KENACORT-A

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KENACORT-A % 0,1 20 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KENACORT-A % 0,1 20 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525386687
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

KENACORT-A%0,1Pomad

Haricencildeuygulanır.

Etkinmadde:Her1gpomatta1mgtriamsinolonasetonid

Yardımcımaddeler:Plastibaz(mineralyağı,polietilenbakalit)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. KENACORT-Anedirveneiçinkullanılır?

2. KENACORT-A’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KENACORT-Anasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KENACORT-A’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.KENACORT-Anedirveneiçinkullanılır?

KENACORT-A%0,1Pomad,5g,10gve20gpomadiçerentüplerdekullanıma

sunulmaktadır.

KENACORT-A,triamsinolonasetonidadıverilenbiretkinmaddeiçerir.

Triamsinolonasetonid,kortikosteroidlerolarakadlandırılanbirilaçgrubunadahildirve

deridekitahrişiönlemekiçinkullanılır.

KENACORT-A,cilthastalıklarının(egzemavepsöriasisgibi)iltihapveşiddetlikaşıntıgibi

belirtilerinintedavisindekullanılır.

2.KENACORT-A’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KENACORT-A’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

TriamsinolonasetonideveyaKENACORT-A’nınbileşenlerinekarşıalerjinizvarise

Eğerderinizdebakteriveyamantarkaynaklıbirenfeksiyonmevcutise,aynızamandabu

enfeksiyonakarşıdatedaviolmanızgerekmektedir

Rosacea(yüzdekızarmavekandamarlarınıngenişlemesiilekendinigösterenbir

enflamatuvarderihastalığı),

Ağızçevresindeegzema

Derikabarıklığıileseyredenviralhastalıkların(uçuk,suçiçeği,zonagibi)tedavisinde

KENACORT-A’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

KENACORT-Apomadkısasüredetedavinizeyardımcıolmazsa,derihastalığınızbakteri

veyamantarenfeksiyonuolabilir.Doktorunuzlakonuşunuz.

KENACORT-A'yıdoktorunuzunönerdiğindendahauzunsürekullanmayınız.

Tedavinizibirdenbirekesmeyiniz.Uzunsürelikullanımsonrasında,tedaviyibirdenbire

kesmekderienfeksiyonunuzunyenidenalevlenmesinenedenolabilir.Doktorunuzile

konuşunuz.

KENACORT-A'yıdoktorunuzuntavsiyesiilesadeceyüzünüzeuygulayacağınızsöylenmişse

gözlerinizinpomadiletemasetmemesinedikkatediniz.

Tedavibölgesiniyarabandı,plastikbantveyaherhangibirbantilekaplamayınız.Buyanetki

görülmeolasılığınıarttırabilir.

AdrenalkortekstenhormonüretiminizKENACORT-Akullanırkenazalabilir.Bunedenle,

ciddienfeksiyonuzvarsa,yaralanmadurumundaveyaameliyatagirmenizgerekiyorsa

fazladansteroidkullanmanızgerekebilir.

Buuyarıgeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileiseniz;KENACORT-A’yıancakdoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirse

kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

KENACORT-A'nınemzirmesırasındabebeğezararlarıhakkındahiçbirbilgiyoktur.Eğer

emziriyorsanız;KENACORT-A'yıancakdoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirse

kullanabilirsiniz.

EğerKENACORT-A'yıgöğsünüzeyadamemebaşınızasüreceksenizemzirmedenönce

yıkayınız.

Araçvemakinekullanımı

KENACORT-Aönerilendozlardauygulandığındaaraçvemakinekullanmayeteneğinizi

etkilemez.

KENACORT-A’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Bilinenbiretkileşimiyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

KENACORT-A'nındiğerilaçlarilebirliktekullanımıileilgiliproblemleredairbilgi

bulunmamaktadır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.KENACORT-Anasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Yetişkinlerdeveçocuklarda:İncebirtabakahalindegünde2-4kezuygulayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Hafifçeovularakuygulanır.

Sedefhastalığıveyaçokdirençlidurumlardaoklüsivuygulamatekniğikullanılabilir.

Oklüsivuygulamatekniği:

Pomadısorunlubölgeninüzerinesürünüzvepomadınüzerinigeçirgenolmayanbirfilmile

örterekkenarlarınıkapatınız.Eğerkurulukvarsa,sorunlubölgeyikapatmadanöncesuveya

nemlipamukuygulamasıilenemlendirmesağlayabilirsiniz.Sargınındeğiştirilmesıklığını

doktorunuzbelirleyecektir.

Doktorunuzfarklıbirtavsiyedebulunmadığısürecepomadıkapalıolarakakşamları

uygulayınızvesabahsorunlubölgeninüzeriniaçınız(12saatlikkapama).Budurumdasabah

açıkolaraktekraruygulamayapınız.Sargılarınherdeğişimindetekrarilaçuygulanması

gereklidir.İltihaplanmaoluşmasıhalinde,kapalıuygulamayasonveriphemendoktorunuza

danışınız.

Tedaviedilecekbölgeellerinizdeğilse,uygulamadansonraelleriniziyıkayınız.Pomadın

gözlerinizitetemasetmemesinedikkatediniz.

KENACORT-A'yıdoktorunuzuntavsiyeettiğindendahauzunsürekullanmayınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

KENACORT-APomad’ınçocuklardagenişalanlardaveyauzunsürelikullanımısistemik

emilimevesistemiketkilerinoluşmasınanedenolabilir.

Bebeklerdekullanıldığında,bebeğinbezlendiğibölgeyeuyguladığınıztakdirde,bezinilaç

uygulanmışkısmısıkıolarakkapatmamasınadikkatediniz.

Özelkullanımdurumları

Özelkullanımdurumuyoktur.

EğerKENACORT-A’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKENACORT-Akullandıysanız

KENACORT-A’dankullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

BudurumgenelliklegenişalanlarauzunsüreliKENACORT-Auygulanmasısonucunda

oluşur.Aşırıdozunbelirtileri,yüzünyuvarlakolarakşişmesi(ayyüz),kiloartışıveya

diyabettir(susamailekendinigösterir)

KENACORT-A’yıkullanmayıunutursanız

Hatırlarhatırlamazatlanandozuuygulayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

KENACORT-Ailetedavisonlandığındakioluşabileceketkiler

Tedavinizidoktorunuzasormadandeğiştirmeyinizyadadurdurmayınız.Budurum,özellikle

KENACORT-A ’

yıuzunsüredirkullanıyorsanız,hastalığınızınkötüleşmesineyada

alevlenmesinenedenolabilir.

Tedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkilerbilinmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KENACORT-A’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanın1'indenaz,fakat100hastanın1'indenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanın1'indenaz,fakat1000hastanın1’indenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanın1’indenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanın1’indenazgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen :Eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadarazhastadagörülebilir.

Ciddiyanetkiler

Çokciddiyanetkiler(10.000hastanın1’indenazgörülebilir);

Çocuklardabeyinbasıncınınartmasınabağlıolarakgelişenbaşağrısı,büyüme

bozukluklarıvekilokaybı.Doktorunuzabaşvurunuz.

Ciddiolmayanyanetkiler:

Nadirveseyrekyanetkiler(heryüzhastanın1'indenaz)

Kolaycakırılabilenderiincelmesi,kaşıntı,ciltiçerisindeveyaüzerindeyanma,ciltte

tahriş,kurucilt

Ağızkenarındaveyadiğeryerlerdeciltteiritasyonveenfeksiyon,sivilce

Pigmentlerdefarklılaşma(açıkrenklibenekler).Cilttekırmızışeritler,Bağlıdokularda

değişikliğebağlıolarak,çatlakçizgileri,küçükçürükler

Özellikleburun,yanaklarvealındakızarıklıkveşişme

Aşırıterleme,derideyumuşamavederideküçükkabarıklıklar

Eğeruzunsüreliolarakveyaüzeriniplastikileörterekkullanırsanızayyüz,kiloartışı

veyadiyabet(susuzluklakendinigösterir)görülebilir.

Seyrek(her10000birhastanın1ila10'uarasında)

Tedavisonlandırıldığındaderihastalığıyenidenoluşurveyakötüleşir

Seyrek-çokseyrek(her1.000hastanın1’indenaz)

Yüzde,kollardavebacaklardainceveyumuşaktüylenme

Alerjikkontakegzema

Derienfeksiyonununkötüleşmesi

Çokseyrek(her10.000hastanın1’inde)

Steroidüretimindeazalma

Eğeryanetkilerdevamedersedoktorunuzubilgilendiriniz.Bazıyanetkilertedavi

gerektirebilir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KENACORT-A’nınsaklanması

KENACORT-A’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraKENACORT-A’yı

kullanmayınız.

“SonKullanmaTarihi”belirtilenayınsongünüdür.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKENACORT-A’yı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı……….tarihindeonaylanmıştır.

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.