KETAVEL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KETAVEL %1 25 JEL 60 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KETAVEL %1 25 JEL 60 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dexketoprofen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525349620
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-01-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

KETAVEL%1.25Jel

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:1gjel,12.5mgdeksketoprofenekarşılıkgelen18.5mgdeksketoprofen

trometamoliçerir.

Yardımcımaddeler:Karbomer980,Propilenglikol,Polietilenglikol(PEG400),Etilalkol

(%96),%18’liksodyumhidroksitçözeltisi,Lavantaesansı,Deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuzçünküsiziniçinçokönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatımsaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. KETAVELnedirveneiçinkullanılır?

2. KETAVEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler.

3. KETAVELnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KETAVEL’inSaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.KETAVELnedirveneiçinkullandır?

KETAVEL,steroidolmayanantiinflamatuvarilaçlar(NSAİİ)olarakadlandırılanilaç

grubundanbirağrıkesicidir.

KETAVELeklem,tendon(kaslarınkemiklerebağlanmasınısağlayanyapı),ligament

(kemikleribiraradatutansertbağdokusu)vekaslardatravmatikyadadejeneratifkökenli

ağrılıveiltihaplıdurumlarıntedavisindekullanılır.

2

KETAVELeklem,tendon,ligamentvekaslardakihasarlıbölgelerdeağrıveiltihabaneden

olanmaddelerinoluşumunuönleyerekyadaazaltaraketkigösterir.Jel,bölgeselolarak

uygulandığındauygulananbölgedeağrıveşişliğiazaltır.

KETAVELjel,etkinmaddeolarakdeksketoprofen(trometamololarak)içerirve60gjel

içerenalüminyumtüpiçerisindesunulur.

2.KETAVEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KETAVEL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

DeksketoprofentrometamoleveyaKETAVEL'iniçindekiyardımcımaddelerden

herhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılık)varsa,

Asetilsalisilikaside(aspirin)veyadiğersteroidolmayanantiinflamatuvarilaçlarakarşı

alerjinizvarsa,

Astımınızvarsaveyageçmişteasetilsalisilikasit(aspirin)veyadiğersteroidolmayan

antiinflamatuvarilaçlarkullandıktansonraastımatağı,akutalerjikrinit(alerjiyebağlı

buruniçerisindekısasüreliiltihaplanma),burundapolip(alerjiyebağlıburun

içerisindeoluşankitleler),ürtiker(ciltdöküntüsü),alerjisonucuyüzveboğazdaşişme

(yüz,gözler,dudaklarveyadildeşişlik,veyasolunumzorluğu)veyagöğüstehırıltı

(wheezing)meydanageldiyse,

Hamileliğinizinüçüncüüçaylıkdönemindeysenizveyaemziriyorsanızkullanmayınız.

Açıkyaralaraveyasüreklimevcutciltlezyonlarınauygulanmamalıdır.

Mukoza,gözveanalyadagenitalbölgeyeuygulanmamalıdır.

KETAVELtıkayıcıveyakapayıcıpansumanlauygulanmamalıdır.

KETAVEL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Topikalolarak,özellikleuzunsürekullanılanürünlerhassasiyetvebölgeseltahrişe

nedenolabilir.

Olabilecekışıkhassasiyetiveyaaşırıhassasiyetolayınınönlenmesiiçintedavi

sırasındavetedavininüzerindenikihaftageçinceyekadardirektgüneşışığına,

UVA'ya,solaryumamaruzkalınmamalıdır.

3

Sistemiketkisiçokazolmasınarağmenşiddetliböbrekyetmezliğiveyakaraciğer

hastalığıolanlardadikkatlikullanılmalıdır.

KETAVELinuygulanmasındansonraderidebirreaksiyonortayaçıktığıtakdirde

tedaviderhalkesilmelidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KETAVEL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Deriüzerinesürülerekuygulandığından,yiyecekveiçecekileetkileşmesibeklenmemektedir.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliğinizinüçüncüüçaylıkdönemiboyuncaKETAVELkullanılmasıönerilmez.

HamileliğinizinbirinciveyaikinciüçaylıkdönemindeKETAVEL’idikkatlikullanınız.

EğerhamileysenizyadahamilekalmayıplanlıyorsanızKETAVELkullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışmalısınız.

BebeğiniziemziriyorsanızKETAVELkullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

KETAVEL’inemzirmedönemindekullanımıönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerindebilinenbiretkisiyoktur.

KETAVEL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

KETAVELiçeriğindekipropilenglikolnedeniyleciltteiritasyonanedenolabilir.

4

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Deksketoprofen,topikaluygulamasonucusistemikdolaşımaçokazmiktarlardageçtiğiiçin,

ilaçvediğeretkileşimlerhemenhemenhiçgörülmez.

Steroidyapısındaolmayaniltihapgidericidiğerilaçlar(NSAİİ)ilebirliktekullanımıyan

etkileringörülmeriskindeartışanedenolabilir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.KETAVELnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Ağrılıbölgeyegünde2-3kezsürülebilir.

Tedavisüresi7gündendahafazlaolmamalıdır.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilendozlardakullanınız.

Uygulamayoluvemetodu:

KETAVELharicenuygulanır.

Hafifçeovarakjelintamamenemilmesisağlanmalıdır.

KETAVELkullanımındansonraelleriyiceyıkanmalıdır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

6yaşınaltındakiçocuklardaendikasyonyadadozsaptanmadığından,buyaşgrubunda

kullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlıhastalardadozayarlamasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Sistemiketkisiçokazolmasınarağmenciddiböbrekyetmezliğiveyaciddikaraciğer

yetmezliğiolanhastalardadikkatlikullanılmalıdır.

EğerKETAVEL’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbizizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKETAVELkullandıysanız:

KETAVELjeligünde7.5g’dan(yaklaşık14cmcivarındajel)dahafazlakullanmayınız.

Yanlışlıklaağızyoluylaalınmasıhalindederhaldoktorunuzabildirinizyadasizeenyakın

hastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

5

KETAVEL'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullandıysanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KETAVEL’ikullanmayıunutursanız:

Lütfenunutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,herkestegörülmesedeKETAVELyanetkileresebepolabilir,ayrıca

KETAVEL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilerolabilir.

Seyrekgörülenyanetkiler(10.000hastanınenaz1’inde;1000hastanınenfazla1’inde

görülmüştür)

Dermatit(Cilttekızarıklık,şiddetlikaşıntı,şişlik,sulanma,kabuklanma,kepeklenme)

Çokseyrekgörülenyanetkiler(10.000hastanınenaz1’indegörülmüştür)

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları(kurdeşen,yüz,gözler,dudaklarveyadildeşişlikveya

solunumzorluğu)

Sıklığıbilinmeyenyanetkiler

Fotosensitivite(ışığaduyarlılık)reaksiyonları(cilttesıvıdolukabarcıklar,kızarıklık)

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KETAVEL’insaklanması

KETAVEL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

6

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraKETAVEL’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKETAVEL’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı…………….tarihindeonaylanmıştır.

7-11-2018

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Vita Health Products is voluntarily recalling several store-brand (Care, Exact, Life, and Pharmasave) over-the-counter drugs used for pain or sinus relief because of a labelling issue. Consumers may be unable to peel open the wrap-around label on the bottle to access the warning statements, or the label may not peel off completely, which may make it difficult to read some of the important safety information.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.