiyotiklerin

kullamlamadr$

(6rn.

allerji

nedeniyle)

olgularda,

klindamisin

gibi

di[er

antibiyotikler

ilk

segenek

ilag

olabilir.

Giincel

olarak

makrolidlerin

yalmzca

Corynebacterium

minutissimum

(eritrazma)

kaynakh

enfeksiyonlar,

akne

vulgaris

ve

erizipel

gibi

bazr

deri

ve

yumu;ak

doku

enfeksiyonlarda

ve

penisilin

tedavisinin

kullanrlamadr[r

durumlarda

rol

oynadr$

dtigiiniilmektedir.

!

lr

Anafilaksi,

Stevens-Johnson

Sendromu,

toksik

epidermal

nekroliz,

DRESS ve Henoch-

Schonlein

purpurasl

gibi

giddetli

akut

hipersensitivite

reaksiyonlan

durumunda,

hemen

klaritromisin

tedavisi

kesilmeli

ve

uygun tedaviye

baglanmaltdr.

Sodyum:

KLAMAXiN

her

bir

film

tablette

I

mmol

(23

mg)'den

datra

az

sodyum

igerir.

Bu

durum,

kontrollii

sodyum diyetinde olan

hastalar

igin

gdz

0niinde bulundurulmahdrr.

4.5.

Difer

hbbi

iiriinler

ile

etkilegimler

ve

diler

etkilegim

gekilleri

Aga[rda

yer

alan

ilaglann kullammr ciddi

ilag

etkilegimleri

dolayrsryla

kontrendikedir.

Sisaprid,

pimozid,

astemizol

ve

terfenadin:

Klaritromisin

ile

birlikte

sisaprid

kullanan

hastalarda,

ytikselmig

sisaprid

seviyeleri

gdrtilmiigttir.

Bu,

dzellikle kalp

hastalannda

QT

arah$

geniglemesi

ve

ventriHiler

tagikardi,

ventrikiiler

fibrilasyon

ve

Torsades

de

Pointes

dahil

kardiyak

aritmilerle

sonuglanabilir.

Klaritromisin

ve

pimozidi

birlikte

kullanan

hastalarda

benzer etkiler

giiriilmtigtiir

Okz.

biiltim

4.3. Kontrendikasyonlar).

Makrolidlerin,

terfenadin metabolizmasrm etkileyerek terfenadin

seviyelerini

artrdrklan

ve

bu

artryrn

kalp

hastalannda zaman zaman

QT

arah$

geniglemesi,

ventrikiiler

ta$ikardi,

ventrikiiler fibrilasyon

ve

Torsades

de

Pointes

gibi

kardiyak

aritmilerle

sonuglandr$

bildirilmigtir

@kz.

biiliim

4.3.Kontrendikasyonlan).

14

gtiniillti

ile

yaprlan

bir

gahgmada,

klaritromisin

ve

terfenadinin

birlikte

uygulanmasr,

terfenadinin

asit

metabolitinin

kandaki

seviyesinin

213

kat

artmasr

ve

tespit

edilebilir

higbir

klinik

etkiye

sebep

olmayan

QT

aralft

uzamasl

ile

sonuglanmrgtr.

Astemizol ve

diler

makrolidlerin

birlikte

uygulanmasryla

benzer

etkiler

gtiriilmiigtiir.

Ergot

alkaloidleri:

Pazarlama

sonrasr

raporlar

klaritromisinin

ergotamin veya dihidroergotaminin

birlikte

uygulanmasrrun

kol

ve

bacaklarda

ve

merkezi

sinir

sistemi

dahil

diler

dokularda

v^zospazm

ve

iskemiyle

karakterize

akut

ergot

toksisitesiyle

iligkili

oldu[unu

giistermektedir.

Klaritromisin

ve

ergot

alkaloidlerinin

e$

zamanh

verilmesi

kontrendikedir

Okz.

Kontrendikasyonlar).

Etravirin:

Klaritromisin

maruziyeti

etravirin

ile

azalmrgtrr;

bununla

birlikte

aktif

metabolit

l+OH-klaritromisin

konsantrasyonu

artmr$trr.

l4-OH-klaritromisin

Mycobacterium

avium

kompleksine

(MAC)

kargr

etkinli[i

azalttr[rndan,

bu

patojene

kargr

toplam

aktivite de[igebilir;

bu

nedenle

MAC

tedavisi

igin

klaritromisinin

alternatifleri

diigiiniilmelidir.

DiEer

tradann Klaritromisin tizerindeki

Etkileri

CYP3A

indiikleyici ilaglar:

CYP3A

(orn.

rifampisin,

fenitoin,

karbamazepin,

fenobarbital,

St

John

Bitkisi)

indtikleyicisi

ilaglar klaritromisin

metabolizmasrm

artrabilir.

Bu

durum

etkinli$nin

azalmasrna

yol

agan subteraptitik

klaritromisin

dtizeylerine

neden

olabilir.

Aynca,

CYP3A

indiikleyicisinin

plazma

diizeyinin

de

izlenmesi

gerekebilir;

klariromisinin

CYP3A

inhibisyonuna

ba$r

olarak bu ilacrn

diizeyi

artabilir

(bkz.

kullamlan CYP3A4

indtikleyicisi

iiriin

bilgisi).

Rifabutin

ve

klaritromisinin

egzamanh

kullantmrnda,

rifabutin

serum

dtizeyi

artarken

klaritromisin

serum

diizeyi

azalarak

iiveit

riski

arh$ma

yol

agar.

7

t/

Aga$rdaki

ilaglar

dolagrmdaki

klaritromisin

konsantrasyonlan

iizerinde

bilinen

veya

qiipheli

etki

gtisterir;

klaritromisin

doz

ayarlamasr

veya

alternatif

tedaviye

gegig

gerekli

olabilir.

Efavirenz,

nevirapin, rifampisin,

rifabutin

ve

rifapentin:

Sitolaom P450

metabolizma

sisteminin

kuwefli

uyaranlan,

Orne$n

efavirenz,

nevirapin,

rifampisin,

rifabutin

ve

rifapentin

klaritromisinin

metabolizmasmt

tuzlandrrabilir

ve btiylece

mikrobiyolojik

olarak

aktif

olan

l4(R)-hidroksi-klaritromisini

(14-OH-klaritromisin)

arttrrarak

klaritromisinin

plazma

seviyelerini

diigiiriir.

Klaritromisin ve

l4-OH-klaritromisinin mikrobiyolojik aktiviteleri

farkh

bakteriler igin

farkhhk

gdsterir.

Klaritromisin

ile birlikte

enzim

uyaranlannrn

verilmesiyle

amaglanan

terapiitik

aktivite bozulabilir.

Flukonazol: Sathkh

gdniilliilerde

giinde

200

mg

flukonazol

ve

giinde

iki

kere

klaritromisin

500

mg'rn

birlikte

uygulandrf,rnda,

klaritromisin

ortalama

kararh

durum

Cmin

ve

EAA

artmr$;

srasryla

%33

ve %18

olaruk elde

edilmigtir.

14-OH

klaritromisin

kararh durum

konsantrasyonlan,

flukonazol

ile

birlikte

uygulanmasrndan tinemli

dererede

etkilenmez.

2l

sathkh

g6niilliiye

flukonazol

200

mg/gtin

ile

birlikte

klaritromisin 500

mg/giinde

2

kez

verilmigtir. Klaritromisinin

ortalama

sabit

durum

minimum

konsantrasyonu

(Co,6)

ve

e$i

alfindaki

alan

(AUC)

suasr

ile

%33

ve

VolS

olarak

iilgiilmiigtiir.

Flukonazol

ile

e$

zamanh

verilmesinden

aktif

metabolit

l4-OH-klaritromisinin

sabit durum

konsantrasyonlan anlamh

derecede

etkilenmemigtir.

Klariromisin

igin

doz

ayarlamasr

yaprlmasma

gerek yoktur.

Ritonavir:

8

saatte

bir

200 mg

ritonavir

ile

12

saatte

bir

500

mg

klaritromisinin

birlikte

uygulandrklan

farmakokinetik

bir

gahgma,

klaritnomisin

metabolizmasrnda

belirgin

bir

inhibisyon

ile

sonuglanmrgtr.

Ritonavir ile

birlikte

uygulanmasr

ile

klariromisin

C,,,.1.'r

7o31,

C,

n'i

Vol82

ve

EAA

Vo77

artmryttr. 14-[R]-hidroksiklaritromisin

olugumunun

tamamen

inhibe

oldulu

giiriilmtigtiir.

Klaritromisinin

genig

tedavi

penceresi

nedeniyle

b6brek

fonksiyonu normal

olan

hastalarda

dozun

azalulmasma

gerek

yollur.

Bununla

birlikte,

biibrek bozuklu[u

olan

hastalarda

gu

doz

ayan

yaprlmahdrr:

CI,CR 30

-

60

mUdak.

olan

hastalarda

klariromisin

dozu

7o5O

azaltimahdr.

CIIR<30

mUdak. olan

hastalarda,

doz

7o75

azaltrlmahdr. Giinde

I

g'dan

daha

yiiksek

klaritromisin

dozlan

ritonavir

ile

uygulanmamahdrr.

@kz.

b6l[m

4.2.Pozoloji

ve

Uygulama

$ekli).

Ktaritrcmisinin

DiEer

flachr

Uzerindeki

Etkileri

Antiaritmikler

Klaritromisin

ile

kinidin

veya

disopiramid

ile birlikte

kullammryla

olugan

Torsades

de

Pointes

bildiren

pazarlama

sonrasl

raporlan

vardr.

Hastalann,

bu

ilaglar

ile

birlikte

klaritromisin

verilmesi

suasmda

QTc

uzamasr

agrsmdan

elektrokardiyografiler

ile

izlenmesi

gereklidir.

Bu

ilaglann

serum

diizeyleri klaritromisin

tedavisi

srasmda

izlenmelidir.

CYP3A-kaynakh

Etkilegimler

CYP3A'yr

inhibe

ettigi bilinen

klaritromisin

ile

Oncelikli

olarak CYP3A

tarafindan

metabolize edilen

bir

ilacrn

birlikte

verilmesi

bu

ilaglann

konsantrasyonlannda

hem

terapOtik

ve

hem de

advers

etkilerin

artlgma

veya

uzamasrna

yol

agabilecek

ar[glara

neden

olabilir.

CYP3A

enzim

substraflan olarak

bilinen,

Ozellikle

eler

CYP3A

substratl

dar

gtivenlik

srmnna

sahipse

(tirne[in

karbamezapin)

ve/veya

substrat

bu

enzim

tarafindan

genig

gaph

olarak

metabolize

ediliyorsa,

diler

ilag tedavileri

alan

hastalarda

8

dik{catli

kullamlmahdrr.

ESer

miimkiinse, CYP3A

tarafindan Oncelikli olarak

metabolize

edilen ilaglann

serum

konsantrasyonlan

klaritromisin

alan

hastalarda

yakmdan

izlenmeli ve doz

ayarlamasr

diigiintilmelidir. Aga$daki ilaglann

veya

ilag

srruflannm

aynr

CYP3A

iznzimi

tarafindan

metabolize

edildi$

bilinmekte

veya

bundan

kugkulamlmaktadrr:

Alfentanil,

bromokriptin,

alprazolam, astemizol,

karbamazepin,

silostazol,

sisaprid,

siklosporin, disopiramid,

ergot alkaloidleri,

lovastatin, metilprednizolon,

midazolam,

omeprazol,

oral

antikoagiilanlar

(0rn.

varfarin),

pimozid,

kinidin,

rifabutin,

sildenafil,

simvastatin,

takrolimus,

terfenadin,

triazolam,

vinblastin,

fenitoin,

heksobarbital,

teofilin

ve

valproat.

Bu

liste

daha

kapsamh

olabilir.

Teofilin, Karbamazepin

Klinik

gahgmalar,

teofilin

ve

karbamazepinin

klaritromisinle

birlikte

uygulanmast

sonucunda,

kanda

bu

ilaglann

seviyelerinde

orta

derecede ama

istatistiki

olarak anlamh

(P

<

0.05)

bir

artrg

oldu[unu

g6stermigtir.

Dozun

azaltrlmasr

gerekebilir.

Omeprazol:

Sa$rkh

yetigkinlerde,

500

mg klaritromisin

ve

4O

mg

omeprazol

her

8

saatte

bir

birlikte

uygulandrtrnda,

omeprazol

kararh durum

plazma

konsantrasyonlannda

(C..*r,

EAAoz+

ve

Ttn

srastyla

%3O, Vo89

ve

%34)

arls

gdriilmiigtiir.

Omeprazoltin

tek

bagrna

verildi$

durumda ortalama

VI

saatlk

gastrik

pH

5,2

olarak bulunurken

klaritromisin

ile

eg

zamanh verilmesinde

ise 5,7

olarak

tespit

edilmigtir.

Ranitidin

bizmut

sitrat

Klinik

olarak

dnemsiz

olmakla

birlikte,

ranitidin bizmut

sitrat

ile

klaritromisinin

birlikte

uygulanmasr

ranitidin, bizmut

ve

l4-hidroksiklaritromisinin

plazma

konsantrasyonlanmn

artrgr

ile

sonuglanmrgtrr.

Sildenafil,

tadalafil

ve

vardenafil:

Fosfodiesteraz

inhibitiirlerin

herbiri, en

azrndan

krsmi

olarah

CYP3A

ile

metabolize

edilmektedir

ve

CYP3A

klaritromisinin

eg

zamanh

verilmesi

ile

inhibe

edilebilir.

Klaritromisinin

sildenafil,

tadalafil

veya

vardenafil

ile

birlikte

verilmesi

artmt

fosfodiesteraz

inhibittir

maruziyetine

yol

agabilir.

Sildenafil,

tadalafil

ve

vardenafil

ile

birlikte

klaritromisin

verildi$

zaman

bu

ilaglann

dozlannm

azalfilmasr

diigiintilmelidir.

Tolterodin:

Tolterodin'in

tincelikli

metabolizma

yolu

sitokrom

P450'nin 2D6

izoformu

(CYP2D6)

aracrhg

iledir.

Fakat,

CYP2D6'si

bulunmayan

bir

alt

gnrp

topluluk

igin

tespit

edilmig

olan

metabolizma

yolu

CYP3A aracrlrtr

iledir.

Bu

topluluk

alt

grubunda

CYP3A'mn

inhibisyonu

anlamh

derccede

yiiksek

serum

tolterodin

konsantrasyonlanna

yol

agar.

Tolterodin

dozajrndaki

bir

dtigiig

CYP3A

inhibit6rleri,

6rne$n

CYY2D6'yr

zayfi

metabolize

eden

toplulukta

klaritromisin

kullammr,

varhf,rnda

gerekli

olabilir.

Triazolobenzodiazepinler

(iirne$n,

alprazolam,

midazolamo

triazolam)

Midazolam

klaritromisin

tablet

(500

mg/gtinde

2

kez)

ile

birlikte

verildi$nde,

midazolamrn

AUC de[eri

intraveniiz

uygulamadan

sonra2,l

kat

ve

oral

verilmesinden

sonra

ise

7

kat

artmrgtr.

Oral

midazolam

ile

klaritromisinin

eg

zamanh

olarak

verilmesinden

kagrmlmahdrr.

Ef,er klaritromisin

ile

birlikte

intraven6z

midazolam

veriliyors4

hasta

doz

ayarlamasr

igin

yakrndan

izlenmelidir.

Aym

dnlemler

CYIBA

tarafindan

metabolize

edilen

diter

benzodiazepinler

igin de

uygulanmaltdr.

Eliminasyon

igin

CYP3A'ya

balrmh

olmayan

benzodiazepinler

(temazepam,

nitrazepam,

lorazepam)

igin klaritromisin

ile

klinik

olarak

Onemli

etkilegim

sdz

konusu

9

{t

L

$

de$ldir.

Pazarlama sonrasl

klaritromisin ve

triazolamrn

eg zamanh

kullammrnda

ilag

etkilegimleri

ve

merkezi

sinir

sistemi

(MSS)

etkileri

(6rne!in

uykululuk

hali

ve

konftizyon)

bildirilmigtir.

Hastalann artmrg

MSS

farmakolojik

etkileri

agrsmdan

izlenmeleri

Onerilmektedir.

Difer

[a9

Etkiteqimleri

Kolgisin:

Kolgisin

hem

CYP3A'nm

hem

de

drganya-akrt

ta$lylctst

olan

P-glikoprotein'in

@gp)

bir

substratrdr.

Klaritromisin

ve

diler

makrolidlerin

CYP3A

ve

Pgp'yi

inhibe

ettikleri

bilinmektedir.

Klaritromisin

ve

kolpisin

birlikte

uygulandrklannda

Pgp

ve/veya

CYP3A'mn

klaritromisin

tarafindan

inhibisyonu,

kolgisine

maruziyette artrga

tinciiliik

edebilir.

Hastalar

kolgisin toksisitesinin

klinik

semptomlan

ytiniiyle

izlenmelidir. Kolgisin,

b6brek

ve karaciler

fonksiyonu

normal

olan

hastalarda

klaritromisin

ile

birlikte

uygulandr$rnda

kolgisin dozu

azaltrlmahdrr.

Klariromisin

ve

kolgisinin

birlikte

uygulanmasr, bdbrek

veya

karaci[er

yetmezlili

olan

hastalarda

kontrendikedir

(bkz.

b6ltim

4.3

ve

4.4.).

Digoksin:

Digoksinin

drgan

akrg

ta$yrclsl

(efrlw

transporter)

olan

P-glikoprotein

@gp)

igin

bir

substrat

oldupu

dii$iiniilmektedir.

Klariromisinin

Pgp'yi

inhibe

ettigi

bilinmektedir.

Klaritromisin

ile

digoksin

birlikte

verildikleri

zarnan

Pgp'nin klaritromisin

tarafindan

inhibe

edilmesi

digoksin

maruziyetinde

artrga

yol

agar.

Klaritromisin

ile

eg

zamanlt

olarak

digoksin alan

hastalarda

artrmg serum

digoksin

konsantrasyonlan

pazarlama

sonrasr

giizlem

gahgmalannda

bildirilmigtir.

Bazr

hastalarda

potansiyel

iiliimctil

aritmileri

de kapsayan

digoksin

toksisitesi

ile

uyumlu

klinik

bulgular

gdzlenmigtir.

Hastalar

digoksin

ve

klaritromisini

birlikte

kullanrlarken

serum

digoksin

konsantrasyonlan

dikkatli

izlenmelidir.

Zidovudin:

HIV

enfeksiyonlu

yetigkinlere

siirekli

olarak

oral

klaritromisin

ve

zidovudin

uygulanmasr,

zidovudinin

kararh durum

seviyelerinde diigtige

sebep

olabilir.

Klaritromisin

egzamanh

uygulanan

oral

zidovudin

emilimini

engelleditinden,

bu

etkilegim

klaritromisin

ve

zidovudin dozlanmn

4

saatlik aralarla

lullanilmast

sonucu

iinlenebilir.

Bu

etkilegim,

klaritromisin

siispansiyon

ile

birlikte

zidowdin

veya

dideoksinozin

alan

paediyatrik

HIV

enfekte

hastalarda

gtizlenmemigtir.

Bu

etkilegim

klaritromisin,

intravenciz

infiizyon

ile

uygulandr[rnda

muhtemel

de[ildir.

Fenitoin

ve

Valproat:

Klaritromisin dahil

olmak

iizere

CYP3A

inhibittirleri

ile

CYP3A

ile

metabolize

olduf,u diigiiniilmeyen

ilaglar

(0m.

fenitoin

ve

valproat)

arasmdaki

etkilegime

iligkin

spontan

ya

da

yayrnlanmrg

bildirimler

mevcuttur.

Bu

ilaglar

klaritromisin

ile

egzamanh

kullamldrlrnda

serum

diizeylerinin

saptanmasl

dnerilir.

Serum

dtzeylerinin

arugr

bildirilmiStir.

Klaritromisinin,

agaprdaki

ilaglarla

etkilegimine

dair

in-vivo

insan

verisi

bulunmamaktadr;

aprepitant,

eleEiptan,

halofantrine

ve

ziprasidon.

Fakat, in-vitro

verilerin

bu

ilaglann CYP3A

substratlan

olduSunu

Onermesi

sebebiyle

klaritromisinin

bu

ilaglarla

birlikte

uygulanmasrnda

dikkatli

olunmahdrr.

Eletriptan,

klaritromisin

gibi

CYP3A

inhibitOrleri

ile

birlikte

uygulanmamahdrr.

Klaritromisin

datril

CYP3A

inhibitdrleri

ile

siklosporin, takrolimus,

metilprednisolon,

vinblastin

ve

silostazol

etkilegimlerine

dair

spontane

veya

yaymlanmrg

raporlar

olmuqtur.

10

Lr-t

'

Qifi-ydnlii

lbg

runteginteri

Atazanavir

Klaritromisin

ve atazanavirin her

ikisi

de

CYP3A'mn

substrat

ve

inhibittirleridir

ve

gift

ytinlii

ilag

etkilegimine

yol

agtl$

y0ntinde

kamt

mevcuttur.

Klaritromisinin

(500

mg/gtinde

2 kez)

atazanavir

(,100

mg/gunde

I

kez)

ile

birlikte

verilmesi

klaritromisine

manrziyette

2

kart

artl$a

ve

l+OH-klaritromisin

maruziyetinde

%70

azalmaya

ve

atazanavirin

AUC

deterinde %28

artrga

yol

agar.

Klaritromisinin

genig

terap6tik

penceresi

nedeni

ile

bdbrek fonksiyonlan

normal

olan

hastalarda

doz

diigtiriilmesi

gerekmez.

Orta

dereceli bdbrek

fonksiyonu olan

hastalarda

(kreatinin

klerensi

30-60

mUdak),

klaritromisin dozu

%5O

azaltimahdu.

Kreatinin klerensi

<30

mUdak

olan

hastalarda

uygun klaritromisin

formtilasyonu kullamlarak

klaritromisin

dozu

%75

azaltrlmahdrr.

1000

mg'dan

yiiksek

giinlfik

dozlarda

klaritromisin

proteaz

inhibitdrleri

ile

birlikte

verilmemelidir.

Kalsiyum

Kanal

Bloktirleri

Hipotansiyon

riskinden dolayr,

klaritromisin

ve CYP3A4

ile

metabolize

olan

kalsiyum

kanal

blokerleri

(Orn.

verapamil,

amlodipin,

diltiazem)

birlikte

uygulamrken

dikkatli

olunmahdr.

Etkilegimden dolayr

klaritromisin

ve kalsiyum

kanal

blokerlerinin

plazma

konsantrasyonlan

artabilir.

Klaritromisin

ve

verapamili

birlikte

alan

hastalarda

hipotansiyon,

bradiaritrni

ve

laktik

asidoz

g6zlenmigtir.

Itrakonazol

Klaritromisin

ve

itrakonazoltin

her

ikisi

de

CYP3A'nm

subshat

ve

inhibitOrleridir

ve

gift ytinlii

ilag

etkilegimine

yol

agar.

Klaritromisin irakonazoliin

plazma

seviyelerini

ytikseltebilirken

itrakonazol

klaritromisinin

plazma

seviyelerini

yiikseltebilir.

Itrakonazol

ve

klaritromisini eg

zamanh

olarak

alan

hastalar

artm$

veya

uzamr$

farmakolojik

etki

belirtileri

agrsrndan

yakrndan

izlenmelidir.

Sakuinavir

Klaritromisin

ve

sakuinavirin

her

ikisi

de

CYP3A'mn

substrat

ve

inhibittirleridir

ve

gift

ytinlii

ilag etkilegimine

yol

agtrklan

y6niinde

delil

vardu.

Klaritromisin

(500

mg/giinde

2

kez)

ve

sakuinavir

(yumugak

jel

kapsiiller,

l2OO

mg/giinde

3

kez)

eg

zamanh

olarak

12 sa$rkh

gtiniilltiye

verilmigtir.

Sakuinavirin

ortalama

sabit durum

e$i

altrndaki

alan

(AUC)

ve

minimum

konsantrasyonu

(C,ofl

tek

bagma

sakuinavir

ahmma

g6re

%177

ve

%

187

olarak

saptannu$tlr.

Klaritromisin

AUC

ve

C.o

deserleri

tek

bagrna

klaritromisin

ahmma

g6re

yaklagrk%4o

datra

yiiksek

olarak

bulunmugtur.

Her

iki

ilacrn

gahgrlmrg

olan

dozlarda/formiilasyonlarda

smrh

bir

zaman

igin

eg

zamanh

olarak

verilmesi

halinde

doz

ayarlamasrna

gerek

yoktur.

Yumugak

jelatin

kapsiil

formtilasyonu

kullanrmrnda

ilag

etkilegim

gahgmalanmn

gdzlemleri

sakuinavir

sert

jelatin

kapsiil

kullanrmrndaki

etkileri

temsil efineyebilir.

Tek

bagma

sakuinavir

tedavisi

ilag

etkilegim

gahgmalanndaki

gtizlemler

sakuinavir/ritonavir

tedavisindeki

etkileri

temsil

etmeyebilir.

Sakuinavir

ritonavir

ile

birlikte

eg

zamanh

olarak

verildipinde,

ritonavirin

klaritromisin

iizerindeki

potansiyel

etkileri

diigiiniilmelidir

Okz.

ONI,EUI-ER,

Ilag

E*ileSimleri).

Didanooin:

HIV

enfekte

yetigkin

hastalarda,

klaritromisin

tabletlerinin

didanosin

ile

e9

zamanh

uygulanmasl

sonucu,

didanosin

farmakokineti$nde

istatistiksel

olarak

Onemli

bir

de$giklik

tespit

edilmemigtir.

1l

u

4.6.

Gebelik

ve

laktasyon

Genel

tavsiye:

Gebelik

kategorisi C.

Qocuk

dolurma

potansiyeli

bulunan

kafinlar/Do[um

kontrolii

(Kontrasepsiyon):

Herhangi

bir

veri

bulunmamaktadrr.

Gebelikdiinemi:

Klaritromisinin

gebe

kadrnlarda

kullammrna

iligkin

yeterli

veri

mevcut

olmadrlrndan

gebelik

srasrnda

kullammrmn

giivenilirlif,i

saptanmaml$ff.

Bu

nedenle,

KLAMAXIN

Film

Tablet'in

dikkatli

bigimde

yarar

risk

deferlendirmesi

yaprlmadan

kullanilmast

6nerilmez.

Laktasyon

diinemi:

Klaritromisinin

emzirilen

bebeklerdeki

giivenilirli$

saptanmamrgtrr.

Klaritromisin

anne

siitiine

geger.

Ureme

yetene$

/

Fertilite:

Fertitite

ve

iireme

gahgmalannda,

150-160

mg/kg/giinliik

dozlar erkek

ve

digi

srganlann,

estrus

siklusunda,

fertilitede,

dopumda

ve

yavrulann

sayr

ve

yagamasrnda

higbir

advers

etkiye

sebep

olmamrgtrr

(bkz.

b6liim

5.3.

Klinik

dncesi

giivenlilik

galrymalan).

4.7.Arag

ve

makine

kullanml

iizerindeki

etkiler

Klaritromisinin

arag

ve

makine

kullammr

iizerine

etkisi

hakkrnda

veri bulunmamaktadrr.

Itag

ite

bag

diinmesi,

vertigo,

konfiizyon

ve

dezoryantasyon

ortaya

grkma potansiyeli

hastalann

arag

ya

da

makine

kullanmasr

Oncesinde

dikkate

ahnmaltdr.

4.E.

lstenmeyen

Etkiler

Klaritromisin

tedavisinin

yetigkinlerde

ve

pediyatrik

popiilasyonda

en

srk

ve

yaygn

g6riilen

advers

reaksiyonlan

kann

afnsr,

diyare,

bulanh,

kusma

ve

tat

detigiklikleridir.

Bu

advers

reaksiyonlar

genellikle

hafif

giddette

olup makrolid

antibiyotiklerinin

bilinen

giivenirlik

profili

ile

uyumludur.

Klinik

gahgmalarda

saptanan

bu

gastrointestinal

advers

reaksiyonlann

insidanst

agrsrndan

onceden

mikobakteriyel

enfeksiyon

olan

ve

olmayan

hasta

popiilasyonlan

arasmda

anlamlt

fark bulunmamltur.

Klaritromisin

ile

en

anndan

iligkisi

olasr bulunan

reaksiyonlar

sistem

organ

srmfina

ve

aga$daki

srkh[a

giire g6sterilmigtir:

gok

yaygrn

e1/10),

yaygm

(>

l/100

ile

<

1/10),

yay$n

olmayan

(>1/1,000

ile

<

l/100)

ve

bilinmeyen

(pazarlama sonrasr

deneyime

iligkin

advers

reaksiyonlar;

mevcut

veri

ile

srkhfr

hesaplanamayan).

Her

bir

srkhk

grubunda

advers

reaksiyonlar

giddet

de[erlendirmesine

gOre

azalan

giddete

g6re

sunulmugtur.

Klaritromisin

ile

Bildirikn

Advers

Sistem

Organ

SmIft

gokyaygn

em0)

yaygn

(z

l/lfi)

ile <

1/10)

yaygn

olmayan

QUl,l[0

ile

<

m00)

bilinmeyen

(mevcut

veri

ile

$kh$

hesanlrnamavan)*

Enfeksiyonlar

ve

Kardidiazis,

vaiinal enfeksivon

Psiidomembrandz

kolit,

erizioel. eritrazma

t2

LJ

t/

lr

t

Enfestasyonlar

Kan ve

lenf

sistemi

hastahklan

L,,Okopeni,

n6tropeni,

eozinofili

Agranulosioz,

tnombositopeni

Bagrgrkhk sistemi

hastahklan

Hipersensitivite

Anafilaktik

reaksipn

Metabolizma

ve

beslenme

hastahklan

Anoreksi,

iguh

azalmasr

Hipoglisemi

Psikiyarik

hastahklar

lnsomni

Anksiyete

Psikotik

bozukluh

konffizyon

durumu,

depersonalizasyon,

deprcsyon,

dezoryantasyon,

haliisinasyon, anormal

rilvalar.

mani

Sinir

sistemi

hastahklan

Disg6zi,

baf

agn$,

tat

de$eikli[i

Bal doilnesi,

tremor

Konvlllsiyon,

ag0zi,

parosmi,

anosmi,

parestczi

Kulak

ve

ig

kulak

hastal*lan

Vertigo, duyma

bozuklutu,

tinnius

Satrltk

Ikrdiyak

hastahklar

Elekrokadiyogramda

uzam$

QT,

oaloitasvonlar

Torsades

de

pointes,

vennihiler

tagikardi

Vaskiiler

hastahklar

Hemoraji

Gastrointestinal

hastahklar

Diyare, kusma,

dispepsi,

bulann,

kann

atnsl

Gasrit, somatit,

glossit,

abdominal

disansiyon,

konstipasyon,

atz

kurulutu,

eriiktasyon,

flatulens

Akutpankeatit

dilde

renk deEiSikliEi,

digte

renk

deli$kliEi

Hepato-bilier

hastahklan

Anormal

karaciler

fonksiyon

testleri

Kolestaz, hepatit,

Alanin

aminotransferaz

arhgl

aspartat

aminotransferaz

artqt,

gama

glutamil

transferaz

,firsr

Hepatikye@zlik,

hepatosell0lcr

sanhk

Deri

ve

derialtt

doku

hastahklan

D0kiintii,

hiperhidroz

Pruritus,

tirtiker

Stevens-Iohnson

sendromu,toksik

epidermal

nekroliz,

eozinofili

ve

sistemik

semptomlu

ilag

d6k0ntiistl

(DRESS),

akne,

Henoch-Schonlein

Dumurasl

Kas

iskelet

bozukluklar,

ba!

doku

ve

kemik

hastaltklart

Miyopati

B6brek

ve

idrar

hastahklan

Renal

yetmezlik,

inrcrstisyal

nefrit

Genel

bozukluklar

ve

Halsizlik,

asteni,

gotiis

atnsl

tireme,

vorounluk

t3

uygulama

bdlgesine

iligkin

hastahklar

Aragtrmalar

Kanda

alkalin

fosfataz

artrgl

kan

laktat

dehidrogenaz

arugr

Uluslararasr

normallegtirilmig

orant

arUgr,

protrombin

zamanrnda uzama,

anormal

renkte

idrar

*Bfumeyen

bir

buyiikliikteh

pop0lasyonda

g0nifllt

olarak

bildirilen

bu

reaksi5onlann

srktklanmn

ya

da

ilaq

ile

rrcdcnsel

iligkisinin

saptanmasr

her zaman

miimkiin

olmamaktadrr.

KlariEomisin

igih

hasta

kullammr

en

az

I

milyar

hasta

tedavi

glinii

olrrak

hesnlenmrsfir

l-/

Klaritromisin

ve

kolgisin

birlikte

kullanlldrlrnda,

Ozellikle

ya$lilarda

olmak

iizere

ve

bazrlan

btibrek

yeunezliEi

olan

hastalarda

ortaya

grkan

kolgisin toksisitesi

bildirimleri

vardr.

Bu

hastalann

baalannda

dltimler

bildirilmigtir

Okz.

ilaq

etkilegimleri

ve

Uyanlar/Onlemler).

Ba&gtklrk

Sistemi

B

ouhnug

Hastalar

Mikobakteriyel

enfeksiyonlar

igin

uzun

siire

yiiksek

doz

klaritromisin

ile

tedavi

edilen

AIDS

hastalan

veya

baEl$lkhk

sistemi

bozuk

dif,er

hastalarda,

olasrhkla

klaritromisin

uygulamasryla

iligkili

advers

etkileri

birlikte

seyreden

HIV

hastah[rmn

veya

dif,er

hastahklann

altta

yatan

belirtilerinden

ayrt

etmek

genellikle

zordur.

1000

mg

ve

2000

mg

klaritromisin

toplam

giinliik

dozu

ile

tedavi

edilen

yetigkin

hastalar

tarafindan

en

srk

bildirilen

advers

reaksiyonlar:

Bulantr,

kusma,

tat

de[igiklikleri,

kann

a$nsr,

diyare,

d6kiintii,

gaz,

bag

alnst,

konstipasyon,

duyma

bozuklupu,

SGOT

ve SGPT

yiikselmesidir.

Daha

d[giik

srkhkta

dispne,

insomni

ve

aprz

kurululu

bildirilmigtir.

lnsidans

agrsrndan

100omg

ve

2000mg

tedavisi

arasrnda

fark

saptanmazken,

giinliik

400&ng

klaritromisin

tedavisinde

insidans

34

kait

artrnl$tr.

Baggrkhk

sistemi

bozulmug

bu

hastalarda

testin

en

yiiksek

ya

da en

diigiik

dtizeyi

drgrna

grkan

laborahrvar

de[erleri

analiz

edilmigtir.

Bu

analize

gdre

gtinliik

toplam

1000

mg

ya

da

2000

mg

klaritromisin

kullanan

hastalann

yaklagrk

Vo}-3'inde

SGOT

SGPT

diizeyleri

yiiksek

beyaz

hticresi

trombosit

saylsl

normalden

diigtik

bulunmugtur.

tedavi

grubunda

daha

oranda

kan tire

nitrojeninde

yiikselme

saptanmr$tlr.

Giinliik

4000

grubunda

beyaz

kan htcresi

drqrndaki

tiim

paramatrelerde

insidans

biraz

daha

yiiksek

olmugtur.

omtuvu

Bulguhnnfu

{isikliHer

Klinik

agrdan

iinemli

olabilecek

laboratuvar

bulgulanndaki

de$gimler

gunlardrr:

Karacifier:

Yiikselmig

SGPT

(ALT)

<

Eol,

SGOT

(AST)

<

Eol,

CrGT

<

7ol,

alkalen

fosfataz

<%|,LDH

<

Vol

ve

total

bilir0bin<%1.

Hematoloji:

Azalmrg

lOkosit

saysl

<

%l

ve

yiiksek

protromin

zamamVol.

Biibrek:

YiiksekBLIN

%4

ve

yiiksek

serum

kreatinini

<

7ol

4.9lJror2

a$ru

ve

tcdavisi

Agrn

miktarlarda

klaritromisin

ahmrmn,

gastrointestinal

(mide

-

barsak)

semptomlan

vermesi

beklenebilir.

Bipolar

bozukluk

Oykiisii

olan

bir

hasta

8

g

klaritromisin

almtg;

mental

durumda

de[igmeler,

paranoid

dawamglar,

hipokalemi

ve

hipoksemi

t4

U

gtiriilmiigtiir.

Agrn

doza

eglik

eden advers

reaksiyonlar,

absorbe

edilmemig

ilacrn uygun

eliminasyonu

ve destekleyici tedavi

ile

kontrol

altrna

ahnmahdrr.

Di[er

makrolidlerle

oldu[u

gibi,

klaritromisinin

serum

seviyeleri

hemodiyaliz veya

peritoneal

diyalizden

etkilenmez.

5.

FARMAKOLOJIK

6ZBT,T,ITT,TN

5.1.

Farmakodinamik

Ozelikler

Farmakoterap6tik

grup:

Sistemik

kullamlan

antibakteriyeller

-

Makrolidler

ATC

kodu:

J0IFA09

KLAMAXIN

(Klaritromisin)

bir

semi-sentetik

makrolid

antibiyotiktir.

Kimyasal

adL

6-0-metileritromisin

A'dr.

Klaritromisin,

duyarh

bakterinin

50S

ribozom

alt birimlerine

ba$anarak

ve

protein

sentezini

engelleyerck

antibakteriyel

etki

gdsterir.

14-OH klaritromisin

metaboliti

de

klinik

agrdan

anlamh antimikrobiyal

aktivite

tagrmaktadrr.

Mikrobiyoloji

Klaritromisinin

standart

bakteri

suglanna

ve

klinik

izolatlara

kargr

mtikemmel

in

vitro

aktivite

gosterir.

Genig

bir

aerob

ve

anaerob

Gram

pozitif

ve

Gram

negatif

organizma

yelpazesine

kargr

ytiksek

bir

potansa

sahiptir.

Klariromisinin

minimum

inhibisyon

konsantrasyonlan

(MIC)

genellikle

eritromisin

MlC'lanndan

bir

log2

diliisyonu

kadar

daha

giigliidtir.

In

vitro

veriler

klaritromisinin

aynca,

Legionella

pneumophila

ve

Mycoplasma

pnewraniae'ye

kargr

miikemmel

bir

aktiviteye

sahip

oldulunu

gdstermektedir.

Aynt

zamanda

Mycobacterium

avium

kompleksi

(MAC)

organizmalanna

da

etkilidir.

Helicobacter

pylori'ye

kargr

bakterisid

etki

g6sterir.

Klaritromisinin

bu

etkisi

asit

pH'ya

gore,

nofr

pH'da

daha

gflgltidiir.

in

vitro

ve

in

vivo veriler

bu

antibiyoti$n

klinik

olarak

tin"*

t"gryan

mikobakteriyel

tiirlere

kargr

aktivitesinin

oldu[unu

gtistermektedt.

in

vitro

veiler

Enterobacteriaceae,

pseudomonas

tiirleri

ve

laktozu

fermente

etmeyen

diler

Gram

negatif

basillerin

klaritromisine

duyarh

olmadr$m

g6stermektedir.

Klaritromisinin

aEa$daki

organizmalann

gogu

suglanna

karg,

hem

in

vitro

olarak,

hem

de

klinik

enfeksiyonlarda

etkili

oldupu

gtisterilmigtir

Okz.

b0liim

4.1.

Terapdtik

Endikasyonlan

ve

btiliim

4.3.

Posoloji

ve

Uygulama

$ekli):

Gram

pozitif

aeroblar:

Staphylococcus

aureus,

Sffeptococcus

pneumoniae,

St

reptoc

o

cc

us

pyo

g

ene

s,

Li

st

e

ria

n

onocy

to

gene

s.

Gram

negatif

aenoblar:

Haemophilus

influenlae,

Hacmophilus

parainfluenlae,

Moraxella

catarrlulis,

Neisseria

gonorrhoeae, Legionella

pncumophila.

Diler

aeroblar:

Mycoplnsma

pneumoniae, Chl.anydia

pneumoniae

(TWAR).

Mikobakteriler

Mycobacterium

leprae,

Mycobacterium

kansasii,

Mycobacterium

chelonae,

Mycobacterium

fortuitum,

Mycobacterium

avium

komplelai

(MAC):

Mycobacterium

avium

ve

Mycobacterium

intracellulare.

Beta

laktamaz

iiretiminin

klaritromisin

aktivitesi

iizerinde

bir

etkisi

yoktur.

l5

t/

NOT:

Metisiline

direngli

ve

oksasiline

klaritromisine

direnglidir.

Ilelicobacterz

Helicobacter

pylori.

direngli

stafilokoklann

gogu

suglan

Helicobacter

pylori

ile

peptik

iilser

hastah[r

arasrnda

giiqlfi

bir

baSlanh

vardrr.

Duodenum

iilseri

olan

hastalann

%90

ile

Eol{J0_'id

bu

patojenle

enfeltedir.

H.

pylori

eradikasyonunun

duodenum

iilser

niikstinii

azalttr$

ve

dolayrsryla

antiselaetuar

tedavinin

siirdtiriilmesi

gereksinimini

azalttr[r

gtisterilmigtir.

Klaritromisin

aga[rdaki

mikroorganizmalann

gopu

suguna

kargr

in

vitro

alctivite

gtistermektedir; ancak,

klaritromisinin

bu

mikroorganizmalann

neden

oldu[u

klinik

enfeksiyonlann

tedavisindeki

giivenli$

ve

etkinlili

yeterli

ve

iyi

kontrollii

klinik

g

ahgmalarda

belirlenmig

de$ldir.

Gram

pozitif

aeroblar;

Streptococcus

agalactiac,

Streptococci

(Grup

C.F.G),

Viridans

grubu

streptococci.

Gram

negatif

aeroblari

Bordetella

pertussis,

Pasteurella

multocida.

Gram

pozitif

anaeroblar;

Clostridium

peffingens,

Peptococcus

niger,

P

ropionibacte

rium

acne

s.

Gram

negatif

anaeroblar;

Bacteroides

melaninogenicus.

Spiroketler

:

Borrelia

burgdorferi,

Treponcma

pallidum

Kampilobakterler:

Campylobacter

ieiuni.

Klaritromisinin

baghca

metaboliti,

mikrobiyolojik

aktiviteye

satrip

bir

metabolit

olan

l4-OH

klaritromisindir.

Bu

metabolit,

iki

katl

datra

aktif oldu[u

H.

influenzae

dtgmda

go[u

organizma

igin

ana

bilegik

kadar

aktif

veya ondan

l-2

}ort

daha

aktiftir.

Uitegik

14-OH-metaboliti,

influenzac

tizerinde

bakteriyel

suglara

ba$r

olarak

vitro

vivo

olarak

aditif

veya

sinerjik

etki

yapmaktadr.

Bununla

beraber,

Mycobacterium

avium

kompleksi

(MAC)

izolatlanna

kargr,

l4-OH

metatoliti

klariromisine

nazaran

4 - 7

daha

azetkilidir.

Mycobacterium

avium

komplekslerine

kargr,

etkinli[in

klinik

iinemi

bilinmemektedir.

Duvarhhk

Testleri

gaptannln

otguldiigii

kantitatif

y6ntemler

antibiyotik

duyarhh[rnm

hassas

tatrminlerini

vermektedir.

Onerilen

iglemde

duyarhhk

testi

igin

klaritromisin

emdirilmig

diskler

kullamlmaktadrr

(Kirby-Bauer

dif0zyon

testi);

disk

testindeki

inhibisyon

gaplan

klaritromisinin

def,erleri

arasrnda

korelasyon

vardr.

de[erleri

buyyon

veya agar

diliisyon

yontemiyle

belirlenmektedir.

prosediirle,

laboratuvardan

gelen

rapordaki

"duyarh"

ifadesi,

enfeksiyon

etkeni

olan organizmailn

tedaviye

yamt

verebilece$ni

gdstermektedir.

Rapordaki

"direngli"

ifadesi,

enfeksiyon

etkeni

olan

organizmamn

tedaviye

yanlt

vermeyebilecelini

g6stermektedir.

Rapordaki

"ara

duyarhhk"

ifadesi

ilacrn

teraptitik

etkisinin

belirsiz

otabilecegini

veya

yiiksek

dozlar

kullamldr$nda

organizlnanm

duyarh

olabilece$ni

g6stermektedir.

son ifade

zamanda

orta

derccede

duyarh

olarak

belirtilebilir).

Duyarh,

direngli

duyarhhk

igin

mutlak

smrlarla

ilgili

olarak

liiden

tilkeye

veya

b6lgeye

iizgii bilgilere

bagvurunuz.

5.2.

Farmakokinetik

Ozetlikler

Genel

tizellikler

Klaritromisin,

antimikrobiyal

etkiye

satrip

antibiyotiktir.

Etanol,

metanol

asetonitrilde

biraz

goziiniir,

suda

giiziinmez.

Emilim:

Klaritromisin,

oral

uygulamadan

sonra,

gashointestinal

(mide

barsak)

kanaldan

hrzla

absorbe

edilir.

Klaritromisin

tabletin

mutlak biyoyararlammr

yaklagrk

%So'dir.

Dozdan

hemen

6nce besin

ahmr

klaritromisinin

biyoyararlammrm

ortalama

artrrmaktadrr.

Toplamda

artrg

miniir

artrgtrr

dnerilen

doz rejimlerinde

kiigiik

klinik

anlamhhk

tagrr.

nedenle

klaritromisin

karmna

almabilir.

Gtinde

defa 500

dozunda,

klarinomisin

hidroksillenmig

metaboliti

igin kararlt

durum

C.rrc

deEerine

beginci

dozda

ulagrlu.

Beginci

yedinci

dodardan

sonra

klaritromisin

igin

kararh durum

Cm.rc

ortalama

2.7 ile

mcglml

hidroksillenmig

metaboliti

igin

0.88

0.83

mcg/ml'dir.

500 mg

doz diizeyinde

yanlanma

timrii

ilag

igin

saat

iken,

l4-hidroksiklaritromisin

igin 6.9

saattir.

Kararh

durumda

l4-hidroksiklaritromisin

dtizeyleri

klaritromisin

dozuyla orantrh

olarak

afirnaz

klaritromisin

hidroksillenmig

metabolitinin

gtiriiniir

yanlanma

Omiirleri

daha

yiiksek

dozlarda

daha

uzun

olma

elilimindedir.

DaErhm:

Klaritromisin

metaboliti

14-OH

klaritromisin

viicut

dokulanna

stvtlanna

kolayca

dalrlr.

sayrda

hastadan

ahnan

smrrh

veriler,

klaritromisinin

oral

dozlardan

sonra

beyin

omurilik

srvrsmda

anlamh

dtizeylerc

ulagmadr$m

diigiindiirmektedir.

Dokulardaki

konsantrasyonlar,

serum

konsantrasyonlanndan

birkag

datra

yiiksektir.

Doku

serum

konsantrasyonlanndan

tirnekler

aga$da

gtisterilmektedir.

KONSANTRASYON

saatte

2!i0 mg

dqzdq4-qq4llL

Doku

Tipi

Doku

(mcg/g;

Serum

(mcefnl)

Bademcik

AkciEer

BivotransformasYon:

saatte

mg'hk bir

ile,

metaboliti

l4-OH

klaritromisin,

yaklagrk

mcg/ml'lik

kararh

durumda

konsantrasyonunu

verir

ve eliminasyon

6mrii

saattir.

saatte

mg'hk

ile,

l4-OH

klaritromisinin

kararfu-durumda

konsantrasyonlan,

biraz

datra

yiiksektir

(lmcg/ml'ye

kadar)

eliminasyon

6mrti

yaklagrk

7 saattir.

dozdada,

metabolitin

kararh-durum

konsantrasyonlanna

genellikle

giinde

ulagrln.

Eliminasyon:

Oral

yoldan

olarak

veya

1200

klaritromisin

verilen

erigkin

insanlarda

idrarla

atrhm,

dUgtik

dozlarda

atrllmrn

Vo37.9'undan

yiiksek

dozlarda

Vo46.O'ndan

sorumludur.

Fekal

eliminasyon

dozlann

srasryla

%0.2

%29.1'inden

sorumludur

(bunlar

arasmda

sadece

drgkr

tirne$nde

atrhm

orant

VolL.l

olan

kigi

bulunmaktadr).

lmav

Durwn :

Klaritromisinin

do$usal

olmayan

farmakokinetik

dawarugt,

daha

yiiksek

dozlarda

l4-hidroksilasyon

N-demetilasyon

iirtinlerinin

olugumundaki

genel

azalnayla

beraber,

klaritromisinin

do$usal

olmayan metabolizmasmm

daha

yiiksek

dozlarda

daha

belirgin

olduSunu

gdstermektedir.

Hastalardaki

karaktcristik

iizellikler

IGraciEer

YetmezliEi:

Salhkh

insan

grubunu

karaci[er

yefinezli[i

olan

gnrbun

kar;rlaEunldr$

gahgmada

giinde

defa

klaritromisin

iigtincii

giin

klaritromisin

verildikten

sonra

guplar

arasrnda

kararh

durum

plazma

diizeyleri

klaritromisinin

sistemik

klerensi

y6niinden

anlamh

fark

bulunmamrgflr.

Buna

kargrhk,

l+OH

metabolitinin

kararh

durum

konsantrasyonlan

karacif,er

yetmezlili

olan

olgulann

gnrbunda

belirgin

Olgtde

daha

diigiiktiir.

bilegi$n

l4-hidroksilasyon

yoluyla

metabolik

klerensindeki

bu azalma,

ilna

ilacrn renal klerensindeki

artrgla

ktsmen

dengelenmekte

sonuqta

ilag

igin,

karaciter

yetmezli$

olan ve

sathkh

bireylerde

kryaslanabilir

kararh

durum

diizeyleri

ortaya

grkmaktadrr.

sonuglar

orta

derecede

veya

giddetli

karaci[er

yetmezli$

olan

bdbrek fonksiyonu

normal

bireylerde

ayarlamasma

gerek

olmadrf,rm

giistermektedir.

B6brek

Yetmezlifi:

Bdbrek

yetmezli$

olanlarda,

klaritromisin

l4-OH

metaboliti

igin

plazma

diizeyleri

6miir,

Cs66

C,r,i,, darha

ytiksektir

daha

btiyiikttir.

IQu.

iiriner

atilrm

diigiiktiir.

parametreler

arasrndaki

farkrn

derecesi,

b6brek

bozuklutunun

derecesi

oranhhdu;

btibrek

yetmezli$

kadar

giddetli

ise,

fark

derecede

anlamhdrr

(bkz.

b6liim

4.3.

Pozoloji

uygulama

gekli).

Ya$hlarda:

Ya$hlarda

ilag hem

14-OH

metaboliti

igin

dolagrmdaki

plazma

diizeyleri

daha

yiikseh

eliminasyon

datra

yava$fir.

Ancak,

klaritromisinin

renal

klerensi

kreatinin

klerensiyle

korele

edildi[inde

grup

arasmda

fark

bulunmaz.

sonuglara

dayanarak

klaritromisinle

ilgili

etkilerin,

bireyin

yagr

de$il

b6brek

fonksiyonuyla

iligkili

oldu[una

karar

verilmigtir.

Mvcobacterium

Avium

Enfeksivonlan

Iil\/

enfeksiyonlu

yetigkin

hastalara

saatte

uygulanan

500 mg

klaritromisin

dozunu

takiben

gozlenen

klaritromisin

14-OH

klaritromisin

kararh

durum

konsantrasyonlan,

sa[hkh

g6niilliilerden

elde

edilene benzerdir.

Ancak

Mycobacterium

avium

enfeksiyonlanm

tedavi

etmek

igin

gerekli

olabilen

datra

yiiksek

dozlarda

klaritromisin

konsantrasyonlan

datra

yiiksek

olabilir.

Giinde

doza

b6liinmiig

olarak

1000

2000

mg/g[n

alan

erigkin

enfeksiyonlu

hastalarda

kararh

durum

klaritromisin

deperleri

srrasryla

ile 4 mcg/ml

ve 5

mcg/ml

arasrndadr.

yiiksek

dozlarda

eliminasyon

dmiirleri,

normal

bireylerde

ola[an

dozlarda

g6riilenlere

kryasla

uzam$

gibi

gtirtinmektedir.

dozlarda

gtizlenen

datra

yiiksek

plazma

konsantrasyonlan

daha

uzun

eliminasyon

timtirleri

klariromisinin

dofrusal

olmadr$

bilinen

farmakokineti$

uyumludur.

Birlikte

Omeprazol

Uvsulamasl

Omeprazol

klaritromisin

birlikte

kullamldrf,rnda,

bagrna

omeprazol

kullammrna

kryasla

ortalama

omeprazol

EAAO-Z4

7o89

daha

yiiksek

omeprazol

T1/2

igin

harmonik

ortalama

Vo34

datra

yiiksektir.

Klaritromisin

omeprazol

birlikte

uygulandr[rnda

klariromisinin

kararh durum

Cmar,s,

Cmin

EAA0-8

delerleri,

klaritromisinin

plaseboyla

verilmesiyle

elde

edilen

de[erlere

gdre

srrasryla%l0,Vo27

7ol5

artts

gOsterir.

Kararh

durumda,

gastrik

mukoza

klaritromisin

konsantrasyonlan

bagrna

klaritromisin

grubuyla

kargrlagtrnldrfrnda

klaritromisin/omeprazol

grubunda

dozdan

altt

saat

sonra

yaklagrk

datra

ytiksektir.

Dozdan

saat

sonra,

klaritromisin

omepr^zol

birlikte

verildi$nde,

klaritromisinin

ortalama

gastrik

doku konsantrasyonlan,

klaritromisin

plaseboya

gdre

ortalama

2 kat

daha

yiiksektir.

5.3.

Klinik

iincesi

giivenlitik

verileri

Akut.

Subkronik

Kronik

Toksisite:

Oral olarak

klaritromisin

uygulanan

fare,

srgan,

kdpek

velveya

maymunlarda

gahgmalar

yaprlmrgtr.

Uygulama

siiresi,

birbirini

takip

eden

ay siiresince

oral

dozdan

tekrarlanan

giinliik

dozlara

kadar uzanmrytu.

Akut

fare

srgan

gahqmalannda,

glkg.viicut

alrrhirndaki

gavajr

takiben,

srgan

iilmiig,

iilen

fare

olmamrytr.

Dolayrsryla,

medyan

letal doz

g/kg'dan

(uygulama

igin

yiiksek

fizibl

doz)

daha

biiyiiktiir.

giin

siireyle

mg/kg/gtin

dozunda

veya

siireyle

mg/kg/giin

dozunda

klaritromisine

maruz kalan

primatlarda

klaritromisine

affolunacak

advers

etki

giiriilmedi.

Benzer

gekilde

stireyle

mgft:glgltn

dozuna;

stireyle

mglkdgun

dozuna

veya

6 ay siireyle

mg/kg/gun

dozuna

maruz kalan

srganlarda

advers

etki

g6riilmedi.

50 mg/kg/gun

dozunu

giin,

mg/kg/gtin

dozunu

ay ve

mdkglgrn

dozunu

advers

etki

gtiriilmeksizin

tolere

eden

kdpekler,

klaritromisine

daha

hassastrlar.

Yukanda

bahsedilen

klinik

gahgmalarda,

toksik

dozlarda

beliren

dnemli

klinik

belirtiler;

kusma,

zayfltk,

tiiketiminde

diigiig

kilo

almada

dtigiig,

salivasyon,

dehidrasyon

ve hiperaktiviteyi

igerir.

mg/kg/gtin

dozu

uygulanan

maymundan

ikisi 8'inci

tedavi

giinii

tilmiigtiir;

giin

boyunca

mg/kg/gun

klaritromisin

uygulanan

bazr

yagayan

maymunlarda,

bazr

izole

durumlarda

renkli

feges

g6riilmiigtiir.

Biittin

tiirlerdeki

toksik

dozlarda,

primer

hedef orgam

karacif,erdi.

B[ttin

tiirlerde

hepatotoksisite

geligimi,

alkalin

fosfataz,

alanin

aspartat

amino

transferaz,

gammaglutamil

transferaz

velveya

laktik

dehidrogenazrn

serum

konsantrasyonlanndaki

erken

arh$lanyla,

tespit

edilebilirdi.

llacrn

kesilmesi,

spesifik

parametrelerin

konsanmsyonlannm

normale

dtiniigii

sonuglandr.

Qegitli

gahgmalarda

daha az

etkilenen

organlar,

mide, timus

diper

lenf

dokulan

b6breklerdi.

Terapdtik

dozlara

yakrn

dozlan

takiben,

konjonktival

enfeksiyon

yagr

akmasr

sadece

k6peklerde

g6riildii.

mglkg/gun'liik

yo$un

dozda,

bazr

kdpekler

maymunlarda,

komeal

donukluk

ve,/veya

6dem

g6riildii.

Fertilite.

Ureme

Teratojenite:

Fertilite

iireme

gahgmalannda,

150-160

mg/kg/gunliik

dozlar

erkek ve

digi

srganlann,

estntrs

siklusunda,

fertilitede,

do[umda

yavrulann

sayr

yagamasrnda

advers

etkiye

sebep

olmamryhr.

Wistar

(po)

Spraque-Dawley

srganlannda

teratojenite

gdrgmasr,

Yeni

7*landa

tavganlannda

gahgma

sinomolog

maymunlarda

galrym4

klaritromisinden

kaynaklanan

teratdenite

gtistermemigtir.

Sadece,

benz.er

dozlarda

benzer

kogullarda Sprague-Dawley

srganlarda

yaprlan

ilave

galrymada,

istatiksel

olarak

Onemsiz

ensidansta

(yaklagrk

kardiyovaskiiler

anomaliler

olugmugtur.

anomaliler,

koloni

igindeki

genetik

detiqimlerin

spontan

ifadesine

ba$r

giirtinmektedir.

Srganlarda

yaprlan

gahgmada,

insanlarda

kullamlan

giinlfik

klinik

dozun

tist

limitinin

(500

BID)

katr doz uygulanmasrm

takiben

de[igken

insidansta

(%3'den

Vo3O'a)

konjenital

damak

yan$

g6rtilmiigtiir;

giinliik

klinik

dozun

katr uygulandt$nda

anomalinin

gtiriilmemesi,

maternal

fetal

toksisite

oldu$unu,

teratojenite

olmadrfim

ifade

eder.

Klaritromisin

giinliik

insan

dozunun

(500

BID) iist

limitinin

yaklayk

katt

uygulandrf,rnda,

gebeli$n

2O'inci

gtiniinden

itibaren

maymunlarda

embriyonik

kaytba

(dtigiEe)

sebep

olmugfirr.

etki,

ilacrn

gok gok

yiiksek

dozlardaki

matemal

toksisitesine

ba$lanmrgtu.

Maksimum

giinltik

dozun

yaklayk

katr

uygulanan

gebe

maymunlardaki

gahgmada,

fetusa

herhangi

zarar

gelmemigtir.

1000 mg/kg/gUn

(maksimum

insan

gUnltik

klinik

dozunun

yaklagrk

70 kau)

dozunun

uygunlandr$

farelerdeki

dominant

letal

test,

mutajenik

aktivite

agrsmdan

agrkga

negatiftir

giin

boyunca

giinde

bagrna

mg'a

kadar

(maksimum

gtinliik

insan

klinik

dozunun

yaklagrk

katr)

uygulanan

srganlardaki

segment

gahgmasrnda,

klaritromisinin

yiiksek

dozlanna

biiylesine

uzun-siire

maruz

katmaktan

dolayt

erkek

fertilitesinde

fonksiyonel bir

bozuklula

rastlanmadr.

Mutajenite:

Klaritromisinin

mutajenik

potansiyelini

delerlendirmek

igin

hem aktivite

edilmemig

srgan-karaciler-mikrozom

aktivite

edilmig

test

sistemleri

(Ames

Testi)

kullamlarak

gahgmalar

yaprlmrqtu.

gahgmalann sonucunda,

mcg/petri'lik

veya daha

azilag

konsantasyonlannda

mutajenik

potansiyel

deliline

rastlanmadr.

mcg'hk

konsantrasyonda

ilag

test

edilen

biitiin

suglar

igin

toksiktir.

FARMAS6TiT

oZrlr,txlEn

6.1.

Yardrmcr

Maddelerin

Listesi

film

tablet:

Kroskarmellos

sodyum

Prejelatinize

nigasta

Avicel

Silikajel

Povidon

Stearik asit

Magnezyum

stearat

Avicel

Talk

Film

kaolama

tabakasr:

Opadry

OY-L

22920

6.2.Gegimsidikler

Mevcut

delil.

6.3.Raf

iimrii

Saklamaya

yiinelik

iizel

tedbirler

30"C'nin

altmda

srcakh$nda

ve ambalajrnda

saklanmahdrr.

Igrktan

korunmahdr.

6.5.

Ambalajm

nitelili

igeri$

film

tablet

igeren

blister

(PVC-PVDC/AI)

ambalajda.

6.6.

Begeri

hbbi

iiriinden

arta

kalan maddelerin

imhasr

di[er

iizel

iinlemler

Kullamlmamrg

olan

iiriinler

atrk

materyaller

"Ttbbi

Atrklann

Kontrolti

Ydnetmeli$i"

"Ambalaj

Ambalaj

Atrklan Kontrolii

Y0netmeli$"ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

RUHSAT

SATTiBi

I.E.Ulagay

ilag

Sanayii

Tiirk

A.$.

Davutpaga Cad.

No:12

(34010)

Topkapr

isreNnut

Tel:

0212467

ll ll

Faks:

0212467

1212

RTTHSAT

NUMARASI

198125

RUIISAT

TARftIi

RT]IISAT

YENiLEME

TARtrIi

ruhsat

tarihi:

08.10.2001

Ruhsat

yenileme

tarihi:

KUB'tN

YEMLENME

TARiIII