KAPRIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KAPRIL 25 MG 48 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KAPRIL 25 MG 48 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kaptopril

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541010207
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TAL İMATI

KAPRİL25mg tablet

A ğızyoluileuygulama içindir.

Etkinmadde:Her birtablet25mgkaptopril içermektedir.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,nişasta,laktozmonohidrat,stearikasit.

Builacıkullanmayabaşlamadan öncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

E ğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaç ki şisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadü şükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. KAPRİLnedirveneiçinkullanılır?

2. KAPRİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. KAPRİLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. KAPRİL’insaklanması

Ba şlıklarıyeralmaktadır.

1. KAPRİLnedirveneiçinkullanılır?

KAPRİL,biryüzüçentikli,diğeryüzübaskılıbeyazrenklitabletlerolup,48tabletlikblister

ambalajlardavekutuiçerisindetakdim edilmektedir.

KAPRİL, kaptopriletkin maddesiniiçermektedir.

KAPRİL,“ADEinhibitörleri”adıverilen(AnjiyotensinDönüştürücüEnzimİnhibitörleri)bir

ilaçgrubunadahildir.

KAPRİLkan damarlarınıgenişletereketkigösterir.

Bu etkikan basıncınızıdüşürmeyeyardımcıolur. Ayrıcakalbin vücudunuzakan pompalamasını

kola ylaştırır.

2/8

KAPRİL;

Yüksek kan basıncı(hipertansiyon),

Kalpyetmezliği-kalbinvücudakan pompalamadagüçlük çektiğidurum,

Kalp krizi(miyokardenfarktüsü)- kalbin vücudakan pompalamadagüçlük çektiği

durumlardakullanılır.

2. KAPRİL’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

KAPRİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğer:

Hamileyseniz,hamilekalmayıplanlıyorsanızveyaemziriyorsanız,

KAP RİL,diğerADEinhibitörüilaçlarveyabutabletleriniçeriğindebulunanyardımcı

maddelerdenherhangibirine karşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa,

El,dudaklar,yüzvedildeşişmeilegörülenvenedenibilinmeyenbirrahatsızlığınız

olduysa,

Herhangibiroto- immünhastalığınızvarsa(örn.eklemlerdeağrıveşekilbozukluğuna

nedenolandevamlıbirhastalıkolanromatoidartrit,cilttepullanmaylakendinigösteren

birhastalık olan sistemik lupuseritematözveyaskleroderma).

KAPRİL’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

ğer:

Doktorunuzsiziizlemekveilacınızındozunuazaltmakisteyeceğindenböbrek

sorunlarınızvarsa,

Böbrekrahatsızlığınızvarsa,

Karaciğerhastalığınızvarsa,

Diyalizegiriyorsanız,

Kalpkapakçıklarıileilgilibirhastalığınızvarsa,

Doktorunuzdüzenliaralıklarlakansayımıyapmakisteyeceğindenkolajenvasküler

hastalığınızvarsa(örn.eklemlerdeağrıveşekilbozukluğunanedenolandevamlıbir

hastalıkolanromatoidartritveyacilttepullanmaylakendinigösterenbirhastalıkolan

sistemiklupuseritematöz),

Yakın geçmişteçokfazlakusmaveyaşiddetliishalgeçirdiyseniz,

Diyabetinizvarsa,

Bağışıklığınızıbaskılayan birtedavialdıysanız,

Ateşveyaboğazağrısıgibibirenfeksiyonunuzvarsa.

Buuyarılargeçmişteki herhangi birdönemdedahi olsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

KAPRİL’inyiyecekve içecekilekullanılması

KAPRİL’iaçveyatok karnınaalabilirsiniz.

3/8

RİLilebirliktealkolalırsanızsersemlikhissi,başdönmesiveyabaygınlıkhissi

yaşayabilirsiniz. Aldığınızalkolmiktarınadikkatediniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz(veyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanız)doktorunuzabudurumubildiriniz.

Doktorunuznormaldehamilekalmadanönceveyahamileolduğunuzu anlaranlamazKAPRİL

almayıkesmeniziveKAPRİLyerinebaşkabirilaçkullanmanızıönerecektir.

RİLbebeğinizeciddizararverebileceğindenbu ilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanızveyaemzirmeyebaşlayacaksanızdoktorunuzabunubildiriniz.

EmziriyorsanızKAPRİLkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

KAPRİLyorgunlukveyasersemlikhissinenedenolabilir.Böylebiretkiyaşarsanızaraçve

makine kullanmaktan kaçınınız.

KAPRİL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

HerbirKAPRİL25mgtablet,31.66mglaktozmonohidratiçermektedir.Eğerdahaönce

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdakilerdenherhangibirinikullanıyorsanız,KAPRİL’ikullanmadan öncedoktorunuza

danışınız.

Spironolakton, triamteren veyaamilorid gibiidrarsöktürücü tabletler(diüretikler).

RİLkanınızdakipotasyummiktarınıartırabilir.

Tiyazidler,furosemidgibiidrarsöktürücüler(diüretikler)veyakanbasıncınıdüşüren

diğerilaçlar,göğüsağrısınayönelikilaçlar(angina).BuilaçlarlaKAPRİL’inaynıanda

alınmasıkan basıncındadüşüşeneden olabilir.

Lityum(bazıruhsalhastalıkların tedavisindekullanılır)

Vazodilatatörler(kan damarlarınıgevşeten ilaçlar), örn. Minoksidil

Ağrıveyailtihaplanmaiçin non-steroidal anti-enflamatuvarilaçlar(NSAİİ’ler);örneğin

indometasin veyadiklofenak. Bu ilaçlarKAP RİL’inetkisinizayıflatabilir.

Potasyumkatkılarıveyapotasyumiçeren tuzyerinegeçen maddeler.

Allopurinol(gutveböbrektaşlarınıntedavisindekullanılır),prokainamid(kalpritmi

sorunlarınıntedavisindekullanılır),bağışıklıksistemininbaskılanmasındakullanılan

4/8

ilaçlar (nakilcerrahisindensonraveeklemlerdeağrıveşekilbozukluğunanedenolan

devamlıbirhastalık olan romatoid artrittedavisindekullanılan Siklosporin).

Diyabettedavi sindekullanılan ilaçlar.

Kalp krizisırasındavesonrasındakullanılan ilaçlar.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. KAPRİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzun tavsiyesinegöretayin edilir.

Tabletihergün aynısaattealınız.

AldığınızilkKAPRİLtabletsersemlikhissiveyabaşdönmesineyolaçabilir. Bununnedeniilk

dozun,sonrakidozlarakıyaslakanbasıncındadahafazladüşüşenedenolmasıdır.Böylebir

durumundakendiniziiyihissedenekadaryatarakistirahatediniz.Herhangibirkonudaendişe

duyarsanız,doktorunuzveyaeczacınızadanışınız.Doktorunuztedavininbaşlangıcındaveyailaç

dozudeğiştirildiğinde, KAPRİLtedavisineverdiğinizyanıtıizlemekiçinsizidahasıkgörmek

isteyebilir.Kendiniziiyihissetsenizdahidoktorunuzuziyaretediniz.

Yüksek kan basıncıolan(hipertansiyonlu)erişkinlerin tedavisinde:

Normalbaşlangıçdozugündeikiyadaüçkezalınan 25 mgtablettir.

İkihaftaiçindeyeterlicevap alınamazsabu dozgünde2-3 defa50 mg’açıkartılmalıdır.

DoktorunuzKAP RİLilebirliktebiridrarsöktürücü (diüretik)kulllanmanızıisteyebilir.

Kalpyetmezliğiolanerişkinler

Başlangıçdozugenelliklegündeikiveyaüçseferdeuygulanan 6.25–12.5mgtablettir.

Bu dozgündeüçkezuygulanan 50 mgtableteyükseltilebilir.

DoktorunuzKAPRİLilebirliktebiridrarsöktürücü (diuretik)kullanmanızıisteyebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

KAPRİLoralyollauygulamaiçindir.

KAPRİL’isuylabirlikteyutunuz.İlacınızıaçveyatok karnınaalabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

KAPRİLyüksekkanbasıncıtedavisindeçocuklardaönerilmez. Bununlabirliktedoktorunuz

çocuğunuzun kilosunagöredahadüşük birdozreçeteedebilir.

Çocuklardabaşlangıçdozukgvücutağırlığıbaşına0.3mgoluptedaviyeverdiğinizyanıtabağlı

olarak doktorunuzdozu değiştirebilir.

5/8

Yaşlılardakullanımı:

Alacağınızdozdoktorunuztarafındanbelirlenecektir.Ayrıcaalacağınızdoz,böbrek

fonksiyonunuzun durumunabağlıolacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekhastalığınızvarsa,doktorunuzböbrekfonksiyonunuzundurumunagörealdığınız

RİLmiktarındadeğişiklikyapabilir.

Böbrekdiyalizinegiriyorsanızalacağınızdozgünlükolarakdeğişecektir.Doktorunuzalmanız

gereken dozu söyleyecektir.

E ğerKAPRİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna dairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKAPRİLkullandıysanız:

Birdoktoradanışınızveyaderhalenyakın hastanenin acilservisinebaşvurunuz. Tabletlerinizide

yanınızdagötürünüz.

KAPRİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konu şunuz.

KAPRİL’ikullanmayıunutursanız:

Birdozu almayıunutursanızendişeetmeyiniz. Birsonrakidozu zamanındaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

KAPRİLiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Doktorunuzilacıalmayıdurdurmanızıisteyenekadartedaviyedevamediniz.Kendiniziiyi

hissetsenizbileilacıalmayıkesmeyiniz.Tedaviyikestiğinizzamandurumunuzkötüleşebilir.

Öncedoktorunuzadanışmadan dozu değiştirmeyinizveyatabletlerialmayıbırakmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, KAPRİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde yanetkiler

olabilir.

A şağıdakilerdenbiriolursa,KAPRİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

İlacın uygulandığıbölgedekızarıklık, kaşıntı,yanmahissi,

Nefesdarlığı,

Solunumsıkıntısı,

Boğaz/gırtlak bölgesindeşişkinlik hissiveduyu kaybı,

Göğüstesıkışmahissi,

Vücuttaaşırısıcaklık/soğukluk hissi,

6/8

Boğulmahissi,

Başdönmesi,

Bayılmahissi,

Kalpteçarpıntı, hızlıvedüzensizkalp atışı,

Ciddimideağrısı,

Cildin ve/veyagözlerinsararması

Bunlarınhepsiçok ciddiyan etkilerdir.Eğerbunlardan birisizdemevcutise, sizinKAPRİL’e

şıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Kaptoprilkullanımınabağlıgözlenendiğer yanetkiler;

Yaygın(10 hastanınbirindenaz, fakat100 hastanınbirindenfazlagörülebilir)

Başdönmesi,

Kaşıntı,

Döküntü,

Saçdökülmesi,

Tatalmaduyusundadeğişiklik,

Ağızdakuruluk,

Uyku sorunları,

İshalveyakabızlık,

Kuru, tahrişediciöksürük,

Mideağrısı,

Nefesdarlığıvekarınağrısı.

Yaygınolmayan(100 hastanınbirindenaz, fakat1.000 hastanınbirindenfazla görülebilir)

Hızlıvedüzensizkalp atışı,

Göğüsağrısı,

Düşük kan basıncı,

Ellereveayaklarakanakışınınyavaşlaması(Raynaud sendromu),

Yorgunluk,

Genelolarak kötü hissetme,

Soluk bakma,

Gözvedudaklardaşişkinlik (anjiyoödem),

Sıcakbasması.

Seyrek(1.000 hastanınbirindenaz, fakat10.000 hastanınbirindenfazla görülebilir)

İştahsızlık,

Uyuşukluk,

Başağrısı,

İğnelenme,uyuşmaveyakarıncalanma,

Ağızülserleri,

Böbrek bozukluğu veyayetersizliği,

İdrarsıklığındadeğişiklikler.

7/8

Çokseyrek(10.000 hastanınbirindenazgörülebilir)

Bozulmuşkaraciğerfonksiyonu veartmışkaraciğerenzimleri,

Kafakarışıklığı, depresyon, bayılma,

Hafifşiddetteinme,

Bulanıkgörme,

Kalp krizigibikalp sorunları,

Pankreas iltihabı,

Burun akıntısı,

İktidarsızlık,

Stevens- Johnsonsendromu(deride,ağızdavegözdeşişlikşeklindegörülen ciddibir

hastalık),

Karaciğerhasarı, karaciğeriltihabıveyasarılık,

Mideülseri,

Kasağrısı,

Eklemağrısı,

Hırıltıveyanefesalmadazorluk vegöğüsenfeksiyonları,

Döküntü veyaderireaksiyonları,

Erkeklerdememedokusunun şişmesi,

Ateş,

Derininışığahassasiyeti,

Kanveyalenfatiksistemdebulunankimyasal(potasyum,şekergibi)düzeylerinde

değişiklikler.

Yan etkilerin raporlanması

Kull anmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangi biryanetki meydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakya da0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

E ğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu v eyaeczacınızıbilgilendiriniz.

8/8

5. KAPRİL’insaklanması

KAP RİL’içocukların göremeyeceği, erişmeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihinden sonra KAPRİL’ikullanmayınız.

ğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizKAPRİL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: MustafaNevzatİlaçSan.A.Ş.

PakİşMerkezi, Prof. Dr.BülentTarcan Sok. No:5/1

49 Gayrettepe,İstanbul

Üretimyeri: MustafaNevzatİlaçSan.A.Ş.

SanayiCad.No:13

34196Yenibosna,Bahçelievler/ İstanbul

Bu kullanma talimatı.../../….tarihindeonaylanmıştır.