KARBALEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbamazepin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699510030113
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

KARBALEXretard600mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:

Karbamazepin

Hertablet600mgkarbamazepiniçerir.

Yardımcımaddeler:

AmmoniaMetakrilatKopolimer(EudragitRS-PO),Metakrilikasit-EtilakrilatKopolimer

(1:1)dispersiyonu%30(EudragitL30D),Kolloidalsusuzsilika,Magnezyumstearat,Saf

talk,Sodyumnişastaglikolat(TipA),Mikrokristalinselüloz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. KARBALEXnedirveneiçinkullanılır?

2. KARBALEX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KARBALEXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KARBALEX’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. KARBALEXnedirveneiçinkullanılır?

Karbamazepin,çeşitlinöbettiplerindekasılmalarıönleyiciveruhsaldurumudüzenleyici

etkiyesahiptir.

KARBALEXaşağıdakihastalıklarıntedavisindekullanılır:

Psişikdeğişikliklerinönplandaolduğunöbetlerdahilçeşitliepilepsi(sara)türleri

Mani

Manik-depresifbozukluğunönlenmesi

Yüzbölgesindeanidengelişen,batıcınitelikteağrınöbetleri(trigeminalnevralji)

Diyabetebağlısinirhasarı

Alkoldenkesilmesendromu

Ş ekersizdiyabet

2. KARBALEX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KARBALEX’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerKarbamazepineveyailintilimaddelere(trisiklikantidepresanlar=depresyonakarşı

kullanılanilaçlarınbirtürü)veyayardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Eğermevcutkalpiletimbozukluklarınızvarsa,

Eğerağırkaraciğeryetmezliğiveyakemikiliğianormalliklerinizvarsakullanmayınız.

KARBALEXtabletler6yaşınaltındakiçocuklaraverilmemelidir.

KARBALEX’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğerkardiyovaskülerhastalık,karaciğerve/veyaböbrekişlevbozukluğu,karaciğerhasarı

veyagöziçitansiyonunuz(glokom)varsadoktorunuzubukonudabilgilendiriniz.

Doktorunuzilacıreçeteetmedenöncebunudikkatealacaktır.

Eğerbaşkahastalıklarınızveyaalerjinizvarsadoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Eğerhamilekalmayıplanlıyorsanız,hamileysenizveyabebeğiniziemziriyorsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Kanvekaraciğerişlevtestleridoktorunuzuntarifettiğişekildeyapılmalıdır.

Eğeryanetkioluşursa(özelliklederireaksiyonları,ateş,boğazağrısıveyaboğaz,ağızveya

diğeryerlerdederinyaralarveyasarılık)hemendoktorunuzadanışınız.

Hormonaldoğumkontrolilaçlarınınetkinliğikarbamazepinileazalabilir.Bunedenle

alternatifdoğumkontrolyöntemlerikullanılmalıdır.

Eğerbazınadirdurumlardakalpritmi(kalpaktivitesininazalması),kanoluşumu(solukluk,

yorgunluk,enfeksiyonlarakarşıdayanıksızlık,kanamasıklığındaartışşeklindegözlenir)

veyaböbrekişlevbozukluğuoluşursahemendoktorunuzadanışınız.

Ciddideriyanetkilerinadirenoluşabilir.

Karbamazepingibiepilepsitedavisindekullanılanilaçlarlatedaviolaninsanlarınküçükbir

kısmıkendilerinezararvermeyiveyaöldürmeyidüşünebilirler.Eğerherhangibiranbu

düşünceleresahipolursanızhemendoktorunuzabaşvurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KARBALEX’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Tedavisüresincealkolvegreyfurtsuyutüketimindenkaçınınız.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

KARBALEXgerekliolmadıkçagebelikdönemindekullanılmamalıdır,ancakKARBALEX

kullanıpkullanmayacağınızadoktorunuzkararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Karbamazepinannesütünegeçmektedir.Đlacımıyoksaemzirmeyimikeseceğinize

doktorunuzkararverecektir.

Araçvemakinekullanımı

Builacınkullanımıreaktivitevearaçkullanmakabiliyetinietkileyebilir.KARBALEX

reaktiviteyiazaltır.Dolayısıylaarabakullanırkenveyaherhangibirmakineninişletilmesinde

dikkatliolunmalıdır!

KARBALEX’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

KARBALEX’iniçeriğindebulunanmaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

KARBALEX,kanınpıhtılaşmasınıönleyen(antikoagülan)ilaçların,bazıantibiyotiklerin

(doksisilingibi),düzensizkalpatımındakullanılanbazıilaçların(kinidin)veağızdanalınan

hormonaldoğumkontrolilaçlarınınetkileriniazaltabilir.

Diğerbazıilaçlarveayrıcagreyfurtsuyu,karbamazepininkandakikonsantrasyonunu

artırabilirvebununsonucuolaraketkisinideğiştirebilir:

− Bazıantibiyotikler(örneğineritromisin,troleandomisin,izoniazid),kalpdamar

hastalıklarınakarşı(örneğinverapamil,diltiazem),ağrıyakarşı(dekstropropoxifen),

depresyonakarşı(viloksazin),mideasidinekarşı(simetidin)kullanılançeşitliilaçlarve

bazıepilepsiilaçları(fenitoin,pirimidon,valproikasit).

Psikiyatrikbozukluklarıntedavisindekullanılanbazıilaçlarla(lityum)birliktekullanımı

huzursuzlukvezihinkarışıklığınanedenolabilir.

Zihinselbozukluklarakarşıkullanılanbazıilaçlarla(MAOengelleyicileri)tedaviyi

sonlandırıpKARBALEXtedavisibaşlanırkenarayaenaz2haftasürekonmalıdır.

SantralsinirsistemibaskılanmasınıartırabileceğindenValeria,St.John’swort(Hypericum

perforatum),kavakavavegotukolagibibitkiselürünlerlebirliktekullanmaktankaçınınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. KARBALEXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

KARBALEX’iherzamandoktorunuzuntavsiyeettiğişekildealınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzveyaeczacınızlakontrolediniz.

KARBALEX600mgtabletindışındaKARBALEX300mgtabletdemevcuttur.

Tedavinindozuveuygulamasüresisizitedaviedendoktorunuzlakişiyeözgüolarak

ayarlanacaktır.

Nöbetbozuklukları:

Geneldetedavigünde2defa150mg’lıkbirdozlabaşlar.

Dahasonradoktorunuz,sizeuygundozeldeedilinceyekadarartıracaktır.Budeğergenellikle

ikibölünmüşdozdauygulanan800-1200mg’lıkgünlükdozdur.Bazıdurumlarda1600mg

hatta2000mg’açıkabilmektedir.

ManiveManik-depresif(bipolar)bozukluk:

Dozgenelliklegündeyaklaşık300-1500mg’dır,ikibölünmüşdozdaalınır.Genelliklegünlük

600mg(1retardtablet)uygulanır.

Yüzbölgesindeanidengelişen,batıcınitelikteağrınöbetleri(trigeminalnevralji):

Doz,geneldetedavibaşlangıcındagünde300mg’dır(yarımtablet).Dahasonradoktorunuz,

sizeuygundozeldeedilinceyekadarartıracaktır.Çoğunlukla,günlük600mg(1retardtablet)

dozuygundur.

Diyabetebağlısinirhasarı,şekersizdiyabet(santraldiabetesinsipidus):

Genelliklegündebirkez(1tablet)veyabölünmüşolarak2kez(sabahveakşamyarımtablet)

600mg’dır.

Alkoldenkesilmeninkısasüreli,anigelişenbelirtileri:

Genelliklegünde600mg’dır(1tablet).Ağırvakalarda,tedavininilkbirkaçgünüesnasında

günde1200mg(2retardtablet)uygulanabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Yemeklerlebirlikteveyayemeklerdensonrayeterlimiktardasıvıileyutulmalıdır.

Tabletleruzatılmışetkilerinikaybetmeksizinbölünebilirler.

Arzuedilirse,su,süt,çayveyaportakalsuyundaçözündürülebilir(fakatgreyfurtsuyuyla

kullanılmamalıdır!).Çözelti,hazırlandıktanhemensonraiçilmelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6-10yaşarasındakiçocuklarda:gündeikikez(sabahveakşam)150-300mgkullanılır.

KARBALEXtabletler6yaşınaltındakiçocuklaraverilmemelidir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaözelbirdozayarlamasıbulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerişlevinizdebirhasarvarsadoktorunuzubilgilendiriniz.

Ağırkaraciğeryetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Ağırböbrekyetmezliği:

Eğerbirböbrekişlevbozukluğunuzvarsa,doktorunuzsizedahadüşükbirdozverecektir.

EğerKARBALEX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKARBALEXkullandıysanız:

KARBALEX’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz .

Kısasüreligelişenaşırıdozbelirtileri:kusma,titreme,aşırıhuzursuzlukhali,kasılma,kan

basıncıdeğişikliği,yüzeyselsolunumveyabazensolunumdurması,bilinçbozukluğuveya

bilinçkaybınıiçerir.Aciltıbbimüdahalegereklidir.

KARBALEX’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Tedavinizinormalhaliylesürdürmeyedevamediniz.

KARBALEXiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

KARBALEXtedavisitıbbitavsiyeolmadanbaşlanmamalıveyabırakılmamalıdır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiKARBALEX’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokseyrekolaraklenfbezlerindeşişme,kanpıhtısıoluşumuvealerjikpnomöni(akciğer

iltihaplanması),

Seyrekolarakbeyinzarındailtihaplanma.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Böbrekfonksiyonbozukluğu(idrardakanveyaproteinatılımı),

Yüksekdozlardatitreme,

Kanbasıncındadeğişiklikler,

Kanoluşumubozuklukları(solukluk,yorgunluk,enfeksiyonlarakarşıdayanıksızlık,

kanamasıklığındaartış),

Çokseyrekolarakbaşağrısı,başdönmesi,uykuhali,koordinasyonbozuklukları,

dokunmahissindebozulma,bacaklardahissizlikvekonuşmabozuklukları,yaşlıhastalarda

zihinkarışıklığı,aşırıhuzursuzlukve-çoknadirolarak-görselsanrılarortayaçıkabilir.

Buyanetkilergenellikleherhangibirönlemalmadanveyadoktorunuzuntavsiyelerine

göregeçiciolarakdozazaltılmasıyla8-14güniçindekaybolur.

Seyrekolarakkalpritmibozuklukları(kalpaktivitesininazalması),

Akutintermittentporfiri(karaciğerdehasaryapabilecekbirmetabolikhastalık),

Koordinasyonbozukluğu,bulanıkgörme,konuşmabozukluğu,hissizlik,istemsiz

hareketler,kulakçınlaması,seseduyarlılık.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Seyrekolarakateş,

Çokseyrekolarakbitkinlik,gözdetik,görmebozuklukları,burunveyanaklarıetkileyecek

ekildecilttekızarıklık,

T3veT4değerlerinde(tiroidhormonları)azalma,Dvitaminiüretimininazalması,

Kandakikolesterolvetrigliseritdeğerlerindeyükselme,

Derihastalıkları(kızarma,kaşınmavealerjigibiaşırıduyarlılıkreaksiyonları)veseyrek

olarakciddiderireaksiyonları,

Saçdökülmesi,

Tedavibaşlangıcındaiştahsızlık,ağızveboğazkuruluğu,bulantı,kusma,karınağrısı,

ishalveyakabızlık.

Sıkidraraçıkma.

BunlarKARBALEX’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. KARBALEX’insaklanması

KARBALEX’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

Işıktankorumakiçinorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraKARBALEX’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

LibaLaboratuarlarıA.Ş.,OtağtepeCad.No:5Kavacık,34810Đstanbul

Üretici:

G.L.PharmaGmbH.Schlossplatz1,8502Lannach,Avusturya

Bukullanmatalimatı(--/--/----)tarihindeonaylanmıştır.