KARBALEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbamazepin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699510030106
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

KARBALEXretard300mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:

Karbamazepin

Hertablet300mgkarbamazepiniçerir.

Yardımcımaddeler:

AmmoniaMetakrilatKopolimer(EudragitRS-PO),Metakrilikasit-Etilakrilat

Kopolimer(1:1)dispersiyonu%30(EudragitL30D),Kolloidalsusuzsilika,

Magnezyumstearat,Saftalk,Sodyumnişastaglikolat(TipA),Mikrokristalinselüloz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. KARBALEXnedirveneiçinkullanılır?

2. KARBALEX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KARBALEXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KARBALEX’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. KARBALEXnedirveneiçinkullanılır?

Karbamazepin,çeşitlinöbettiplerindekasılmalarıönleyiciveruhsaldurumudüzenleyici

etkiyesahiptir.

KARBALEXaşağıdakihastalıklarıntedavisindekullanılır:

Psişikdeğişikliklerinönplandaolduğunöbetlerdahilçeşitliepilepsi(sara)türleri

Mani

Manik-depresifbozukluğunönlenmesi

Yüzbölgesindeanidengelişen,batıcınitelikteağrınöbetleri(trigeminalnevralji)

Diyabetebağlısinirhasarı

Alkoldenkesilmesendromu

Ş ekersizdiyabet

2. KARBALEX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KARBALEX’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerKarbamazepineveyailintilimaddelere(trisiklikantidepresanlar=depresyonakarşı

kullanılanilaçlarınbirtürü)veyayardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Eğermevcutkalpiletimbozukluklarınızvarsa,

Eğerağırkaraciğeryetmezliğiveyakemikiliğianormalliklerinizvarsakullanmayınız.

KARBALEXtabletler1yaşınaltındakiçocuklaraverilmemelidir.

KARBALEX’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğerkardiyovaskülerhastalık,karaciğerve/veyaböbrekişlevbozukluğu,karaciğerhasarı

veyagöziçitansiyonunuz(glokom)varsadoktorunuzubukonudabilgilendiriniz.

Doktorunuzilacıreçeteetmedenöncebunudikkatealacaktır.

Eğerbaşkahastalıklarınızveyaalerjinizvarsadoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Eğerhamilekalmayıplanlıyorsanız,hamileysenizveyabebeğiniziemziriyorsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Kanvekaraciğerişlevtestleridoktorunuzuntarifettiğişekildeyapılmalıdır.

Eğeryanetkioluşursa(özelliklederireaksiyonları,ateş,boğazağrısıveyaboğaz,ağız

veyadiğeryerlerdederinyaralarveyasarılık)hemendoktorunuzadanışınız.

Hormonaldoğumkontrolilaçlarınınetkinliğikarbamazepinileazalabilir.Bunedenle

alternatifdoğumkontrolyöntemlerikullanılmalıdır.

Eğerbazınadirdurumlardakalpritmi(kalpaktivitesininazalması),kanoluşumu

(solukluk,yorgunluk,enfeksiyonlarakarşıdayanıksızlık,kanamasıklığındaartışşeklinde

gözlenir)veyaböbrekişlevbozukluğuoluşursahemendoktorunuzadanışınız.

Ciddideriyanetkilerinadirenoluşabilir.

Karbamazepingibiepilepsitedavisindekullanılanilaçlarlatedaviolaninsanlarınküçükbir

kısmıkendilerinezararvermeyiveyaöldürmeyidüşünebilirler.Eğerherhangibiranbu

düşünceleresahipolursanızhemendoktorunuzabaşvurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KARBALEX’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Tedavisüresincealkolvegreyfurtsuyutüketimindenkaçınınız.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

KARBALEXgerekliolmadıkçagebelikdönemindekullanılmamalıdır,ancakKARBALEX

kullanıpkullanmayacağınızadoktorunuzkararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Karbamazepinannesütünegeçmektedir.Đlacımıyoksaemzirmeyimikeseceğinize

doktorunuzkararverecektir.

Araçvemakinekullanımı

Builacınkullanımıreaktivitevearaçkullanmakabiliyetinietkileyebilir.KARBALEX

reaktiviteyiazaltır.Dolayısıylaarabakullanırkenveyaherhangibirmakinenin

işletilmesindedikkatliolunmalıdır!

KARBALEX’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

KARBALEX’iniçeriğindebulunanmaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksabu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

KARBALEX,kanınpıhtılaşmasınıönleyen(antikoagülan)ilaçların,bazıantibiyotiklerin

(doksisilingibi),düzensizkalpatımındakullanılanbazıilaçların(kinidin)veağızdanalınan

hormonaldoğumkontrolilaçlarınınetkileriniazaltabilir.

Diğerbazıilaçlarveayrıcagreyfurtsuyu,karbamazepininkandakikonsantrasyonunu

artırabilirvebununsonucuolaraketkisinideğiştirebilir:

− Bazıantibiyotikler(örneğineritromisin,troleandomisin,izoniazid),kalpdamar

hastalıklarınakarşı(örneğinverapamil,diltiazem),ağrıyakarşı(dekstropropoxifen),

depresyonakarşı(viloksazin),mideasidinekarşı(simetidin)kullanılançeşitliilaçlarve

bazıepilepsiilaçları(fenitoin,pirimidon,valproikasit).

Psikiyatrikbozukluklarıntedavisindekullanılanbazıilaçlarla(lityum)birliktekullanımı

huzursuzlukvezihinkarışıklığınanedenolabilir.

Zihinselbozukluklarakarşıkullanılanbazıilaçlarla(MAOengelleyicileri)tedaviyi

sonlandırıpKARBALEXtedavisibaşlanırkenarayaenaz2haftasürekonmalıdır.

SantralsinirsistemibaskılanmasınıartırabileceğindenValeria,St.John’swort(Hypericum

perforatum),kavakavavegotukolagibibitkiselürünlerlebirliktekullanmaktankaçınınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. KARBALEXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

KARBALEX’iherzamandoktorunuzuntavsiyeettiğişekildealınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzveyaeczacınızlakontrolediniz.

KARBALEX300mgtabletindışındaKARBALEX600mgtabletdemevcuttur.

Tedavinindozuveuygulamasüresisizitedaviedendoktorunuzlakişiyeözgüolarak

ayarlanacaktır.

Nöbetbozuklukları:

Geneldetedavigünde2defa150mg’lıkbirdozla(yarımretardtablet)başlar.

Dahasonradoktorunuz,sizeuygundozeldeedilinceyekadarartıracaktır.Budeğer

genellikleikibölünmüşdozdauygulanan800-1200mg’lıkgünlükdozdur.Bazıdurumlarda

1600mghatta2000mg’açıkabilmektedir.

ManiveManik-depresif(bipolar)bozukluk:

Dozgenelliklegündeyaklaşık300-1500mg’dır,ikibölünmüşdozdaalınır.Genellikle

günlük600mg(2retardtablet)ikiyebölünerekverilir.

Yüzbölgesindeanidengelişen,batıcınitelikteağrınöbetleri(trigeminalnevralji):

Doz,geneldetedavibaşlangıcındagünde300mg’dır(1tablet).Dahasonradoktorunuz,size

uygundozeldeedilinceyekadarartıracaktır.Çoğunlukla,günlük600mg(2retardtablet)

dozuygundur.

Diyabetebağlısinirhasarı,şekersizdiyabet(santraldiabetesinsipidus):

Genelliklegündebirkez(2tablet)veyabölünmüşolarak2kez(sabahveakşam300mg)

600mg’dır.

Alkoldenkesilmeninkısasüreli,anigelişenbelirtileri:

Genelliklegünde600mg’dır(2tablet).Ağırvakalarda,tedavininilkbirkaçgünüesnasında

günde1200mg(4retardtablet)uygulanabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Yemeklerlebirlikteveyayemeklerdensonrayeterlimiktardasıvıileyutulmalıdır.

Tabletleruzatılmışetkilerinikaybetmeksizinbölünebilirler.

Arzuedilirse,su,süt,çayveyaportakalsuyundaçözündürülebilir(fakatgreyfurtsuyuyla

kullanılmamalıdır!).Çözelti,hazırlandıktanhemensonraiçilmelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

1-5yaşarasındakiçocuklardagündeikikez(sabahveakşam)150mg(yarımtablet).

6-10yaşarasındakiçocuklarda:gündeikikez(sabahveakşam)150-300mg(yarım-bir

tablet)kullanılır.

KARBALEXtabletler1yaşınaltındakiçocuklaraverilmemelidir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaözelbirdozayarlamasıbulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerişlevinizdebirhasarvarsadoktorunuzubilgilendiriniz.

Ağırkaraciğeryetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Ağırböbrekyetmezliği:

Eğerbirböbrekişlevbozukluğunuzvarsa,doktorunuzsizedahadüşükbirdozverecektir.

EğerKARBALEX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKARBALEXkullandıysanız:

KARBALEX’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz .

Kısasüreligelişenaşırıdozbelirtileri:kusma,titreme,aşırıhuzursuzlukhali,kasılma,kan

basıncıdeğişikliği,yüzeyselsolunumveyabazensolunumdurması,bilinçbozukluğuveya

bilinçkaybınıiçerir.Aciltıbbimüdahalegereklidir.

KARBALEX’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Tedavinizinormalhaliylesürdürmeyedevamediniz.

KARBALEXiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

KARBALEXtedavisitıbbitavsiyeolmadanbaşlanmamalıveyabırakılmamalıdır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiKARBALEX’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokseyrekolaraklenfbezlerindeşişme,kanpıhtısıoluşumuvealerjikpnomöni(akciğer

iltihaplanması),

Seyrekolarakbeyinzarındailtihaplanma.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Böbrekfonksiyonbozukluğu(idrardakanveyaproteinatılımı),

Yüksekdozlardatitreme,

Kanbasıncındadeğişiklikler,

Kanoluşumubozuklukları(solukluk,yorgunluk,enfeksiyonlarakarşıdayanıksızlık,

kanamasıklığındaartış),

Çokseyrekolarakbaşağrısı,başdönmesi,uykuhali,koordinasyonbozuklukları,

dokunmahissindebozulma,bacaklardahissizlikvekonuşmabozuklukları,yaşlı

hastalardazihinkarışıklığı,aşırıhuzursuzlukve-çoknadirolarak-görselsanrılarortaya

çıkabilir.Buyanetkilergenellikleherhangibirönlemalmadanveyadoktorunuzun

tavsiyelerinegöregeçiciolarakdozazaltılmasıyla8-14güniçindekaybolur.

Seyrekolarakkalpritmibozuklukları(kalpaktivitesininazalması),

Akutintermittentporfiri(karaciğerdehasaryapabilecekbirmetabolikhastalık),

Koordinasyonbozukluğu,bulanıkgörme,konuşmabozukluğu,hissizlik,istemsiz

hareketler,kulakçınlaması,seseduyarlılık.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Seyrekolarakateş,

Çokseyrekolarakbitkinlik,gözdetik,görmebozuklukları,burunveyanakları

etkileyecekşekildecilttekızarıklık,

T3veT4değerlerinde(tiroidhormonları)azalma,Dvitaminiüretimininazalması,

Kandakikolesterolvetrigliseritdeğerlerindeyükselme,

Derihastalıkları(kızarma,kaşınmavealerjigibiaşırıduyarlılıkreaksiyonları)veseyrek

olarakciddiderireaksiyonları,

Saçdökülmesi,

Tedavibaşlangıcındaiştahsızlık,ağızveboğazkuruluğu,bulantı,kusma,karınağrısı,

ishalveyakabızlık.

Sıkidraraçıkma.

BunlarKARBALEX’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. KARBALEX’insaklanması

KARBALEX’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

Işıktankorumakiçinorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraKARBALEX’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

LibaLaboratuarlarıA.Ş.,OtağtepeCad.No:5Kavacık,34810Đstanbul

Üretici:

G.L.PharmaGmbH.Schlossplatz1,8502Lannach,Avusturya

Bukullanmatalimatı(--/--/----)tarihindeonaylanmıştır.