KENACORT-A

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KENACORT-A ORABASE % 0,1 5 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KENACORT-A ORABASE % 0,1 5 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525416698
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

KENACORT-AOrabasePomad

Ağıziçineuygulanır.

Etkinmadde:Her1gramyumuşatıcıdişpatında1mg(%0.1)triamsinolonasetonid

Yardımcımaddeler:Orahesiftoz(Jelatintoztip-A,pektin,sodyumkarboksimetil

selüloz),plastibase(mineralyağvepolietilenbakalit)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. KENACORT-Anedirveneiçinkullanılır?

2. KENACORT-A’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KENACORT-Anasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KENACORT-A’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.KENACORT-Anedirveneiçinkullanılır?

KENACORT-A1gdişpatında1miligramtriamsinolonasetonidiçeren,5gramlık

alüminyumtüplerdekullanımasunulmaktadır.

KENACORT-A,kortikosteroidlerolarakadlandırılanveenflamasyonuazaltanbirilaç

grubunadahildir.Etkinmaddebirpatıniçerisindedirveağıziçerisindekinemlibölgelere

yapışarakkoruyucubirfilmtabakaoluşturur.

KENACORT-A,ağızdatakmadişyadayaralanmalarsonucuoluşanyaraların,dişetlerindeki

ağrıveiltihaplanmanıntedavisindekullanılır.

2

2.KENACORT-A’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KENACORT-A’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

TriamsinolonasetonidveyaKENACORT-A’nınbileşimindekiherhangibirmaddeye

veyabenzerbirilaçgrubunakarşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa

Deritüberkülozunuzvarsa,

ÖzellikleVarisella(suçiçeği)veyaHerpesSimplex(uçuk)içerenviral(virüskaynaklı)

birderienfeksiyonunuzvarsa,

Derinizdemantaryadabakteriyelbirenfeksiyonvarsa(doktorunuzantifungalveya

antibiyotikiletedavietmediğitaktirde)

KENACORT-A’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer,

Ülserveyaşekerhastalığınız(diyabetiniz)varsa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KENACORT-A’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Kenacort-A’nınyiyecekveiçecekileetkileşimiyoktur;ancakağıziçineuygulandığından

dolayıyemeklerdensonrakullanılmasıönerilmektedir.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileiseniz;KENACORT-A’yıancakdoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirse

kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanız;KENACORT-A’yıancakdoktorunuzkesingereklilikolduğunakarar

verirsekullanabilirsiniz.

Araçvemakinekullanımı

KENACORT-Aönerilendozlardauygulandığındaaraçvemakinekullanmayeteneğinizi

etkilemez

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

Bilinenbiretkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.KENACORT-Anasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuztedaviedilmesinisöylediğibölgeyiincebirtabakailekaplamayayetecek

miktardakullanınız.Yatmadanöncegündeikiveyaüçkez,tercihenyemeklerdensonra

uygulayınız.

3

Uygulamayoluvemetodu:

Kapağıkaldırınız.Ağzınızdatedaviedilecekkısmıkurulayınızveazbirmiktar,kuruvetemiz

parmağınızileüzerineyayınız.Ovmayınız.Ağızdakalımsüresiniartırmasıaçısından

yemeklerdensonrakullanınız.KENACORT-Auyguladıktanhemensonrabirşeyyemekten

veyaiçmektenkaçınınız.

Doktorunuzveyadişhekiminizpomadınekadarsüreilekullanmanızgerektiğini

söyleyecektir.Birkürlüktedavisonrasındahastalıkbelirtileridevamediyorsadoktorunuzu

veyadişhekiminizibilgilendiriniz.

Değişikyaşgrupları

KENACORT-A’yıyetişkinlerdeolduğugibiçocuklardadadoktorunuzveyadişhekiminiz

tarafındanönerildiğindenfazlakullanmayınız.Çocuklardabeşgündenfazlakullanmayınız.

Özelkullanımdurumları

Özelkullanımdurumuyoktur.

EğerKENACORT-A’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KENACORT-A’yıkullanmayıunutursanız:

KENACORT-A’yıkullanmayıunutursanızmümkünolanenkısasüredeatlanandozu

uygulayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

KENACORT-Ailetedavisonlandığındakioluşabileceketkiler:

Tedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkilerbilinmemektedir.

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

Tümilaçlargibi,KENACORT-A’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.Uzunkullanımabağlıolaraksistemikolarakemilebilir.Yanetkilergenellikle

bebeklerde(0-1yaş),çocuklardavetakmadişüzerineuygulamadameydanagelir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ülserinaktifleşmesi

Glukozveproteinmetabolizmasındadeğişiklikler

Adrenalsupresyon(hormonüretimindeazalma)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Buyanetkilergenelliklegeridönüşümlüdürvetedavikesildiğindekaybolur.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.Buyanetkileruzunsüreliuygulamasonucunda

görülebilirvegenelliklekalıcıdeğildir.Tedavikesildiğindekaybolur.

Kortikosteroidiçerendentalpomadlardaaşağıdakilokalreaksiyonlaroluşur:

Yanma,kaşıntı,irritasyon,kuruluk,tedavidenönceolmayandökülme,perioraldermatit,

alerjiktemasdermatiti,oralmukozamaserasyonu,sekonderenfeksiyonveoralmukoza

atrofisi.

4

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KENACORT-A’nınsaklanması

KENACORT-A’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Radyatörünyanında,pencerekenarındaveya

banyodamuhafazaetmeyin.

Kullandıktansonratüpünkapağınısıkıcakapattığınızdaneminolun.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraKENACORT-A’yı

kullanmayınız.

“SonKullanmaTarihi”belirtilenayınsongünüdür.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKENACORT-A’yı

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı…………….tarihindeonaylanmıştır.

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.