KENFIX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KENFIX 8 MG 14 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KENFIX 8 MG 14 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536011196
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-12-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

KENFİX8mgtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet8mgtiyokolşikosidiçerir.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat, mısırnişastası,jelatin(200bloom) ,şeker,talk,

magnezyum stearat.

▼Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. KENFİXnedir veneiçinkullanılır?

2. KENFİX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KENFİXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. KENFİX’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.KENFİXnedir veneiçinkullanılır?

KENFİX,10ve20tabletlikblisterambalajlardatakdimedilmektedir.Sarırenkli,tektarafı

çentikliyuvarlak tabletlerdir.

Her birtablet, 8 mgtiyokolşikosid içerir.

KENFİXesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.KENFİX,yetişkinlerdeve16yaştan

itibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınektedavisinde

kullanılır.

2.KENFİX’iKullanmadanÖnceDikkatEdilmesiGerekenler

KENFİX’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer,

Kas veyakaslarıngörevyapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

Etkin maddeyeyadayardımcı maddelerden herhangi birineaşırı duyarlılığınızvarsa,

Gebelikveemzirmedönemindeiseniz.

2

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibir doğumkontrolyöntemi kullanmıyorsanız.

16yaşından küçükseniz.

KENFİX’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,

Sarahastası isenizveyasaranöbetiriskinizvar ise.

KENFİXkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,KENFİXyüksekdozlardakullanıldığında

bazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayısına)nedenolabilir.Budurumhayvanlardave

laboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortayaçıkabilenbuhasar

kanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirveerkeklerdekısırlığaneden

olabilir.Bunedenle“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar”kısmında

belirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdahayüksekdozlardave7günden

fazla kullanmayınız. Başkasorularınızvarsalütfen doktorunuzadanışınız.

KENFİXiletedavi sırasındakaraciğer sorunları ortayaçıkabilir. Eğer,aşağıdaki belirtilerden biri

sizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlık

hissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormalden

koyurenkteolması,kaşıntıvebunlarınyanısıraateşveyorgunluk(özelliklededahaönce

sayılan belirtilerle birlikteyse).Bunlarkaraciğersorunlarının belirtileri olabilir.

Eğer tedavi sırasında ishal ortayaçıkarsaKENFİXiletedaviyi kesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

KENFİX’inyiyecekveiçecekilekullanılması

KENFİX’inyiyecek veiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik:

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizbu ilacı kullanmayınız

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı:

Klinikçalışmalaragöre,tiyokolşikosidinruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancak,ilaçyaygınolarakuyuklamayave

sersemliğe neden olabildiğinden,araçvemakinekullanırken dikkatliolunuz.

KENFİX’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler:

HerbirKENFİX8mgtablette114.0mglaktozve2mgşekerbulunmaktadır.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadan

öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

3

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı:

KENFİX’inkas-iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarlabirlikte

alınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynısebepten

ötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığının artması ihtimalinekarşı dikkatliolunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlerede

uygulanabileceğinilütfennot ediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.KENFİXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Önerilenvegünlük maksimum doz, her 12 saattebir alınmak koşuluyla (12 saat aralık

verilerek)günde2 kez1tablet(8mgtiyokolşikosid)’dür. Yani birgünde2tabletten(toplam

16 mgtiyokolşikosid)fazla KENFİXkullanmayınız.

NormaldeKENFİX8 mgtabletiletedavi süresi 5-7 gündür.İlacı 7 ardışık gündenfazla

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

KENFİXsadeceağızdan kullanımiçindir.Tabletleri çiğnemeyiniz.

Tabletleriyeterli miktardasu ile (örneğin, bir bardak su ile),yemeklerden sonraalınız.

Önerilendozu aşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzKENFİXiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanım:

Bu ilacı 16yaşından küçük çocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

KENFİX’inyaşlıhastalardaki güvenilirlik veetkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

KENFİX’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenlilikveetkililiği

incelenmemiştir.

EğerKENFİX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaKENFİX’ikullandıysanız:

KENFİX’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

4

KENFİX’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçinçift dozalmayınız.

KENFİXiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir

Tümilaçlargibi,KENFİXiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KENFİX’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmesi,

Kaşıntı, deri ve mukozaüzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

Baygınlık (vazovagal senkop),

Havale (nöbet).

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizinKENFİX’ekarşı ciddialerjinizvar demektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Mide(karın)bölgesindeağrı veyarahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltteveya

gözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşve

yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),

Sersemlik, uyuklamahali,

Kaşıntı,

Deri döküntüleri,

Tansiyon düşüklüğü,geçici olarak bilinçtebulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Mideağrısı.

BunlarKENFİX’in hafifyanetkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığında veyatedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5. KENFİX’insaklanması

KENFİX’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra KENFİX’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizKENFİX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Adı :SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

Adresi :İstinyeMahallesi,BalabandereCaddesi, No:14,34460 Sarıyer/İstanbul

Tel :0 212 362 18 00

Faks :0 212 362 17 38

Üretimyeri:

Adı

:SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

Adresi : Balaban Mahallesi, Cihaner Sokağı, No:10, 34580 Silivri/İstanbul

Telefon :0 212 746 52 52

Faks :0 212 746 53 94

Bu kullanma talimatı………………tarihinde onaylanmıştır.