KATARIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KATARIN 30 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KATARIN 30 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578152215
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMA TALİMATI

KATARİN ®

kapsül

Ağızdanalınır.

Herkapsül;

Etkinmaddeler:250 mgparasetamol, 100 mgoksolamin sitrat,2mgklorfeniramin maleat,

Yardımcımaddeler:Nişasta,talk(E553b),magnezyumstearat(E572),titanyumdioksit

(E171),indigo karmin FD&Cmavi no:2 (E132)vejelatin (E441)içerir.

BuKullanma Talimatında:

1. KATARİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

2. KATARİN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KATARİN ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. KATARİN ® ’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.KATARİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

KATARİN ® Kapsül,başıkoyumavi,gövdesiaçıkmavikapsülolupbeyaztoziçermektedir.

KATARİN ®

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2/11

KATARİN ® ,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik(klorfeniramin

maleat)vebalgamıeriticietkisiilesalgılarısulandıranveböyleceöksürüğütedaviedenbir

antitüssif (oksolamin sitrat) olmak üzereüçetkin maddeiçeren kombine bir ilaçtır.

KATARİN ®

grip,nezlevesoğukalgınlığıgibiüstsolunumyollarıakutenfeksiyonlarındave

alerjikhastalıklarındagörülenağrı,ateş,hapşırma,öksürük,burunakıntısı,buruntıkanıklığı

gibişikayetleringiderilmesinde kullanılır.

2.KATARİN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

KATARİN ® ’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Kapsüliçeriğindekiparasetamol,oksolaminveyaklorfeniraminadlıetkinmaddelereveya

yardımcı maddelerekarşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

6yaşın altındaki çocuklarda,

Şiddetlikaraciğeryetmezliğiniz(Child-Pugh kategorisi > 9)varsa,

Şiddetli böbrekyetmezliğinizvarsa,

Monoaminoksidazinhibitörleriadıverilenilaçlardankullanıyorsanızveyabuilaçlarla

gördüğünüztedavinin kesilmesinitakiben henüz2haftageçmediyse,

İdraraçıkmasonrası,mesanedebirmiktaridrarınkaldığı,prostatadenomudenilen

rahatsızlığınızvarsa,

Mesaneyadabağırsaklarınızdatıkanıklık varsa,

Midenizdedaralmayaneden olan peptik ülserinizvarsa,

Astımdahilolmaküzereherhangi bir akciğer hastalığınızvarsa,

Göztansiyonunuz(dar açılıglokom) varsa,

Sara(epilepsi) hastasıysanız.

KATARİN ® ’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Parasetamolüilkkezkullanıyorsanızveyadahaöncekullanımhikayenizvarsa,kullanımın

ilkdozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabirderireaksiyonu

oluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacınkullanımınınbırakılmasıve

alternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolilederireaksiyonugözlenenkişi

birdahabuilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,ciddive

ölümlesonuçlanabilenStevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,

3/11

şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)veakutgeneralizeekzantematözpüstüloz(yüksek

ateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçicerahatdoluküçükkabarcıklar)dahilcilt

reaksiyonlarına nedenolabilmektedir.

Aneminiz(kansızlık)varsa

Akciğerhastalığınızvarsa

Karaciğerveböbrekişlevlerinizdebozuklukvarsa

Kemik iliğinizdeişlev bozukluğu varsa

Astım,uzunsüredevamedennezle,uzunsüredevamedenkurdeşenveantiinflamatuvar

ilaçlarakarşı aşırı duyarlılığınızvarsa

Parasetamol,oksolaminsitratveyaklorfeniraminmaleatiçerenbaşkabirilaç

kullanıyorsanız

Alkol kullanıyorsanız

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbirhastalık

olan Gilbert sendromunuzvarsa

Kalp ritim bozukluğunuzvarsa

Ciddiyüksek tansiyonvekalp damar hastalığınızvarsa

Fazla çalışan tiroidinizveyatiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa

Bronşitiniz(bronşiltihabı)vebronşiektazisiniz(bronşlarınharabiyetisonucukalıcı

genişlemesi)varsa

3-5güniçindeyenibelirtilerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmamasıhalinde,

ilacınızı kullanmayasonvererek doktorunuzadanışınız.

KATARİN ® ’iniçeriğindebulunan etkin maddelerden biri olan parasetamolakut (kısa sürede)

yüksekdozdaalındığındaciddikaraciğertoksisitesine(zehirlenmesine)nedenolur.

Erişkinlerdekronik(uzunsürelivetekrarlayarak)günlükdozlardaalındığındakaraciğer

hasarınaneden olabilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KATARİN ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

BesinlerKATARİN ® ’inemilim hızınıazaltabilir.

Alkolleveyaalkoliçerenyiyecekveiçeceklerle(örn.bazıilaçlar)birliktekullanıldığında

4/11

karaciğer üzerinezararlıetkigöstermeriskiartabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamile kalmayı planlıyorsanızdoktorunuzamutlakasöyleyiniz.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeKATARİN ®’

i hamilelikte kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeKATARİN ®’ i emzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

KATARİN ® uyuşukluğa,bazı hastalardaise baş dönmesi veyauyuklamayaneden olabilir. Bu

nedenle araçveyamakinekullanırken dikkatliolunuz.

KATARİN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

KATARİN ® ’iniçeriğinde özel durumu olanyardımcı maddelerbulunmadığı içinherhangi bir

uyarı gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaKATARİN ® ’inetkisideğişebilir.Aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Mideboşalmasında gecikmeyaratan ilaçlar(Örn:Propantelin vb.)

Mideboşalmasınıhızlandıran ilaçlar(Örn: Metoklopramid gibi)

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(Örn:Bazıuykuilaçları,sarahastalığındakullanılan

bazıilaçlargibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin vekumarin türevi antikoagülanlar (Kanpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar)

Zidovudin(ÇocukveerişkinlerdegörülenHIVenfeksiyonlarının(AIDS)tedavive

önlenmesinde kullanılan bir ilaç

Domperidon (Bulantı-kusma tedavisindekullanılır)

Alkol

5/11

Antidepresan ilaçlar(Ruhsal çöküntü tedavisindekullanılan bazı ilaçlar)

Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)

KATARİN ® sarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıinhibeeder,bu

nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.KATARİN ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

KATARİN ® ’iherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emin

olmadığınızzaman doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

12yaşın üzerindekiçocuklarveyetişkinlerde:

Günde3kere1-2kapsülalınız.Birgüniçindeenfazla6kapsülalabilirsiniz,budozu

aşmayınız.

6-12yaşarasıçocuklarda:

1kapsül8saatarailegünde3kerealınabilir.MümkünsekapsülyerineKATARİN ®

Pediyatrik şurup tercih edilmelidir.

Uygulamayoluvemetodu:

KATARİN ® , bol su ileağızdan alınır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6yaşaltındakullanılmamalıdır.

6-12yaşgrubundaancakhekimuygungördüğütakdirdekullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı,hareketliyaşlılardanormalyetişkindozuuygundurfakatherhangibirhastalığın

eşlikettiğidurumlardadozvedozlamsıklığıuygunbirşekildedoktorunuztarafından

azaltılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/ karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryadaböbrekyetmezliğinizvarsadoktorunuzabildiriniz.

İleri derecedekaraciğer veböbrekyetmezliği olanhastalardakullanılmamalıdır.

6/11

EğerKATARİN ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaKATARİN ®

kullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,iştahsızlık,bulantıvekusmagörülenbaşlıcabelirtilerdir,

ancakbazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaç

almadurumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.

Dozaşımıdurumundabaş dönmesiveheyecanlanma görülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar

(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,

ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükas

kasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovasküler

kollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)

meydanagelebilir.

KATARİN ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KATARİN ® ’ikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilavesorularınızvarsadoktorunuzyadaeczacınızasorunuz.

KATARİN ®

iletedavi sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiKATARİN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KATARİN ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),

7/11

Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerjisonucuyüzveboğazdaşişme),

Akutgeneralizeeksantematözpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü

içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),

Eritemamultiforme(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık durumu),

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap),

Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz(ölümcülsonuçlardahilderideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibir hastalık),

Kalpteritimbozukluğu (aritmi),

Kalbibesleyen damarlardatıkanma (iskemik kalphastalığı),

Karaciğerişlev bozuklukları,

Aşırı duyarlılık,

Kan basıncıyükselmesi (hipertansiyon).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

KATARİN ® ’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Somnolans(Uyuklamahali)

Parestezi(Uyuşma, karıncalanmaveyayanma hissi gibiduyusal bozukluklar)

Üst solunumyoluenfeksiyon belirtileri

8/11

Bulantı

Kusma

Dispepsi(Hazımsızlık)

Flatulans(Mideveyabağırsakta aşırıgazbulunuşu)

Karın ağrısı

Konstipasyon(Kabızlık)

Yaygınolmayan:

Gastrointestinal kanama(Mide-bağırsak kanaması)

Papillernekroz(Böbreklerdeyetmezliğeyol açabilen böbrek hasarı)

Seyrek:

Anemi(Kansızlık)

Hemolitik anemi(Alyuvar ömrü kısalması ve hemoglobinyıkımının artması)

Methemoglobinemi(Hemoglobinin oksitlenerekkandamethemoglobin bulunması)

Trombositopeni(Trombositsayısındaazalma)

Trombositopenik purpura(Trombositlerin sayısında azalmailegörülen hastalık)

Lökopeni(Akyuvar sayısında azalma)

Nötropeni(Nötrofil sayısında azalma)

Pansitopeni(Anemiilebirlikte nötropeni ve trombositopeni bulunması)

Agranülositoz(Kandagranülositsayısının azalması ile belirgin akut kliniktablo)

Alerjik reaksiyonlar

Anaflaksi(Öncedenvücudagirişiyleduyarlılıkoluşmuşbirantijen(ilaç,aşı,bellibirbesin

maddesi,hayvansalserum,böcekzehiri,kimyasalmaddevb.)’in,vücudaikincidefagirişiyle

aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşması)

Anoreksi(Özelliklegençkadınlardagörülebilen,yemekyememek,çokazuyumak,buna

rağmen çokaktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur.)

Depresyon

Kabuslar

İritabilite(Uyaranlarakarşı aşırı duyarlı olma durumu)

Konsantreolamama

Bulanıkgörme

Çocuklardaoptikillüzyonvakaları(Gözyanılsaması,görselolarakalgılanangörüntülerile

nesnel gerçekliğin farklıolduğu durumlar için kullanılan terimdir.)

Tinnitus(Kulakta uğultu)

9/11

Taşikardi(Dakikadaki kalp atımsayısının normalin üstüneçıkması)

Palpitasyon(Kalp çarpıntısı)

Aritmi(Kalp atımdüzensizliği)

Hipotansiyon(Düşük tansiyon)

Analjezik astım sendromu da dahilastım

Bronkospazm (Bronşların daralması)

Bronşiyal sekresyondakalınlaşma(Balgamdakoyulaşma)

Diyare(İshal)

Mideyanması

Bağırsakhareketlerindeartma

Hepatik bozukluk(Karaciğer bozuklukları)

Sarılık dahilhepatit

Deri döküntüsü

Kaşıntı

Ürtiker(Kurdeşen, basıncasolabilen,kırmızıvederidenkabarık,sıklıklakaşıntılıve1–2

mm’denbirkaçcm’yekadardeğişebilenbüyüklükte,kenarlarıdüzensizkabartılardanoluşan

bir grup deri hastalığıdır.)

Alerjik ödem(alerji sonucuyüzveboğazdaşişme)

Anjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematözpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü

içicerahat dolu küçük kabarcıklar)

Eritemamultiform(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

StevensJohnsonSendromu(SJS)(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikve

kızarıklıkla seyreden iltihap)

Toksikepidermalnekrolizis(TEN)(Toksikepidermalnekrolizsistemikbirtoksik

patolojinineşlikettiğigenişderinekrozualanlarıilekarakterizeakutveşiddetlibirbüllöz

deri hastalığıdır.)

Halsizlik

Göğüs sıkışması

Çok seyrek:

Lyellsendromu(Toksikepidermalnekroliz,sistemikbirtoksikpatolojinineşlikettiğigeniş

deri nekrozu alanları ilekarakterizeakut ve şiddetli bir büllözderi hastalığıdır.)

10/11

Ürtiker(Kurdeşen, basıncasolabilen,kırmızıvederidenkabarık,sıklıklakaşıntılıve1–2

mm’denbirkaçcm’yekadardeğişebilenbüyüklükte,kenarlarıdüzensizkabartılardanoluşan

bir grup deri hastalığıdır.)

Bilinmiyor:

Bronkospazm(Akciğerdenefes darlığınayol açacak astım benzeri belirtiler)

Pozitif alerjitesti

İmmün trombositopeni(Trombositlerin sayısındaazalmailegörülen hastalık)

Santral sinir sistemi stimülasyonu(örn. huzursuzluk, tremor, konvülsiyonlar)

Ensefalopati (Beyin dokusundagenelde dejeneratifdeğişiklikleringörüldüğü hastalıklar)

İnsomnia(Uykusuzluk)

Tremor(Titreme)

Sedasyon(Uyku hali)

Çocuklardaparadoksaleksitasyon (Enerji artışı, huzursuzluk, sinirlilik gibi)

Yaşlılardakonfüzyonel psikoz(Dikkat, hafızabozukluğu)

Ağızkuruluğu

Eksfoliyatif dermatit(deride kızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonlar

Fotosensitivite(Işığaduyarlılık)

Deri reaksiyonları

Kas seğirmesi veinkoordinasyonu(kaslardadüzensizhareketler)

Ürinerretansiyon(idraryapamama)

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KATARİN’insaklanması

KATARİN ® ’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

11/11

C’nin altındaki odasıcaklığında,nemdenkoruyaraksaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraKATARİN ® ’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BiofarmaİlaçSan.veTic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe/İstanbul

ÜretimYeri:

BiofarmaİlaçSan.veTic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe/İstanbul

Bu kullanma talimatı………………tarihindeonaylanmıştır.