KATARIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KATARIN FORT 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KATARIN FORT 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578092214
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/13

KULLANMA TALİMATI

KATARİN ®

FORTEfilmtablet

Ağızdanalınır.

Herfilmtablet;

Etkinmaddeler:650mgparasetamol,200mgoksolaminsitrat,4mgklorfeniramin

maleat,60 mgpsödoefedrin HCl,

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,kroskarmellozsodyum,hidroksipropilselüloz

(E463),magnezyumstearat(E572),hidroksipropilmetilselüloz(E464),polietilen

glikol, polisorbat ve titanyum dioksit (E171)içerir.

BuKullanma Talimatında:

1. KATARİN ®

FORTEnedir veneiçinkullanılır?

2. KATARİN ®

FORTE’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3. KATARİN ®

FORTEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. KATARİN ®

FORTE’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2/13

1.KATARİN ®

FORTEnedir veneiçinkullanılır?

Tabletlerbeyazveyahemenhemenbeyaz,oblong,biryüzüçentikli,bikonveksvefilm

kaplıdır.(Çentiğinamacıyalnızca,gerektiğindedaharahatyutmakiçintabletinkırılmasını

kolaylaştırmaktır, tabletin eşitdozlarabölünmesi için değildir.)

KATARİN ®

FORTE20filmtabletlik ambalajlardapiyasayasunulmaktadır.

KATARİN ®

FORTE,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik

(klorfeniraminmaleat),balgamıeriticietkisiilesalgılarısulandıranveböyleceöksürüğü

tedaviedenbirantitüssif(oksolaminsitrat)vemukozanınşişkinliğiniazaltaraktıkanıklıkları

giderenbirdekonjestan(psödoefedrinhidroklorür)olmaküzeredörtetkinmaddeiçeren

kombinebir ilaçtır.

KATARİN ®

FORTE;grip,nezlevesoğukalgınlığıgibigibiüstsolunumyollarıakut

enfeksiyonlarındavealerjikhastalıklarındagörülenağrı,ateş,hapşırma,öksürük,burun

akıntısı, burun tıkanıklığı gibişikayetleringiderilmesinde kullanılır.

2.KATARİN ®

FORTE’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

KATARİN ®

FORTE’yiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Tabletiçeriğindekiparasetamol,oksolamin,psödoefedrinveyaklorfeniraminadlıetkin

maddelereveyayardımcımaddelerekarşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

12yaşınaltındaki çocuklarda,

Şiddetlikaraciğeryetmezliğiniz(Child-Pugh kategorisi > 9)varsa,

Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarsa,

Şiddetliyüksektansiyonvetaşikardinin (hızlıkalp atışı) eşlik ettiği hastalıklarda,

Şiddetlikoroner arter(kalbibesleyen damar) hastalığınızvarsa,

Monoaminoksidazinhibitörleriadıverilenilaçlardankullanıyorsanızveyabuilaçlarla

gördüğünüztedavinin kesilmesinitakiben henüz2haftageçmediyse,

Eğerbuilaçlarıkullanıyorsanız:Bazıantidepresanlar,gözveyabağırsakbozukluklarının

tedavisindekullanılanatropin,alfavebetablokörleriçerebilenyüksektansiyonilaçları,kan

toplanmasıveastımtedavisindekullanılanilaçlar,iştahbaskılayıcılar,duygudurum

bozukluklarıtedavisindekullanılanmoklobemid,migrentedavisindekullanılanergotamin

veyametiserjit, doğumsırasında rahimkasılmalarınayardımcı olan oksitosin,

İdraraçıkmasonrası,mesanedebirmiktaridrarınkaldığı,prostatadenomudenilen

rahatsızlığınızvarsa,

Mesaneyadabağırsaklarınızdatıkanıklık varsa,

3/13

Midenizdedaralmayaneden olanpeptik ülserinizvarsa,

Astımdahilolmak üzereherhangi bir akciğer hastalığınızvarsa,

Göztansiyonunuz(dar açılıglokom) varsa,

Sara(epilepsi) hastasıysanız.

KATARİN ®

FORTE’yiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Parasetamolüilkkezkullanıyorsanızveyadahaöncekullanımhikayenizvarsa,kullanımın

ilkdozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabirderireaksiyonu

oluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacınkullanımınınbırakılmasıve

alternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolilederireaksiyonugözlenenkişi

birdahabuilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,ciddive

ölümlesonuçlanabilenStevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,

şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)veakutgeneralizeekzantematözpüstüloz(yüksek

ateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçicerahatdoluküçükkabarcıklar)dahilcilt

reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Aneminiz(kansızlık)varsa,

Akciğerhastalığınızvarsa,

Karaciğerveböbrek işlevlerinizdebozukluk varsa,

Kemik iliğinizdeişlev bozukluğu varsa,

Astım,uzunsüredevamedennezle,uzunsüredevamedenkurdeşenveantiinflamatuvar

ilaçlarakarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

Parasetamol,oksolaminsitrat,klorfeniraminmaleatveyapsödoefedrinhidroklorüriçeren

başka bir ilaçkullanıyorsanız,

Alkolalıyorsanızgünlük 3 tabletten dahayüksekdozalmamalısınız.

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbirhastalık

olanGilbert sendromunuzvarsa,

Kalp ritim bozukluğunuzvarsa,

Ciddiyüksek tansiyon vekalp damar hastalığınızvarsa,

Şeker hastalığınızvarsa,

Fazla çalışan tiroidinizveyatiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa,

Feokromositomaolanhastalarda(böbreküstübezlerindeoluşanbirtümörolup,adrenalin

miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

4/13

DahaöncesizeuzamışQTsendromu(kalpteciddiritimbozukluğuveaniölümlereyol

açabilenbirdurum)veTorsadesdePointestanısı(yaşamıtehditedendüzensizkalpritmi)

konduysaveyabu hastalıkların sizdeolduğundanşüpheleniliyorsa,

60yaş üzerindeyseniz,

Serebralaterosklerozhastasıysanız,

İdiyopatikortostatikhipotansiyon(nedenibilinmeyen,ayağakalkarkalkmaz

tansiyonunuzun düşmesi) durumunda,

Bronşitiniz(bronşiltihabı)vebronşiektazisiniz(bronşlarınharabiyetisonucukalıcı

genişlemesi)varsa

3-5güniçindeyenibelirtilerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmamasıhalinde,

ilacınızı kullanmayasonvererek doktorunuzadanışınız.

KATARİN ®

FORTE’niniçeriğindebulunanetkinmaddelerdenbiriolanparasetamolakut

(kısasürede)yüksekdozdaalındığındaciddikaraciğertoksisitesine(zehirlenmesine)neden

olur.Erişkinlerdekronik(uzunsürelivetekrarlayarak)günlükdozlardaalındığındakaraciğer

hasarınaneden olabilir.

Seyrekolarakpsödoefedrindahilolmaküzeresempatiksistemiuyaranilaçlarlabeyninarka

bölümündeiyileşebilenbeyindokusuharabiyeti(posteriorgeridönüşlüensefalopati(PRES))

vebeyindamarlarındaiyileşebilendaralma(geridönüşlüserebralvazokonstriksiyon

sendromu(RCVS))bildirilmiştir.Bildirilensemptomlaranibaşlangıçlışiddetlibaşağrısı,

bulantı,kusmavegörmebozukluğudur.Olgularınçoğuuyguntedaviilebirkaçgünde

düzelmiştir.PRES/RCVSbelirtivesemptomlarıgelişmesihalindepsödoefedrinhemen

kesilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KATARİN ®

FORTE’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

BesinlerKATARİN ®

FORTE’nin emilimhızınıazaltabilir.

Alkolleveyaalkoliçerenyiyecekveiçeceklerle(örn.bazıilaçlar)birliktekullanıldığında

karaciğer üzerinezararlıetkigöstermeriskiartabilir.

5/13

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamile kalmayı planlıyorsanızdoktorunuzamutlakasöyleyiniz.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeKATARİN ®

FORTE’yi hamilelikte kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeKATARİN ®

FORTE’yiemzirmedöneminde

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

KATARİN ®

FORTEuyuşukluğa,bazıhastalardaisebaşdönmesiveyauyuklamayaneden

olabilir. Bu nedenlearaçvemakinekullanırken dikkatli olunuz.

KATARİN ®

FORTE’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

KATARİN ®

FORTElaktozmonohidratiçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Butıbbiürünhertablette1mmol’den(23mg)dahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyum içermez”.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaKATARİN ®

FORTE’ninetkisideğişebilir.Aşağıdaki

ilaçları kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Mideboşalmasında gecikmeyaratan ilaçlar(Örn:Propantelin vb.)

Mideboşalmasınıhızlandıran ilaçlar(Örn: Metoklopramid gibi)

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(Örn:Bazıuykuilaçları,sarahastalığındakullanılan

bazı ilaçlargibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin vekumarin türevi antikoagülanlar (Kanpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar)

6/13

Zidovudin(ÇocukveerişkinlerdegörülenHIVenfeksiyonlarının(AIDS)tedavive

önlenmesinde kullanılan bir ilaç

Domperidon (Bulantı-kusma tedavisindekullanılır)

Alkol

Antidepresanilaçlar(Ruhsal çöküntü tedavisindekullanılan bazı ilaçlar)

Sakinleştirici ilaçlar(Sedatifler, trankilizanlar)

KATARİN ®

FORTE’ninburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(Örn.

amitriptilin,nortriptilin,imipraminvedesipramin),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemi

uyarıcıilaçlarveyaMAOI’leri(Monoaminooksidazinhibitörleri:Moklobemidgibi)ile

beraberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesinenedenolabilir.İlacınpsödoefedrin

içermesindendolayı,bretilyum,betanidin,guanitidin,debrizokin,metildopavealfa-vebeta-

adrenerjik blokörilaçlargibitansiyonu düşüren ilaçların etkisinikısmen tersineçevirebilir.

Kardiyakglikozidlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmi

bozukluğu riskiniartırır.

Ergotalkaloidleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanılmasıyan etkiriskiniartırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ilebirlikte hipertansiyon riskiniartırır.

KATARİN ®

FORTEsarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıinhibe

eder, bunedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.KATARİN ®

FORTEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

KATARİN ®

FORTE’yiherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emin

olmadığınızzaman doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

12yaşınüzerindekiçocuklarveyetişkinlerde:6yada8saataraile1tanealınmaküzere

gündeortalama3yada4tablettir.

Günlük maksimum doz4tablettir.

Uygulamayoluvemetodu:

KATARİN ®

FORTE, bolsu ile ağızdan alınır.

7/13

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

6-12yaşarasıçocuklardaKATARİN ®

FORTEtabletyerineKATARİN ®

pediatrikşurup

tercih edilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı,hareketliyaşlılardanormalyetişkindozuuygundurfakatherhangibirhastalığın

eşlikettiğidurumlardadozvedozlamsıklığıuygunbirşekildedoktorunuztarafından

azaltılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/ karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryadaböbrekyetmezliğinizvarsadoktorunuzabildiriniz.

İleri derecedekaraciğer veböbrekyetmezliği olanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerKATARİN ®

FORTE’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaKATARİN ®

FORTEkullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,iştahsızlık,bulantıvekusmagörülenbaşlıcabelirtilerdir,

ancakbazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaç

almadurumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.

Dozaşımı durumunda baş dönmesigörülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar

(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,

ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükas

kasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovasküler

kollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)

meydanagelebilir.

Dozaşımındaheyecan,huzursuzluk,halüsinasyon,yüksektansiyonvekalpritimbozukluğu

gibimerkezisinirsistemivekardiyovaskülersistemsemptomlarıortayaçıkabilir.Şiddetli

olgulardapsikoz(birtürruhsalbozukluk),havale,komaveaniyükselenkanbasıncı

8/13

gelişebilir.Potasyumunhücredışındanhücreiçinekaymasınedeniyleserumpotasyum

düzeyi düşebilir.

KATARİN ®

FORTE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

KATARİN ®

FORTE’yikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilavesorularınızvarsadoktorunuzyadaeczacınızasorunuz.

KATARİN ®

FORTEiletedavi sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiKATARİN ®

FORTE’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KATARİN ®

FORTE’yikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),

Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerjisonucuyüzveboğazdaşişme),

Akutgeneralizeeksantematözpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü

içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),

Eritemamultiform(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık durumu),

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap),

Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz(ölümcülsonuçlardahilderideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibir hastalık),

Kalpteritimbozukluğu (aritmi),

Kalbibesleyen damarlardatıkanma (iskemik kalphastalığı),

Karaciğerişlev bozuklukları,

Aşırı duyarlılık,

Varsanı,gerçekteolmayan şeylerigörmekveyaduymak (halüsinasyonlar),

Kan basıncıyükselmesi (hipertansiyon).

9/13

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

KATARİN ®

FORTE’yekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveya

hastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik

İnsomnia(uykusuzluk)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Somnolans(Uyuklamahali)

Parestezi(Uyuşma, karıncalanmaveyayanma hissi gibiduyusal bozukluklar)

Sersemlik

Üst solunumyoluenfeksiyon belirtileri

Bulantı

Kusma

Dispepsi (Hazımsızlık)

Flatulans (Mideveyabağırsakta aşırıgazbulunuşu)

Karın ağrısı

Konstipasyon (Kabızlık)

Ağız kuruluğu

Yaygınolmayan:

Yorgunluk

Telaş hali

Ajitasyon(Aşırı huzursuzluk hali)

Gastrointestinal kanama(Mide-bağırsak kanaması)

10/13

Papillernekroz(Böbreklerdeyetmezliğeyol açabilen böbrek hasarı)

Dizüri(İdraryaparken ağrı)

Ürinerretansiyon(İdraryapamama)

Seyrek:

Anemi(Kansızlık)

Hemolitik anemi(Alyuvar ömrü kısalması ve hemoglobinyıkımının artması)

Methemoglobinemi(Hemoglobinin oksitlenerekkandamethemoglobin bulunması)

Trombositopeni (Trombositsayısındaazalma)

Trombositopenik purpura(Trombositlerin sayısındaazalmailegörülen hastalık)

Lökopeni(Akyuvar sayısında azalma)

Nötropeni (Nötrofilsayısında azalma)

Pansitopeni (Anemiilebirlikte nötropeni ve trombositopeni bulunması)

Agranülositoz(Kandagranülositsayısının azalması ile belirgin akut klinik tablo)

Alerjik reaksiyonlar

Anaflaksi(Öncedenvücudagirişiyleduyarlılıkoluşmuşbirantijen(ilaç,aşı,bellibirbesin

maddesi,hayvansalserum,böcekzehiri,kimyasalmaddevb.)’in,vücudaikincidefagirişiyle

aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşması)

Anoreksi(Özelliklegençkadınlardagörülebilen,yemekyememek,çokazuyumak,buna

rağmen çokaktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur.)

Halüsinasyon

Paranoid delüzyon(Kuruntu, sanrı vb.)

Eksitabilite(Uyarılabilirlik)

Depresyon

Kabuslar

İritabilite(Uyaranlarakarşı aşırı duyarlı olma durumu)

Konsantreolamama

Bulanıkgörme

Çocuklardaoptikillüzyonvakaları(Gözyanılsaması,görselolarakalgılanangörüntülerile

nesnel gerçekliğin farklıolduğu durumlar için kullanılan terimdir.)

Tinnitus (Kulakta uğultu)

Taşikardi (Dakikadaki kalp atımsayısının normalin üstüneçıkması)

Hipertansiyon(Yüksektansiyon)

Diğer kardiyak disritmiler(Kalp atımdüzensizliği)

Palpitasyon (Kalp çarpıntısı)

11/13

Aritmi(Kalp atımdüzensizliği)

Hipotansiyon(Düşük tansiyon)

Kan basıncı artışı

Analjezik astım sendromu da dahilastım

Bronkospazm (Bronşların daralması)

Bronşiyal sekresyondakalınlaşma(Balgamdakoyulaşma)

Diyare(İshal)

Mideyanması

Bağırsakhareketlerindeartma

Hepatik bozukluk(Karaciğer bozuklukları)

Sarılık dahilhepatit

Deri döküntüsü

Kaşıntı

Ürtiker(Kurdeşen, basıncasolabilen,kırmızıvederidenkabarık,sıklıklakaşıntılıve1–2

mm’denbirkaçcm’yekadardeğişebilenbüyüklükte,kenarlarıdüzensizkabartılardanoluşan

bir grup deri hastalığıdır.)

Alerjik ödem(alerji sonucuyüzveboğazdaşişme)

Anjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematözpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü

içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

Eritemamultiform(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

StevensJohnsonSendromu(SJS)(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikve

kızarıklıkla seyreden iltihap)

Toksikepidermalnekrolizis(TEN)(Toksikepidermalnekrolizsistemikbirtoksik

patolojinineşlikettiğigenişderinekrozualanlarıilekarakterizeakutveşiddetlibirbüllöz

deri hastalığıdır.)

Hipersensitivite reaksiyonları(Aşırı duyarlılık)

Alerjik dermatit(Egzama)

Diğer sempatomimetiklerleçaprazreaksiyon

Halsizlik

Göğüs sıkışması

12/13

Çok seyrek:

Lyellsendromu(Toksikepidermalnekrolizsistemikbirtoksikpatolojinineşlikettiğigeniş

deri nekrozu alanları ilekarakterizeakut ve şiddetli bir büllözderi hastalığıdır.

Ürtiker(Kurdeşen, basıncasolabilen,kırmızıvederidenkabarık,sıklıklakaşıntılıve1–2

mm’denbirkaçcm’yekadardeğişebilenbüyüklükte,kenarlarıdüzensizkabartılardanoluşan

bir grup deri hastalığıdır.)

Bilinmiyor:

Bronkospazm(Akciğerdenefes darlığınayol açacak astım benzeri belirtiler)

Pozitif alerjitesti

İmmün trombositopeni(Trombositlerin sayısındaazalmailegörülen hastalık)

Santral sinir sistemi stimülasyonu(örn. huzursuzluk, tremor, konvülsiyonlar)

Ensefalopati (Beyin dokusundagenelde dejeneratifdeğişiklikleringörüldüğü hastalıklar)

İnsomnia(Uykusuzluk)

Tremor (Titreme)

İritabilite(Uyaranlarakarşı aşırı duyarlı olma durumu)

Anksiyete(Endişe, kaygıdurumu)

Sedasyon(Uyku hali)

Çocuklardaparadoksaleksitasyon (Enerji artışı, huzursuzluk, sinirlilik gibi)

Yaşlılardakonfüzyonel psikoz(Dikkat, hafızabozukluğu)

Ağızkuruluğu

Eksfoliyatif dermatit(deride kızarıklıkvepullanma)dahilalerjik reaksiyonlar

Fotosensitivite (Işığaduyarlılık)

Deri reaksiyonları

Kas seğirmesi veinkoordinasyonu(kaslardadüzensizhareketler)

Ürinerretansiyon(idraryapamama)

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

13/13

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KATARİNFORTE’ninsaklanması

KATARİN ®

FORTE’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonraKATARİN ®

FORTE’yikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BiofarmaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe/İstanbul

ÜretimYeri:

BiofarmaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Akpınar Mah. OsmangaziCad. No:156

Sancaktepe/İstanbul

Bu kullanma talimatı………………’da onaylanmıştır.