KARBEROL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KARBEROL 200 MG 24 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KARBEROL 200 MG 24 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbamazepin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699523010256
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KARBEROL ® 200mgtablet KULLANMATALİMATI

Ağızdançiğnemedenyutmaksuretiylealınır.

Etkin madde:200mgKarbamazepin

Yardımcımaddeler: Laktoz,mısır nişastası, mikrokristalinselüloz,povidon, sodyumnişasta

glikolat, talk,magnezyum stearat  

Bu ilacıkullanmayabaşlamadan önce buKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizde builacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.KARBEROLnedir vene içinkullanılır?

2. KARBEROLkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

3. KARBEROLnasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. KARBEROL’ünsaklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. KARBEROLnedir veneiçinkullanılır?

İlacınızın adıKARBEROL Tablet’tir.

KARBEROL, 24ve160 tabletiçerenblister ambalajdatakdimedilmektedir.

KARBEROL Tablet,beyazrenkli,yuvarlaktabletlerdir.

Her bir tablet200mgetkinmadde, karbamazepiniçerir.

KARBEROL antiepileptikler(sarahastalığınıntedavisindekullanılan ilaçlar)adıverilenbirilaç

grubuna dahildir.Etkimekanizmasınedeniyle,diğerhastalıklar içindekullanılabilir.

KARBEROLbelirlinöbettiplerini(epilepsi,sarahastalığı)tedavietmekiçinkullanılır.

RuhSağlığıhastalıklarındanolan,belli birruhsalçöküntü(depresyon)tipinde,çökkünlükve

taşkınlık dönemleri ileseyreden“İkiuçluduygudurumbozuklukları” adıverilenruhsal

hastalığın taşkınlık dönemlerinde(manikepizod)ve beyinden çıkan sinirlerden birinin

etkilenmesisonucundagenelliklebiryüzyarısındaşiddetli ağrılarla seyredenbirhastalık olan

“TrigeminalNevralji”adıverilen hastalığıntedavisindekullanılır.Vücuttakidiğerağrılaryada

sancılar içinkullanılmamalıdır.

Epilepsiikiyadadahafazla nöbetle(kriz)karakterizeolan birhastalıktır. Nöbetler,beyinden

kaslara gidenmesajlarvücuttakisinir yollarıtarafındandüzgünbirşekilde iletilmediğinde

meydanagelmektedir.KARBEROLbumesajlarıniletimininkontrol edilmesineyardımcıolur.

KARBEROL ayrıcayukarıda bahsedilendiğerhastalıklarda dasinirişlevlerini düzenlemektedir.

2. KARBEROL kullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

KARBEROL’üancaktambirfizikselmuayenedensonraalabilirsiniz.

HanÇinlisi veyaTaylandkökenli hastalardakarbamazepinveyakimyasalolarakbenzeryapıdaki

bileşiklerleilişkiliciddideri reaksiyonlarıriski,buhastaların kan örneklerialınıp,testedilerek

öngörülebilir. KARBEROL’ükullanmadanönce birkantestigerekliolupolmadığıkonusunda

doktorunuztavsiyedebulunacaktır.

KARBEROL’ü aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

KarbamazepineyadaKARBEROL’ünbukullanmatalimatının başındalistelenmiş

olanyardımcımaddelerindenherhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa.

Şiddetli kalp hastalığınız varsa.

Öncedenciddibir kanhastalığınız vardıise.

Karaciğerişlevinivekanyapımıaçısındanönemlibir pigment(renk verici) olanporfirinin

üretiminde birbozukluğunuz varsa(“karaciğerporfirisi” adıverilen buhastalık,porfirinya

daporfirin sentezlerindekiöncülmaddelerinsalgılanmalarının artmasısonucundaoluşan

karmaşık yapılıbirhastalık grubudur.).

Monoamin-oksidazinhibitörleri (MAOI’lar) olarak adlandırılan özel bir

antidepresan(depresyona/ruhsalçöküntüyekarşıetkiliilaç)grubunaaitilaçlar

kullanıyorsanız.

KARBEROL’ü aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Kan hastalığınız varsa(diğerilaçlarınnedenolduğu durumlar dadahil).

Dahaönce okskarbazepinyadadiğer herhangibirilaca karşıanormalbirhassasiyet

(döküntü yadadiğeralerji belirtileri) gösterdiyseniz.Karbamazepinekarşıalerjinizolup

olmadığınadikkatetmenizönemlidir, okskarbazepine(Trileptal)karşıdaalerjikbir

reaksiyongeliştirme olasılığınız yaklaşık 4’de1’dir(%25).

Kalp, karaciğeryadaböbrekhastalığınızvarsayadaöncedenvardıise.

Gözbasıncınızdaartış(glokom)varsaveyaidrarınızıtutamıyorsanız.

Doktorunuz sizezihinkarışıklığının vehuzursuzluğuneşlikedebileceği, psikoz(birtür

ruhsalbozukluk) olarakadlandırılan zihinselbirhastalığınız olduğunusöylediyse.

Hormoniçerendoğumkontrolhaplarıkullanıyorsanız.KARBEROLbu doğumkontrol

ilacınıetkisizhalegetirebilir.Bu nedenle,KARBEROLkullanırkenfarklıyadailave

hormon dışıbirdoğumkontrolyöntemikullanmalısınız.Bu istenmeyengebeliklerin

önlenmesineyardımcıolacaktır.

Düzensizadetkanamanız olduğunda yadahazneden(vajina) gelenlekelenmeşeklinde

kanamanız olduğunda, bunuhemendoktorunuzabildiriniz.Bukonuyailişkin herhangibir

sorunuzvarsa, doktorunuzayadasağlık uzmanınızadanışınız.

Lenfdüğümlerindeşişmeilebirlikteateş,döküntüyada deridekabarcıkgibibir alerjik

reaksiyon gelişirse, budurumuhemendoktorunuzabildirinizyadasizeenyakın

hastaneninacilservisinebaşvurunuz(bkz.Olasıyanetkiler).

Ateşin eşlik ettiği,döküntü,deridekızarıklık,dudaklarda, gözlerdeyadaağızdakabarcık

oluşumu, deridesoyulmagibiciddi derireaksiyonlarıyaşadığınıztakdirde,hemen

doktorunuzadanışınız yadaenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz.Bu

reaksiyonlarbazıAsyakökenlihastalarda(örneğin; Tayvan, Malezya veFilipinler)

ve soylarıÇin’edayananhastalardadahasıkgözlenebilir(bkz.Olasıyanetkiler).

Nöbetlerinizin sayısında bir artışyaşarsanız,budurumu hemen doktorunuzabildiriniz

(bkz. Olasıyanetkiler).

Sarılık(deridevegözlerdesarılaşma)gibihepatitiaklagetirensemptomlarfark ederseniz,

budurumuhemendoktorunuzabildiriniz.(bkz. Olasıyanetkiler).

Herhangibirzaman,kendinizezararvermeyadakendiniziöldürmegibidüşüncelere

sahip olursanız.Antiepileptikler(sarailacı)iletedaviedilenhastalarınküçükbir kısmında

böyle düşünceveyadavranışlargözlenmiştir.Böylebirdurumdaderhaldoktorunuza

danışınızyadasizeenyakınhastanedekiacilservisegidiniz.

Düşüksodyumkandüzeyiileilişkili böbrek problemleriniz varsa veyaböbrek

problemleriniz varsa ve aynızamanda sodyumkan düzeyinidüşüren belliilaçları

kullanıyorsanız (hidroklorotiyazid, furosemid gibiidrarsöktürücüler).

Doktorunuza danışmadanKARBEROLkullanmayıbırakmayınız.Nöbetlerinizinaniden

kötüleşmesiniönlemekiçinilacınızıbirdenbirekesmeyiniz.

Buuyarılar geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

KARBEROL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması:

KARBEROL tedavisisırasında alkolkullanmamalısınız.

Greyfurt suyu içmeyinyadagreyfurtyemeyiniz,çünkübunlarKARBEROL’ünetkisiniartırabilir.

Portakalyadaelmasuyugibidiğer meyvesularının iseböyle bir etkisiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Hamileysenizyadahamilekalmayıplanlıyorsanızbunudoktorunuza söyleyiniz.

Hamileliksırasındaepilepsinöbetlerininkontroledilmesiönemlidir.Fakateğerhamilelik

sırasındaepilepsiilaçları(antiepileptik ilaç, sarailacı)kullanıyorsanız,bebeğiniziçinolasıbir

risksöz konusuolacaktır.Doktorunuz hamilelikdönemindeKARBEROLkullanmanın olası

risklerinisizinlepaylaşacaktır.

Doktorunuza danışmadan KARBEROLkullanmayıbırakmayınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Emziriyorsanızbunudoktorunuzabildiriniz. KARBEROL’dekietkinmaddeannesütünegeçer.

Doktorunuzsizin içinuygungörürse vebebeğinizyan etkileraçısındanyakındantakipedilirse

ilacıkullanırkenemzirmeyedevamedebilirsiniz.Fakatyanetkilergelişirse, örneğinbebeğiniz

dahauykulubir halegelirse,emzirmeyi bırakınızvedurumudoktorunuzabildiriniz.

Araç vemakine kullanımı

KARBEROL, özellikle tedaviyebaşlarkenyadadoz artırıldığında, kendiniziuykulu

hissetmenize, başdönmesine,bulanıkgörmenize,çiftgörme veyakaskoordinasyonsorunu

yaşamanızanedenolabilir.Bunedenle, araçyadamakinekullanırkenyadadikkat gerektiren

diğeraktivitelerigerçekleştirirkendikkatliolunuz.

KARBEROL’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler hakkında önemlibilgiler

KARBEROLbirşeker tipiolanlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu söylenmişsebutıbbi ürünüalmadanönce doktorunuzla

temasageçiniz.

Bu tıbbiürünhertablette1 mmol (23mg)’dendahaazsodyumihtivaeder; yani esasında

“sodyum içermez”.

Diğerilaçlar ile birlikte kullanımı

KARBEROL diğerbirçokilaç ile etkileşebilirbuyüzdenşuandayadayakın zamandaaldığınız

ilaçlarıdoktorunuza söylemeyiunutmayınız.

İlaç dozundadeğişiklikyapılmasıyadabazenilaçlardanbirinin kesilmesigerekebilir.

Eğeraşağıdakiilaçlarıalıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz:

-Hormonal kontraseptif(doğumkontrol yöntemleri),örn.haplar,flasterler,enjeksiyonlarveya

implantlar. Karberol,kontraseptiflerinvücudunuzdaetkigöstermeşeklinietkiler veani

kanamavelekelenme yaşayabilirsiniz. Ayrıcakontraseptifindahaazetkili olmasına neden

olabilir vegebelikriskiolabilir. Doktorunuzsizebukonuhakkındatavsiyede bulunabilir ve

başka kontraseptiflerkullanmayıdüşünmelisiniz.

-HormonReplesmanTedavisi (HRT).KARBEROL,HRT’nindahaazetkiliolmasınaneden

olabilir.

-Depresyonveanksiyete içinkullanılan herhangi bir ilaç.

-Kortikosteroidler(‘steroidler’). Bu ilaçlarıastım,enflamatuvarbağırsak hastalığı,kasve

eklemağrılarıgibiiltihaplıhastalıklar içinalıyor olabilirsiniz.

-Kanınızın pıhtılaşmasınıönleyenantikoagülanlar.

-Derienfeksiyonlarıvetüberkülozdahil enfeksiyonların tedavisindekullanılan antibiyotikler

-(örn.,siprofloksasillin).

-Mantarenfeksiyonların tedavisindekullanılan antifungal ilaçlar.

-Parasetamol,dekstropropoksifen, tramadol, metadonyadabuprenorfin içerenağrıkesiciler.

-Epilepsi tedavisindekullanılan diğer ilaçlar.

-Yüksektansiyonvekalpsorunlarıiçinkullanılan ilaçlar.

-Antihistaminler(samannezlesi, kaşıntıvb.gibialerjileriçinkullanılan ilaçlar).

-Diüretikler (idrarsöktürücüler).

-Simetidin veyaomeprazol(gastrikülsertedavisinde kullanılanilaçlar).

-İsotretinoin (aknetedavisinde kullanılanbirilaç).

-Metoklopramidveyaaprepitant(bulantıgidericiilaçlar).

-Asetazolamid(artmışgözbasıncının[glokom]tedavisindekullanılan bir ilaç).

-Danazolveyagestrinon(endometriozis tedavileri).

-Teofillin veyaaminofillin(astımtedavisindekullanılırlar).

-Siklosporin,takrolimusveya sirolimus (organnakilameliyatlarındansonrakullanılan

bağışıklık sistemi baskılayıcılar;fakat bazenartrit veya sedeftedavisindede kullanılırlar).

-Şizofreni tedavisindekullanılanilaçlar(örn.,paliperidon,aripiprazol).

-Kanser ilaçları(örn.,temsirolimus,siklofasfamid, lapatinib).

-Sıtma ilacımeflokuin.

-HIV tedavisinde kullanılanilaçlar.

-Levotiroksin(hipotiroidizmtedavisindekullanılır).

-Kas gevşeticiilaçlar.

-Tadalafil (iktidarsızlık tedavisindekullanılır).

-Albendazol(bağırsak parazitlerinintedavisinde kullanılır).

-Bupropion (sigarayıbırakmada kullanılır).

-Sarıkantaron [Hypericum]adlıbitkiselbirilaç.

-Vitamin Biçerenilaçlarveyatakviyeler(nikotinamid).

Eğer reçeteliyadareçetesiz herhangi birilacışu andakullanıyorsanız veyason zamanlarda

kullandınızsa lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlar hakkındabilgi veriniz.

3. KARBEROL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım vedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzun talimatlarına dikkatleuyunuz. Önerilendozu aşmayınız. Builacıdüzenliolarakve

kesinlikledoktorunuzunsöylediğişekildealmayadikkatediniz.

Bunuyapmanız,eniyisonuçlarıalmanızaveyanetkiriskiniazaltmanızayardımcıolacaktır.

ReçeteedilmemişfazladanKARBEROLdozlarıalmayınız, ilacıdahasık yadadoktorunuzun

söylediğindendahauzun birsürekullanmayınız.

KARBEROL’ü doktorunuzadanışmadananidenbırakmayınız.Doktorunuzbuilacıalmayıne

zaman venasıl bırakabileceğinizi sizesöyleyecektir.

Yetişkinlerde epilepsi tedavisine,tüm tabletşekilleriveoralsüspansiyonlar(şurup) ilegenellikle

günde biryadaikikere100mg’dan200mg’akadar dozlarda başlanmaktadır.Dozaj daha sonra,

2yada3dozabölünerekkademeliolarakgünde800ila1200mg’açıkarılır (bazıhastalarda

günde1600 mgyada2000mgbilegerekliolabilir).

Beyindençıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda,genelliklebiryüzyarısındaşiddetli

ağrılarla seyredenbirhastalıkolan“TrigeminalNevralji”nintedavisindeiçingünde200 ila400

mg’lık başlangıç dozuhiçağrıkalmayanakadaryavaşçayükseltilir (genellikle günde 3-4kere

200mg).Maksimumdozugünlük1200mg’dır. Yaşlıhastalariçin,dahadüşükbir başlangıç

dozu,yani gündeiki kere 100mgönerilmektedir.

Çökkünlükvetaşkınlıkdönemleri ileseyreden“İki uçluduygu durumbozuklukları” adıverilen

ruhsal hastalığın, taşkınlıkdönemlerinde(manikepizod) veidame tedavisinde,olağandozgünde

400ila 600mg’dır (dozajaralığı: gündeyaklaşık400ila 1600mgarası).

DoktorunuzsizetamolarakkaçdozKARBEROLalmanız gerektiğini söyleyecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

KARBEROLher zaman(belkiilk gün haricinde)günlük dozbölünerek, yanitıbbidurumunuza

bağlıolarakgünde2 ila4keredealınır.

Doktorunuzun reçete ettiği dozyukarıdalistelenendozdanfarklıolabilir.Budurumda

doktorunuzuntalimatlarınıtakipediniz.

KARBEROL’üyemekilebirlikte yadayemekten sonraalabilirsiniz.Tabletleribirbardaksuile

yutunuz. Gerekirsetabletler, çizgisindenkırılarak yarıyabölünebilir.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanım:

KARBEROL doktoruntalimatlarınauymak suretiyle çocuklardagüvenlekullanılabilir.

Çocuklardatedaviyegenelliklegünde 100 ila200mg’lık dozlarlabaşlanır (günlük10-20mg/kg

vücut ağırlığınadayalıolarak) vegünlük doz400 ila600mgarasındatutulur. Ergenlik

çağındakilergünde600 ila1000 mgarasındabirdozkullanabilir.

Yaşlılarda kullanım (65yaşveüzeri):

KARBEROL doktoruntalimatlarına uymaksuretiyleyaşlılardagüvenlekullanılabilir.

Özelkullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği olanhastalardadozayarlanmasıile ilgili bilgiyoktur.

Doktorunuzayrıbir tavsiyedebulunmadıkça butalimatlarıtakipediniz.

DoktorunuzKARBEROLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir. Tedaviyierken

kesmeyiniz, çünküKARBEROL tedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüyegitmesine

neden olabilir.

EğerKARBEROL’ünetkisininçok güçlüveyazayıf olduğunadairbir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla KARBEROLkullandıysanız

KARBEROL’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Solunumdagüçlük, hızlıve düzensizbir kalpatışı,bilinçkaybı, bayılma, başdönmesi,mide

bulantısıve/veyakusmaşikayetlerigelişirse,budozunçokyüksekolduğunugösterebilir.İlacı

almayıkesiniz vehemen doktorunuzadanışınız.

KARBEROL’ü almayıunutursanız

Birdozualmayıunutursanız enkısazamandabuatladığınız dozualınız.Fakat neredeysebir

sonraki dozun zamanıgelmişse,atladığınız dozualmayınız;normaldozçizelgenizegeri

dönmenizyeterliolacaktır.

Unutulan dozlarıdengelemek içinçiftdoz almayınız.

KARBEROLtedavisigörürkenbilinmesigerekendiğerşeyler:

Doktorunuzun düzenlimuayenelerledurumunuzungidişatınıkontroletmesiçokönemlidir.

Doktorunuz, özellikle deKARBEROL almaya başladığınızda periyodikolarakkantesti

isteyebilir.Butamamennormalbirdurumolup,endişelenmenizigerektirmez.

Dişyadaacildurumtedavisi dedahilolmaküzere,herhangibir tür cerrahi müdahaledenönce

yetkili doktora KARBEROLkullandığınızısöyleyiniz.

KARBEROL iletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

KARBEROLtedavisini durdurmakhastalığınızın dahakötüyegitmesinenedenolabilir.

Doktorunuztarafındanbelirtilmedikçe,tedaviyidurdurmayınız.

4. OlasıYan EtkilerNelerdir?

Tümilaçlar gibiKARBEROL’üniçeriğindebulunan maddelereduyarlıolankişilerde yanetkiler

olabilir. Olasıyan etkilerinbüyükçoğunluğuhafif veortaşiddette vegenellikle birkaç günlük

tedavisonrasıyokolur.

KARBEROL’ünkullanılmasısonucunda aşağıdabelirtilen yanetkiler ortayaçıkabilir.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çok yaygın :10hastanınenaz 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birindenaz,fakat1.000 hastanınbirindenfazla görülebilir.

Seyrek : 1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek : 10.000 hastanınbirindenazgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldekiveriler ile belirlenemeyecek kadaraz hastada görülebilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa,KARBEROL’ükullanmayıdurdurunve DERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakın hastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Deridoküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerdeveya ağızda kabarmaveateşin

eşlikettiği deri soyulmasıgibiciddiderireaksiyonları. Bu reaksiyonlarÇin veyaTayland

kökenlihastalardadahasık olabilir.

Ağız ülserleri veyaaçıklanamayanmorarma veyakanama

Boğazağrısıveyayüksekateş,yadaher ikisibirden

Derinizde veyagözakınızda sararma

Ayakbileklerinde, ayaklardaveya alt bacaklardaşişlik

Herhangibirsinirhastalığıveyazihinkarışıklığıbelirtisi

Eklemlerde vekaslarda ağrı, burun kemiği veyanaklarüzerindeuzananderi döküntüsü

veya solunum ile ilgili sorunlar (bunlar, lupuseritematozus olarakbilinen nadir bir

reaksiyonunişaretleriolabilir)

Ateş, deridöküntüsü,eklemağrısıvekanvekaraciğerfonksiyon testlerinde anormallikler

(bunlar, çokluorganduyarlılık bozukluğunun işaretleri olabilir)

Bronkospazm ilebirliktehırıltılısolunumveöksürük,solunumgüçlüğü, baygınlık hissi,

doküntü, kaşıntıveyayüzdeşişlik (bunlar,şiddetli biralerjik reaksiyonun belirtileri

olabilir)

Mideyakınındaki bölgedeağrı.

Bunlarınhepsi çok ciddiyan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahaleyeveyahastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Buçok ciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirini farkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokyaygın:

Enfeksiyonla savaşanhücrelerinsayısında azalma;enfeksiyonayakalanma riskini artırır

(Lökopeni)

Sersemlikhali veyorgunluk

Dengesizlik hissiveyahareketleri kontroletmedezorlanma

Bulantıveyakusma

Karaciğerenzimleri düzeylerindedeğişiklikler(genelliklebelirtisiz)

Şiddetli olabilecek derireaksiyonları

Yaygın:

Dahakolaymorarmavekanamaeğilimidahilkandeğişiklikleri

Sıvıtutulumu veşişlik

Kilo artışı

Zihin karışıklığına nedenolabilecek kandadüşüksodyumdüzeyi

Başağrısı

Çiftveyabulanık görme

Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan:

Titreme veya tikler gibi anormal istemsizhareketler

Anormal gözhareketleri

İshal

Kabızlık

Seyrek

Lenfbezleri hastalığı

Folikasiteksikliği

Döküntü,eklemağrısı, ateş,böbreklerdevediğerorganlarda sorunlar dahilyaygın alerjik

reaksiyon

Halüsinasyonlar

Depresyon

İştah kaybı

Huzursuzluk

Saldırganlık

Kolaysinirlenme

Zihin karışıklığı

Konuşmabozuklukları

Ellerde veayaklardauyuşuklukvekarıncalanma

Kas güçsüzlüğü

Yüksektansiyon(sersemlikhissine,yüz kızarıklığına, başağrsına,bitkinliğe vesinirliliğe

nedenolabilir.)

Düşüktansiyon (belirtileri: baygınlık hissi,başdönmesi,sersemlik hali, zihinkarışıklığı,

bulanık görme)

Nabızdadeğişiklikler

Mide ağrısı

Sarılık dahilkaraciğer sorunları

Lupus semptomları

Çokseyrek

Anemidahil kan bileşimindedeğişiklikler

Karın ağrısıvekas kramplarına nedenolan bir çeşitkalıtsal hastalık (Porfiri)

Beyin zarıiltihabı(menenjit)

Gerek erkeklerdegerekse kadınlarda olabilenmemeşişmesivesütakıntısı

Anormal tiroitfonksiyontestleri

Kemiklerde incelmeyada zayıflama (osteomalazi; bacakların uzun kemiklerindeyürürkenve

eğilirken ağrışeklindefarkedilebilir)

Kemiklerde artmışkırık riskine yol açanyumuşama (osteoporoz)

Kan yağdüzeylerindeartış

Tat almabozuklukları

Gözde kızarıklık ve iltihaplanma(konjonktivit)

Gözlerdebaşınç/ağrıhissi(glokom)

Göze perde inmesi(katarakt)

Duyma bozuklukları

Derin ven trombozu dahil kalpvedolaşımbozuklukları: (belirtileri hassasiyet,ağrı,şişlik,

sıcaklıkhissi,deride renkbozukluğu vebelirginyüzeyseldamarlarıiçerebilir.)

Akciğer veyasolunumsorunları

Steven-Johnson sendromudahilşiddetli derireaksiyonları(Bu reaksiyonlarÇinveyaTayland

kökenli hastalardadahasık olabilir.)

Ağızdaveyadildeağrı

Karaciğer yetmezliği

Derinin güneşışığınahassasiyetindeartış

Deri renginde değişiklikler

Akne

Aşırıterleme

Saç dökülmesi

Vücuttave yüzdetüylenme

Kas ağrısıveyaspazmı

Erkek üremeyeteneğindeazalma,cinselistekkaybıveyaiktidarsızlığıiçerebilecek cinsel

güçlükler

Böbrek yetmezliği

İdrardakan

İdraraçıkmaisteğindeartışveyaazalmayadaidraraçıkarken zorlanma

KARBEROLkullananhastalarda, osteopeniveosteoporoz(kemikincelmesi) vekırıklardahil

kemik bozukluklarıgözlenmiştir. Eğeruzunsüreliepilepsitedavisindeyseniz,osteoporoz

geçmişinizvarsa veyasteroidkullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

BunlarKARBEROL’üngenelliklehafifilaortadereceliyanetkileridir.Buetkilerinçoğugeçici

olup,genelliklezamaniçerisindeazalmaktadır.

Eğerbukullanmatalimatındabahsi geçmeyenherhangibir yanetkiile karşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

Kullanma Talimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryan etkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınız veyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yeralan“İlaçYanEtkiBildirimi” ikonunatıklayarakya da 0800314

0008numaralıyan etkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuz ilacıngüvenliği hakkında

dahafazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.KARBEROL’ün saklanması

KARBEROL’üçocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25oC’nin altındaki odasıcaklığında saklayınız venemdenkoruyunuz.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarakkullanınız.

Blisterinveambalajınüzerindebelirtilen sonkullanmatarihinden sonra KARBEROL’ü

kullanmayınız.Sonkullanma tarihininilkikirakamıayı,sondörtrakamıyılıgösterir.

Eğer ambalajın hasargördüğünü farkederseniz KARBEROL’ükullanmayınız.

RuhsatSahibi:

Biofarmaİlaç Sanayive TicaretA.Ş.

AkpınarMah. Osmangazi Cad.No: 156

34885Sancaktepe/İstanbul

Telefon:(0216)3981063(Pbx)

Faks: (0216) 39810 20

ÜretimYeri:

MünirŞahinİlaç Sanayive TicaretA.Ş.

Yunus Mah. SanayiCad.No:22

34873Kartal/İstanbul

Telefon:(0216) 3066260(Pbx)

Faks:(0216)3539426

Bu kullanmatalimatı../ ../….tarihindeonaylanmıştır.