KETALAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KETALAR 500 MG ENJEKTABL 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Yeşil
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KETALAR 500 MG ENJEKTABL 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ketamin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699756770507
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KETALAR 500 mg enjektabl flakon

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Ketamin hidroklorür

576 mg (500 mg ketamin baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Benzetonyum klorür

1 mg

Enjeksiyonluk su

10 ml’ye tamamlanır.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjektabl flakon.

Renksiz, berrak bir likittir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Ketamin, iskelet kaslarının gevşemesine ihtiyaç duyulmayan ameliyatlar ve teşhis için

yapılacak müdahalelerde tek başına kullanılabilecek bir anesteziktir. Ketamin kısa süreli

işlemler için uygun olmakla beraber, ek dozlar uygulanarak daha uzun süreli işlemlerde de

kullanılabilir.

Ketamin;

normal

doğum

sırasında

veya

sezaryen

ameliyatlarında

kullanılabilir.

Eğer kas gevşemesi isteniyorsa bir kas gevşetici de verilmeli ve solunum desteklenmelidir.

Ketamin,

diğer

genel

anesteziklerin

kullanımından

önce

anestezinin

başlatılmasında

(indüksiyon) kullanılabilir.

Ketamin ayrıca, diğer anesteziklerin desteklenmesinde kullanılabilir.

Ketaminin kullanıldığı özel durumlar (aşağıdakilerle sınırlı değildir):

İntramuskuler uygulama tercih edildiğinde

Debridasyon, ağrılı pansuman ve yanıklı hastalarda deri dokusu nakli ve aynı zamanda diğer

yüzeysel cerrahi girişimlerde

Miyelogram,

ventrikulogramlar,

pnömoensefalogramlar

lumber

ponksiyon

gibi

nörodiagnostik işlemler

Göz, kulak, burun ve diş çekimi dahil ağıza yapılan diagnostik ve cerrahi işlemler

Not:

Oftalmolojik işlemler sırasında göz hareketi sürebilir. Eğer mümkünse hayati

fonksiyonlarında düşme olan zayıf-riskli hastalarda anestezi veya hayati fonksiyonlarında

düşüş engellenmelidir.

Kapalı redüksiyon, manipülasyon, femoral çivileme, ampütasyon ve biyopsi gibi ortopedik

işlemler

Sigmoidoskopi ve anal, rektal ameliyatlar, sünnet ve pilonidal sinus gibi küçük operasyonlar

Kardiyak kateterizasyon işlemleri

Kan basıncı yüksekliği olmadığında sezeryan ameliyatları

Astımlı hastalarda anestezide bronkospazm gelişme riskini en aza indirmek için veya

anestezinin ertelenemeyeceği durumlarda bronkospazm varlığında

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Ameliyat öncesi hazırlıklar:

KETALAR

midesi

boş

olmayan

hastada

başına

güvenle

kullanılabilir.

Ancak

destekleyici ilaçlar veya kas gevşeticiler için ihtiyaç öngörülemediğinden elektif ameliyat

için hazırlık yapılırken, anestezi öncesinde en az altı saat ağızdan hiçbir şeyin verilmemesi

tavsiye edilir. Ketamin uygulamasını takiben kusma bildirildiğinden, aktif gırtlak-yutak

reflekslerinden dolayı hava yolunu koruyucu bir takım önlemler alınabilir. Ketamin ile

birlikte destekleyici olarak uygulanan anestezik ve kas gevşeticilerin koruyucu refleksleri

azaltma ihtimali nedeniyle aspirasyon ortaya çıkma olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Ketaminin neden olduğu aşırı tükürük salgılanmasını azaltmak için başlamadan önce uygun

bir zamanda antikolinerjik bir ilaç (örneğin; atropin, hiyosin veya glikopirolat) veya diğer

kurutucu ilaçlar ile ön tedavi uygulanmalıdır. Ön tedavi ilacı olarak veya ketamin ile birlikte

uygulanan

midazolam,

diazepam,

lorazepam

veya

flunitrazepam

uyanma

reaksiyonları

insidansının azaltılmasında etkin olmuştur.

Etkinin başlangıcı ve devamı:

Diğer genel anestezik ajanlarla olduğu gibi, ketamine bireysel cevap doza, uygulama yoluna

ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle sabit bir doz önerisinde bulunulamaz.

İlaç, hastanın ihtiyacına göre titre edilmelidir.

İntravenöz enjeksiyonun başlangıcını takiben anestezinin hızla oluşması sebebiyle hasta

uygulama esnasında desteklenen bir pozisyonda olmalıdır. Ketaminin etkisi hızla başlar; kilo

başına 2 mg’lık doz genellikle intravenöz enjeksiyondan 30 saniye sonra başlayan ve 5-10

dakika süren cerrahi anestezi sağlar. Daha uzun süreli bir etki isteniyorsa, ciddi birikim

etkisi

yaratmaksızın

anestezinin

devamı

için

intramuskuler

veya

intravenöz

dozlar

uygulanabilir. Kas içine uygulanan 10 mg/kg’lık doz, genellikle enjeksiyonu takiben 3 ila 4

dakika içinde cerrahi anestezi sağlar ve anestezik etki genellikle 12 ila 25 dakika sürer.

Uyanma kademelidir.

Doz:

NOT: Tüm dozlar baz ketamin cinsinden verilmektedir.

A. Anestezik ajan olarak sadece KETALAR:

İntravenöz infüzyon:

KETALAR’ın aralıksız infüzyon ile uygulanması dozun daha yakından titre edilebilmesine

olanak

sağlar

dolayısıyla

aralıklı

uygulama

karşılaştırıldığında

uygulanan

ilaç

miktarının azalmasını sağlar. Bu da hastanın uyanma süresini kısaltır ve yaşamsal belirtilerin

daha stabil olması ile sonuçlanır.

%5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorür içinde 1 mg/mL ketamin içeren çözelti infüzyonla

uygulama için uygundur.

Genel anestezinin indüksiyonu:

Tam indüksiyon dozu olarak 0.5 – 2 mg/kg’a karşılık gelen infüzyon

Anestezinin sürdürülmesi:

Anestezi 10 – 45 mikrogram/kg/dak. (yaklaşık 1 – 3 mg/dak.) mikro damla infüzyonu

kullanılarak sürdürülebilir.

İnfüzyon hızı, hastanın reaksiyonuna ve anesteziye yanıtına bağlı olarak ayarlanmalıdır.

Uzun etkili nöromüsküler blokör ilaç kullanıldığında gerekli olan dozaj azaltılabilir.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

Aralıklı enjeksiyon:

İndüksiyon:

İntravenöz yol

İntravenöz

ketamin

uygulanmasında

başlangıç

dozu

mg/kg

mg/kg

aralığında

(ketamin baz açısından) değişebilir. 5-10 dakika cerrahi anestezi oluşturmak için gereken

ortalama miktar 2mg/kg’dır.

Uygulama hızı

:

Ketaminin yavaş (60 saniyeyi geçecek şekilde) uygulanması tavsiye edilir. Daha hızlı

uygulama solunum depresyonu ve kan basıncı artışı ile cevapla sonuçlanabilir.

Obstetrikte dozaj:

Obstetrikte normal doğum ve sezaryen ameliyatı için, 0.2 – 1.0 mg/kg arasında değişen

intravenöz dozlar tavsiye edilmektedir(Bkz Bölüm 4.6).

İntramuskuler yol

:

İntramuskuler ketamin uygulamasında başlangıç dozu 6.5-13 mg/kg aralığında değişebilir.

Şiddetli ağrılı uyaran içermeyen işlemlerde veya tanısal işlemlerde 4 mg/kg’lık düşük

başlangıç kas içi doz kullanılmıştır. 10 mg/kg’lık doz genellikle 12 ile 25 dakika cerrahi

anestezi oluşturur.

Obstetrikte dozaj:

Parturyen popülasyonunda intramuskuler enjeksiyon ve ketamin infüzyon idamesi için

veriler yetersizdir ve önerilmemektedir. Mevcut veriler Bölüm 5.2’de sunulmuştur.

Anestezinin devamı:

Anestezinin hafiflemesi gözlerde titreme, uyarana yanıt olarak hareket ve ses verme ile belli

olabilir. Anestezi, intravenöz veya intramuskuler yolla ilave KETALAR dozları uygulanarak

sürdürülür.

İdame dozu hastanın anestezik ihtiyacına ve eğer varsa kullanılan ek anestezik ajana bağlı

olarak ayarlanmalıdır.

Anestezinin sürekliliğini sağlamak için başlangıç dozunun yarısı ya da bütünü gerektikçe

tekrarlanabilir. Ancak, anestezi sırasında, istemsiz ve tonik-klonik ekstremite hareketlerinin

oluşabileceği unutulmamalıdır. Bu hareketler anestezinin hafiflediği anlamına gelmez ve ek

anestezik

dozlara

ihtiyacın

belirtisi

değildir.

Uygulanan

total

ketamin

dozunun

arttırılmasının, uyanmanın tamamlanma sürecini uzatacağı unutulmamalıdır.

Seyreltme:

Her ml’de 1 mg ketamin içeren seyreltilmiş solüsyon hazırlamak için, aseptik koşullarda

10ml (50 mg/mL flakon) ketamin 500 ml %5’lik enjeksiyonluk dekstroz ya da % 0.9

sodyum klorür çözeltisine transfer edilir ve iyice karıştırılır. Elde edilen solüsyon ml’de 1

mg ketamin içerir. Ketamin için uygun seyreltme yöntemi seçilirken hastanın sıvı ihtiyacı ve

anestezinin süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer sıvı kısıtlaması gerekiyorsa, ketamin

konsantrasyonunun 2 mg/mL olması sağlanacak şekilde, yukarıda tarif edildiği gibi ketamin

250 ml infüzyona ilave edilebilir.

B.

Diğer

genel

anesteziklerin

kullanımından

önce

KETALAR’ın

indüksiyon

ilacı

olarak kullanılması:

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

İndüksiyon yukarıda anlatıldığı gibi tam intravenöz veya intramuskuler KETALAR dozu

uygulanarak sağlanır. Eğer KETALAR intravenöz olarak uygulandıysa ve ana anestezik

yavaş etkili ise, ilk dozu takiben 5 ila 8 dakika sonra ikinci KETALAR dozu gerekebilir.

Eğer KETALAR intramuskuler olarak uygulandıysa ve ana anestezik çabuk etkili ise ana

anesteziğin uygulanması KETALAR enjeksiyonunu takiben 15 dakikaya kadar ertelenebilir.

C. Anestezik ajana tamamlayıcı olarak KETALAR:

Ketamin, yeterli solunum değişimi sağlandığında sıklıkla kullanılan genel ve lokal anestezik

ilaçlarla

klinik

olarak

geçimlidir.

Diğer

anestezik

ilaçlar

birlikte

kullanım

için

KETALAR dozu genellikle yukarıda belirtilen doz aralığındadır; ancak diğer bir anestezik

ilacın kullanımı KETALAR dozunun azaltılmasına izin verebilir.

D. Uyanma sırasında hastaların kontrol altında tutulması:

İşlemin ardından hasta gözlem altında tutulmalı ancak rahatsız edilmemelidir. Bu, yaşamsal

belirtilerin izlenmesini engellemez. Eğer uyanma sırasında, hasta uyanma hezeyanı belirtisi

sergilerse, diazepam kullanımı (yetişkinlerde 5 ila 10 mg IV) düşünülmelidir. Şiddetli

uyanma reaksiyonlarını sona erdirmek için hipnotik tiyobarbitürat dozu (50 ila 100 mg IV)

kullanılabilir. Eğer bu ilaçlardan birisi kullanılırsa, hasta daha uzun uyanma süresi ile karşı

karşıya kalabilir.

Uygulama şekli:

İntravenöz

infüzyon,

intravenöz

enjeksiyon

veya

intramuskuler

enjeksiyon

şeklinde

uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Veri mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Sirozlu

veya

diğer

türden

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

dozun

azaltılması

düşünülmelidir (Bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Veri mevcut değildir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda ameliyatlar için ketaminin tek başına veya diğer anestezik ilaçlar ile

desteklenerek kullanılmasının uygun olduğu gösterilmiştir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

KETALAR,

Etken madde veya bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine

karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

Kan basıncı artışının ciddi bir tehlike arz edeceği hastalarda (Bkz. Bölüm 4.8),

Eklampsi veya pre-eklampsi hastalarında,

Şiddetli koroner veya miyokardiyal hastalığı olanlarda,

Serebrovasküler olay veya beyin travması geçiren hastalarda kontrendikedir.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Acil durumlar dışında, KETALAR yalnızca hastanelerde, deneyimli anestezi uzmanları

eşliğinde kullanılmalıdır.

Uyanma dönemi sırasında ameliyat sonrası konfüzyon durumları görülebilir.

Herhangi bir genel anestezi ajanında olduğu gibi resüsitatif cihazlar olmalı ve kullanıma

hazır bulundurulmalıdır.

Aşırı KETALAR dozu ile solunum depresyonu meydana gelebilir. Bu durumda destekleyici

ventilasyon

kullanılmalıdır.

Solunumun

mekanik

olarak

desteklenmesi,

analeptiklerin

uygulanmasına tercih edilmektedir.

İntravenöz doz uygulama süresi 60 saniyeyi geçecek şekilde ayarlanmalıdır. Daha hızlı

uygulama solunum depresyonu ya da apne ve kan basıncındaki artışla sonuçlanabilir.

Hastaların yutak ve gırtlak refleksleri ortadan kalkmadığından ketamin yutak, gırtlak ve

bronşlara

yapılacak

cerrahi

diagnostik

işlemlerde

başına

kullanılmamalıdır.

Ketaminin

yalnız

başına

kullanımının

mümkün

olduğu

durumlarda,

yutağın

mekanik

uyarılmasından kaçınılmalıdır. Her iki durumda da, solunum dikkatle izlenmeli, gerekirse

kas gevşetici verilerek mekanik solunum desteği sağlanmalıdır.

Her ne kadar deneysel koşullar altında, KETALAR anestezisi sırasında kontrast madde

aspirasyonu bildirilmiş olsa da klinik uygulamada aspirasyon nadiren sorun ortaya çıkarır.

Viseral ağrı

yollarını ilgilendiren cerrahi işlemlerde ketamin ile birlikte viseral ağrıyı

giderici bir ilaç kullanılmalıdır.

KETALAR ayakta tedavi gören hastaya uygulandığında; hasta anesteziden tamamen çıkıp

uyanana kadar gözlem altında tutulmalı ve sonrasında sorumlu yetişkin bir kişi eşliğinde

bulundurulmalıdır.

KETALAR aşağıdaki hastalıkları olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır:

Kronik alkol bağımlısı ve akut alkol-intoksikasyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Ketamin karaciğerde metabolize olur ve klinik etkilerin sona ermesi için hepatik klerens

gereklidir. Ketamin kullanımı sonucu, genellikle uzun süreli kullanımda (> 3 gün) veya ilaç

kötüye kullanımı nedeniyle, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik bildirilmiştir. Sirozlu

veya diğer karaciğer yetmezliği türleri olan hastalarda ketaminin etki süresi uzayabilir. Bu

hastalarda doz azaltılması düşünülmelidir.

Ketamin hidroklorürün uygulanmasını takiben beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncında artış

bildirilmiştir. Anestezi öncesi BOS basıncı yüksek hastalarda özellikle dikkat edilmelidir.

Ketaminin tek doz uygulanmasından sonra basınç anlamlı düzeyde artabileceğinden, göz

küresinde hasar olan ve intraoküler basıncı yükselmiş olan (örneğin; glokom) hastalarda

dikkatle kullanılmalıdır.

Nevrotik davranışları veya psikiyatrik hastalıkları (örneğin; şizofreni ve akut psikoz) olan

hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

Akut intermitan porfiri hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

Nöbet geçiren hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Hipertiroidizmi olan hastalarda veya tiroid replasman tedavisi gören hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır (hipertansiyon ve taşikardi riskinde artış).

Pulmoner

veya

üst

solunum

yolu

enfeksiyonu

olan

hastalarda

dikkatle

kullanılmalıdır

(ketamin

öğürme

refleksini

sensitize

ederek,

potansiyel

olarak

larengospazma

neden

olabilir).

İntrakraniyal kitle lezyonları, kafa travması veya hidrosefalisi olan hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

Uyanma reaksiyonları:

Psikolojik

belirtilerin

şiddeti

hafif

rüya

benzeri

durumlar,

gerçek

benzeri

hayaller,

halüsinasyonlar, kabuslar ve uyanma deliryumu (çoğu kez dissosiyatif veya dalgalanan

duygudurumundan oluşur) arasında değişir. Bazen bu durumlara konfüzyon, heyecan ve az

sayıda hastanın hoş olmayan tecrübe olarak hatırlayacakları mantıksız davranışlar eşlik eder

(Bkz. Bölüm 4.8).

Bu uyanma fenomenlerinin insidansı genç (15 yaş ve altı) ve yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda

düşüktür.

Hatta

ilaç

intramüsküler

verildiğinde

daha

nadir

oluşur

kazanılmış

tecrübeyle insidans düşer.

Uyanma

sırasındaki

psikolojik

belirtilerin

insidansı,

özellikle

rüya

benzeri

durumların

gözlemi ve uyanma deliryumu, anestezinin başlatılması ve devam ettirilmesinde ketaminin

önerilen daha düşük dozlarının intravenöz uygulanan diazepam ile birlikte kullanımı ile

azaltılabilir. Hatta uyanma döneminde eğer hastaya yapılan sözlü ve dokunma uyarıları

minimuma indirilirse bu reaksiyonların insidansı azalabilir. Bu durum hayati işaretleri

izlemeye engel olmaz. Şiddetli bir uyanma reaksiyonunu sonlandırma durumunda düşük

hipnotik dozda kısa etki süreli ya da çok kısa etki süreli bir barbiturata ihtiyaç duyulabilir.

Kardiyovasküler:

Miyokardiyal oksijen tüketimindeki anlamlı artış nedeniyle hipovolemi, dehidrasyon veya

kardiyak hastalıklar, özellikle de koroner arter hastalığı (örneğin; konjestif kalp yetmezliği,

miyokardiyal

iskemi

miyokardiyal

enfarktüs)

olan

hastalarda

ketamin

dikkatle

kullanılmalıdır.

Ayrıca, ketamin hafif ila orta derece hipertansiyonu veya taşiaritmisi olan

hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan hastalarda, işlem sırasında kalp fonksiyonları sürekli

izlenmelidir.

Kan basıncındaki artış enjeksiyonu takiben kısa sürede başlar ve birkaç dakika içinde

maksimuma ulaşarak,

genellikle enjeksiyonu takiben 15 dakika içinde anestezi öncesi

değerlere döner. Klinik çalışmalarda kan basıncı median pik yükselişi, anestezi öncesi

değerlerinin yüzde 20 ila 25’i arasında değişmektedir. Hastanın durumuna bağlı olarak, kan

basıncındaki bu yükseliş yarar veya advers reaksiyon olarak değerlendirilebilir.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

Uzun süreli kullanım

Uzun süreli ketamin kullanan hastalarda hemorajik sistit dahil, sistit vakaları rapor edilmiştir

advers

reaksiyon,

ay-1

yıl

gibi

uzun

süreli

ketamin

tedavisi

alan

hastalarda

görülmüştür). Ketaminin uzun süreli kullanım endikasyonu yoktur ve önerilmemektedir.

Uzun süreli kullanımda (> 3 gün) hastalarda hepatotoksisite bildirilmiştir.

İlaç kötüye kullanımı ve bağımlılık

Ketamin, kötüye kullanılan bir ilaç olarak bildirilmiştir. Bildirilenlere göre ketamin geçmişi

anımsama, halüsinasyonlar, disfori, anksiyete, uykusuzluk ya da disoryantasyonu içeren

fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli semptomlar meydana getirmektedir. Ayrıca hemorajik

sistit ve hepatotoksisite vakaları dahil, sistit vakaları da rapor edilmiştir. Birkaç hafta süreyle

hergün kullanıldığında bağımlılık ve tolerans gelişebilir. Bu durum özellikle ilacı kötüye

kullanım ve bağımlılık hikayesi olan kişilerde ortaya çıkabilir. Bu sebeple KETALAR

dikkatle reçetelenmeli ve uygulanmalıdır.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

KETALAR ile birlikte barbitüratlar ve/veya narkotikler kullanıldığında hastanın uyanma

dönemi uzayabilir.

KETALAR, çökelti oluşumundan dolayı barbitüratlar ve diazepam ile kimyasal olarak

geçimsizdir. Dolayısıyla bunlar aynı şırıngada veya infüzyon sıvısında karıştırılmamalıdır.

Ketamin, atraküryum ve tubokürarinin nöromüsküler blokör etkilerini (apne ile solunum

depresyonu dahil) güçlendirebilir.

Ketamin ile halojenli anesteziklerin eşzamanlı kullanımı ketaminin eliminasyon yarılanma

ömrünü uzatabilir ve anesteziden uyanmayı geciktirebilir. Ketaminin (özellikle de yüksek

dozlarda

veya

hızla

uygulandığında)

halojenli

anestezikler

eşzamanlı

kullanımı

bradikardi, hipotansiyon veya azalmış kalp debisi gelişimi riskini artırabilir.

Ketaminin

diğer

santral

sinir

sistemi

(SSS)

baskılayıcı

ilaçlar

(örneğin;

etanol,

fenotiyazinler,

sedatif

H1-blokörleri

iskelet

kası

gevşeticileri)

kullanımı

depresyonunu güçlendirebilir ve/veya solunum depresyonu gelişimi riskini artırabilir. Diğer

anksiyolitikler,

sedatifler

hipnotiklerin

eşzamanlı

uygulanması

sırasında

ketamin

dozlarının azaltılması gerekebilir.

Ketamin, yeterli solunum değişimi sağlandığında, klinik

olarak sıklıkla kullanılan genel ve lokal anestezik ajanlarla geçimlidir.

Ketaminin tiyopentalin hipnotik etkisini antagonize ettiği bildirilmiştir.

Tiroid

hormonları

alan

hastalarda

ketamin

uygulandığında

hipertansiyon

taşikardi

gelişimi riski artmaktadır.

Antihipertansif ilaçlar ve ketaminin eşzamanlı uygulanması hipotansiyon gelişimi riskini

artırır.

Ketamin ve teofilin eşzamanlı uygulandığında, nöbet eşiğinde klinik olarak anlamlı azalma

gözlenmiştir. Bu ilaçların eşzamanlı uygulanması sırasında, öngörülemeyen ekstansör tipte

nöbetler bildirilmiştir.

CYP3A4 enzim aktivitesini inhibe eden ilaçlar genellikle hepatik klerensi düşürür ve

ketamin gibi CYP3A4 substrat ilaçlarının plazma konsantrasyonunda artışa neden olur.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

İstenen klinik sonuca ulaşmak için ketamin ile CYP3A4 enzimini inhibe eden ilaçların

birlikte uygulanması, ketamin dozajında azalma gerektirebilir.

CYP3A4 enzim aktivitesini indükleyen ilaçlar genellikle hepatik klerensi arttırır ve ketamin

gibi CYP3A4 substrat ilaçlarının plazma konsantrasyonunda azalmaya neden olur. İstenen

klinik

sonuca

ulaşmak

için

ketamin

CYP3A4

enzimini

uyaran

ilaçların

birlikte

uygulanması, ketamin dozajında bir artış gerektirebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel veri bulunmamaktadır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Ketaminin

gebelik

ve/veya

fetüs/yenidoğan

üzerinde

zararlı

farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

KETALAR

gerekli

olmadıkça

(bunun

koşulları

belirtilmelidir)

gebelik

döneminde

kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

KETALAR

plasentaya

geçer.

gebelikte

cerrahi

obstetrik

işlemler

sırasında

akılda

tutulmalıdır.

Gebelikte

kontrollü

klinik

çalışmalar

yapılmamıştır.

Gebelikte

kullanım

güvenliliği kanıtlanmamıştır ve ketamin uygulamasının yapıldığı normal doğum ve sezaryen

ile doğum ameliyatları dışında kullanımı önerilmez.

Doğum sırasında ≥1.5 mg/kg olan maternal intravenöz dozlardaki ketamine maruz kalan

bazı yenidoğanlarda, solunum depresyonu ve resüsitasyon gerektiren düşük Apgar skoru

gözlenmiştir.

2 mg/kg’den daha yüksek dozlarda, maternal kan basıncı ve rahim tonusunda belirgin artış

gözlemlenmiştir.

Parturyen popülasyonunda intramuskuler enjeksiyon ve ketamin infüzyon idamesi için

veriler yetersizdir ve önerilmemektedir. Mevcut veriler Bölüm 5.2’de sunulmuştur.

Laktasyon dönemi

Ketaminin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur.

Ketaminin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik

veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. KETALAR

emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Veri mevcut değildir.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

Hastalar, anestezi sonrasındaki 24 saat içinde (kullanılan ketamin dozuna ve kullanılan diğer

ilaçlara bağlı olarak bu süre daha uzun olabilir) tehlikeli aktivitelerle meşgul olmamaları,

araç ve tehlikeli makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Uygun olduğu şekilde,

özellikle de erken taburcu olmanın mümkün olduğu durumlarda, anestezinin uygulanması

sırasında kullanılan ketamin ve diğer ilaçların etkilerinin devamı süresi dikkate alınmalıdır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Advers olayların sıklığı aşağıdaki sıralamaya göre listelenmiştir.

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); seyrek

(≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

MedDRA

Sistem

Organ Sınıfı

Sıklık

İstenmeyen etkiler

Bağışıklık

Sistemi

Hastalıkları

Seyrek

Anafilaktik reaksiyonlar*

Metabolizma

Beslenme Hastalıkları

Yaygın olmayan

Anoreksi

Psikiyatrik Hastalıklar

Yaygın

Halüsinasyon,

anormal

rüyalar,

kabus,

konfüzyon,

ajitasyon,

anormal davranışlar

Yaygın olmayan

Anksiyete

Seyrek

Deliryum*,

geçmişe

dönüş

(flashback)*, disfori*, insomnia,

dezoryantasyon*

Sinir

Sistemi

Hastalıkları

Yaygın

Nistagmus,

hipertoni,

tonik

klonik hareketler

Göz Hastalıkları

Yaygın

Diplopi

Bilinmiyor

İntraoküler basınç artışı

Kardiyak Hastalıklar

Yaygın

basıncı

artışı,

kalp

atım

hızında artış

Yaygın olmayan

Bradikardi, aritmi

Vasküler Hastalıklar

Yaygın olmayan

Hipotansiyon

Solunum,

Göğüs

Hastalıkları

Mediastinal Hastalıklar

Yaygın

Solunum hızında artma

Yaygın olmayan

Solunum depresyonu,

laringospazm

Seyrek

Obstrüktif havayolu bozukluğu*,

apne*

Gasrointestinal

Sistem

Hastalıkları

Yaygın

Bulantı, kusma

Seyrek

Tükürük hipersekresyonu*

Hepatobilier Hastalıklar

Bilinmiyor

Karaciğer

fonksiyon

testlerinde

anormallik, ilaca bağlı karaciğer

hasarı**

Deri ve Deri Altı Doku

Hastalıkları

Yaygın

Eritem, morbiliform döküntü

Böbrek

İdrar

Yolu

Hastalıkları

Seyrek

Sistit*, hemorajik sistit*

Genel

Uygulama

Yaygın olmayan

Enjeksiyon

bölgesinde

ağrı,

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

Bölgesine

İlişkin

Hastalıklar

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık

*Advers olay sıklığı, pazarlama sonrası güvenlilik verileri ile belirlenmiştir

**Uzun süreli kullanım (> 3 gün) veya ilacın kötüye kullanımı

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

eposta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Ketaminin yüksek dozda ya da hızla uygulanması sonucu solunum depresyonu oluşabilir.

gibi

durumlarda

destekleyici

ventilasyon

kullanılmalıdır.

Yeterli

oksijen

satürasyonunu ve karbondioksit eliminasyonunu koruyacak olan solunumun mekanik olarak

desteklenmesi analeptiklerin uygulanmasına tercih edilir.

KETALAR’ın

güvenlilik

marjı

geniştir;

birden

fazla

istemdışı

aşırı

KETALAR

uygulaması (genellikle gereken miktarın 10 katına kadar), uzamış ancak tam düzelme ile

sonuçlanmıştır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anestezikler- Diğer intravenöz anestezikler

ATC kodu: N01AX03

Ketamin intravenöz ve intramuskuler kullanım için belli farmakolojik etkisi olan hızlı etkili

bir genel anesteziktir. Ketamin hidroklorür katalepsi, amnezi ve düzelme döneminde de

sürebilen derin analjezi ile karakterize olan dissosiyatif anestezi sağlar. Normal yutak-gırtlak

refleksleri ve normal ya da hafif artmış iskelet kas tonusu ile karakterize bir anestezi hali

meydana getirir. Kalp ve solunum sisteminde hafif uyarılma ve ara sıra solunum depresyonu

oluşur.

Etki mekanizması:

Ketamin, sedasyon, hareketsizlik, amnezi ve belirgin analjeziye neden olur.

Ketamin, somastatik duyu blokajı yapmadan önce beyindeki asosiyasyon yollarını selektif

olarak

bloke

ettiğinden,

sağladığı

anestezi

durumuna

‘disosiyasyon

anestezisi’

adı

verilmiştir. Ketamin, daha eski serebral merkezleri ve yolları (retiküler aktive edici sistem

ve limbik sistem) belirgin bir şekilde etkilemeden önce selektif olarak talamo-neokortikal

sistemi deprese eder. Ketaminin etkilerini açıklamak için çeşitli teoriler önerilmiştir. Bunlar

arasında,

santral

sinir

sisteminde

(SSS)

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptörlerine

bağlanma, santral ve spinal bölgelerde opiat reseptörleri ile etkileşim ve norepinefrin,

serotonin

muskarinik

kolinerjik

reseptörler

etkileşim

almaktadır.

NMDA

reseptörleri üzerindeki etki ketaminin hem analjezik hem de psikiyatrik (psikoz) etkilerinden

sorumlu

olabilir.

Ketamin

taşikardi,

hipotansiyon,

miyokardiyal

serebral

oksijen

tüketiminde artış, artmış serebral kan akımı ve artmış intrakraniyal ve intraoküler basınca

yol açan sempatomimetik aktiviteye sahiptir. Ketamin ayrıca güçlü bir bronkodilatördür.

Ketamin uygulamasını takiben gözlenen klinik etkiler arasında, artmış kan basıncı, artmış

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

kas tonusu (katatoniye benzeyebilir), gözlerin açılması (genellikle nistagmus eşlik eder) ve

artmış miyokardiyal oksijen tüketimi bulunmaktadır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Enjeksiyondan kısa bir süre sonra kan basıncında yükselme başlar, bir kaç dakika içinde

maksimuma ulaşır ve genellikle enjeksiyondan 15 dakika sonra anestezi öncesi değerlere

döner.

Genel olarak; anestezinin indüklenmesinden kısa bir süre sonra

sistolik ve diastolik kan

basıncı anestezi öncesi seviyelerinin %10 ile %50 oranında üzerine çıkar, fakat bireysel

olarak yükselme daha fazla ve uzun olabilir.

Emilim:

Ketamin, intramüsküler uygulamayı takiben hızla emilir.

Dağılım:

Ketamin yüksek oranda perfüze olduğu dokulara (örneğin, beyin ve plasenta), insanlarda

anestezik etkinin süresine bağlı olarak (yaklaşık 20 dakika) 2.5 mg/kg’lik intravenöz bolus

doz uygulandığında dağılım fazı yaklaşık 45 dakika sürer, yarılanma ömrü ise 10 ila 15

dakikadır ve klinik olarak ilacın anestezik etkisine karşılık gelir.

Dozun verilmesinden 1 saat sonra ölçülen doruk plazma seviyeleri ortalama 0.75 mikrog/mL

ve BOS seviyeleri yaklaşık 0.2 mikrog/mL’dir.

Biyotransformasyon:

Hayvan çalışmaları ketaminin vücut yağı, karaciğer ve akciğerde oldukça yoğunlaştığını

göstermiştir.Yetişkinlerde

çocuklarda

plazma

ketamin

konsantrasyonu,

mg/kg’lık

intravenöz

bolus

enjeksiyonundan

dakika

sonrasında

yaklaşık

olarak

mikrog/mL’dir;

mg/kg’lık

intramuskuler

enjeksiyonundan

dakika

sonrasında

yaklaşık olarak 1.7 ile 2.2 mikrog/mL’dir.

250 mg’lık (yaklaşık 4.2 mg/kg) intramuskuler doz alan parturyenlerde, ketaminin maternal

arterdeki göbek kordon damarlarına plasental transfer hızı doğum anında %47’dir (1,72’ye

karşılık

0.75mikrog/mL).

parturyenler

için

ortalama

doğum

süresi,

ketamin

enjeksiyonundan yenidoğanın normal doğumuna kadar 12 dakikadır.

Biyotransformasyon karaciğerde

gerçekleşir. Anestezinin sona ermesi kısmen beyinden

diğer dokulara geri dağılım ve kısmen metabolizma ile gerçekleşir. CYP2B6 ve CYP2C9

enzimlerinin

minör

yardımıyla

CYP3A4

enzimi,

insan

karaciğer

mikrozomlarında

norketamine ketamin N-demetilasyonundan sorumlu birincil enzimdir.

Ketaminin

sikloheksanon

halkası

N-demetilasyon

(sitokrom

sistemi

ile)

hidroksilasyona

uğrar

suda

çözünen

konjugatları

halinde

idrarla

atılır.

Ayrıca

oksidasyona da uğrar. Konjuge olmayan N-dimetil metaboliti ketaminine göre daha az

potenttir. Konjuge olmayan dimetil siklohekzanon türevi ise ketaminine göre çok daha az

potenttir.

Eliminasyon:

Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 2-3 saattir ve atılım, genellikle konjuge metabolitler

yoluyla renal yoldan olur.

İnsanlarla

yapılan

çalışmalarda;

verilen

dozun

ortalama

%91’i

idrarda,

%3’ü

feçeste

saptanmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:

Veri mevcut değildir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Veri mevcut değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvan araştırmaları ketaminin, yüksek dozlarda, uzun süreler boyunca veya her iki şekilde

uygulandığında jüvenil hayvanlardaki NMDA antagonisti tarafından uyarılan nöronal hücre

ölümünü

(apopitoz)

indükleyebildiğini

göstermiştir.

Bazı

durumlarda

bunun

davranış,

öğrenme ve hafıza anormalliklerine yol açtığı görülmüştür. Bu bulgunun insan kullanımıyla

ilgisi bilinmiyor.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Benzetonyum klorür

Enjeksiyonluk su

6.2.

Geçimsizlikler

Barbitüratlarla ketamin kimyasal yönden geçimsiz olup, birlikte kullanıldıklarında çökelti

meydana getirdiklerinden enjeksiyon sırasında aynı enjektör kullanılmamalıdır.

Bu yüzden ketamin ve diazepamı aynı enjektör veya infüzyon şişesinde karıştırmayınız.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

15-30°C arasında ışıktan korunarak saklanmalıdır.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

USP Tip I bal renkli cam flakon şişede, butil lastik tapa ve flip-off alüminyum kapaklı, 10

mL’lik flakon.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tek kullanım içindir. Her operasyon sonrası kullanılmamış olan ürün atılmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

“Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmelikleri”ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Pfızer İlaçları Ltd. Şti.

34347 Ortaköy-İSTANBUL

Tel : 0 212 310 70 00

Faks : 0 212 310 70 58

8.

RUHSAT NUMARASI

181/81

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 17.02.1997

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

2014-0007290, 2013-0004521, 2014-0004942, 2016-0016577, 2014-0006658

Ruhsat yenileme tarihi: 15.10.2009

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety