KENACORT-A

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KENACORT-A IM RET. 40 MG 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KENACORT-A IM RET. 40 MG 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525786708
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMATALİMATI

KENACORT-AİM/İntraartikülerretard40mgampul

Kasiçineveyaeklemiçineuygulanır.

Etkinmadde:Her1mlsüspansiyonda40mgtriamsinolonasetonid

Yardımcımaddeler:Benzilalkol,polisorbat80,sodyumkarboksimetilselüloz,sodyum

klorür,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz,ilaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. KENACORT-Anedirveneiçinkullanılır?

2. KENACORT-A'yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KENACORT-Anasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KENACORT-A'nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.KENACORT-Anedirveneiçinkullanılır?

KENACORT-Abeyazilabeyazımsı,kokusuzveyahafifbenzilalkolkokulu,akışkan

süspansiyondurvekortikosteroidlerolarakadlandırılanbirilaçgrubunadahildir.

KENACORT-A,1mL'lik1ampul,2ampul,5ampuliçerenambalajformlarıilekullanıma

sunulmaktadır.

KENACORT-A,endokrinhastalıklar,romatizmalhastalıklar,kollojendokuhastalıkları,mide-

barsaksistemiveakciğerlerileilgilisorunlar,cilthastalıkları,gözhastalıkları,kanhastalıkları,

neoplastikhastalıklarveödemgibiçokçeşitliciddienflamatuvarve/veyaalerjikhastalıkların

tedavisindekullanılır.

2.KENACORT-A'yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KENACORT-A'yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer,

TriamsinolonasetonideveyaKENACORT-A’nınbileşenlerinekarşıalerjinizvarsa

Enfeksiyongeçiriyorsanız

Sizdesebebibilinmeyen(idiopatik)trombositopenikpurpuravarsa(kanamanızvarsa)

2/8

KENACORT-Aintravenöz(damariçine),intratekalepidural(sırttanomurilikbölgesine)veya

göziçineuygulanmamalıdır.

KENACORT-A yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer,

Yakınzamandaherhangibirenfeksiyongeçirdiyseniz

Kanpıhtılaşmaprobleminizvarsa

Kemiklerdekırılganlığayolaçanbirhastalığınız(osteoporoz)varsa

Tiroidfonksiyonbozukluğuveyasirozgibibirhastalığınızvarsa

Zihinselbozukluğunuzvarsa

Böbrekyetmezliği,peptikülser,şekerhastalığı,tüberküloz,barsakhastalığı,kanser,sara

(epilepsi),myasteniagravis(kaslardaaşırıyorgunlukhissiilekendinigösterenbirhastalık)

veyaglokom(göziçibasıncınınyükselmesi)geçirdiyseniz

Tansiyonunuzyüksekseveyakalpyetmezliğinizvarsa

Suçiçeğiveyakızamıkgeçiriyorsanız

Hamileysenizyadabebeğiniziemziriyorsanız

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

KENACORT-Ahastalığınızınbelirtilerinihafifletsebileeklemlerinizizorlamaktankaçınınız.

Belirtilerenedenolaniltihaptamolarakiyileşmemişolabilir.

KENACORT-A,tansiyonunuzdayükselmeye,suvetuztutulmasına,potasyumvekalsiyum

atılımındaartışanedenolabileceğindendiyetinizdetuzkısıtlamasıvepotasyumilavesi

gerekebilir.

Yüksekdozkortikosteroidtedavisialıyorsanız,aşıolmayınız.

KENACORT-A’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

KENACORT-A'nınyiyecekveiçecekileetkileşimiyoktur:ancakdiyettetuzkısıtlamasıve

potasyumilavesigerekebilir.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileiseniz;ancakdoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirseKENACORT-A

kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanız:ancakdoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirseKENACORT-A

kullanabilirsiniz

3/8

Araçvemakinekullanımı

KENACORT-A’nın araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği

bilinmemektedir;ancakKENACORT-Agözsorunlarınavebaşdönmesineneden

olabileceğindenaraçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

KENACORT-A'nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriğindebulunanbenzilalkolnedeniyleerkendoğanbebeklereveyenidoğanlara

uygulanmamasıgerekir.Bebeklerdeve3yaşınakadarolançocuklardatoksikreaksiyonlarave

alerjikreaksiyonlarasebebiyetverebilir.

Her1mlsüspansiyon23mg'dandahaaz(6,6mgsodyumklorür)sodyumihtivaeder;yani

esasında''sodyumiçermez".

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

KENACORT-Akullanırkenaşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,mutlaka

doktorunuzubilgilendiriniz:

Aspirin,ibuprofenveyadiğernon-steroidalanti-inflamatuar(NSAİ)ilaçlar

(kortikosteroidlerbuilaçlarlabağlantılıbulunanmide-barsakkanamasıriskini

artırabilir),

Kasgevşeticiilaçlar,

Makrolidgrubuolarakadlandırılanantibiyotikler(örn.klaritoramisin,eritromisin,

azitromisin),

Antifungalilaçlar(ketokonazol,amfetorisin),

Varfaringibikansulandırıcıilaçlar,

Oraldoğumkontrolhaplarıveyahormonreplasman(yerinekoyma)tedavisinde

kullanılanilaçlar,

nsanbüyümehormonu(örn.somatrem),

Bağışıklıksisteminibaskılayansiklosporin,

Yüksektansiyon(kanbasıncı)veyadüzensizkalpatışındakullanılanilaçlar(örn.

digoksin),

Myasteniagravis(kaslardaaşırıyorgunlukhissiilekendinigösterenbirhastalık)

tedavisindekullanılanilaçlar,

Sara(epilepsi)veyadiğernöbetrahatsızlıklarındakullanılanilaçlar(örn.fenitoin),

Tüberküloz(verem)tedavisindekullanılanilaçlar(örn.izoniazid,rifampisin),

ekerhastalığındakullanılanilaçlar,

Yüksekkolestroltedavisindekullanılankolestiramin,

Tiroidproblemlerindekullanılanilaçlar.

Herhangibircerrahigirişimveyaanestezigerektirenbirmüdahaledenönce,KENACORT-A

tedavisigördüğünüzümutlakadoktorveyadişçinizesöyleyiniz.

KENACORT-A’nındadahilolduğukortikosteroidgrubuilaçlar,cilttestlerineverilenyanıtı

azaltırlar.

YakınzamandaaşıolduysanızveyaKENACORT-Atedavisisırasındaaşıolacaksanızmutlaka

doktorunuzubilgilendiriniz.

4/8

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.KENACORT-Anasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DOZGEREKSİNİMLERİDEĞİŞEBİLİR,TEDAVİEDİLMEKTEOLANHASTALIĞA

VE HASTANIN YANITINA BAĞLI OLARAK DOZ BİREYE GÖRE

AYARLANMALIDIR.

KENACORT-A'yıherzamandoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızadanışmalısınız.

Sistemikkullanımı(Eklemhastalıklarıharicindekitedavialanları)

Önerilendoz40-80mgarasındadeğişir.Doktorunuzhastalığınızavetedaviyeverdiğinizyanıta

göredozunuzubelirleyecektir.

Samannezlesiveyapolenastımıolanhastalarda40-100mgdozdatekbirenjeksiyonilebütün

birpolenmevsimisüresincerahatlamasağlanabilir.

Lokalkullanımı(Eklemhastalıklarında)

Eklemveyatendonkılıflarıiçineuygulanacakolandozekleminbüyüklüğünevetedaviedilen

rahatsızlığabağlıolarakdeğişir.Siziniçinuygunolandozudoktorunuzbelirleyecektir.Küçük

eklemlerde2.5-10mg,büyükeklemlerdeise40mg'akadardozlarverilebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Genişkaslaraderinenjeksiyonyoluileveyaeklemiçineuygulanmalıdır.Damariçine,deri

içine(intradermal),göziçine(intraoküler),epidural,intratekalyollarlakesinlikle

uygulanmamalıdır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

KENACORT-A,6yaşındanküçükçocuklarauygulanmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:

KENACORT-A65yaşveüzerihastalarauygulandığındahastalaryanetkilerinşiddetlenmesi

bakımındanyakındangözlenmelidir.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

BöbrekveyakaraciğeryetmezliğiolanhastalardaKENACORT-Auygulanırkendikkatli

olunmalıdır.

EğerKENACORT-A'nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKENACORT-Akullandıysanız:

KENACORT-A'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

5/8

KENACORT-A'yıkullanmayıunutursanız:

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

KENACORT-Ailetedavisonlandığındakioluşabileceketkiler:

Tedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkilerbilinmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KENACORT-A'nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaKENACORT-A'yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntı,cilttekızarıklık,boğazdaödemgibibelirtilerleseyredenaşırıduyarlılık

reaksiyonları(alerjikreaksiyonlar)

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları

Toplardamarlarıniltihabınabağlıkanpıhtısıoluşumu

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

KENACORT-A’yakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kalpatışlarınızdadüzensizlik,kalpyetmezliği,kalp-damarsorunları

Tansiyonunuzdayükselme

Tuzvesıvıtutulması

Kemiklerdekırılganlık,kırıklardageçiyileşme

Ülser,pankreasiltihabı

Menstrüeldüzensizlikler

Çocuklardabüyümeninbaskılanması

ekerhastalığındailaçlaragereksiniminartması

Gözileilgilisorunlar

Enfeksiyonunşiddetlenmesiveyamaskelenmesi

KalpatışlarındadüzensizliğeveEKG(kalbinelektrikseletkinliğineaitkayıt)

değişikliklerineyolaçabilenpotasyumkaybı

Hipokalemikalkaloz

Kaslardakütleselkayıp

Konvülsiyon

Genellikletedavidensonragörülenpapillaödemiylebirliktekafaiçibasıncındaartma

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkilerçokseyrek

görülür.

6/8

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Kaslardagüçsüzlük,halsizlik

Yaraiyileşmesindegecikme

Derideincelme,kolayzedelenme

Başdönmesi,başağrısı,uykusuzluk,ruhsalçöküntü(depresyon),duygudurum

değişiklikleri,kişilikdeğişiklikleri

Uygulamabölgesindesorunlar

Bayılma

Karınşişkinliği

Ülseratifyemekborusuiltihabı

Öncedenvarolanpsikiyatrikdurumunşiddetlenmesi

Neşe,güven,güçlülükgibiduygularınaşırışekildebulunması

Psikotiksemptomlar

Cushingoiddurumungelişmesi

Karbonhidrattoleransındaazalma

Latentşekerhastalığının(diyabet)ortayaçıkması

Kanşekerdüzeylerindeartış,idrardaşekertespitedilmesiveproteinkatabolizmasından

dolayınegatifnitrojenbalansı

BunlarKENACORT-A'nınhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KENACORT-A'nınsaklanması

KENACORT-A'yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktankoruyunuz.Dondurmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraKENACORT-A'yı

kullanmayınız.

"SonKullanmaTarihi"belirtilenayınsongünüdür.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKENACORT-A'yıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

7/8

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı…………….tarihindeonaylanmıştır.

8/8

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Uygulama

UYGULAMADAKESİNASEPTİKŞARTLARKULLANILMALIDIR.Ampulkullanılmadan

önce,partiküllerieşitdüzendedağılmışbirsüspansiyoneldeetmekiçinçalkalanmalıdır.

Enjektöreçekmedenöncesüspansiyondakümeleşmeveyagranülergörünüm(aglomerasyon)

olupolmadığınabakılmalıdır.Dahaöncedonmaderecelerindekalmışilaçtaaglomerasyon

olabilirvekullanılmamalıdır.Enjektöreçekildiktensonraenjektöriçindeçökelmeyiönlemek

için,enjeksiyongecikmedenyapılmalıdır.Enjeksiyon,birkandamarınagirmeveenfeksiyon

bulaştırmaihtimallerindenkaçınmakiçindikkatleyapılmalıdır.

Sistemik

Sistemiktedavideenjeksiyonintramüskülerolarakyapıldığındaneminolarak,glutealkasa

derinolarakyapılmalıdır.İntramüskülerenjeksiyonderinolarakyapılmazsalokalatrofi

görülebilir.Enjeksiyon,birzorunlulukolmadıkçaglutealbölgeyeyapılmalıdır.Deltoid

bölgesineenjeksiyonilelokalatrofidahafazlagörüldüğündenbubölgeyeenjeksiyon

yapılmasındankaçınılmalıdır.Erişkinleriçinenkısaiğneuzunluğu3,8cmolmalıdır.Şişman

hastalardadahauzunbiriğnegerekebilir.Birbiriniizleyenenjeksiyonlariçinfarklıyerler

seçilmelidir.

Lokal

Eklemlerintedavisiiçingenelintraartikülerenjeksiyontekniği,konuileilgilitemelkitaplarda

belirtildiğişekildeyapılmalıdır.Eklemdeaşırımiktardasıvımevcutsa,ağrınınhafifletilmesine

yardımcıolmakvekortikosteroidinaşırıseyreltilmesiniönlemekiçinsinoviyalsıvınınbir

kısmı,fakattümüdeğil,aspireedilmelidir.

ntraartiküler,intrabursaluygulamavetendonkılıflarıiçineenjeksiyonyapılırkenlokal

anestezikkullanımısıklıklauygulanır.Butürenjeksiyonlar(özellikledeltoidbölgede)ve

tendonkılıflarıiçineyapılanenjeksiyonlar,dokuatrofisinenedenolabileceğiiçin

süspansiyonunçevredokularaenjekteedilmemesikonusundadikkatliolunmalıdır.

Akutnonspesifiktenosinovittedavisindeenjeksiyonuntendonadeğiltendonkılıfıiçine

yapıldığındaneminolmakiçingereklidikkatgösterilmelidir.Epikondilit(tenisdirseği),ilacın

enyüksekhassasiyetinolduğubölgeyeinfiltreedilmesiiletedaviedilebilir.

Kullanılmamışolanürünleryadaatıkmateryaller‘TıbbiAtıklarınKontrolYönetmeliği’ve

‘AmbalajveAmbalajAtıklarınınKontrolüYönetmelik’lerineuygunolarakimhaedilmelidir.

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.