KARVEZIDE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı ve diüretik

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809097728
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KARVEZİDE 300 /12.5 mgfilmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:Her birfilm kaplı tablette 300 mgİrbesartan ve12.5 mgHidroklorotiyazid

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat, mikrokristalizeselüloz, kroskarmellozsodyum,

Hipromelloz,saf su,silikon dioksit, magnezyum stearat, karnaubamumu, titan dioksit (E

171),makrogol3000, sarıvekırmızı demir oksit(E 172)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksiin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.KARVEZİDE nedir veneiçinkullanılır?

2.KARVEZİDE’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.KARVEZİDE nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.KARVEZİDE’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. KARVEZİDE nedirveneiçinkullanılır?

KARVEZIDE irbesartanvehidroklorotiyazid adlıikietkin maddenin kombinasyonudur.

KARVEZİDE 300 mgirbesartan ve12.5 mghidroklorotiyazid içerir.

İrbesartananjiyotensinIIreseptörantagonistleriolarakbilinenbirtansiyondüşürücü

(antihipertansif)ilaçgrubunadahildir.Anjiyotensin-IIvücuttaüretilenbirmaddedirvekan

damarlarındabulunanreseptörlerinebağlanarakdamarlarınıbüzer.Budurumkanbasıncının

artmasınayolaçar.İrbesartananjiyotensin-IImaddesininbureseptörlerebağlanmasınıönler.

Bu sayedekan damarları gevşer vekan basıncı düşer.

Hidroklorotiyazid,tiyazidgrubuidrarsöktürücü(diüretikler)ilaçlardandır.İdrar

çıkarılmasınıartırırvebusayedekan basıncının düşmesine neden olur.

KARVEZIDEiçindekibuikietkinmaddebirlikte,builaçlarıntekbaşlarınaverildiklerinde

görülenenispeten kan basıncınıdahaileri şekildedüşürürler.

KARVEZIDEyüksekkan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisindekullanılır.

DoktorunuzsizeKARVEZİDE’i aşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemiş olabilir:

Kan basıncınız(tansiyonunuz)yüksekse, düşürmek için

Kanbasıncınıztekbaşınairbesartanveyahidroklortiyazidkullanmanızarağmenyeterli

orandakontrol altınaalınamadığı için

KARVEZİDE, 28ve90film kaplıtablet içeren ambalajlar ile kullanımasunulmaktadır.

2. KARVEZİDE’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

KARVEZİDE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

İrbesartanmaddesineveyahidroklorotiyazidmaddesinekarşıveyaKARVEZİDE’in

içindeki diğer maddelerden herhangi birinekarşıalerjinizvarsa,

Aynıgrubadahilolan(Anjiotensin-IIreseptörantagonistleri)ilaçlardanherhangibirine

karşı alerjinizvarsa,

Sülfonamidadıverilenbirmaddedentüretilmişilaçlara(hidroklorotiyazidmaddesidebir

sülfonamid türevidir)karşı alerjinizvarsa,

Ciddiböbrek bozukluğunuzvarsa,

Tedavisigüçpotasyum düşüklüğü veyakalsiyumyüksekliğinizvarsa,

Ciddikaraciğerbozukluğunuzveyasafrayollarıylailgilibozukluğabağlıilerikaraciğer

hastalığınız(siroz)vesafraakımınınyavaşlamasıveyadurması(kolestaz)gibihastalıklarınız

varsa,

İdraryapamamagibibirbozukluğunuzvarsa,

Hamileiseniz,

Bebekemziriyorsanız,

18yaşından küçükseniz.

Şekerhastalığınız(diyabet)veyaböbrekişlevbozukluğunuzvarvetedaviiçinaliskiren

(yüksek tansiyon tedavisindekullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.

KARVEZİDE’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:

Aşırıishalveyakusmanızvarsa,beslenmenizdeaşırıtuzkısıtlamasıyaptıysanızveyayoğun

idrarsöktürücütedavikullandıysanız;doktorunuzKARVEZİDEtedavisinebaşlamadan;

öncelikle sizdeki sıvı ve tuzkaybınıgiderecek önlemler alabilir.

Böbreklerinizleilgiliciddisorunlarınızvarsa.Doktorunuzdüzenliaralıklarlasizdenkan

tetkikleriisteyerek,bazımaddelerinkanınızdakideğerleriniizleyebilirvesiziyakındantakip

etmek isteyebilir.

Nedenibilinmeyen,değişikbulgularlaortayaçıkanvücudunpekçoksisteminietkileyen

iltihabıbirdokuhastalığıolansistemiklupuseritamatöz(SLE)hastalığısizdevarsa;

doktorunuzmuhtemelbiralevlenmeyekarşıönlemalmaküzere,siziyakındantakipetmek

isteyebilir.

Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınızvarsa,

Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınızvarsa,

Güneşyanıklarıbelirtileri(kızarıklık,kaşıntı,kabarcıkoluşumu)ilegüneşyanığıbelirtileri

normalegöredahahızlıoluşuyorsa

Böbreklerdenaldosteronadlıbirhormonunfazlasalgılanmasısonucuoluşanprimer

aldosteronizmadıverilenbirhastalığınızvarsa,doktorunuzasöyleyiniz.Buhastalıktailacın

etkimekanizmasınedeniylegenelliklecevapalınamamaktadır.KARVEZİDEbenzeri

ilaçların kullanılması önerilmemektedir.

Şekerhastalığınızvarsa(diyabet)vebununiçinilaçkullanıyorsanız(Doktorunuzunşeker

için kullandığınızilaçların dozundaayarlamayapması gerekebilir.)

Şekeri“tolere”edemediğinizveyagizlişekerolduğunuzsöylendiyse,budurumu

doktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuzşekerhastalığınınbelirginhalegelmesiaçısındansizi

yakından takip etmek isteyebilir.

KARVEZİDEiçindebulunanidrarsöktürücü(hidroklorotiyazid)etkinmaddesi;elektrolit

adıverilenpotasyum,sodyum,klor,kalsiyum,magnezyumgibimaddelerinkandaki

seviyelerindedeğişikliklereyolaçabilir.Doktorunuzdüzenliaralıklarlasizdenkantetkikleri

isteyerek,bumaddelerinkanınızdakideğerleriniizleyebilirvesiziyakındantakipetmek

isteyebilir.

Lityumiçerenbirilaçkullanıyorsanız,doktorunuzasöyleyiniz.KARVEZİDEvelityum’un

birlikte kullanılması tavsiyeedilmez.

Dopingmaddesikullanıpkullanmadığınızıbelirlemekiçinsizetestyapılmasısöz

konusuysa,bunudoktorunuzasöyleyiniz.KARVEZİDEanti-dopingtestlerindepozitif

sonuçlarayol açabilir.

Öncedenastımveyaalerjigeçirdiyseniz,doktorunuzasöyleyiniz.KARVEZİDEiçinde

bulunan hidroklorotiyazid maddesine karşı alerjigeliştirebilirsiniz.

Ameliyatolmanızveyasizeanesteziuygulanmasıgerekirse,doktorunuzaveyadiş

hekiminizeKARVEZİDEkullandığınızısöyleyiniz;tedavinizinaldığınızilacauygunşekilde

değiştirilmesi gerekebilir.

Aşırısusama,ağızkuruluğu,genelhalsizlik,uyuşukluk,kasağrısıveyakramplar,bulantı,

kusmaveyakalbinçokhızlıatmasıgibibelirtilerinizvarisedoktorunuzamutlaka

söylemelisiniz.

Dahaöncedensülfonamidveyapenisilinalerjnizvarisegeçicimiyopiye(uzağıgörememe)

veakut daraçılı glokoma(göztansiyonu)yol açanbir reaksiyonagörülebilir.

Aliskiren (yüksektansiyon tedavisindekullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KARVEZİDE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

GıdalarKARVEZİDE’invücut tarafından emilmesinietkilemez. Tabletleri,yemekten önceya

dasonra,yeterli miktardasıvıile(1 bardak su ile),doktorunuzun önerdiği miktardayutunuz.

Alkolilebirliktekullanımıyatarkenveyaotururkenbirdenayağakalkıldığındabaşdönmesi

vegözkararmasıyla kendinigösteren tansiyon düşmesinişiddetlendirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,hamileolduğunuzdanşüpheleniyorsanızveyahamilekalmayıplanlıyorsanız;

KARVEZİDEkullanmayabaşlamadanöncedurumunuzudoktorunuzasöyleyiniz.

Doktorunuz,hamileolmadanönceveyahamileolduğunuzuöğreniröğrenmez,ilacı

bırakmanızıveKARVEZİDEdışındabaşkabirilacıalmanızıtavsiyeedecektir.

KARVEZİDEhamileliktekontrendikedir.

HamileliğinizsüresinceKARVEZİDE kullanmamanızgerekir.

KARVEZİDEtedavisialmışisenizbebeğinizindüşüktansiyonriskiaçısındanyakından

gözlenmesi gerekir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmesırasında, KARVEZİDE kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

KARVEZİDE,araçvemakinekullanmabecerinizimuhtemelenetkilemez.Ancakyüksekkan

basıncının tedavisisırasında bazen baş dönmesi vedengesizlik hissi meydanagelebilir.

Eğer:

Başdönmesivesersemlikhissediyorsanız,araçvemakinekullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

KARVEZİDE’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

KARVEZIDEfilmkaplıtabletiçindeyardımcımaddeolaraklaktozmonohidratbulunur.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanşekeri“tolere”edemediğinizsöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.Ayrıcarenklendiriciolarakkullanılansarı

demiroksit,kırmızıdemirvetitandioksit(E171)bulunur.Bumaddeler,alerjikreaksiyonlara

sebep olabilir.

DiğerilaçlarlaKARVEZİDE’inbirliktekullanımı

Eğeraşağıdakibirilacışuandaalıyorveyasonzamanlardaaldıysanızlütfendoktorunuza

veyaeczacınızabunlarhakkında bilgi veriniz:

Yüksektansiyoniçinalınandiğerilaçlarveidrarsöktürücüler(özelliklefurosemidve

böbrekteHenlekıvrımıdenilenbellibirbölgeyietkileyenidrarsöktürücüler):tansiyon

düşürücü etkiartabilir.

Yüksektansiyoniçinalınanaliskiren:doktorunuzkullandığınızdozudeğiştirebilirveya

başka önlemleralmak isteyebilir.

Vücutpotasyumdüzeyinietkileyenilaçlar,potasyumiçerenyapaytuzpreparatları,serumda

potasyum seviyesiniarttıran ilaçlar (örneğin;heparin): serumdaki potasyum düzeyiartabilir.

Kandakipotasyumseviyesininbozulmasındanetkilenenilaçlar(örneğin,dijitalglikozidleri

denenkalpilaçlarıvekalpteritmbozukluğutedavisiiçinkullanılanilaçlar):serumdaki

potasyum seviyesinin düzenlibiçimde izlenmesi gerekir.

Lityumiçerenilaçlar:Serumdalityumdüzeyiyükselebilir,lityumabağlızehirlenme

görülebilir.

Steroidolmayanantiinflamatuarilaçlar(örn.selektifCOX-2inhibitörleri,aspirin):

KARVEZİDE’inkanbasıncınıdüşürücüetkisiazalabilir;kandapotasyumdüzeyi

yükselebilir,böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.

KARVEZİDE’iniçindehidroklorotiyazidbulunmasınedeniylemuhtemelbirilaçetkileşimine

karşı,aşağıdasayılanilaçlardanbirinişuandaalıyorveyasonzamanlardaaldıysanızlütfen

doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz:

Şekerhastalığıtedavisindekullanılanilaçlar(ağızdanalınanşekerilaçlarıveinsülin):

Doktorunuzun ilaçdozunu ayarlamasıgerekebilir.

Kolestiramin gibianyondeğiştirici reçine içeren ilaçlar:İlacınızın emilimibozulabilir.

KortikosteroidlerveACTH(adrenokortikotrofikhormon):Elektrolit(kandabulunan

sodyum, klorgibimaddeler) kaybı ve kandapotasyum düşüklüğü şiddetlenebilir.

Dijital glikozidleri: Kalpteritm bozukluğu başlayabilir.

Steroidyapılıolmayan antiinflamatuar ilaçlar:İlacınızın etkisiniazaltabilir.

Kasgevşeticiilaçlar(depolarizeediciolmayan;örn.tuboküraringibi):KARVEZİDEbu

ilaçların etkisinigüçlendirebilir.

Guthastalığıtedavisindekullanılanilaçlar:KARVEZİDEkandaürikasidadlımaddenin

seviyesiniarttırabilir vebu ilaçların dozunun arttırılmasınagerek duyulabilir.

Kalsiyumtuzları:KARVEZİDEkandakalsiyumseviyesiniarttırabilir.Kalsiyumdozunun

ayarlanması için kandakikalsiyum seviyelerinin düzenliizlenmesi gerebilir.

Kanbasıncınızıdüşürmekiçinbaşkailaçlarkullanıyorsanız,kansertedavisigörüyorsanız,

ağrı kesicilerveromatizma ilaçları ve steroid alıyorsanız, doktorunuzasöyleyiniz.

Epilepsi(sara)tedavisindekullanılankarbamazepin:kandakisodyumseviyesinidüşürebilir.

Kandakielektrolitseviyesininizlenmesigerekebilir.KARVEZİDEilebirliktekarbamazepin

kullanımınızsüresincekandakielektrolit(kandabulunanmineraller)seviyelerininizlenmesi

gereklidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. KARVEZİDEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Tekbaşınahidroklorotiyazidveya300mgirbesartankullanılmasınarağmenkanbasıncı

kontrolaltınaalınmadığında,doktorunuzdiğerdozajformuolanKARVEZİDE30/12.5mg

film kaplıtablet ile tedaviyebaşlayabilir.

Doktorunuz, ilacınızı nasılvehangi dozdakullanmanızgerektiğinisizesöyleyecektir.

Birgünde300mgirbesartan/25mghidroklorotiyazid’dendahayüksekdozdaalınması

tavsiyeedilememektedir.

Kanbasıncınızıntedaviyeverdiğicevabagöre;doktorunuztedavinizebaşkabirilaçilave

edebilir.

Tedaviyebaşlandıktan6-8haftasonra,ilacınkanbasıncınıdüşürücüetkisienüstseviyeye

ulaşır.

KARVEZİDEtedavisiuzunsürelibirtedavidir.DoktorunuzKARVEZİDEiletedavinizinne

kadar süreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuzyöndeetkilenebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

KARVEZİDEağızdan alınır.

Tabletleribirbardaksuile,doktorunuzunönerdiğimiktardayutunuz.Tabletleriyemekler

sırasında veyayemektenönceyadasonraalabilirsiniz.

Tabletlerihergünaynısaatte,tercihensabaherkensaattealınız.Tabletlerinizihergünaynı

saattealmanız,kanbasıncınızüzerindeeniyietkiyieldeetmenizisağlayacaktır.Aynı

zamanda, tabletleri nezaman alacağınızı hatırlamanızadayardımcı olacaktır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

18yaşınaltında veçocuklardakullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardadozayarlaması gerekmez.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Hidroklorotiyazidiçerdiğinden,KARVEZİDE’inciddiböbrekişlevbozukluğuolan

hastalarda(böbrektestlerindekreatininadlımaddeninatılımhızının30ml/dak.’danazolması

durumu)kullanılmasıönerilmemektedir.Kreatininböbreklerdenatılımının30ml/dak.’dan

fazla veyaeşit olan böbrek hastalarındaise dozayarlamasınagerekyoktur.

Karaciğeryetmezliği:

Hafifyadaortaderecedekaraciğerbozukluğuolanhastalardadozayarlanması

gerekmemektedir. KARVEZIDE ciddikaraciğerbozukluğu olan hastalardakullanılmaz.

Damariçi(intravasküler) volümeksikliği:

KARVEZIDE tedavisinebaşlamadan öncesıvıve/veyasodyum kaybı düzeltilmelidir.

EğerKARVEZIDE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla KARVEZİDE kullandıysanız:

KARVEZİDE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KARVEZİDE ‘ikullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız;sonraki dozu normaldeolacağıgibialınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift dozalmayınız.

KARVEZİDE ile tedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

KARVEZİDEtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,aşağıdakidurumlarortaya

çıkabilir:

Kan basıncınız(tansiyonunuz)yenidenyükselebilir.

Yüksekkanbasıncınabağlıkalp,böbrekler,beyinvegözlerinizdekikandamarlarızarar

görebilir.

Kalpkrizi,böbrekyetmezliği,kalpyetmezliği,felçveyakörlükgibidurumlarlailgili

taşıdığınızrisk artabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KARVEZİDE’indeiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaKARVEZİDE’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüz,dilveyaboğazda,yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakbirşişmeortaya

çıkması

Kaşıntılı veyakaşıntısızolarak, derideyaygın döküntüler vesoyulma

Nefesalmadazorluk ve hırıltılı nefes

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

KARVEZİDE’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanınbirinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor)

İrbesartan/Hidroklorotiyazidkombinasyonunabağlıistenmeyenyanetkiler

Yaygıngörülen yanetkiler

Baş dönmesi

Bulantı

Kusma

Anormal işeme

Yorgunluk

KandakiBUN, kreatinin ve kreatinin kinazseviyelerinde artış

Yaygınolmayanyanetkiler

Bayılma

Düşük tansiyon

Kalp atımsayısının artması

Ellerdeveayaklardaşişme (ödem)

Kızarma

Yatarkenveyaoturduğuyerdenkalkarkengörülenbaşdönmesivekanbasıncındaani

düşme

Diyare(İshal)

Sarılık

Cinsel fonksiyon bozuklukları vearzu değişiklikleri

Kandaki potasyum ve sodyum seviyelerindedüşüş

Sıklığı bilinmeyenyanetkiler

Yüz,dilveyaboğazda,yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakbirşişmeortaya

çıkması

Kaşıntılı veyakaşıntısızolarak, derideyaygın döküntüler vesoyulma

Kandaki potasyum seviyesinde artış

Çınlama

Baş ağrısı

Hazımsızlık

Tat değişiklikleri

Karaciğeriltihabı

Karaciğerişlev bozukluğu

Kas ve eklemağrısı

Böbrek sorunları

Öksürük

İrbesartankullanımınabağlıistenmeyenetkiler:

Yaygınolmayanyanetkiler

Göğüzağrısı

Hidroklorotiyazidkullanımına bağlıistenmeyenetkiler:

Sıklığı bilinmeyenyanetkiler

Alyuvar sayısındaazalma(anemi)

Akyuvar sayısındaazalma

Trombositsayısındaazalma

Kemik iliğinde kan hücresiyapımı ile ilgili işlev bozukluğu

Kendinidepresif hissetme

Uyku sorunları

Baş dönmesi, sersemlik veyahuzursuzluk hissi

Cilttekarıncalanmaveuyuşukluk

Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarıgörünmesi

Akut miyopi

Göziçi basıncının artması

Düzensiznabız

Otururyadayatarpozisyondan ayağakalkarkengörülen kan basıncı düşüklüğü

Solunumzorluğu (pnömoniveakciğer ödemidahil)

Pankreas iltihabı

İshal

Kabızlık

Mideağrısı

Tükürük bezi iltihabı

İştah kaybı

Sarılık

Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları

Toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibir

hastalık)

Kandamarlarındasıcaklıkartışı,şişmevekızarıklıkbelirtileriilegözlenen

iltihaplanma

Yüzdekızarıklıkvedolaşımyetersizliğinedeniyleparmaklardasoğukluk(lupus

eritamatozbenzeri belirtiler)

Işığaduyarlılık

Kızarıklık

Kurdeşen

Güçsüzlük

Kas spazmları

İştahsızlık, aşırı susama,kusmaileseyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)

Böbrek işlev bozukluğu

Ateş

Laboratuarbulgularındadeğişiklik(kandaüreartışı,idrardanormalolmayanglukoz

varlığı, kanglukozseviyesinde artış, kanyağlarındaartış

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KARVEZİDE'insaklanması

KARVEZİDE’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kurubiryerdeveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra KARVEZİDE’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi aventisİlaçlarıLtd. Şti.

No:193Levent-İstanbul

Üretici:

Chinoin Private Co Ltd-Macaristan

Bu kullanma talimatı………………..tarihindeonaylanmıştır.

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Small increased risk of certain types of skin cancer associated with the use of hydrochlorothiazide

Small increased risk of certain types of skin cancer associated with the use of hydrochlorothiazide

There is a small increased risk of developing basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma in long-term use of blood pressure medicine containing hydrochlorothiazide. This follows from a review of new studies and available data undertaken by the European Medicines Agency, EMA.

Danish Medicines Agency

29-10-2018

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited is voluntarily recalling 22 Batches of the drug substance Irbesartan due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA). The impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a probable human carcinogen as per International Agency for Research on Cancer (IARC).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

12-11-2018

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7555 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-10-2018

Irbesartan Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan Zentiva (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6772 of Fri, 12 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/785T/79

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6465 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6222 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Aprovel (Sanofi Clir SNC)

Aprovel (Sanofi Clir SNC)

Aprovel (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5198 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Irbesartan Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan Zentiva (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4892 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4781 of Tue, 17 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety