KETORAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KETORAL % 2 40 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KETORAL % 2 40 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ketoconazole

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569350026
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

KETORAL ®

deri kremi

Deri üzerineuygulanarakkullanılır.

Etkinmadde:KETORALderi kremiher birgramında 20 mgketokonazol içerir.

Yardımcımaddeler:Propilenglikol,polisorbat60,isopropilmiristat,stearilalkol,sorbitan

stearat, setilalkol, polisorbat 80, susuzsodyum sülfit, saflaştırılmış su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.KETORAL nedir veneiçinkullanılır?

2. KETORAL kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KETORAL nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. KETORAL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. KETORAL nedir veneiçinkullanılır?

KETORALKrem, deri üzerineyerel olarak uygulanacak krem formundadır.

KETORALKrem, 40 gram krem içeren alüminyum tüpleriçindepiyasayasunulmaktadır.

KETORALKrem’inetkinmaddesiolanketokonazol,imidazoltürevisistemik

antimikotikleradı verilen bir ilaçgrubunaaittir.

Ketokonazol mantarhücresi duvarınınyapısını bozarak, mantar hücresininölümüneyol açar.

Mantarlar,içindeyaşadığımızçevredeyaygınolarakbulunanmikroorganizmalardır.Vücut

yüzeyindeveyaiçorganlardayerleşerekçokdeğişiktürlerdemantarenfeksiyonlarınayol

açarlar.Oluşanenfeksiyonhastalığınınbelirtileri,maruzkalanbölgeyeyadaorganagöre

değişebilmektedir.

2/6

KETORALKrem aşağıdaki mantarhastalıklarınıntedavisiiçin kullanılmaktadır:

Derinin dermatofit adı verilen mantarlarabağlıenfeksiyonu:

Tineacorporis (vücut mantarı)

Tineacruris (kasık mantarı)

Tineamanus (el mantarı)

Tineapedis (ayak mantarı /atlet ayağı)

Derinin candidaadı verilen mantarlarabağlıenfeksiyonu (deri kandidozu)

Tinea(pityriyazis) versikolor (lekeşeklindecilt mantarı)

Seboreik dermatit(kepeklenme)

2. KETORAL kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

KETORAL’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

KetokonazoleveyaKETORALKrem’iniçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

Gözenfeksiyonları için.

Emin değilsenizKETORALkremikullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

KETORAL’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Uzunsüredirharicisteroidtedavisigörüyorsanız,sabahlarıhafifetkilibirsteroid

uygulamasınadevamedilmesiveKETORALKrem’inakşamlarıuygulanması;steroid

tedavisinin ise2-3 haftalık bir dönemde kademeliolarak kesilmesi önerilir.

Kremiuyguladıktan sonraellerinizi çok iyiyıkayınız.

Eğersteroidkreminiziyadalosyonunuzubırakmaklailgilisorularınızvarsa,doktorunuzaya

daeczacınızadanışınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

KETORALKrem’in hamile kadınlardakullanımına ilişkinyeterliveri mevcut değildir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3/6

Emzirenkadınlardakullanımıileilgiliyeterliveiyikontrollüçalışmalarmevcutdeğildir.

KETORALKrem’in emzirmedekullanımıyla ilişkili bilinen bir risk bulunmamaktadır.

Araçvemakinekullanımı

KETORALKrem’in araçvemakinekullanımınıetkilemesi olası değildir.

KETORAL’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

KETORALKrem’iniçeriğindebulunanpropilenglikol,cilttetahrişenedenolabilir.Setil

alkolvestearil alkolyerel deri reaksiyonlarına(örneğin, kontaktdermatit)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bilinen biretkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. KETORAL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

KETORALKrem’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekildekullanınız.

KETORALKrem’in18yaşınınaltındakiçocuklariçinkullanımıtavsiyeedilmez.Eğeremin

değilseniz, doktorunuzayadaeczacınızasormalısınız.

KETORALKrem deriyeuygulamaiçin hazırlanmıştır, gözdekullanımiçin uygun değildir.

KETORALKrem’inekadarsıklıklakullanacağınızenfeksiyonunuzuntipineveciddiyetine

bağlıdır.DoktorunuzsizeKETORALKrem’inekadarsıklıktavenekadarsüre

kullanacağınızısöyleyecektir.KETORALKremnormaldegündebirveyaikikez1-6hafta

süresincekullanılır.KETORALKrem’idoktorunuzunsizesöylediğindendahasık

kullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

KETORALKremhastalıklıbölgeveyakınçevresiüzerineuygulanır.Hastalıklıbölgeyıkanır

veiyicekurulanır.KETORALKremparmakuçlarıylanazikçebölgeyeveçevresine

uygulanır.Uygulamasonrasındaelleriyiceyıkanır.Mikroplarınvücudunbaşkabölgelerine

yadabaşkainsanlarabulaşmasınıengellemek içinbu nokta çok önemlidir.

Kullandığınızhavluvebenzerimalzemeleriayrıtutunuz.Busayedebaşkainsanlarıenfekte

etmeyiengelleyebilirsiniz.Enfektebölgeyletemasedengiysilerinizisıklıkladeğiştirmeniz

kendikendiniziyenidenenfekteetmeniziengelleyecektir.KETORALKremyağlıdeğildirve

giysilerinizdelekebırakmaz.

4/6

Uygulama süresi:

Doktorunuzbaşkatürlüönermediğitakdirde,ilacınızıaşağıdahastalıklaragöreverilen

sürelerdekullanmalısınız:

Tedaviyeyeterlibirsüre,enazındantümbelirtilerintamamenkaybolmasındanbirkaçgün

sonrasınakadardevamedilmelidir.4haftalıktedaviyerağmenherhangibirdüzelme

sağlanmazise,doktorunuzabaşvurunuz.Budurumdadoktorunuzhastalığıyeniden

değerlendirecektir.Enfeksiyonkaynaklarınıortadankaldırmakveyenidenenfeksiyonu

önlemek için genel hijyen kurallarınauyulmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

KETORALKrem’in özel kullanım durumuyoktur.

EğerKETORAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaKETORALkullandıysanız

KETORALKrem’iaşırıveyareçetelenendendahasıkuyguladıysanız,buyanmahissi,

kızarıklıkveyaşişliğenedenolabilir.BudurumdasorunuortadankaldırmakiçinKETORAL

kullanmayıbırakınız.KETORALKrem’iyutmayınız.EğerKETORALKrem’iyanlışlıkla

yutarsanızdoktorunuzabildiriniz.

KETORAL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KETORALkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başkasorularınızolursa, doktorunuzadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KETORALKrem’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KETORALKrem’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kreminuygulandığıyerdekiderininkızarmasıyadaşiddetliiritasyonuyadatedavininilk

günlerindebaşkaalerjiişaretleri.

Derinin kabarmasıyadasoyulması.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinKETORALKrem’ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

5/6

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

KETORALKrem’in şimdiyekadarciddibiryan etkisi görülmemiştir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygıngörülenyanetkiler(10 kişide1’den azınıetkiler).

Yanmahissi

Yaygın olmayanyanetkiler(100kişide1’denazınıetkiler).

Kreminuygulandığıyerdekanama,rahatsızlık,kuruluk,iltihap(kontaktdermatit),

karıncalanmagibiproblemler

Döküntü(ürtiker)

Yapışkancilt

BunlarKETORAL’in hafifyan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.KETORAL’insaklanması

KETORALKrem’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanmatarihinden sonra KETORALKrem’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKETORALKrem’i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇ SAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMah.Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90(212)365 15 00

Faks: +90 (212) 27629 19

6/6

Üretimyeri:

BİLİMİLAÇ SAN. veTİC. A.Ş.

GOSB1900 Sokak No: 1904

41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.