KAPTORIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KAPTORIL 50 MG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KAPTORIL 50 MG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kaptopril

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525010803
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

KAPTORİL ®

50mgtablet

Ağızyoluileuygulamaiçindir.

Etkinmadde:Herbirtablet50mgkaptopriliçermektedir.

Yardımcımadde(ler):Laktozmonohidrat,koloidalsilikondioksit,mikrokristalinselüloz,

nişastavestearikasit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.KAPTORİLnedirveneiçinkullanılır?

2.KAPTORİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.KAPTORİLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.KAPTORİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.KAPTORİLnedirveneiçinkullanılır?

KAPTORİL,10tabletiçerenblisterambalajlardabulunur.Herbirkartonkutu50tablet

içermektedir.

KAPTORİL,kaptopriletkinmaddesiniiçermektedir.

KAPTORİL,“ADEinhibitörleri”adıverilen(AnjiyotensinDönüştürücüEnzimİnhibitörleri)

birilaçgrubunadahildir.

KAPTORİLkandamarlarınıgenişletereketkigösterir.

2

Buetkikanbasıncınızıdüşürmeyeyardımcıolur.Ayrıcakalbinvücudunuzakan

pompalamasınıkolaylaştırır.

KAPTORİL;

Yüksekkanbasıncı(hipertansiyon)

Kalpyetmezliği-kalbinvücudakanpompalamadagüçlükçektiğidurum

Kalpkrizi(miyokardenfarktüsü)-kalbinvücudakanpompalamadagüçlükçektiği

durumlardakullanılır.

2.KAPTORİL'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KAPTORİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Hamileyseniz,hamilekalmayıplanlıyorsanızveyaemziriyorsanız,

KAPTORİL,diğerADEinhibitörüilaçlarveyabutabletleriniçeriğindebulunan

yardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa,

El,dudaklar,yüzvedildeşişmeilegörülenvenedenibilinmeyenbirrahatsızlığınız

olduysa,

Herhangibiroto-immünhastalığınızvarsa(örn.eklemlerdeağrıveşekilbozukluğuna

nedenolandevamlıbirhastalıkolanromatoidartrit,cilttepullanmaylakendini

gösterenbirhastalıkolansistemiklupuseritematözveyaskleroderma).

KAPTORİL'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Doktorunuzsiziizlemekveilacınızındozunuazaltmakisteyeceğindenböbrek

sorunlarınızvarsa.

Böbrekrahatsızlığınızvarsa,

Karaciğerhastalığınızvarsa,

Diyalizegiriyorsanız,

Kalpkapakçıklarıileilgilibirhastalığınızvarsa,

Doktorunuzdüzenliaralıklarlakansayımıyapmakisteyeceğindenkolajenvasküler

hastalığınızvarsa(örn.eklemlerdeağrıveşekilbozukluğunanedenolandevamlıbir

hastalıkolanromatoidartritveyacilttepullanmaylakendinigösterenbirhastalıkolan

sistemiklupuseritematöz),

Yakıngeçmişteçokfazlakusmaveyaşiddetliishalgeçirdiyseniz,

3

Diyabetinizvarsa,

Bağışıklığınızıbaskılayanbirtedavialdıysanız,

Ateşveyaboğazağrısıgibibirenfeksiyonunuzvarsa.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KAPTORİL'inyiyecekveiçecekilekullanılması

KAPTORİL’iaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

KAPTORİLilebirliktealkolalırsanızsersemlikhissi,başdönmesiveyabaygınlıkhissi

yaşayabilirsiniz.Aldığınızalkolmiktarınadikkatediniz.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileyseniz(veyahamileolabileceğinidüşünüyorsanız)doktorunuzabudurumubildiriniz.

Doktorunuznormaldehamilekalmadanönceveyahamileolduğunuzuanlaranlamaz

KAPTORİLalmayıkesmeniziveKAPTORİLyerinebaşkabirilaçkullanmanızıönerecektir.

KAPTORİLbebeğinizeciddizararverebileceğindenbuilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanızveyaemzirmeyebaşlayacaksanızdoktorunuzabunubildiriniz.

EmziriyorsanızKAPTORİLkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

KAPTORİLyorgunlukveyasersemlikhissinenedenolabilir.Böylebiretkiyaşarsanızaraç

vemakinekullanmaktankaçınınız.

KAPTORİL'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

HerbirKAPTORİL50mgtablet,102,50laktozmonohidratiçermektedir.Eğerdahaönce

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

4

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdakilerdenherhangibirinikullanıyorsanız,KAPTORİL’ikullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

Spironolakton,triamterenveyaamiloridgibiidrarsöktürücütabletler(diüretikler)

KAPTORİLkanınızdakipotasyummiktarınıartırabilir.

Tiyazidler,furosemidgibiidrarsöktürücüler(diüretikler)veyakanbasıncınıdüşürendiğer

ilaçlar,göğüsağrısınayönelikilaçlar(angina).BuilaçlarlaKAPTORİL’inaynıanda

alınmasıkanbasıncındadüşüşenedenolabilir.

Lityum(bazıruhsalhastalıklarıntedavisindekullanılır)

Vazodilatatörler(kandamarlarınıgevşetenilaçlar),örn.minoksidil

Ağrıveyailtihaplanmaiçinnon-steroidalanti-enflamatuvarilaçlar(NSAİİ’ler);örneğin

indometasinveyadiklofenak.BuilaçlarKAPTORİL’inetkisinizayıflatabilir.

Potasyumkatkılarıveyapotasyumiçerentuzyerinegeçenmaddeler.

Allopurinol(gutveböbrektaşlarınıntedavisindekullanılır),prokainamid(kalpritmi

sorunlarınıntedavisindekullanılır),bağışıklıksistemininbaskılanmasındakullanılanilaçlar

(nakilcerrahisindensonraveeklemlerdeağrıveşekilbozukluğunanedenolandevamlıbir

hastalıkolanromatoidartrittedavisindekullanılanSiklosporin).

Diyabettedavisindekullanılanilaçlar.

Kalpkrizisırasındavesonrasındakullanılanilaçlar.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.KAPTORİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzuntavsiyesinegöretayinedilir.

Tabletihergünaynısaattealınız.BlisterambalajdadoğrugüniçinbelirtilmişKAPTORİL’i

alınız.Busizeilacıkullanıpkullanmadığınızıhatırlamanızdayardımcıolacaktır.

AldığınızilkKAPTORİLtabletsersemlikhissiveyabaşdönmesineyolaçabilir.Bunun

nedeniilkdozun,sonrakidozlarakıyaslakanbasıncındadahafazladüşüşenedenolmasıdır.

Böylebirdurumundakendiniziiyihissedenekadaryatarakistirahatediniz.Herhangibir

5

konudaendişeduyarsanız,doktorunuzveyaeczacınızadanışınız.Doktorunuztedavinin

başlangıcındaveyailaçdozudeğiştirildiğinde,KAPTORİLtedavisineverdiğinizyanıtı

izlemekiçinsizidahasıkgörmekisteyebilir.Kendiniziiyihissetsenizdahidoktorunuzu

ziyaretediniz.

Yüksekkanbasıncıolan(hipertansiyonlu)erişkinlerintedavisinde:

Normalbaşlangıçdozugündeikiyadaüçkezalınan25mgtablettir.

kihaftaiçindeyeterlicevapalınamazsabudozgünde2-3defa50mg’a

çıkartılmalıdır.

DoktorunuzKAPTORİLilebirliktebiridrarsöktürücü(diüretik)kulllanmanızı

isteyebilir.

Kalpyetmezliğiolanerişkinler

Başlangıçdozugenelliklegündeikiveyaüçseferdeuygulanan6,25-12.5mg

tablettir.

Budozgündeüçkezuygulanan50mgtableteyükseltilebilir.

DoktorunuzKAPTORİLilebirliktebiridrarsöktürücü(diüretik)kulllanmanızı

isteyebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

KAPTORİLoralyollauygulamaiçindir.

KAPTORİL’isuylabirlikteyutunuz.İlacınızıaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

KAPTORİLyüksekkanbasıncıtedavisindeçocuklardaönerilmez.Bununlabirlikte

doktorunuzçocuğunuzunkilosunagöredahadüşükbirdozreçeteedebilir.

Çocuklardabaşlangıçdozukgvücutağırlığıbaşına0,3mgoluptedaviyeverdiğinizyanıta

bağlıolarakdoktorunuzdozudeğiştirebilir.

Yaşlılardakullanımı:

Alacağınızdozdoktorunuztarafındanbelirlenecektir.Ayrıcaalacağınızdoz,böbrek

fonksiyonunuzundurumunabağlıolacaktır.

6

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekhastalığınızvarsa,doktorunuzböbrekfonksiyonunuzundurumunagörealdığınız

KAPTORİLmiktarındadeğişiklikyapabilir.

Böbrekdiyalizinegiriyorsanızalacağınızdozgünlükolarakdeğişecektir.Doktorunuzalmanız

gerekendozusöyleyecektir.

EğerKAPTORİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKAPTORİLkullandıysanız:

Birdoktoradanışınızveyaderhalenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz.Tabletlerinizi

deyanınızdagötürünüz.

KAPTORİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

KAPTORİL'ikullanmayıunutursanız

Birdozualmayıunutursanızendişeetmeyiniz.Birsonrakidozuzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

KAPTORİLiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzilacıalmayıdurdurmanızıisteyenekadartedaviyedevamediniz.Kendiniziiyi

hissetsenizbileilacıalmayıkesmeyiniz.Tedaviyikestiğinizzamandurumunuzkötüleşebilir.

Öncedoktorunuzadanışmadandozudeğiştirmeyinizveyatabletlerialmayıbırakmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiKAPTORİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaKAPTORİL’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

lacınuygulandığıbölgedekızarıklık,kaşıntı,yanmahissi,

Nefesdarlığı,

Solunumsıkıntısı,

Boğaz/gırtlakbölgesindeşişkinlikhissiveduyukaybı,

7

Göğüstesıkışmahissi,

Vücuttaaşırısıcaklık/soğuklukhissi,

Boğulmahissi,

Başdönmesi,

Bayılmahissi,

Kalpteçarpıntı,hızlıvedüzensizkalpatışı

Ciddimideağrısı

Cildinve/veyagözlerinsararması

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

KAPTORİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Kaptoprilkullanımınabağlıgözlenendiğeryanetkiler;

Yaygın(10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir)

Başdönmesi,

Kaşıntı,

Döküntü,

Saçdökülmesi

Tatalmaduyusundadeğişiklik,

Ağızdakuruluk

Uykusorunları

shalveyakabızlık

Kuru,tahrişediciöksürük

Mideağrısı.

Nefesdarlığıvekarınağrısı

Yaygınolmayan(100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir)

Hızlıvedüzensizkalpatışı

Göğüsağrısı

Düşükkanbasıncı

Ellereveayaklarakanakışınınyavaşlaması(Raynaudsendromu)

8

Yorgunluk,

Genelolarakkötühissetme

Solukbakma

Gözvedudaklardaşişkinlik(anjiyoödem)

Sıcakbasması

Seyrek(1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir)

İş tahsızlık

Uyuşukluk

Başağrısı

İğ nelenme,uyuşmaveyakarıncalanma

Ağızülserleri

Böbrekbozukluğuveyayetersizliği

drarsıklığındadeğişiklikler

Çokseyrek(10.000hastanınbirindenazgörülebilir)

Bozulmuşkaraciğerfonksiyonuveartmışkaraciğerenzimleri

Kafakarışıklığı,depresyon,bayılma

Hafifşiddetteinme

Bulanıkgörme

Kalpkrizigibikalpsorunları

Pankreasiltihabı

Burunakıntısı,

ktidarsızlık

Stevens-Johnsonsendromu(deride,ağızdavegözdeşişlikşeklindegörülenciddibir

hastalık)

Karaciğerhasarı,karaciğeriltihabıveyasarılık

Mideülseri,

Kasağrısı

Eklemağrısı

Hırıltıveyanefesalmadazorlukvegöğüsenfeksiyonları,

Döküntüveyaderireaksiyonları

9

Erkeklerdememedokusununşişmesi

Ateş

Derininışığahassasiyeti

Kanveyalenfatiksistemdebulunankimyasal(potasyum,şekergibi)düzeylerinde

değişiklikler

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.KAPTORİL'insaklanması

KAPTORİL'içocuklarıngöremeyeceği,erişmeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındanemdenkoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraKAPTORİL'ikullanmayınız.

EğerambalajdaherhangibirhasarfarkedersenizKAPTORİL'ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1

34303Küçükçekmece-İSTANBUL

İ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı……………..tarihindeonaylanmıştır