KEPPRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KEPPRA 100 MG/ML ORAL COZELTI 300 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KEPPRA 100 MG/ML ORAL COZELTI 300 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levetirasetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699624650023
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir ml’ de:

Levetirasetam

100 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum sitrat

1.05 mg

Metil parahidroksibenzoat (E218)

2.70 mg

Propil parahidroksibenzoat (E216)

0.30 mg

Gliserol %85 (E422) 235.50 mg

Maltitol (E 965)

300.00 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Oral çözelti

Berrak sıvı

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Yutma zorluğu olan yaşlı erişkin hastalar ile bebek ve çocuklarda;

1 ayın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel

başlangıçlı nöbetlerde ilave tedavi olarak,

12 yaşın üzerindeki Juvenil Miyoklonik Epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik

nöbetlerde ilave tedavi olarak,

İdiyopatik

jeneralize

epilepsili

yaş

üzerindeki

çocuklar

erişkinlerde

primer

jeneralize tonik-klonik nöbetlerde ilave tedavi olarak,

16 yaş ve üzeri hastalarda, sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı

nöbetlerin tedavisinde monoterapi olarak kullanılır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Günlük toplam doz iki eşit doza bölünerek verilmelidir.

Monoterapi

Erişkinlerde ve 16 yaş üstü adölesanlarda

Önerilen başlangıç dozu günde iki kez 250 mg’ dır. 2 hafta sonra, günde iki kez 500 mg, ilk

tedavi dozu olacak şekilde arttırılmalıdır. Klinik yanıta göre doz, iki haftada bir, günde iki kez

250 mg’ lık artışlarla arttırılabilir. Maksimum doz günde iki kez 1500 mg’ dır.

Ek-tedavi

Erişkinler (≥18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki adölesanlarda (12-17 yaş)

Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kez 500 mg’ dır. Bu doza tedavinin ilk gününden itibaren

başlanabilir.

Klinik yanıt ve tolerabiliteye göre doz, günde iki kez 1500 mg’ a kadar çıkartılabilir. Doz

değişimleri her 2 – 4

haftada bir,

günde iki

kez 500 mg olmak üzere

arttırılabilir veya

azaltılabilir.

6-23 ay arası bebeklerde, 2-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ ın altındaki adölesanlarda (12-17

yaş)

Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kez 10 mg/kg’ dır. Klinik yanıt ve toleransa göre, doz

günde iki kez 30 mg/kg’ a çıkartılabilir. Doz değişimleri her 2 haftada bir, günde iki kez 10

mg/kg’ ı geçmemek şartıyla arttırılabilir veya azaltılabilir. En düşük etkili doz kullanılmalıdır.

50 kg ve üstündeki çocuklarda dozaj erişkinler ile aynıdır.

Hekim vücut ağırlığı ve doza göre en uygun farmasötik şekli ve dozu reçetelemelidir.

6 ayın üstündeki bebekler, çocuklar ve adölesanlar için önerilen dozaj:

Ağırlık

Başlangıç dozu:

Günde iki kez 10 mg/kg

Maksimum doz:

Günde iki kez 30 mg/kg

6 kg

Günde iki kez 60 mg (0.6ml)

Günde iki kez 180 mg (1.8ml)

10 kg

Günde iki kez 100 mg (1 ml)

Günde iki kez 300 mg (3 ml)

15 kg

Günde iki kez 150 mg (1.5ml)

Günde iki kez 450 mg (4.5ml)

20 kg

Günde iki kez 200 mg (2ml)

Günde iki kez 600 mg (6ml)

25 kg

Günde iki kez 250 mg (2.5ml)

Günde iki kez 750 mg (7.5 ml)

50 kg üzeri

Günde iki kez 500 mg (5ml)

Günde iki kez 1500 mg (15ml)

25 kg ve bu ağırlığın altındaki çocukların tedaviye KEPPRA 100 mg/ml Oral Çözelti ile başlanması önerilir.

50 kg veya üzeri ağırlıktaki çocuk ve adölesanlarda dozaj erişkinler ile aynıdır.

1-6 ay arası bebeklerde

Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kez 7 mg/kg’ dır. Klinik yanıt ve toleransa göre, doz günde

iki kez 21 mg/kg’ a çıkartılabilir. Doz değişimleri her 2 haftada bir, günde iki kez 7 mg/kg’ ı

geçmemek şartıyla arttırılabilir veya azaltılabilir. En düşük etkili doz kullanılmalıdır.

Bebekler tedaviye KEPPRA 100mg/ml oral çözelti ile başlamalıdır.

1 ay - 6 ay arası bebekler için önerilen dozaj:

Ağırlık

Başlangıç dozu:

Günde iki kez 7 mg/kg

Maksimum doz:

Günde iki kez 21 mg/kg

4 kg

Günde iki kez 28 mg (0.3ml)

Günde iki kez 84 mg (0.85ml)

5 kg

Günde iki kez 35 mg (0.35 ml)

Günde iki kez 105 mg (1.05 ml)

7 kg

Günde iki kez 49 mg (0.5ml)

Günde iki kez 147 mg (1.5ml)

Hekim, kilo ve doza göre en uygun farmasötik form, takdim şekli ve kuvveti reçetelemelidir.

Üç takdim şekli mevcuttur:

- her 0.25ml’ de (25 mg’ a tekabül eden) bir derecelendirilen 10ml’ lik oral enjektör (1000 mg

levetirasetama kadar alabilen) ve 300 ml’ lik bir şişe

Bu takdim şekli 4 yaş ve üzeri çocuklar, ergenler ve erişkinler için reçetelenmelidir.

- her 0.1ml’ de bir derecelendirilen (10mg’ a tekabül eden) 3ml’ lik oral enjektör (300 mg

levetirasetama kadar alabilen) ve 150 ml’ lik bir şişe

Uygulamanın doğruluğundan emin olmak için, bu takdim şekli 6 aydan büyük bebekler ile 4

yaşından küçük çocuklarda reçetelenmelidir.

- her 0.05ml’ de bir derecelendirilen (5mg’ a tekabül eden) 1ml’ lik oral enjektör (100 mg

levetirasetama kadar alabilen) ve 150 ml’ lik bir şişe

Uygulamanın doğruluğundan emin olmak için, bu takdim şekli 1 ay- 6 ay arası bebeklerde

reçetelenmelidir.

Uygulama şekli:

Oral çözelti bir bardak suda veya biberonda seyreltilerek oral yoldan yemeklerle birlikte veya

öğün dışı alınır. Dereceli oral enjektör, enjektör için adaptör ve kullanma talimatı KEPPRA

kutusundadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Günlük doz böbrek fonksiyonlarına göre bireyselleştirilir. Erişkin hastalar için aşağıdaki tablo

kullanılır ve tabloda belirtildiği şekilde doz ayarlaması yapılır. Bu doz tablosunu kullanabilmek

için hastanın kreatinin klerensi (CLcr) ml/dak olarak hesaplanmalıdır. 50 kg ve üstündeki

erişkinler ve adölesanlar için, CLcr ml/dak değeri serum kreatinin (mg/dl) değeri aşağıdaki

formüle koyularak hesaplanır.

[ 140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)

CLcr (ml/dak) =



[x 0.85 (kadınlarda)]

72 x serum kreatinin (mg/dl)

Daha sonra CLcr Vücut Yüzey Alanı (VYA) için aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanır:

CLcr (ml/dak)

CLcr (ml/dak/1.73m



x 1.73

VYA gönüllü (m

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan erişkin ve 50 kg’ ın üzerindeki adolesan hastalarda doz

ayarlaması

Grup

Kreatinin Klerensi

(ml/dak/1.73 m

Doz ve

Doz Sıklığı

Normal

> 80

Günde iki kez 500-1500 mg

Hafif

50 - 79

Günde iki kez 500-1000 mg

Orta

30 - 49

Günde iki kez 250-750 mg

Ağır

< 30

Günde iki kez 250-500 mg

Son dönem böbrek yetmezliği ve

diyalizdeki hastalarda

Günde bir kez

500-1000 mg

(1) Levetirasetam tedavisinin ilk gününde 750 mg’ lık yükleme dozu önerilir.

(2) Diyalizi takiben 250 – 500 mg’ lık ek doz önerilir.

Levetirasetam

klerensi

böbrek

fonksiyonu

ilgili

olduğundan,

böbrek

yetmezliği

olan

çocuklarda, levetirasetam dozu böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Bu öneri, böbrek

yetmezliği olan erişkin hastalarda gerçekleştirilen bir çalışmaya dayanır.

CLcr ml/dak/1.73m

olarak;

genç adölesanlar, çocuklar

bebekler

için

aşağıdaki

formül

(Schwartz formülü) kullanılarak serum kreatinin (mg/dl) tayininden tahmin edilebilir:

Yükseklik (cm) x ks

CLcr (ml/dak/1.73m

Serum kreatinin (mg/dl)

ks= 0.45 1 yaşına kadar bebekler için; ks= 0.55 13 yaşından küçük çocuklarda ve adölesan

kadınlarda; ks= 0.7 adölesan erkeklerde

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan bebek, çocuk ve 50 kg’ ın altındaki adolesan hastalar için doz

ayarlaması

Grup

Kreatinin

Klerensi

(ml/dak/

1.73m

Doz ve Doz Sıklığı

1 -6 ay arası bebekler

6-23 ay arası bebekler, 50kg

altı çocuklar ve adölesanlar

Normal

> 80

Günde iki kez 7-21mg/kg

(0.07-0.21ml/kg)

Günde iki kez 10-30mg/kg

(0.10-0.30ml/kg)

Hafif

50 - 79

Günde iki kez 7-14mg/kg

(0.07-0.14ml/kg)

Günde iki kez 10-20mg/kg

(0.10-0.20ml/kg)

Orta

30 - 49

Günde iki kez 3.5-10.5mg/kg

(0.035-0.105ml/kg)

Günde iki kez 5-15mg/kg

(0.05-0.15ml/kg)

Ağır

< 30

Günde iki kez 3.5-7mg/kg

(0.035-0.07ml/kg)

Günde iki kez 5-10mg/kg

(0.05-0.10ml/kg)

Son dönem böbrek

yetmezliği ve

diyalizdeki hastalarda

Günde bir kez 7-14mg/kg

(0.07-0.14ml/kg)

(2) (4)

Günde bir kez 10-20mg/kg

(0.10-0.20 ml/kg)

(3) (5)

KEPPRA oral çözelti, tablet yutma zorluğu olan hastalar ve 250 mg’ ın altındaki doz uygulamaları için ve 250

mg’ın katları olmayan doz uygulamalarında birden fazla tablet alınarak önerilen doz elde edilemiyorsa

kullanılmalıdır.

Levetirasetam tedavisinin ilk gününde 10.5mg/kg’ lık (0.105ml/kg) yükleme dozu önerilir.

Levetirasetam tedavisinin ilk gününde 15mg/kg’ lık (0.15ml/kg) yükleme dozu önerilir.

Diyalizi takiben 3.5-7mg/kg’ lık (0.035-0.07 ml/kg) ek doz önerilir.

Diyalizi takiben 5-10mg/kg’ lık (0.05-0.10 ml/kg) ek doz önerilir.

Hafif – orta şiddetteki karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına gerek

yoktur.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda,

kreatinin

klerensi

böbrek

yetmezliğini

yeterince yansıtmayabilir. Bu nedenle, kreatinin klerens değerinin <60 ml/dak/1.73m

olduğu

durumlarda günlük idame dozunun %50 azaltılması önerilir.

Pediyatrik popülasyon:

KEPPRA

oral

çözelti,

bebekler

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmaktadır.

Ayrıca

KEPPRA tabletlerin mevcut doz kuvvetleri 25 kg’ ın altındaki çocukların başlangıç tedavisi için,

yutma zorluğu olan hastalar ve 250 mg’ ın altındaki doz uygulamaları için uygun değildir. Tüm

bu durumlarda KEPPRA oral çözelti kullanılmalıdır.

16 yaşın altındaki çocuk ve adölesanlarda monoterapi olarak tedavide kullanılmaz.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda (65 yaş ve üstündekilerde), böbrek fonksiyonu azalmış ise dozun ayarlanması

önerilir (

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli, Böbrek/Karaciğer yetmezliği

4.3 Kontrendikasyonlar

Levetirasetam, diğer pirolidon türevlerine veya bölüm 6.1’de listelenen yardımcı maddelerden

herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedavinin kesilmesi

Mevcut klinik deneyime uygun olan öneri, KEPPRA tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile

sonlandırılmasıdır.

(Örn: erişkinlerde ve 50kg’ın üzerindeki adölesanlarda; her 2 - 4 haftada bir, 2 x 500 mg/gün

azaltarak; 50kg’ın altındaki çocuklar ve adölesanlarda ve 6 ayın üstündeki bebeklerde; her 2

haftada bir dozu 2 x 10 mg/kg/gün’ü geçmemek şartıyla azaltarak; 6 ayın altındaki bebeklerde

dozu, her iki haftada bir 2 x 7 mg/kg/gün’ü geçmemek şartıyla azaltarak).

Akut böbrek hasarı

Levetirasetam kullanımı ile çok seyrek olarak akut böbrek hasarı ilişkilendirilmiş olup başlangıç

zamanı birkaç gün ila birkaç ay arasında değişmektedir.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği

olan hastalara doz seçiminde, önce böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi önerilmektedir

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli

Kan hücre sayımları

hücre

sayımlarında

düşüşün

olduğu

vakalar

(nötropeni,

agranülositoz,

lökopeni,

trombositopeni ve pansitopeni) levetirasetam uygulanmasıyla bağlantılı olarak tanımlanmıştır.

Önemli derecede halsizlik, pireksi, tekrarlayan enfeksiyonlar veya koagülasyon bozuklukları

yaşayan hastalarda tam kan hücre sayımı tavsiye edilir

(Bkz., Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler)

İntihar

Anti-epileptik ilaçlar (levetirasetam dahil) ile tedavi edilen hastalarda intihar, intihar girişimi,

intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Anti-epileptik ilaçların randomize plasebo kontrollü

çalışmalarına ait bir meta-analiz ile intihar düşünce ve davranışı görülme riskinde küçük bir artış

olduğu gösterilmiştir. Bu riskin mekanizması bilinmemektedir.

Bu nedenle hastalar depresyon belirtileri, intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından

izlenmeli

uygun

tedavi

dikkate

alınmalıdır.

Depresyon

belirtileri,

intihar

düşüncesi

davranışı ortaya çıktığında hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarla ilgili mevcut verilerde, ergenlik ve büyüme üzerine etki görülmemektedir. Bununla

birlikte çocuklarda, öğrenme, zeka, büyüme, endokrin fonksiyon, ergenlik ve çocuk sahibi olma

potansiyeli üzerindeki uzun süreli etkileri bilinmemektedir.

Levetirasetamın

etkililiği

güvenliliği,

yaş

altı

bebeklerde

ayrıntılı

olarak

değerlendirilmemiştir. Yapılan klinik çalışmalarda 1 yaş altı 35 bebek dahil edilmiştir ki bunların

yalnızca 13’ ü 6 aydan küçük bebeklerdir.

Yardımcı maddeler

KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti metil parahidroksi benzoat (E218) ve propil parahidroksi

benzoat (E216) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti, her 1 ml’de 1.05 mg sodyum sitrat ve 235.50 mg gliserol

içerse de dozu nedeniyle uyarı gerekmemektedir.

Ayrıca maltitol içerir, nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı

kullanmamaları gerekir.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Antiepileptik tıbbi ürünler

Erişkinlerde yapılan pazarlama öncesi klinik çalışmalardan elde edilen veriler, KEPPRA’ nın

mevcut antiepileptik ilaçların (fenitoin, karbamazepin, valproik asid, fenobarbital, lamotrijin,

gabapentin

primidon)

serum

konsantrasyonlarını

ilaçların

KEPPRA’

nın

farmakokinetiğini etkilemediklerini göstermektedir.

Erişkinlerde olduğu gibi, 60 mg/kg/gün’ e kadar dozlarla tedavi edilen pediyatrik hastalarda,

klinik açıdan önemli bir ilaç etkileşimi kanıtı yoktur.

Epilepsisi olan çocuk ve adölesanlarda (4 ila 17 yaş) yapılan farmakokinetik etkileşim ile ilgili

retrospektif bir değerlendirmede, ek tedavide oral yoldan alınan levetirasetamın eş zamanlı

olarak uygulanan karbamazepin ve valproatın kararlı durum konsantrasyonunu etkilemediği teyit

edilmiştir. Ancak, veriler enzim indükleyici antiepileptik ilaç alan çocuklarda %20 daha yüksek

levetirasetam klerensi görüldüğünü ortaya koymaktadır. Doz ayarlaması gerekli değildir.

Probenesid

Böbrekten tübüler sekresyonu bloke eden bir ilaç olan probenesidin (günde 4 kez 500 mg)

levetirasetamın değil ama primer metabolitinin renal klerensini inhibe ettiği gösterilmiştir.

Buna rağmen bu metabolitin konsantrasyonu düşük kalır.

Metotreksat

Levetirasetam

metotreksatın

birlikte

uygulanmasının

metotreksat

klerensini

azalttığı

böylece

kandaki

metotreksat

konsantrasyonunun

potansiyel

olarak

toksik

seviyelere

kadar

artmasına/uzamasına neden olduğu bildirilmiştir. Bu iki ilacı birlikte kullanan hastaların kan

metotreksat ve levetirasetam seviyeleri dikkatlice izlenmelidir.

Oral kontraseptifler ve diğer farmakokinetik etkileşimler

Levetirasetamın

günlük

1000

mg’

lık

dozu,

oral

kontraseptiflerin

(etinil-östradiol,

levonorgestrel) farmakokinetiğini ve endokrin parametreleri (lüteinizan hormon ve progesteron)

değiştirmemiştir.

Levetirasetam

2000

mg/gün,

digoksin

varfarinin

farmakokinetiğini

etkilememiştir;

protrombin

zamanları

değişmemiştir.

Digoksin,

oral

kontraseptifler

varfarin

birlikte

kullanımı levetirasetamın farmakokinetiğini etkilememiştir.

Laksatifler

Oral

levetirasetam

eşzamanlı

ozmotik

laksatif

makrogol

kullanımında,

levetirasetam

etkililiğinin

azaldığını

gösteren

izole

raporlar

mevcuttur.

nedenle,

levetirasetam

kullanımından bir saat önce ya da bir saat sonra oral yoldan makrogol alınmamalıdır.

Gıda ve alkol

Gıdalar, levetirasetamın emilim miktarını etkilememiştir, ancak emilim hızı hafifçe azalmıştır.

Levetirasetamın alkol ile etkileşimi ile ilgili veri yoktur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Erişkinlerde olduğu gibi, 60 mg/kg/gün’ e kadar dozlarla tedavi edilen pediyatrik hastalarda,

klinik açıdan önemli bir ilaç etkileşimi kanıtı yoktur.

Çocuk ve adölesan (4 ila 17 yaş) epilepsi hastalarında retrospektif bir farmakokinetik etkileşim

değerlendirmesi,

oral

levetirasetam

tedavi

uygulanmasının,

birlikte

uygulanan

karbamazepin

valproik

asidin

kararlı-durum

serum

konsantrasyonlarını

etkilemediğini

doğrulamıştır.

Bununla

beraber,

veriler

enzim

indükleyen

antiepileptiklerin,

çocuklarda

levetirasetam klerensini %20 arttırdığını göstermiştir. Dozun ayarlanması gerekmez.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi “C”dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

KEPPRA çocuk doğurma potansiyeli olan ve doğum kontrolü uygulamayan kadınlarda klinik

olarak gerekli olmadıkça önerilmemektedir.

Gebelik dönemi

Gebeliğinin birinci trimesterinde levetirasetam monoterapisine maruz kalmış 1000’in üzerinde

kadının içinde bulunduğu, çeşitli prospektif gebelik kayıtlarından elde edilen pazarlama sonrası

verilerin sonuçları rapor edilmiştir. Bu veriler, majör kongenital malformasyon riskinde önemli

derecede artış öne sürmemesine rağmen teratöjenik risk tamamiyle dışlanamamaktadır. Birden

fazla antiepileptik ilaçla tedavi, monoterapi ile karşılaştırıldığında, daha yüksek kongenital

malformasyon riski ile ilişkilendirilmektedir ve bu nedenle monoterapi düşünülmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (

bkz.,

Bölüm 5.3 “Klinik öncesi güvenlilik verileri

”).

KEPPRA

hamilelikte

çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

kadınlarda

klinik

olarak

gerekli

olmadıkça kullanılmamalıdır.

Hamilelikteki fizyolojik değişiklikler levetirasetam konsantrasyonunu etkileyebilir. Hamilelikte,

levetirasetam konsantrasyonlarının azalması ile ilgili bildirimler bulunmaktadır. Bu düşüşler

daha çok üçüncü trimesterde (hamilelik öncesi %60 bazal konsantrasyona kadar) bildirilmiştir.

KEPPRA ile tedavi edilen hamile kadınların klinik açıdan kontrollerinin sağlanıldığından emin

olunmalıdır. Antiepileptik tedavilerin kesilmesi sonucunda hastalık alevlenebilir ve bu durum

anneye ve fetusa zararlı olabilir.

Laktasyon dönemi

Levetirasetam anne sütü ile atılmaktadır. Bu nedenle, KEPPRA ile tedavi sırasında anne sütü ile

besleme

önerilmez.

Ancak,

emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

KEPPRA

tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar

verirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve KEPPRA tedavisinin emziren anne açısından

faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Hayvan çalışmaları fertilitenin etkilenmediğini göstermiştir (bkz., Bölüm 5.3 “Klinik öncesi

güvenlilik

verileri”).

Klinik

veri

mevcut

değildir,

insanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Levetirasetamın araç ve makine kullanımı üzerinde minör veya orta derecede etkisi vardır. Bu

nedenle, olası farklı bireysel duyarlılığa bağlı olarak uyuklama hali veya diğer santral sinir

sistemi ile ilişkili belirtiler, özellikle tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında görülebilir.

Bundan dolayı beceri gerektiren işleri yapacak kişilerin, örn. araç sürücülerinin ve makina

operatörlerinin

dikkatli

olması

önerilir.

tür

aktiviteleri

gerçekleştirecek

hastaların

becerilerinin etkilenmediği saptanıncaya kadar araç veya makine kullanması önerilmemektedir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

En sık bildirilen advers reaksiyonlar, nazofarenjit, somnolans, baş ağrısı, halsizlik ve sersemlik

hissidir. Aşağıda verilen advers reaksiyon profili, tüm endikasyonların incelendiği ve KEPPRA

ile tedavi edilen toplam 3416 hasta ile yapılan birleştirilmiş plasebo kontrollü klinik çalışmaların

analizine dayanmaktadır. Bu veriler, ilgili açık etiketli uzatma çalışmalarının yanı sıra pazarlama

sonrası deneyimde levetirasetam kullanımı ile desteklenmektedir. KEPPRA’ nın güvenlilik

profili, yaş grupları (erişkin ve pediyatrik hastalar) ve onaylı epilepsi endikasyonları arasında

genellikle benzerdir.

Klinik çalışmalarda (erişkinler, ergenler, çocuklar ve bebekler >1 ay) ve ilacın pazarlama sonrası

deneyiminde bildirilen advers reaksiyonlar sistemlere ve sıklığa göre aşağıda listelenmiştir: Çok

yaygın(≥ 1/10); yaygın(≥ 1/100, <1/10); yaygın olmayan(≥ 1/1000, < 1/100); seyrek (≥1/10000,

< 1/1000); çok seyrek (< 1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Nazofarenjit

Seyrek: Enfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Trombositopeni, lökopeni

Seyrek: Nötropeni, pansitopeni, agranülositoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek:

Eozinofili

sistemik

semptomların

eşlik

ettiği

ilaç

reaksiyonu

(DRESS),

hipersensitivite (anjiyoödem ve anafilaksi dahil)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Anoreksi

Yaygın olmayan: Kilo artışı, kilo azalması

Seyrek: Hiponatremi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Depresyon, düşmanca davranış/saldırganlık, anksiyete, insomni, sinirlilik/irritabilite

Yaygın olmayan: İntihar girişimi, intihar düşüncesi, psikotik bozukluklar, davranış bozuklukları,

halüsinasyon,

kızgınlık,

konfüzyonel

durum,

panik

atak,

duygusal

labilite/

duygudurum

dalgalanmaları, ajitasyon

Seyrek: İntihar, kişilik bozuklukları, anormal düşünceler

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Somnolans, baş ağrısı

Yaygın: Konvülsiyon, denge bozukluğu, sersemlik hissi, letarji, tremor

Yaygın olmayan: Amnezi, bellek bozukluğu, koordinasyon bozukluğu/ ataksi, parestezi, dikkat

dağınıklığı

Seyrek: Koreoatetoz, diskinezi, hiperkinezi

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Çift görme, bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Vertigo

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Abdominal ağrı, ishal, dispepsi, bulantı, kusma

Seyrek:

Pankreatit

Hepatobiliyer hastalıklar

Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Seyrek: Karaciğer yetmezliği, hepatit

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek: Akut böbrek hasarı

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü

Yaygın olmayan: Alopesi, ekzema, kaşıntı

Seyrek: Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Kas zayıflığı, kas ağrısı (miyalji)

Seyrek: Rabdomiyoliz ve kandaki kreatin fosfokinaz artışı*

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Asteni / halsizlik

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar

Yaygın olmayan: Yaralanma

* Japon hastalarda prevalans, Japon olmayan hastalara kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir.

Seçilen advers reaksiyonların tanımlanması

KEPPRA ile birlikte topiramatın uygulanması halinde anoreksi riski daha yüksek olmaktadır.

Çeşitli alopesi vakalarında, KEPPRA tedavisi sonlandırıldığında iyileşme gözlenmiştir.

Bazı pansitopeni vakalarında kemik iliği supresyonu saptanmıştır

Pediyatrik popülasyon

Plasebo kontrollü ve açık etiketli uzatma çalışmalarında 1 ay ila 4 yaş arasındaki toplam 190

hasta KEPPRA ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların 60’ ı plasebo kontrollü çalışmalarda KEPPRA

ile tedavi edilmiştir. 4-16 yaş arasındaki toplam 645 hasta ise plasebo kontrollü ve açık etiketli

uzatma çalışmalarında KEPPRA ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların 233’ ü plasebo kontrollü

çalışmalarda KEPPRA ile tedavi edilmiştir. Her iki pediyatrik yaş grubunda da elde edilen

veriler pazarlama sonrası deneyim ile desteklenmektedir.

Ayrıca 12 aylıktan küçük 101 bebek, ruhsatlandırma sonrası güvenlilik çalışmasına alınmıştır. 12

aylıktan küçük epilepsili bebeklerde yeni güvenlilik endişeleri saptanmamıştır.

KEPPRA’ nın advers reaksiyon profili, yaş grupları ve onaylı epilepsi endikasyonları arasında

genellikle

benzerdir.

Plasebo

kontrollü

çalışmalardaki

pediyatrik

hastalarda

elde

edilen

güvenlilik sonuçları, erişkinlere göre çocuklarda daha yaygın olan davranış bozuklukları ve

psikiyatrik durumlar dışında KEPPRA’ nın güvenlilik profiline uygun bulunmuştur. 4 ila 16 yaş

arasındaki çocuklar ve adolesanlarda, kusma (çok yaygın, %11.2), ajitasyon (yaygın, %3.4),

duygudurum dalgalanmaları (yaygın, %2.1), duygusal labilite (yaygın, %1.7), agresyon (yaygın,

%8.2), davranış bozukluğu (yaygın, %5.6) ve letarji (yaygın, %3.9) diğer yaş grupları veya genel

güvenlilik profiline göre en sık bildirilen istenmeyen etkilerdir. 1 ay-4 yaş arası bebekler ve

çocuklarda ise, irritabilite (çok yaygın, %11.7) ve koordinasyon bozukluğu (yaygın, %3.3) diğer

yaş grupları veya genel güvenlilik profiline göre en sık bildirilen istenmeyen etkilerdir.

Non-inferiorite dizaynlı bir çift kör, plasebo-kontrollü pediyatrik güvenlilik çalışması, parsiyel

başlangıçlı nöbetleri olan 4-16 yaş arası çocuklarda KEPPRA’ nın kognitif ve nörofizyolojik

etkilerini değerlendirmiştir. Her bir protokol popülasyonu için, Leiter-R Dikkat ve Hafıza,

Hafıza Ekranı Birleşik skorunun başlangıçtan itibaren gösterdiği değişiklik dikkate alındığında

KEPPRA’ nın plasebodan farklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Davranışsal ve duygusal işlevler

ile ilgili sonuçlar, KEPPRA ile tedavi edilen hastalarda agresif davranış üzerine bir kötüleşmeyi,

valide edilmiş bir enstrümanın (CBCL-Achenbach Çocuk Davranış Kontrol Listesi) kullanıldığı

standardize ve sistematik bir yol ile ölçerek göstermektedir. Ancak uzun süreli açık etiketli takip

çalışmasında KEPPRA ile tedavi edilen denekler, ortalama olarak bakıldığında, davranışsal ve

duygusal işlevleri ile ilgili bir kötüye gidiş yaşamamış, özellikle agresif davranış ölçütleri

başlangıçtan daha kötü olmamıştır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler

Aşırı

dozda

KEPPRA

alımını

takiben

somnolans,

ajitasyon,

agresyon,

bilinç

bulanıklığı,

solunum depresyonu ve koma bildirilmiştir.

Tedavi

Akut doz aşımından sonra, gastrik lavajla veya kusturularak mide boşaltılabilir. Levetirasetamın

spesifik

antidotu

yoktur.

aşımı

tedavisi

semptomatik

olmalıdır

hemodiyalizi

kapsayabilir. Diyaliz ile ekstraksiyon etkinliği levetirasetam için %60 ve primer metaboliti için

%74’ tür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler, diğer antiepileptikler

ATC kodu: N03AX14

Aktif

madde

levetirasetam,

pirolidon

türevidir

-etil-2-okso-1-pirolidin

asetamidin

enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği yoktur.

Etki Mekanizması

Levetirasetamın etki mekanizması hala tam olarak açıklanamamaktadır.

İn vitro

in vivo

deneyler, levetirasetamın temel hücre özelliklerini ve normal nörotransmisyonu değiştirmediğini

göstermektedir.

İn vitro

çalışmalar levetirasetamın intranöral Ca

düzeylerini, N tipi Ca

akımını kısmi olarak

inhibe ederek ve intranöral depolardan Ca

salınımını azaltarak etkilediğini göstermiştir. Ek

olarak,

çinko

β-karbolinler

indüklenen

GABA

glisinle

düzenlenen

akımlardaki

azalmayı kısmen tersine çevirmektedir. Ayrıca

in vitro

çalışmalar levetirasetamın kemirgenlerin

beyin

dokusunda

spesifik

bölgeye

bağlandığını

göstermiştir.

bağlanma

bölgesi

veziküllerin birleşmesi ve nörotransmitter ekzositozu ile ilgili olduğuna inanılan sinaptik vezikül

proteini 2A’ dır. Fare odyojenik epilepsi modelinde, levetirasetam ve ilişkili analogları, sinaptik

vezikül proteini 2A’ ya dereceli bağlanma afiniteleri ile nöbete karşı koruma güçleri arasında

ilişki

gösterirler.

bulgular,

levetirasetam

sinaptik

vezikül

proteini

arasındaki

etkileşimin, tıbbi ürünün antiepileptik etki mekanizmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Farmakodinamik Etkiler

Levetirasetamın çeşitli hayvan modellerinde, prokonvülzan etkisi olmaksızın, parsiyel ve primer

jeneralize epilepsi nöbetlerine karşı korunmayı arttırdığı gösterilmiştir. Primer metaboliti aktif

değildir. İnsanlarda, hem parsiyel, hem de jeneralize epilepsilerdeki (epileptiform boşalım /

fotoparoksismal yanıt) etkinliği ile levetirasetamın farmakolojik profilinin geniş spektrumu

doğrulanmıştır.

Klinik etkililik ve güvenlilik

1 ayın üstündeki bebek, çocuk ve erişkin epilepsili hastalarda, ikincil jeneralize olan veya

olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetlerin ek tedavisinde:

Erişkinlerde, iki eşit dozda, günde toplam 1000 mg, 2000 mg veya 3000 mg uygulanan

levetirasetamın etkinliği, tedavi süresi 18 haftaya kadar olan 3 çift-kör, plasebo kontrollü

çalışmada gösterilmiştir. Sabit doz uygulandığında (12/14 hafta) parsiyel başlangıçlı nöbetlerin

haftalık sıklığında başlangıca göre %50 veya daha fazla azalma görülen hastaların yüzdesinin

1000mg, 2000mg veya 3000mg levetirasetam alan hastalarda, sırasıyla, %27.7, %31.6, %41.3 ve

plasebo alanlarda %12.6 olduğu toplu analizde belirlenmiştir.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik hastalarda (4-16 yaş) levetirasetamın etkinliği, 198 hastanın katıldığı, 14 haftalık, çift

kör, plasebo kontrollü bir çalışmada saptanmıştır. Bu çalışmada hastalar sabit 60 mg/kg/gün

(günde iki dozda) levetirasetam almıştır.

Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %44.6’ sında ve plasebo alan hastaların %19.6’ sında,

parsiyel başlangıçlı nöbetlerin haftalık sıklığında başlangıca göre %50 veya daha fazla azalma

olduğu saptanmıştır. Devam eden uzun süreli tedavide, hastaların %11.4’ ü en az 6 ay ve %7.2’

si en az 1 yıl nöbetsizliğe ulaşmıştır.

Pediyatrik hastalarda (1 ay-4 yaş arası) levetirasetam etkinliği; 116 hastanın dahil edildiği ve

tedavi

süresinin

gün

olduğu

çift-kör

plasebo

kontrollü

çalışmada

kanıtlanmıştır.

çalışmada, hastalara, yaş titrasyon çizelgelerine dayanarak 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg veya

50 mg/kg günlük oral çözelti dozu reçetelenmiştir. Bu çalışmada, 1 aydan 6 aya kadar ki

bebeklerde 40 mg/kg/gün’ e kadar titre edilen 20 mg/kg/gün’ lük doz ve 6 aydan 4 yaşa kadar ki

bebekler ve çocuklarda 50 mg/kg/gün’ e titre edilen 25 mg/kg/gün’ lük doz kullanılmıştır.

Toplam günlük doz günde iki kez uygulanmıştır.

Etkinliğin

primer

ölçütü,

48-saat

video

kullanılarak

kör

merkez

okuyucu

değerlendirilen

cevap

oranıdır

(günlük

ortalama

parsiyel

başlangıçlı

nöbet

sıklığında

başlangıçtan itibaren ≥ %50 azalma gösteren hastaların yüzdesi). Etkinlik analizi, hem başlangıç

değerlendirme

periyotlarında

saatlik

video

EEG’

olan

hastadan

oluşmaktadır. Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %43.6’ sının ve plasebo alan hastaların

%19.6’ sının cevap verdiği dikkate alınmıştır. Sonuçlar, yaş grubu boyunca uyumludur. Devam

eden uzun süreli tedavi boyunca, hastaların %8.6’ sı en az 6 ayı, %7.8’ i ise en az 1 yılı nöbetsiz

geçirmiştir.

Parsiyel

başlangıçlı

nöbetleri

olan

yaşından

küçük

bebek

plasebo

kontrollü

klinik

çalışmalara alınmıştır, bu bebeklerden yalnızca 13’ü 6 aylıktan daha küçüktür.

Yeni epilepsi tanısı konan 16 yaşın üstündeki hastalarda ikincil jeneralize olan veya olmayan

parsiyel başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde monoterapi:

Levetirasetam monoterapisinin etkinliği; yeni veya yakın zamanda epilepsi tanısı konan 16 yaş

veya üstü, 576 hastada, karbamazepin kontrollü salıma (CR) karşı, çift kör, paralel grup non-

inferiorite

(eşit-etkinlik)

çalışması

saptanmıştır.

Çalışmaya

sadece

uyarılmamış

parsiyel

başlangıçlı nöbetleri veya jeneralize tonik-klonik nöbetleri olan hastalar alınmıştır. Hastalar ya

400-1200 mg/gün karbamazepin-CR veya 1000-3000 mg/gün levetirasetama randomize edilmiş,

tedavi, yanıta bağlı olarak 121 haftaya kadar sürdürülmüştür.

Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %73.0’ ünde ve karbamazepin-CR ile tedavi edilen

hastaların %72.8’ inde altı ay nöbetsizliğe ulaşılmıştır. Tedaviler arasında ayarlanmış mutlak

fark %0.2’ dir (%95 GA:-7.8 8.2). Deneklerin yarısından fazlası 12 ay nöbetsiz kalmıştır

(levetirasetam ve karbamazepin-CR alan deneklerin sırasıyla %56.6’ sı ve %58.5’ i). Klinik

uygulamayı yansıtan bir çalışmada, levetirasetam ile ek-tedaviye yanıt veren sınırlı sayıda

hastada (69 erişkin hastanın 36’ sında) eş zamanlı uygulanan antiepileptikler kesilmiştir.

Juvenil miyoklonik epilepsili 12 yaşın üstündeki adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerin

ek tedavisinde:

Levetirasetamın

etkinliği,

farklı

sendromlarda

miyoklonik

nöbetlerle

seyreden

idiyopatik

jeneralize epilepsili 12 yaş ve üstündeki hastalarda yapılan 16 haftalık, çift kör, plasebo kontrollü

bir çalışma ile saptanmıştır. Hastaların büyük çoğunluğunda juvenil miyoklonik epilepsi vardı.

Bu çalışmada uygulanan levetirasetam dozu iki eşit doza bölünen toplam 3000 mg/gün’ dür.

Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %58.3’ ünde ve plasebo alan hastaların %23.3’ ünde

miyoklonik nöbetlerde, haftalık en az %50 azalma görülmüştür.

Devam eden uzun süreli tedavide, hastaların %28.6’ sı en az 6 ayı ve %21.0’ i en az 1 yılı

miyoklonik nöbetsiz geçirmiştir.

İdiyopatik jeneralize epilepsili 12 yaşın üstündeki adölesan ve erişkinlerde primer jeneralize

tonik klonik nöbetlerin ek tedavisinde:

Levetirasetamın

etkinliği,

farklı

sendromlarda

(juvenil

miyoklonik

epilepsi,

juvenil

absans

epilepsi, çocukluk çağı absans epilepsisi veya uyanırken Grand Mal nöbetler ile seyreden

epilepsi)

primer

jeneralize

tonik

klonik

(PJTK)

nöbetlerle

seyreden

idiyopatik

jeneralize

epilepsili erişkin, adölesan ve sınırlı sayıdaki çocukta yapılan 24 haftalık çift kör, plasebo

kontrollü çalışma ile saptanmıştır. Bu çalışmada levetirasetam dozu, adölesan ve erişkinler için

iki eşit doza bölünen toplam 3000 mg/gün veya çocuklar için iki eşit doza bölünen toplam 60

mg/kg/gün’ dü.

Levetirasetam ile tedavi edilen hastaların %72.2’ sinde ve plasebo alan hastaların %45.2’ sinde

PJTK nöbetlerinin haftalık sıklığında en az %50 azalma görülmüştür. Devam eden uzun süreli

tedavide, hastaların %47.4’ ü en az 6 ayı ve %31.5’ i en az 1 yılı tonik-klonik nöbetsiz

geçirmiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Çözünürlüğü ve permeabilitesi yüksek bir madde olan levetirasetamın farmakokinetik profili

doğrusal olup, bireysel

ya da bireylerarası değişkenliği düşüktür. Tekrarlanan uygulamada

klerensinde bir değişiklik olmaz. Geçerli herhangi bir cinsiyet, ırk veya sirkadiyen değişkenlik

kanıtı yoktur. Sağlıklı gönüllüler ile epilepsili hastalar arasında farmakokinetik profili benzerdir.

Tam ve doğrusal emilimi sayesinde, levetirasetamın plazma düzeyi, mg/kg vücut ağırlığı ile

ifade edilen oral dozuna göre öngörülebilir. Bu nedenle plazma düzeyi izlenmesine gerek yoktur.

Erişkinlerde ve çocuklarda tükürük ve plazma konsantrasyonları arasında belirgin bir ilişki

görülmektedir (oral çözeltinin alınmasından 4 saat sonra ve oral tablet için tükürük/plazma

konsantrasyon oranı 1 ila 1.7 arasındadır).

Emilim:

Levetirasetam oral uygulamadan sonra hızla emilir ve oral mutlak biyoyararlanımı %100’ e

yakındır. Doruk plazma konsantrasyonuna (C

maks

) doz uygulanmasından 1,3 saat sonra ulaşılır.

İki gün, günde iki kez uygulamanın ardından kararlı duruma ulaşılır.

1000 mg’ lık tek dozun ve günde iki kez uygulanan toplam 1000 mg’ lık dozun uygulanmasını

takiben saptanan doruk konsantrasyonları (C

maks

) sırasıyla 31 ve 43 mikrogram/ml’ dir. Emilimi

dozdan bağımsızdır ve gıdadan etkilenmez.

Dağılım:

İnsanlarda doku dağılımına ait bilgi bulunmamaktadır. Levetirasetam ve primer metabolitinin

plazma proteinlerine bağlanması belirgin değildir (< %10). Dağılım hacmi yaklaşık olarak 0,5 –

0,7 L/kg dır, bu toplam vücut su hacmine yakın bir değerdir.

Biyotransformasyon:

Levetirasetam,

insanlarda

yaygın

biçimde

metabolize

edilmez. Majör metabolik

yolağı

(dozun %24’ ü), asetamid grubunun enzimatik hidrolizidir. Primer metaboliti ucb L057’ nin

oluşmasında, karaciğer sitokrom P

izoformları rol oynamaz. Asetamid grubunun hidrolizi, kan

hücreleri dahil birçok dokuda ölçülebilir düzeydedir. Ucb L057 metaboliti farmakolojik olarak

aktif değildir.

Ayrıca

minör

metabolit

tanımlanmıştır.

Biri,

dozun

%1.6’

pirolidon

halkasının

hidroksilasyonu ile; diğeri dozun %0.9’ u pirolidon halkasının açılması ile elde edilmiştir. Diğer

tanımlanmamış bileşikler dozun sadece % 0.6’ sını oluşturmaktadır.

İn vivo

levetirasetam veya

primer metaboliti arasında, enantiyomerik bir dönüşüm saptanmamıştır.

Levetirasetamın ve primer metabolitinin, majör insan karaciğer sitokrom P

izoformlarının

(CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 1A2), glukuronil transferaz (UGT1A1 ve UGT1A6) ve

epoksid hidroksilaz aktivitelerini inhibe etmediği

in vitro

gösterilmiştir. Ayrıca levetirasetam,

valproik asidin

in vitro

glukuronidasyonunu etkilemez.

Levetirasetam,

insan

karaciğer

hücre

kültürlerinde

CYP1A2,

SULT1E1

veya

UGT1A1

aktivitesine çok az etkili veya hiç etkili değildir. Levetirasetam CYP2B6 ve CYP3A4’ ün hafif

indüksiyonuna neden olmuştur.

İn vitro

veriler ve oral kontraseptifler, digoksin ve varfarinle

ilgili

in

vivo

etkileşim

verileri,

anlamlı

ölçüde

enzim

indüksiyonun

in

vivo

olarak

beklenmediğini göstermektedir. Bu nedenle KEPPRA’ nın diğer ilaçlarla ya da diğer ilaçların

KEPPRA ile etkileşimi beklenmemektedir.

Eliminasyon:

Erişkinlerde

plazma

yarılanma

ömrü

saattir

doz,

uygulama

yolu

veya

tekrarlanan

uygulamalarla değişmez. Ortalama toplam vücut klerensi 0,96 ml/dak/kg’ dır. Verilen dozun

ortalama %95’ i vücuttan idrarla atılır (dozun yaklaşık %93’ ü 48 saat içinde atılır). Dozun

sadece %0.3’ ü dışkı ile atılır.

Levetirasetam ve primer metabolitinin idrarda kümülatif atımı, ilk 48 saat boyunca sırasıyla,

dozun % 66 ve % 24’ ünü karşılar.

Levetirasetam ve ucb L057’ nin renal klerensi sırasıyla 0.6 ve 4.2 ml/dak/kg’ dır. Bu durum,

levetirasetamın

glomerüler

filtrasyon

sonrasında

tübüler

reabsorpsiyon

ile;

primer

metabolitinin

glomerüler

filtrasyona

olarak

aktif

tübüler

sekresyon

atıldığını

göstermektedir. Levetirasetam eliminasyonu kreatinin klerensi ile ilişkilidir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hem levetirasetam, hem onun primer metabolitinin görünür vücut klerensi, kreatinin klerensi ile

ilişkilidir. Bu nedenle orta ve ağır böbrek yetmezliğindeki hastalarda, kreatinin klerensi baz

alınarak KEPPRA’ nın günlük dozunun ayarlanması önerilir. (

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve

Uygulama Şekli

Anürik son dönem böbrek yetmezliğindeki erişkin hastalarda yarılanma ömrü, diyaliz arasındaki

ve diyalizdeki dönemlerde, sırasıyla, yaklaşık 25 ve 3.1 saattir. Tipik 4 saatlik bir diyalizde

levetirasetamın fraksiyonel uzaklaştırılması %51’ dir.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğindeki hastalarda levetirasetamın klerensinde bir

değişiklik yoktur. Ağır karaciğer yetmezliğindeki hastalarda, eş zamanlı böbrek yetmezliğine

bağlı olarak levetirasetam klerensinde, %50’ den fazla bir azalma gösterilmiştir. (

Bkz., Bölüm 4.2

Pozoloji ve Uygulama Şekli

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklar (4-12 yaş)

6-12 yaştaki epilepsili çocuklara 20 mg/kg tek oral doz verilmesinden sonra, levetirasetamın

plazma

yarılanma

ömrü

saattir.

İlacın

görünen

vücut

ağırlığına

göre

ayarlanan

klerensi

epilepsili erişkinlere göre yaklaşık %30 daha yüksektir.

4-12 yaştaki epilepsili çocuklara 20 ila 60 mg/kg/gün tekrarlanan oral dozda verilmesini takiben,

levetirasetam

hızla

emilir.

Doruk

plazma

konsantrasyonu

dozdan

saat

sonra

gözlemlenir. Eğri

altındaki alan ve doruk plazma konsantrasyonları için dozla orantılı ve

doğrusal artışlar gözlenmiştir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 5 saattir. Vücut klerensi 1.1

ml/dak/kg’ dır.

Bebekler ve çocuklar (1 ay - 4 yaş)

1 aydan 4 yaşına kadar olan epileptik bebek ve çocuklara 100 mg/ml oral çözeltinin tek doz (20

mg/kg) uygulanmasını takiben levetirasetam hızla absorbe olmuş ve uygulamadan yaklaşık 1

saat

sonra

plazma

doruk

plazma

konsantrasyonları

gözlenmiştir.

Farmakokinetik

sonuçlar,

yarılanma

ömrünün

(5.3

saat)

erişkinlerdekinden

(7.2

saat)

daha

kısa

olduğunu

ilaç

klerensinin

(1.5

ml/dak/kg)

erişkinlerdekinden

(0.96

ml/dak/kg)

daha

hızlı

olduğunu

göstermiştir.

1 ay-16 yaş arası hastalarda yapılan popülasyon farmakokinetik analizinde vücut ağırlığının,

görünür klerens (vücut ağırlığındaki artışla birlikte klerenste artış) ve görünür dağılım hacmi ile

anlamlı derecede korele olduğu tayin edilmiştir. Yaşın da her iki parametre üzerine bir etkisi

vardır. Bu etki, küçük bebeklerde görülmekle birlikte yaş arttıkça hafiflemiş ve 4 yaş civarında

ihmal edilir düzeye gelmiştir.

popülasyonun

farmakokinetik

analizinde

KEPPRA,

enzim-indükleyen

antiepileptik ilaçla birlikte uygulandığında levetirasetamın klerensinde yaklaşık %20’ lik bir artış

görülmüştür.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda yarılanma ömrü, bu popülasyonda böbrek fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak,

yaklaşık %40 kadar (10-11 saat) artmaktadır.(

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geleneksel güvenlilik farmakolojisi, genotoksisite ve karsinojenisite potansiyeli çalışmaları

temelindeki klinik öncesi veriler, insana özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Klinik

çalışmalarda

görülmeyen

ancak

sıçanlarda

daha

oranda

farelerde

görülen

istenmeyen etkiler, klinikte geçerlilik olasılığı olan ve insanlardakine yakın ilaca maruz bırakma

düzeylerinde ortaya çıkan karaciğer değişiklikleri, ağırlık artışı, sentrilobuler hipertrofi, yağlı

infiltrasyon ve plazmada karaciğer enzimlerinin artışı gibi uyum yanıtını gösteren etkilerdir.

Sıçanlarda

yapılan

çalışmalarda,

günde

1800

mg/kg

(mg/m2

bazında

insanlarda

önerilen

maksimum dozun 6 katı) dozlarında anne/baba ve F1 yavrusunda erkek veya dişi fertilitesi ya da

üreme performansına herhangi bir advers reaksiyon gözlenmemiştir.

Sıçanlarda 400, 1200 ve 3600mg/kg/gün dozlarında 2 embriyo-fötal gelişim (EFD) çalışması

yapılmıştır. 3600mg/kg/gün’ de 2 EFD çalışmasından sadece birinde fötal ağırlıkta hafif bir

düşme ve bununla ilişkili olarak iskelet yapı değişkenlikleri/minör anomalilerde artış meydana

gelmiştir. Embriyomortalite üzerine bir etkisi yoktur ve malformasyon görülme sıklığında bir

atış olmamıştır. NOAEL ( Hiç Advers Etkinin Gözlenmediği Düzey) hamile dişi sıçanlar için

3600mg/kg/gün (mg/m

bazında insanlarda önerilen maksimum dozun 12 katı) ve fetuslar için

1200mg/kg/gün’ dür.

Sıçanlarda, 200,600,800,1200 ve 1800mg/kg/gün’ lük dozları kapsayan 4 embriyo-fötal gelişim

çalışması yapılmıştır. 1800mg/kg/gün doz seviyesinde, belirgin bir maternal toksisite ve fötal

ağırlıkta bir düşüşü indüklemiştir.

Bu da, kardiyovasküler/iskelet yapı anomalileri olan fetusların görülme sıklığında bir artış ile

ilişkilendirilir. NOAEL, dişiler için <200mg/kg/gün, fetuslar için 200mg/kg/gün’ dür (mg/ m

bazında insanlarda önerilen maksimum doza eşit).

70, 350 ve 1800 mg/kg/gün levetirasetam dozları ile sıçanlarda peri- ve post-natal gelişim

çalışması

yapılmıştır.

NOAEL,

dişileri

için

sütten

kesilinceye

yavrusunun

yaşaması, büyümesi ve gelişmesi için ≥ 1800 mg/kg/gün’ dür (mg/m

bazında insanlarda

önerilen maksimum dozun 6 katı).

Sıçanlar ve köpeklerdeki neonatal ve juvenil hayvan çalışmalarında, 1800 mg/kg/gün’ e kadar

olan dozlarda (mg/m

bazında insanlarda önerilen maksimum dozun 6-17 katına tekabül eden)

hayvanların standart gelişim veya olgunlaşma son noktalarının hiçbirinde, herhangi bir advers

etki gözlenmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum sitrat

Sitrik asit monohidrat

Metil parahidroksi benzoat (E218)

Propil parahidroksi benzoat (E216)

Amonyum glisirhizat

Gliserol %85 (E422)

Maltitol (E 965)

Asesulfam potasyum (E 950)

Üzüm aroması

Saf su

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

Raf ömrü 3 yıl’ dır.

İlk açıldıktan sonra: 7 ay’ dır.

6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Şişe açıldıktan sonra 25°C’ de saklanmalı ve 7 ay içinde kullanılmalıdır.

Işığa hassasiyetinden dolayı orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Kullanma talimatı, 10 ml dereceli enjektör (polipropilen, polietilen,) ve şırınga için bir adaptör

(polietilen) içeren karton kutuda çocuk korumalı beyaz kapak (polipropilen) ile kapatılmış 300

ml’ lik bal rengi cam şişede (Tip III) sunulmaktadır.

Kullanma talimatı, 3 ml dereceli enjektör (polipropilen, polietilen,) ve şırınga için bir adaptör

(polietilen) içeren karton kutuda çocuk korumalı beyaz kapak (polipropilen) ile kapatılmış 150

ml’ lik bal rengi cam şişede (Tip III) sunulmaktadır.

Kullanma talimatı, 1 ml dereceli enjektör (polipropilen, polietilen,) ve şırınga için bir adaptör

(polietilen) içeren karton kutuda çocuk korumalı beyaz kapak (polipropilen) ile kapatılmış 150

ml’ lik bal rengi cam şişede (Tip III) sunulmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği”

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”‘ ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

UCB Pharma A.Ş.

Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:24/80

34746 Ataşehir, İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

126/88

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02/03/2009

Ruhsat yenileme başvuru tarihi: -

10. KÜB’ ÜN YENİLENME TARİHİ

26-11-2018

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7985 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7895 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/R/18

Europe -DG Health and Food Safety