KAPEDA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KAPEDA 500 MG 120 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KAPEDA 500 MG 120 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kapesitabin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828091196
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-12-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 40

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KAPEDA 500 mg film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Kapesitabin: 500 mg

Bir film kaplı tablet 500 mg kapesitabin içerir.

Yardımcı madde(ler):

Laktoz anhidröz

48.5 mg

Kroskarmelloz sodyum

66.0 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1.’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet. Açık pembe renkli, oblong film tablet.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Meme kanseri

KAPEDA

lokal

ilerlemiş

metastatik

meme

kanseri

olan

hastaların

tedavisinde,

antrasiklin

içeren

sitotoksik

tedavinin

başarısız

olmasından

sonra

antrasiklin

kullanımının

kontrendike

olduğu

durumlarda

taksanlar

kombine

olarak;

taksan

antrasiklin tedavisi almış hastalarda ise monoterapi olarak endikedir.

Kolon, kolorektal kanser

Erken evre opere edilmiş evre III, lenf nodu metastazı bulunan kolon kanserli hastaların

adjuvant tedavisinde oksaliplatinle kombine olarak kullanımı endikedir.

Metastatik kolorektal kanserli hastaların tedavisinde endikedir.

2 / 40

Mide kanseri

Metastatik ya da inoperabl mide adeno kanserli hastalarda sisplatinle kombinasyon halinde

endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

KAPEDA yalnızca antineoplastik tıbbi ürünlerin kullanımı konusunda deneyimli yetkin bir

hekim tarafından reçete edilmeli ve tüm hastalar tedavinin özellikle ilk siklusu boyunca

yakından izlenmelidir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Monoterapi

Kolon, kolorektal ve meme kanseri

Önerilen KAPEDA monoterapi dozu, 2 hafta boyunca günde iki kez uygulanan 1250 mg/m

(sabah ve akşam; toplam 2500 mg/m

günlük doza eşdeğer) ve bunu izleyen 7 günlük

dinlenme dönemidir.

Kombinasyon tedavisi

Meme kanseri

Önerilen KAPEDA başlangıç dozu, 2 hafta süreyle günde iki kez 1250 mg/m

'dir ve bunu 7

günlük bir dinlenme dönemi izler; yanı sıra her 3 haftada bir 1 saatlik intravenöz infüzyon

şeklinde 75 mg/m

dosetaksel verilir.

KAPEDA - dosetaksel kombinasyonu verilen hastalarda dosetaksel uygulamasından önce,

dosetaksel uygulama bilgileri doğrultusunda

deksametazon gibi bir oral kortikosteroidle

premedikasyon uygulanmalıdır.

Kolon, kolorektal ve mide kanseri

Kombinasyon tedavisinde, önerilen KAPEDA başlangıç dozu, 2 hafta süreyle günde iki kez

800 ila 1000 mg/m

'ye düşürülmelidir ve bunu 7 günlük bir dinlenme dönemi izlenmelidir

veya devamlı uygulanacaksa günde iki kere 625 mg/m

kullanılmalıdır (daha fazla bilgi için

3 / 40

Klinik/Etkinlik çalışmaları bölümüne bakınız). Kombinasyon rejimine biyolojik ajanların

dahil edilmesinin KAPEDA’nın başlangıç dozuna hiçbir etkisi yoktur. Evre III kolon kanserli

hastalar için adjuvan tedavi olarak toplam 6 ay kullanılması tavsiye edilir.

KAPEDA ve sisplatin veya oksaliplatin kombinasyonu alan hastalara sisplatin ve oksaliplatin

uygulanmadan önce, sisplatin ve oksaliplatin ürün bilgisine göre

yeterli hidratasyon ve

kusmanın önlenmesini sağlamak için premedikasyon başlatılmalıdır.

KAPEDA dozu vücut yüzey alanına göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tablolar,

KAPEDA’nın ya 1250 mg/m

ya da 1000 mg/m

için standart ve azaltılmış doz hesaplamaları

örneklerini gösterir (bkz. “Tedavi sırasında doz ayarlaması”).

Tablo 1. Vücut Yüzeyi Alanına Göre Standart ve Azaltılmış KAPEDA 1250 g/m

Başlangıç

Dozu Hesaplamaları

1250 mg/m

Doz Düzeyi (günde 2 kez)

Tam Doz

1250 mg/m

Her uygulama için

alınacak 150 mg tablet

ve/veya 500 mg tablet

sayısı (her uygulama

sabah ya da akşam

verilir)

Azaltılmış doz

(%75)

950 mg/m

Azaltılmış doz

(%50)

625 mg/m

Vücut Yüzey Alanı

Her uygulamada

alınacak doz (mg)

150 mg

500 mg

Her uygulamada

alınacak doz (mg)

Her uygulamada

alınacak doz (mg)

≤ 1.26

1500

1150

1.27 - 1.38

1650

1300

1.39 – 1.52

1800

1450

1.53 – 1.66

2000

1500

1000

1.67 - 1.78

2150

1650

1000

1.79 – 1.92

2300

1800

1150

1.93 – 2.06

2500

1950

1300

2.07 – 2.18

2650

2000

1300

≥2.19

2800

2150

1450

4 / 40

Tablo 2. Vücut Yüzeyi Alanına Göre Standart ve Azaltılmış KAPEDA 1000 g/m

Başlangıç

Dozu Hesaplamaları

1000 mg/m

Doz Düzeyi (günde 2 kez)

Tam Doz

1000 mg/m

Her uygulama için

alınacak 150 mg tablet

ve/veya 500 mg tablet

sayısı (her uygulama

sabah ya da akşam

verilir)

Azaltılmış doz

(%75)

750 mg/m

Azaltılmış doz

(%50)

500 mg/m

Vücut Yüzey Alanı

Her uygulamada

alınacak doz (mg)

150 mg

500 mg

Her uygulamada

alınacak doz (mg)

Her uygulamada

alınacak doz (mg)

≤ 1.26

1150

1.27 - 1.38

1300

1000

1.39 – 1.52

1450

1100

1.53 – 1.66

1600

1200

1.67 - 1.78

1750

1300

1.79 – 1.92

1800

1400

1.93 – 2.06

2000

1500

1000

2.07 – 2.18

2150

1600

1050

≥2.19

2300

1750

1100

Tedavi sırasında doz uyarlamaları

Genel

KAPEDA uygulanmasına bağlı toksisite semptomatik tedavi ve/veya doz modifikasyonu

(tedavinin kesilmesi ya da doz azaltılması) ile yönetilebilir. Doz bir kez azaltılırsa, daha sonra

artırılmamalıdır.

Tedavi eden doktor tarafından, bu toksisitelerin ciddileşmediği veya hayatı tehdit edici

olmadığı (örn. alopesi,

tat alma bozukluğu, tırnaklarda şekil değişiklikleri, vb.) kararına

varılırsa, tedaviye doz azaltılmadan veya kesilmeden aynı dozda devam edilebilir.

1.derece olaylarda doz modifikasyonları önerilmemektedir. Eğer 2 veya 3.derece advers etki

oluşursa KAPEDA tedavisi durdurulmalıdır. Eğer advers etki çözülürse veya yoğunluğu

1.dereceye gerilerse, KAPEDA tedavisi tam doz ile veya aşağıda verilen bilgilere göre

yeniden başlayabilir (Tablo 3). Eğer 4. derece advers etki oluşursa, tedavi kesilmeli veya olay

çözülene veya 1.dereceye gerileyene kadar durdurulmalıdır; tedavi daha sonra orijinal dozun

5 / 40

%50’si ile yeniden başlayabilir. KAPEDA tedavisi gören hastalar, orta veya ağır şiddette

toksisite görüldüğünde, tedavinin durdurulması gerekliliği konusunda bilgilendirilmelidir.

Toksisite nedeniyle alınamayan KAPEDA dozları yeniden verilmemelidir.

Hematoloji: Başlangıç dönemindeki nötrofil sayımları < 1.5 x 10

/L ve/veya trombosit

sayımları < 100 x 10

/L olan hastalar, KAPEDA ile tedavi edilmemelidir. Eğer tedavi siklusu

sırasında, 3 veya 4. derece hematolojik toksisiteye işaret eden beklenmeyen bir laboratuvar

sonucu elde edilirse KAPEDA tedavisi kesilmelidir.

KAPEDA’ya

bağlı

toksisite

sonrasında

önerilen

uyarlamaları

aşağıdaki

tabloda

verilmiştir.

Tablo 3. KAPEDA Doz Azaltımı Şeması

Toksisite,

NCIC Derecesi*

Bir tedavi siklusunde doz değişimleri

Bir sonraki siklus için

doz uyarlaması

(başlangıç dozunun %'si)

1. derece

Aynı dozda devam edilir

Aynı dozda devam edilir

2. derece

1. ortaya çıkış

0-1. dereceye gerileyinceye kadar tedaviye

ara verilir

%100

2. ortaya çıkış

3. ortaya çıkış

4. ortaya çıkış

Tedavi tamamen sonlandırılır

Uygulanabilir değil

3. derece

1. ortaya çıkış

0-1. dereceye gerileyinceye kadar tedaviye

ara verilir

2. ortaya çıkış

3. ortaya çıkış

Tedavi tamamen sonlandırılır

Uygulanabilir değil

4. derece

1. ortaya çıkış

Tamamen sonlandırılır

ya da

Eğer hastanın iyiliği için tedavisinin

sürdürülmesi gerekiyor ise toksisite 0-1.

6 / 40

dereceye gerileyinceye kadar tedaviye ara

verilir

2. ortaya çıkış

Tamamen sonlandırılır

Uygulanabilir değil

*El-ayak sendromu ve hiperbilirubinemi (bkz. bölüm 4.4.) için Kanada Ulusal Kanser Enstitüsü Klinik

Çalışma Grubu (KUKE KÇG) Ortak Toksisite Kriterleri (versiyon 1) veya Kanser Tedavisi Geliştirme

Programı’nın Yan Etkiler İçin Genel Terminoloji Kriterleri (YEGTK), ABD Ulusal Kanser Enstitüsü,

Versiyon 3 kullanılmıştır (bkz. bölüm 4.4.)

Genel Kombinasyon Terapisi

KAPEDA,

diğer

tedaviler

kombine

olarak

kullanıldığında

toksisiteler

için

modifikasyonları yukarıdaki Tablo 3’e ve diğer ajanlar için uygun reçete bilgilerine göre

yapılmalıdır.

Tedavi siklüsünün başlangıcında, eğer KAPEDA veya diğer ajan(lar) tedavilerinden herhangi

birinin ertelenmesi endikasyonu varsa, her iki ilaca da yeniden başlama şartları sağlanıncaya

kadar, bütün ajanların kullanımı ertelenmelidir.

Tedavi siklusu sırasında, tedavi eden doktor tarafından, bu toksisitelerin KAPEDA’ya bağlı

olmadığına karar verilirse, KAPEDA’ya devam edilmelidir ve diğer ajanların dozları uygun

reçete bilgisine göre ayarlanmalıdır.

Eğer diğer ajanlar kalıcı olarak bırakılacaksa, KAPEDA için yeniden tedaviye başlama

gereklilikleri karşılandığında, KAPEDA tedavisine devam edilebilir.

Bu tavsiye tüm endikasyonlar ve tüm özel popülasyonlar için geçerlidir.

Uygulama şekli:

Standart doz

KAPEDA tabletleri yemekten sonraki 30 dakika içinde su ile yutulmalıdır.

7 / 40

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlaması önerisi yapabilmek için mevcut

güvenlilik ve etkililik verileri yeterli değildir. Siroz veya hepatite bağlı karaciğer yetmezliği

ile ilgili bilgi yoktur.

Böbrek yetmezliği:

Başlangıç döneminde orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-

50 mL/dk [Cockroft ve Gault]), başlangıç dozunun (1250 mg/m

) %25 azaltılması önerilir.

Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (başlangıç döneminde kreatinin klerensi 51-

80 mL/dk), başlangıç dozunda ayarlama yapılması önerilmemektedir.

Eğer hastada tedavi sırasında 2, 3 veya 4. derece istenmeyen olay ortaya çıkarsa, tedavinin

derhal durdurulması, hastanın dikkatle gözlenmesi ve daha sonrasında ise, yukarıdaki tablo

3’de özetlendiği şekilde doz ayarlaması yapılması önerilir (bkz. bölüm 5.2.). Eğer tedavi

sırasında,

hesaplanan

kreatin

klerensi

ml/dk’nın

altına

düşerse,

KAPEDA’ya

devam

edilmemelidir. Orta derecede böbrek yetmezliğine yönelik bu doz ayarlama önerileri hem

monoterapi hem de kombinasyon şeklinde kullanım için geçerlidir. Doz hesaplamaları için

Tablo 1 ve 2’ye bakınız.

Pediyatrik popülasyon:

KAPEDA’nın çocuklardaki etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

KAPEDA monoterapisi için başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez. Ancak tedaviye bağlı

ağır 3 veya 4. derece advers olaylar, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda, daha genç hastalara

kıyasla daha sık olmuştur.

KAPEDA diğer ajanlarla kombinasyon halinde kullanıldığında, 3 ve 4. derece advers ilaç

reaksiyonları (ADR) ve ilacın bırakılmasına sebep olan ADR’leri yaşlı hastalarda (≥65) genç

hastalardan daha fazla yaşanmıştır. Yaşlı hastaların dikkatle izlenmesi önerilir.

Dosetaksel ile kombinasyonda: 60 yaş ve üzerindeki hastalarda, tedaviye bağlı 3 veya 4.

derece advers olaylar ve tedaviye bağlı ciddi advers olayların insidansında artış gözlenmiştir.

Kapesitabin – dosetaksel kombinasyonu ile tedavi edilen 60 yaş ve üzerindeki hastalar için,

8 / 40

KAPEDA başlangıç dozunun %25 azaltılması (günde iki kez 950 mg/m

) önerilir. Doz

hesaplamaları için Tablo 2’ye bakınız.

İrinotekan

kombinasyonda:

yaş

veya

üzeri

hastalar

için

KAPEDA’nın

başlangıç

dozunun günde iki defa 800 mg/m

’ye azaltılması tavsiye edilir.

4.3

Kontrendikasyonlar

KAPEDA, kapesitabin ya da yardımcı maddelerin herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı

olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

KAPEDA, fluoropirimidin tedavisine karşı ağır ve beklenmeyen reaksiyon öyküsü olan

hastalarda veya fluorourasile karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Diğer fluoroprimidinler gibi KAPEDA, dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) eksikliği olduğu

bilinen hastalarda kontrendikedir.

KAPEDA gebelik ve laktasyonda, ağır lökopenisi, nötropenisi veya trombositopenisi olan

hastalarda, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

KAPEDA, sorivudin veya kimyasal olarak ilişkili analogları (örn., brivudin gibi) ile birlikte

eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.5.).

KAPEDA ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 mL/dk'nın altında)

kontrendikedir.

Eğer

kontrendikasyonlar

kombinasyon

rejimindeki

herhangi

ajana

bağlı

olarak

yaşanıyorsa, bu ajan kullanılmamalıdır.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Doz limitleyici toksisiteler:

Diyare,

karın

ağrısı,

mide

bulantısı,

stomatit

el-ayak

sendromunu

(el-ayak

deri

reaksiyonları, Palmar-plantar eritrodisestezi sendromu) içerir.

Özel kullanım uyarıları

9 / 40

Diyare

KAPEDA, bazen şiddetli olabilen diyareye yol açabilir. Şiddetli diyare hastaları dikkatle

izlenmeli ve su kaybetmeleri halinde sıvı ve elektrolit replasmanı yapılmalıdır. Tıbbi açıdan

uygun şekilde ve olabildiğince erken, standart diyare önleyici tedavilere (örn., loperamid)

başlanmalıdır. (NCIC CTC) (Kanada Ulusal Kanser Enstitüsü Klinik Çalışma Grubu) 2.

derece diyare, dışkının 4-6 dışkı/gün veya gece artması, 3. derece diyare, dışkının 7-9

dışkı/gün veya gece artması veya tutulamaması ve malabsorpsiyon olarak tanımlanabilir. 4.

derece diyare, dışkı/günün ≥10 artması veya parlak kanlı diyaredir veya parenteral destek

ihtiyacı duyulmasıdır. Gerektiğinde doz azaltılması yapılmalıdır (bkz. bölüm 4.2.).

Dehidratasyon

Dehidratasyon başladığı anda önlenmeli ya da düzeltilmelidir. Anoreksi, asteni, bulantı,

kusma ya da diyaresi olan hastalar hızla dehidrate olabilirler. Özellikle daha önce böbrek

fonksiyonlarında bozulma bulunan hastalarda ya da KAPEDA’nın nefrotoksik ilaçlar ile eş

zamanlı verildiği durumlarda, dehidratasyon akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. 2.

derece (ya da daha yüksek) dehidratasyon ortaya çıktığında, KAPEDA tedavisine derhal ara

verilmeli ve dehidratasyon düzeltilmelidir. Hasta rehidrate

edilinceye ve

dehidratasyona

zemin hazırlayan neden düzeltilinceye ya da kontrol altına alınıncaya değin tedaviye yeniden

başlanmamalıdır.

Gerektiğinde

aktive

edici

istenmeyen

olaya

yönelik,

uygulanan

modifikasyonları uygulamalıdır (bkz. bölüm 4.2.).

El-ayak sendromu

KAPEDA, kütanöz bir toksisite olan el-ayak sendromunu (palmar-plantar eritrodisestezi veya

kemoterapiyle

indüklenen

akral

eritem)

açabilir.

Metastatik

koşullarda

KAPEDA

monoterapisi gören hastalarda, başlangıca kadar geçen medyan süre 79 gün (aralık: 11-360

gün) ve reaksiyon şiddeti 1-3. derece arasında olmuştur. 1. derece el ve ayak sendromu, el

ve/veya ayaklarda uyuşmalar, dezestezi/parestezi, karıncalanma, ağrısız şişmeler ya da eritem

ve/veya bu organlarda hastanın normal aktivitelerini bozmayan bir rahatsızlık hissidir. 2.

derece el ve ayak sendromu, el ve/veya ayaklarda ağrılı eritem ve şişmeler ve/veya hastanın

günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bir rahatsızlık hissidir. 3. derece el ve ayak sendromu, el

ve/veya ayaklarda nemli deskuamasyon, ülserasyon, bül oluşumu ve şiddetli ağrı ya da

hastanın çalışamamasına veya günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememesine yol açan

şiddetli bir rahatsızlık hissidir. 2 ya da 3. derece el ve ayak sendromu ortaya çıktığında, bu

durum

iyileşinceye

dereceye

gerileyinceye

kadar,

KAPEDA

tedavisine

10 / 40

verilmelidir.

derece

ayak

sendromu

sonrasında,

izleyen

KAPEDA

dozları

azaltılmalıdır (bkz. bölüm 4.2.). KAPEDA ve sisplatin kombine olarak kullanıldığında, B6

vitaminin (piridoksin) kullanımı, sisplatinin etkinliğini azalttığı yönünde yayınlanan raporlar

doğrultusunda, el ve ayak sendromunun semptomatik veya sekonder profilaktik tedavisinde

tavsiye edilmez.

Kardiyotoksisite

KAPEDA ile gözlenen kardiyotoksisite spektrumu, diğer fluoropirimidinlerin kardiyotoksisite

spektrumuna

benzerdir.

Bunlar

arasında

miyokardiyal

enfarktüs,

angina,

disritmiler,

kardiyojenik şok, ani ölümler ve elektrokardiyografik değişimler yer alır. Bu advers olaylar

önceden koroner arter hastalığı hikayesi bulunan hastalarda daha yaygın olabilir. KAPEDA

alan hastalarda kardiyak aritmiler, anjina pektoris, miyokard infarktüsü, kalbin durması, kalp

yetmezliği bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8.).

Hipo- veya hiperkalsemi

KAPEDA tedavisi sırasında hipo- veya hiperkalsemi bildirilmiştir. Önceden hipo- veya

hiperkalsemisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.8).

Santral veya periferik sinir sistemi hastalıkları

Santral veya periferik sinir sistemi hastalığı (beyin metastazı, nöropati) olan hastalarda

dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.8.).

Diabetes mellitus veya elektrolit dengesizliği

KAPEDA

tedavisi

sırasında

kötüleşebileceklerinden

Diabetes

mellitus

veya

elektrolit

dengesizliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Kumarin antikoagülanlar

Bir ilaç etkileşim çalışmasında, tek doz varfarin uygulamasından sonra, S-varfarinin ortalama

EAA değerinde belirgin bir artış (%57) meydana gelmiştir. Bu sonuçlar, sitokrom P450 2C9

izoenzim

sisteminin

kapesitabin

tarafından

inhibisyonuna

bağlı

etkileşimin

varlığını

düşündürmektedir. KAPEDA ile eş zamanlı olarak oral kumarin türevi antikoagülan alan

hastalar, antikoagülan yanıt (Protrombin zamanı ya da INR) yönünden yakından izlenmeli ve

antikoagülan dozu bu doğrultuda uyarlanmalıdır (bkz. bölüm 4.5).

Karaciğer yetmezliği

11 / 40

KAPEDA’nın

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

etkililik

güvenlilik

çalışmasının

olmamasından dolayı, metastaz bulunup bulunmamasından bağımsız olarak düşük veya orta

derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda KAPEDA kullanımı dikkatlice izlenmelidir.

KAPEDA hiperbilirubinemiye neden olabilir. Bilirubinde tedaviyle ilgili >3.0 x normal üst

sınır artış veya karaciğer aminotransferazında (ALT, AST) tedaviyle ilgili >2.5 x normal üst

sınır artış olursa KAPEDA uygulamasına ara verilmelidir. Bilirubin ≤3.0 x normal üst sınır

düzeyine veya karaciğer aminotransferazı ≤2.5 x normal üst sınır düzeyine düşerse tedaviye

kaldığı yerden devam edilebilir. KAPEDA ve dosetaksel kombinasyon kullanımı için dozaj ve

uygulama metodu bölümüne bakınız.

Böbrek yetmezliği

Orta

derecede

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

(kreatin

klerensi

30-50

ml/dk),

genel

popülasyon ile karşılaştırıldığında 3 veya 4. derece yan etkiler daha çok meydana gelir (bkz.

bölüm 4.2. ve 4.3.)

.

Dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) eksikliği

5-FU ile ilgili beklenmedik şiddetli toksisite (örn. stomatit, diyare, nötropeni ve nörotoksisite)

nadiren DPD aktivitesinin eksikliğine bağlanmıştır. Bu nedenle, azalan DPD düzeyleri ile 5-

FU’nun artan ve potansiyel olarak ölümcül toksik etkileri arasındaki bağlantı

göz ardı

edilemez. Bilinen DPD eksiliği olan hastalar KAPEDA ile tedavi edilmemelidir (bkz. bölüm

4.3).

Oftalmolojik komplikasyonlar

Hastalar

özellikle

önceden

gelen

göz

bozukluğu

hikayeleri

varsa,

keratit

kornea

bozuklukları

gibi

oftalmolojik

komplikasyonlar

açısından

dikkatlice

izlenmelidir.

Göz

bozukluklarının tedavisi klinik olarak uygun görüldüğü şekilde başlatılmalıdır.

Ciddi deri reaksiyonları: KAPEDA, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz

gibi ciddi deri reaksiyonlarına neden olabilir. Tedavi sırasında ciddi bir deri reaksiyonu

gözlemlenen hastalarda KAPEDA kullanımı kalıcı olarak durdurulmalıdır.

12 / 40

Genel

KAPEDA ile tedavi edilen hastalar toksisiteye karşı dikkatle izlenmelidir. Çoğu advers olay

normale dönebilir ve dozların kesilmesini veya azaltılmasını gerektirse de tedavinin kalıcı

olarak bırakılmasını gerektirmez (bkz. bölüm 4.2.).

Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak anhidröz laktoz içerdiği için, galaktoz intoleransı, Lap-

laktaz

eksikliği,

glukoz-galaktoz

malabsorbsiyonu

ilgili

kalıtımsal

problemleri

olan

hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kumarin antikoagülanlar

Varfarin ve fenprokumon gibi kumarin türevi antikoagülanlar ile eş zamanlı olarak KAPEDA

alan hastalarda koagülasyon parametrelerinde bozulmalar ve/veya kanama bildirilmiştir. Bu

olaylar KAPEDA tedavisinin başlatılmasını izleyen birkaç gün içerisinde ve birkaç aya kadar;

az sayıda olguda ise, KAPEDA kesildikten sonraki bir ay içerisinde ortaya çıkmıştır. Bir

klinik farmakokinetik etkileşim çalışmasında, tek doz 20 mg varfarinden sonra, KAPEDA

tedavisi S-varfarinin EAA (Eğri Altındaki Alan) değerini %57 artırmış ve INR değeri de %91

artmıştır. Bu sonuçlar, muhtemelen sitokrom P450 2C9 izoenzim sisteminin kapesitabin

tarafından inhibisyonuna bağlı bir etkileşimin varlığını düşündürmektedir. KAPEDA ile eş

zamanlı olarak kumarin türevi antikoagülan alan hastalar, koagülasyon parametrelerindeki

(Protrombin ya da INR) bozulmalar yönüyle düzenli olarak izlenmeli ve antikoagülan dozu bu

doğrultuda uyarlanmalıdır.

Sitokrom P-450 2C9 substratları

Sitokrom P450 (CYP) 2C9 izoenzimi tarafından metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlar ile

kapesitabin arasında ilaç-ilaç etkileşim çalışması yürütülmemiştir. KAPEDA bu tür ilaçlarla

birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

13 / 40

Fenitoin

KAPEDA

fenitoinin

birlikte

kullanımı

sırasında,

plazma

fenitoin

konsantrasyonu

yükselmeleri bildirilmiştir. Fenitoin ile ilaç-ilaç etkileşim çalışması yürütülmemiştir ancak

etkileşim mekanizmasının CYP2C9 izoenzim sisteminin kapesitabin ile inhibisyonu olduğu

tahmin edilmektedir (

Bkz. Kumarin antikoagülanlar

). KAPEDA ile eş zamanlı olarak fenitoin

alan hastalar, yüksek fenitoin plazma konsantrasyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidir.

İlaç gıda etkileşimi

Bütün klinik araştırmalarda, hastalar KAPEDA'yı yemekten 30 dakika sonra almıştır. Bilinen

güvenlilik ve etkinlik verileri besinlerle birlikte uygulama ile edinilen veriler olduğu için,

KAPEDA'nın besinlerle birlikte alınması önerilmektedir.

Antasit

Kanser

hastalarında

alüminyum

hidroksit

magnezyum

hidroksit

içeren

antasidin,

KAPEDA farmakokinetiği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kapesitabin ve bir metabolitinin

(5'-DFCR) plazma konsantrasyonlarında küçük bir artış söz konusudur; 3 majör metabolit (5'-

DFUR, 5-FU ve FBAL) üzerinde ise herhangi bir etki bulunmamaktadır.

Lökovorin (LV) (folinik asit)

KAPEDA ve folinik asit ile yapılan kombinasyon çalışması, folinik asidin KAPEDA ve

metabolitlerinin farmakokinetiği üzerine majör bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bununla

birlikte, folinik asidin KAPEDA’nın farmakodinamiği üzerine etkisi vardır ve folinik asit

tarafından toksisitesi artabilir: KAPEDA’nın tek başına maksimum tolere edilen dozu (MTD),

aralıklı dozlama yapıldığında 3000 mg/m

/gün iken KAPEDA folinik asit ile (30 mg günde

iki defa oral) kombine edildiğinde 2000 mg/m

/gün’dür.

Sorivudin ve analogları

Literatürde sorivudin ve 5-FU arasında, dihidropirimidin dehidrojenazın sorivudin tarafından

inhibisyonundan kaynaklanan, klinik olarak anlamlı bir ilaç-ilaç etkileşimi tanımlanmıştır.

Fluoropirimidin toksisitesinde artışa yol açan bu etkileşim, fatal potansiyel taşır. Bu nedenle

KAPEDA, sorivudin ya da kimyasal yönden ilişkili olduğu brivudin gibi analogları ile birlikte

aynı zamanda verilmemelidir (bkz. bölüm 4.3). Sorivudin ya da kimyasal yönden ilişkili

olduğu

brivudin

gibi

analoglarıyla

tedavinin

bitimi

KAPEDA

tedavisinin

başlangıcı

arasında en az 4 haftalık bir bekleme periyodu olmalıdır.

14 / 40

Radyoterapi

KAPEDA, tek başına aralıklı dozlama şeklinde kullanıldığında maksimum tolere edilebilir

dozu (MTD) günde 3000 mg/m

iken, rektal kanser için radyoterapi ile kombine edildiği

durumlarda, devamlı veya günlük olarak Pazartesi’den Cuma’ya 6 haftalık radyoterapi kürü

olarak kullanıldığında günde 2000 mg/m

’dir.

Oksaliplatin

Bevasizumab

birlikte

veya

bevasizumab

olmaksızın,

kapesitabin

oksaliplatin

kombinasyonu uygulandığında kapesitabin veya metabolitlerine, serbest platin veya toplam

platine maruziyette klinik olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Bevasizumab

Bevasizumabın,

kapesitabin

veya

metabolitlerinin

farmakokinetiği

üzerine

klinik

olarak

anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Geriyatrik popülasyon

KAPEDA monoterapisi gören 60 – 79 yaş arası metastatik kolorektal kanser hastalarında

gastrointestinal toksisitenin görülme oranı genel popülasyonda görülen ile benzer olmuştur.

80 yaş ve üzeri hastalarda ise, diyare, mide bulantısı ve kusma gibi geri dönüşümlü 3 veya 4.

derece gastrointestinal advers olay oranı daha yüksektir (bkz. bölüm 4.2.). KAPEDA diğer

ajanlarla

kombinasyon

halinde

kullanıldığında,

derece

ADR’leri

ilacın

bırakılmasına

sebep

olan

ADR’leri

yaşlı

hastalarda

(≥65)

genç

hastalardan

daha

fazla

yaşanmıştır.

Kapesitabin

artı

dosetaksel

kombinasyon

tedavisi

gören

yaş

üzeri

hastaların güvenlilik verilerinin analizi; tedaviyle ilgili 3 ve 4. derece advers olayların,

tedaviyle ilgili ciddi advers olayların ve advers olaylar nedeniyle tedaviden erken çekilmelerin

görülme oranında 60 yaş altı hastalara kıyasla bir artış göstermiştir.

15 / 40

Böbrek yetmezliği

Hekimler, böbrek fonksiyonu bozuk hastalara KAPEDA uygulandığında dikkatli olmalıdır. 5-

FU ile görüldüğü gibi, tedaviyle ilgili 3 veya 4. derece advers olayların görülme oranı orta

şiddette böbrek yetmezliği bulunan hastalarda daha yüksek bulunmuştur (kreatinin klerensi:

30-50 mL/dk.) (bkz. bölüm 4.2.).

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer

yetmezliği

bulunan

hastalar,

KAPEDA

uygulandığında

dikkatle

izlenmelidir.

Karaciğer

metastazlarına

veya

şiddetli

karaciğer

yetmezliğine

bağlı

olmayan

karaciğer

yetmezliğinin KAPEDA’nın atılması üzerindeki etkileri bilinmemektedir (Bkz. bölüm 5.2. ve

4.2.).

4.6

Gebelik ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

KAPEDA’nın

gebelik

ve/veya

fetus/yeni

doğan

üzerinde

zararlı

etkileri

bulunmaktadır.

KAPEDA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Doğurgan kadınlar KAPEDA tedavisi sırasında gebelikten kaçınmalarının gereği konusunda

uyarılmalıdırlar.

Gebelik dönemi

KAPEDA uygulanan gebelerle yapılmış herhangi bir çalışma yoktur, ancak KAPEDA’nın

farmakolojik ve toksikolojik özelliklerine dayanarak, gebe kadınlara uygulandığı takdirde

fetusa

zararlı

olabileceği

tahmin

edilmektedir.

Hayvanlarda

yürütülen

üreme

toksisitesi

çalışmalarında, kapesitabin uygulaması embriyoletalite ve teratojenisiteye neden olmuştur. Bu

bulgular, fluoropirimidin türevlerinin beklenen etkilerindendir. Kapesitabin potansiyel insan

teratojeni

olarak

değerlendirilmelidir.

KAPEDA

gebelik

süresince

kullanılmamalıdır.

KAPEDA gebelik süresince kullanılırsa veya hasta ilacı kullanırken hamile kalırsa, hasta

fetusa yönelik potansiyel tehlikeden haberdar edilmelidir.

16 / 40

Laktasyon dönemi

İlacın, insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Laktasyonlu farelerde, KAPEDA’nın

tek oral uygulamasını içeren bir çalışmada, sütte önemli miktarlarda kapesitabin metabolitleri

bulunmuştur. Bu yüzden KAPEDA tedavisi sırasında, emzirmenin kesilmesi gerekmektedir.

Üreme yeteneği/ Fertilite

KAPEDA’nın fertilite üzerine etkisi ile ilgili veri bulunmamaktadır. Kadınlardan çocuk

doğurma potansiyeli bulunanlar ve erkekler, çalışma süresince ve çalışmanın sonundaki

makul bir süre için kabul edilebilir bir doğum kontrol metodu kullanmayı kabul etmeleri

halinde KAPEDA’nın ana çalışmalarına katılmışlardır. Hayvan çalışmalarında fertilite üzerine

etkiler gözlenmiştir (bkz. Bölüm 5.3).

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

KAPEDA’nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde, küçük ya da orta dereceli etkileri

vardır. KAPEDA sersemlik, yorgunluk ve bulantıya sebep olabilir.

4.8

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Kapesitabinin genel güvenlilik profili, monoterapi şeklinde kapesitabin tedavisi alan veya çok

sayıda endikasyon için farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon şeklinde kapesitabin alan

3000’den

fazla

hastadan

elde

edilen

verilere

dayanmaktadır.

Metastatik

meme

kanseri,

metastatik kolorektal kanser ve adjuvan kolon kanseri olan popülasyonlarda kapesitabin

monoterapisinin

güvenlilik

profilleri

benzerdir.

Çalışma

tasarımları

önemli

etkinlik

bulguları dahil, önemli çalışmaların detayları için bölüm 5.1’e bakınız.

En yaygın bildirilen ve/veya klinik açıdan önemli tedaviyle ilişkili ADR’ler; gastrointestinal

hastalıklar (özellikle ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, stomatit), el ve ayak sendromu

(palmar-plantar eritrodisestezi), yorgunluk, asteni, anoreksi, kardiyotoksisite, daha önce kısıtlı

böbrek fonksiyonu olanlarda böbrek disfonksiyonunun artması ve tromboz/emboli olmuştur.

Advers reaksiyonların tablo şeklinde özeti

Araştırmacı

tarafından,

kapesitabin

uygulaması

muhtemelen,

olasılıkla

veya

uzaktan

ilişkili kabul edilen ADR’ler, tek ajan olarak verilen kapesitabin için Tablo 4’te ve çok sayıda

17 / 40

endikasyonda farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon halinde verilen kapesitabin için

Tablo

5’te

sunulmaktadır.

ADR’leri

sıklıklarına

göre

sıralamak

için

aşağıdaki

başlıklar

kullanılmıştır: çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100, <1/10) ve yaygın olmayan (≥1/1,000,

<1/100). Her sıklık grubunda, ADR’ler azalan önem sırasında sunulmaktadır.

Kapesitabin Monoterapisi:

Tablo 4’te; 1900’den fazla hastayı içeren üç önemli çalışmadan (çalışma M66001, SO14695

ve SO14796) sağlanan güvenlilik verilerinin toplu bir analizine dayalı olarak, kapesitabin

monoterapisinin kullanımı ile ilişkili ADR’ler listelenmektedir. ADR’ler, toplu analizden

sağlanan genel insidansa göre uygun sıklık grubuna eklenmiştir.

Tablo 4. Kapesitabin monoterapisi ile tedavi edilen hastalarda bildirilen ilişkili ADR’lerin

özeti

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın Olmayan

Şiddetli

ve/veya

Yaşamı

tehdit

eden

(derece

3-4)

veya tıbbi olarak önemli

kabul edilenler

Enfeksiyonlar

ve

enfestasyonlar

Herpes virüsü

enfeksiyonu,

Nazofarenjit,

Alt solunum yolu

enfeksiyonu

Sepsis, İdrar yolu

enfeksiyonu, Selülit,

Tonsilit, Farenjit, Oral

kandidiyaz, Grip,

Gastroenterit, Mantar

enfeksiyonu, Enfeksiyon,

Diş apseleri

Benign, malign ve

belirlenememiş

neoplazm

Lipom

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni, Anemi

Febril nötropeni,

Pansitopeni,

Granülositopeni,

Trombositopeni,

18 / 40

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın Olmayan

Şiddetli

ve/veya

Yaşamı

tehdit

eden

(derece

3-4)

veya tıbbi olarak önemli

kabul edilenler

Lökopeni, Hemolitik

anemi, Uluslararası

Normalize Oranda (INR)

artış/Protrombin

zamanında uzama

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Aşırı duyarlılık

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Dehidrasyon, İştah

kaybı, Kilo kaybı

Diyabet, Hipokalemi,

İştah bozukluğu,

Malnütrisyon,

Hipertrigliseridemi

Psikiyatrik

hastalıklar

Uykusuzluk,

Depresyon

Konfüzyonel durum,

Panik atak, Deprese

duygudurum, Libido

azalması

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş ağrısı, Letarji

Baş dönmesi,

Parestezi

Tat alma duyusunda

değişiklik

Afazi, Bellek bozukluğu,

Ataksi, Senkop, Denge

bozukluğu, Duyusal

bozukluk, Periferik

nöropati

Göz hastalıkları

Lakrimasyonda artış,

Konjunktivit, Göz

iritasyonu

Görme keskinliğinde

azalma, Çift görme

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Vertigo, Kulak ağrısı

19 / 40

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın Olmayan

Şiddetli

ve/veya

Yaşamı

tehdit

eden

(derece

3-4)

veya tıbbi olarak önemli

kabul edilenler

Kalp hastalıkları

Kararsız angina, Angina

pektoris, Miyokard

iskemisi, Atriyal

fibrilasyon, Aritmi,

Taşikardi, Sinüs

taşikardisi, Çarpıntılar

Vasküler

hastalıklar

Tromboflebit

Derin ven trombozu,

Hipertansiyon, Peteşi,

Hipotansiyon, Sıcak

basması, Periferik

soğukluk

Solunum, göğüs

hastalıkları ve

mediastinal

hastalıklar

Dispne, Epistaksis,

Öksürük, Rinore

Pulmoner emboli,

Pnömotoraks, Hemoptiz,

Astım, Efor dispnesi

Gastrointestinal

hastalıklar

İshal, Kusma,

Bulantı, Stomatit,

Karın ağrısı

Gastrointestinal

kanama, Kabızlık, Üst

karın ağrısı, Dispepsi,

Gaz, Ağız kuruluğu

Barsak tıkanıklığı, Asit,

Enterit, Gastrit, Disfaji,

Alt karın ağrısı, Özofajit,

Karında rahatsızlık,

Gastroözofageal reflü

hastalığı, Kolit, Dışkıda

Hepato-biliyer

hastalıklar

Hiperbilirubinemi,

Karaciğer fonksiyon

testi anormallikleri

Sarılık

Deri

ve

deri

altı

Palmar-plantar

Döküntü, Alopesi,

Deri ülseri, Döküntü,

20 / 40

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın Olmayan

Şiddetli

ve/veya

Yaşamı

tehdit

eden

(derece

3-4)

veya tıbbi olarak önemli

kabul edilenler

dokusu hastalıkları

eritrodisestezi

sendromu

Eritem, Deride

kuruluk, Kaşıntı,

Deride aşırı

pigmentasyon,

Maküler döküntü,

Deri deskuamasyonu,

Dermatit,

Pigmentasyon

hastalığı, Tırnak

bozukluğu

Ürtiker, Işığa duyarlılık

reaksiyonu, Palmar

eritem, Yüzde şişme,

Purpura, Radyasyon recall

sendromu

Kas iskelet ve bağ

doku hastalıkları

Ekstremitede ağrı,

Sırt ağrısı, Artralji

Eklemlerde şişme, Kemik

ağrısı, Yüz ağrısı, Kas

iskelet sertliği, Kas

zayıflığı

Böbrek ve idrar

hastalıkları

Hidronefroz, İdrar

kaçırma, Hematüri,

Noktüri, Kan kreatinin

düzeyinde artış

Üreme sistemi ve

meme hastalıkları

Vajinal kanama

Genel hastalıklar

ve uygulama

bölgesi

rahatsızlıkları

Yorgunluk, Asteni

Pireksi, Letarji,

Periferik ödem,

Halsizlik/Kırıklık,

Göğüs ağrısı

Ödem, Üşüme, Grip

benzeri hastalık, Rigor,

Vücut sıcaklığında artış

Yaralanma,

zehirlenme ve

Doz aşımı

21 / 40

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın Olmayan

Şiddetli

ve/veya

Yaşamı

tehdit

eden

(derece

3-4)

veya tıbbi olarak önemli

kabul edilenler

prosedürle ilişkili

komplikasyonlar

Kombinasyon tedavisinde kapesitabin:

Tablo

5’te;

3000’den

fazla

hastadan

elde

edilen

güvenlilik

verilerine

dayalı

olarak,

kapesitabinin çok sayıda endikasyonda farklı kemoterapi rejimleri ile kombinasyon halinde

kullanılmasıyla

ilişkili

ADR’ler

listelenmektedir.

ADR’ler,

majör

klinik

çalışmalardan

herhangi birinde görülen en yüksek insidansa göre uygun sıklık grubuna (Çok yaygın veya

Yaygın) eklenmiştir ve yalnızca, kapesitabin monoterapisinde görülenlere

ek olarak

meydana

gelmeleri

veya

kapesitabin

monoterapisine

kıyasla

daha

yüksek

sıklık

grubunda

görülmeleri durumunda eklenmiştir (bkz. Tablo 4). Kombinasyon tedavisinde kapesitabin için

bildirilen

yaygın

olmayan

ADR’ler,

kapesitabin

monoterapisi

için

bildirilen

veya

kombinasyon ajanıyla monoterapi için bildirilen ADR’lerle tutarlıdır (literatürde ve/veya ilgili

kısa ürün bilgilerinde).

ADR’lerden bazıları, kombinasyon ajanıyla yaygın görülen reaksiyonlardır (örn. dosetaksel

veya oksaliplatin ile periferik duyusal nöropati, bevasizumab ile görülen hipertansiyon);

bununla birlikte, kapesitabin tedavisiyle alevlenme olduğu göz ardı edilemez.

Tablo

Kombinasyon

tedavisinde

kapesitabin

tedavi

edilen

hastalarda

bildirilen,

kapesitabin monoterapisiyle görülenlere

ek olarak

veya kapesitabin monoterapisine kıyasla

daha yüksek sıklık grubunda

görülen ilişkili ADR’lerin özeti

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Herpes zoster, İdrar yolu

enfeksiyonu, Oral kandidiyaz, Üst

22 / 40

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

solunum yolu enfeksiyonu, Rinit,

Grip,

Enfeksiyon, Oral herpes

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni,

Lökopeni,

Anemi,

Nötropenik ateş,

Trombositopeni

Kemik iliği depresyonu,

Febril

Nötropeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Aşırı duyarlılık

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

İştah azalması

Hipokalemi, Hiponatremi,

Hipomagnezemi, Hipokalsemi,

Hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Uyku bozukluğu, Anksiyete

Sinir sistemi hastalıkları

Tat alma bozukluğu,

Parestezi ve disestezi,

Periferik nöropati, Periferik

duysal nöropati, Tat alma

duyusunda değişiklik, Baş

ağrısı

Nörotoksisite, Tremor, Nevralji,

Aşırı duyarlılık reaksiyonu,

Hipoestezi

Göz hastalıkları

Lakrimasyonda artış

Görme bozuklukları, Göz kuruluğu,

Göz ağrısı, Görme kaybı, Bulanık

görme

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Kulak çınlaması, Hipoakuzi

Kalp hastalıkları

Atriyel fibrilasyon, Kardiyak iskemi

/enfarktüs

Vasküler hastalıklar

Alt ekstremitede ödem,

Hipertansiyon,

Emboli ve

tromboz

Kızarma, Hipotansiyon, Hipertansif

kriz, Sıcak basması, Flebit

Solunum, göğüs

Boğaz ağrısı, Farenks

Hıçkırık, Farengolarengeal ağrı, Ses

23 / 40

Vücut Sistemi

Çok Yaygın

Tüm dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

hastalıkları ve

mediastinal hastalıklar

disestezisi

kısıklığı

Gastrointestinal

hastalıklar

Kabızlık, Dispepsi

Üst gastrointestinal kanama, Ağız

ülserleri, Gastrit, Karında şişkinlik,

Gastroözofageal reflü hastalığı,

Oral ağrı, Disfaji, Rektal kanama,

Alt karın ağrısı, Oral disestezi, Oral

parestezi, Oral hipoestezi, Karında

rahatsızlık

Hepato-biliyer hastalıklar

Anormal karaciğer fonksiyonu

Deri ve deri altı dokusu

hastalıkları

Alopesi, Tırnak bozukluğu

Hiperhidroz, Eritematöz döküntü,

Ürtiker, Gece terlemeleri

Kas iskelet ve bağ doku

hastalıkları

Miyalji, Artralji,

Ekstremitede ağrı

Çene ağrısı, Kas spazmları, Çene

kilitlenmesi, Kas zayıflığı

Böbrek ve idrar yolu

hastalıkları

Hematüri, Proteinüri, Renal

kreatinin klirensinde azalma, Dizüri

Genel hastalıklar ve

uygulama bölgesi

rahatsızlıkları

Pireksi, Güçsüzlük,

Letarji,

Sıcaklık intoleransı

Mukozal enflamasyon, Bacak

ağrısı, Ağrı, Üşüme, Göğüs ağrısı,

Grip benzeri hastalık,

Ateş,

İnfüzyonla ilişkili reaksiyon,

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu,

İnfüzyon bölgesinde ağrı,

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Yaralanma, zehirlenme ve

prosedürle ilişkili

komplikasyonlar

Berelenme

Her terim için sıklık sayımında, tüm derecelerden ADR’ler temel alınmıştır. “+” ile

işaretlenen terimler için sıklık sayımında derece 3-4 ADR’ler temel alınmıştır. ADR’ler,

24 / 40

majör

kombinasyon

çalışmalarının

herhangi

birinde

görülen

yüksek

insidansa

göre

eklenmiştir.

Pazarlama Sonrası Deneyimler:

Tablo 6. Pazarlama sonrası dönemde kapesitabin için raporlanan olayların özeti

Vücut Sistemi

Seyrek

Çok seyrek

Göz Hastalıkları

Gözyaşı kanalı darlığı,

kornea hastalıkları, keratit,

benekli keratit

Kalp Hastalıkları

Ventriküler fibrilasyon, QT

uzaması, Torsade de pointes,

bradikardi, Vazospazm

Hepato-biliyer hastalıklar

Karaciğer yetmezliği,

kolestatik hepatit

Deri ve deri altı dokusu

hastalıkları

Deride lupus eritematozus

Stevens-Johnson sendromu

ve toksik epidermal nekroliz

gibi ciddi deri reaksiyonları

(bkz. bölüm 4.4)

Böbrek ve idrar yolu

hastalıkları

Dehidrasyona sekonder

olarak akut böbrek

yetmezliği

Aşağıdaki

ilave

ciddi

advers

reaksiyonlar,

pazarlama

sonrası

maruz

kalma

döneminde

belirlenmiştir:

-

Çok seyrek: lakrimal kanal stenozu

-

Çok

seyrek:

klinik

çalışmalar

pazarlama

sonrası

maruz

kalma

dönemi

sırasında

karaciğer yetmezliği ve kolestatik hepatit bildirilmiştir

-

Çok seyrek: ventriküler fibrilasyon, QT uzaması, torsade de pointes ve bradikardi

c. Belli advers reaksiyonların tanımı

El ve ayak sendromu (EAS) (bkz. bölüm 4.4):

Kapesitabin

monoterapisi

çalışmalarında

(kolon

kanserinde

adjuvan

tedaviyi,

metastatik

kolorektal kanser tedavisini ve meme kanseri tedavisini içerir) 3 haftada bir, 1. ila 14.

25 / 40

günlerde günde iki kez 1250 mg/m

’lik kapesitabin dozu için tüm derecelerden EAS %53 ila

sıklığında

gözlenmiş

sıklık,

metastatik

meme

kanserinin

tedavisi

için

kapesitabin/dosetaksel

kolunda

olmuştur.

Kapesitabin

kombinasyon

tedavisinde,

haftada bir 1. ila 14. günlerde günde iki kez 1000 mg/m

’lik kapesitabin dozu için tüm

derecelerden EAS %22 ila %30 sıklığında gözlenmiştir.

Kapesitabin monoterapisi veya çok sayıda endikasyon (kolon kanseri, kolorektal kanser, mide

kanseri ve meme kanseri) için farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon halinde kapesitabin

tedavisi uygulanan 4700’den fazla hastaya ilişkin verilerin elde edildiği 14 klinik çalışmanın

bir meta-analizi, kapesitabin tedavisine başlandıktan medyan 239 gün [%95 GA 201, 288]

sonra 2066 (%43) hastada EAS (tüm derecelerden) oluştuğunu göstermiştir. Birlikte ele alınan

tüm

çalışmalarda,

aşağıdaki

değişkenler

gelişimi

açısından

yüksek

riskle

istatistiksel anlamlı ilişki göstermiştir: kapesitabin başlangıç dozunun (gram) artırılması,

kümülatif kapesitabin dozunun azaltılması (0.1*kg), ilk altı haftada göreceli doz yoğunluğunu

artırılması, çalışma tedavisi süresinin (hafta) artırılması, artan yaş (10 yıllık artışlarla), kadın

cinsiyet ve başlangıçta iyi düzeyde ECOG performans durumu (0’a karşı ≥1).

İshal (bkz. bölüm 4.4):

Kapesitabin, hastaların yaklaşık %50’sinde gözlenen ishalin oluşmasına yol açabilir.

Kapesitabin ile tedavi edilen 4700’den fazla hastanın yer aldığı 14 klinik çalışmanın meta-

analizine ait sonuçlar birlikte ele alındığında tüm çalışmalarda aşağıdaki eş değişkenlerin

ishal

oluşumu

açısından

yüksek

riskle

istatistiksel

anlamlı

şekilde

ilişkili

olduğunu

göstermiştir: kapesitabin başlangıç dozunun (gram) artırılması, çalışma tedavisi süresinin

(hafta) artırılması, artan yaş (10 yıllık artışlarla) ve kadın cinsiyet. Aşağıdaki eş değişkenler,

ishal oluşumu açısından düşük bir riskle istatistiksel anlamlı ilişki göstermiştir: kümülatif

kapesitabin

dozunun

artırılması

(0.1*kg)

altı

haftada

göreceli

yoğunluğunu

artırılması.

Kardiyotoksisite (bkz. bölüm 4.4):

Tablo 4 ve 5’te açıklanan ADR’lere ek olarak, insidansı %0,1’den az olan aşağıdaki ADR’ler,

949 hastayı kapsayan 7 klinik çalışmaya (metastatik kolorektal kanserde ve metastatik meme

kanserinde 2 faz III ve 5 faz II klinik çalışma) ait klinik güvenlilik verilerinin toplu bir analizi

temelinde, kapesitabin monoterapisinin kullanılmasıyla ilişkili olmuştur: kardiyomiyopati,

kalp yetmezliği, ani ölüm ve ventriküler ekstrasistoller.

26 / 40

Ensefalopati:

Tablo 4 ve 5’te açıklanan ADR’lere ek olarak ve yukarıda belirtilen, 7 klinik çalışmanın

klinik güvenlilik verilerine ilişkin toplu analiz temelinde, %0,1’den düşük bir insidansla

ensefalopati, kapesitabin monoterapisinin kullanılmasıyla ilişkili olmuştur.

d. Özel popülasyonlar

Yaşlı hastalar (bkz. bölüm 4.2):

Kapesitabin monoterapisiyle tedavi edilen ≥60 yaşındaki hastalara ait güvenlilik verilerinin

bir analizi ve kapesitabin artı dosetaksel kombinasyon tedavisi uygulanan hastaların bir

analizi, <60 yaşındaki hastalara kıyasla tedavi ile ilişkili derece 3 ve 4 advers reaksiyonların

ve tedavi ile ilişkili ciddi advers reaksiyonların insidansında bir artış olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, 60 yaşın altındaki hastalarla karşılaştırıldığında, kapesitabin artı dosetaksel ile tedavi

edilen ≥60 yaşındaki daha fazla hasta advers reaksiyonlar nedeniyle tedaviyi erken dönemde

bırakmıştır.

Kapesitabin ile tedavi edilen 4700’den fazla hastadan verilerin sağlandığı 14 klinik çalışmaya

ilişkin bir meta-analizin sonuçları birlikte ele alındığında, tüm çalışmalarda, artan yaşın (10

yıllık artışlarla) EAS ve ishal oluşumu açısından yüksek bir riskle ve nötropeni oluşumu

açısından düşük bir riskle istatistiksel anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir.

Cinsiyet

Kapesitabin ile tedavi edilen 4700’den fazla hastadan verilerin sağlandığı 14 klinik çalışmaya

ilişkin bir meta-analizin sonuçları birlikte ele alındığında, tüm çalışmalarda, kadın cinsiyetin

EAS ve ishal oluşumu açısından yüksek bir riskle ve nötropeni oluşumu açısından düşük bir

riskle istatistiksel anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir.

Böbrek yetmezliği olan hastalar (bkz. bölüm 4.2, 4.4 ve 5.2):

Kapesitabin monoterapisiyle (kolorektal kanser) tedavi edilen, başlangıçta böbrek yetmezliği

olan hastalara ait güvenlilik verilerinin bir analizi; böbrek fonksiyonu normal olan hastalara

kıyasla tedavi ile ilişkili derece 3 ve 4 advers reaksiyonların insidansında bir artış olduğunu

göstermiştir

(böbrek

yetmezliği

olmayan

hastalarda

(n=268)

%36’ya

karşı

hafif

böbrek

yetmezliği olanlarda (n=257) %41 ve orta düzeyde böbrek yetmezliği olanlarda (n=59) %54)

(bkz. bölüm 5.2). Böbrek fonksiyonu orta düzeyde bozulmuş hastalarda doz azaltma oranı

yüksek (%44) olurken, bu oranlar böbrek yetmezliği olmayan veya hafif böbrek yetmezliği

27 / 40

olan hastalarda %33 ve %32 bulunmuştur; tedaviyi erken dönemde bırakma oranlarında da

artış görülmüş (ilk iki siklüs sırasında %21), bu oranlar böbrek yetmezliği olmayan veya hafif

böbrek yetmezliği olan hastalarda %5 ve %8 olarak belirlenmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlanma yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Akut doz aşımı belirtileri içinde bulantı, kusma, diyare, mukozit, gastrointestinal iritasyon ve

kanama ve kemik iliği depresyonu bulunur.

Doz aşımı durumunda tıbbi bakım, ortaya çıkan klinik belirtilerin düzeltilmesini ve bunların

olası

komplikasyonlarının

önlenmesini

amaçlayan,

olaya

özel,

gerekli

terapötik

destekleyici tıbbi girişimleri kapsamalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sitostatik ajan

ATC kodu: L01BC06

Etki mekanizması

Kapesitabin, oral olarak uygulanan, tümörde aktive olan ve tümöre selektif sitotoksik bir ajan

olarak tasarlanan bir fluoropirimidin karbamat türevidir.

Kapesitabin

in vitro

olarak non-sitotoksiktir. Fakat

in vivo

sitotoksik molekül 5-fluorourasile

(5-FU) dönüşür, bu madde de daha sonra metabolize edilir.

28 / 40

5-FU oluşumu, tercihen tümör bölgesinde tümörle ilgili anjiyojenik faktör timidin fosforilaz

(dThdPase) ile katalizlenir ve bu sayede, sağlıklı dokuların sistemik 5-FU maruziyetini en aza

indirir.

Kapesitabinin 5-FU’ya ardışık enzimatik biyotransformasyonu, tümör dokuları içinde daha

yüksek

5-FU

konsantrasyonlarına

açar.

Kolorektal

kanser

hastalarına

oral

olarak

kapesitabin

uygulamasının

ardından

(N=8),

kolorektal

tümör

dokusundaki

5-FU

konsantrasyonunun

oranı

komşu

dokulardakine

kıyasla

bulunmuştur

(0.9

aralığında). 5-FU konsantrasyon oranı tümörde, plazmaya karşılık 21.4 iken (3.9 ile 59.9

aralığında), sağlıklı dokularda plazmaya karşılık bu oran 8.9 bulunmuştur (3.0 ile 25.8

aralığında). Primer kolorektal tümördeki timidin fosforilaz aktivitesi, normal bir komşu

dokununkinden 4 kez daha büyüktür.

Meme, mide, kolorektal, servikal ve yumurtalık kanseri gibi çeşitli insan tümörlerinde, ilgili

normal dokulardakinden daha yüksek düzeyde timidin fosforilaz (5’-DFUR’u [5'-deoksi-5-

fluoroüridin] 5-FU’ya çevirebilmektedir) bulunmaktadır.

Normal hücreler ve tümör hücreleri, 5-FU’yu 5-fluoro-2-deoksiüridin monofosfata (FdUMP)

ve 5-fluoroüridin trifosfata (FUTP) metabolize eder. Bu metabolitler, hücrenin iki farklı

mekanizma tarafından zarar görmesine neden olur. İlk olarak FdUMP ve folat kofaktörü, N

-metilentetrahidrofolat,

kovalent

olarak

ternar

kompleksi

oluşturacak

şekilde

timidilat

sentaza (TS) bağlanır. Bu bağlanma, urasilden timidilat oluşumunu engeller. Timidilat, DNA

sentezi için gerekli olan timidin trifosfatın gerekli bir prekürsörüdür; dolayısıyla bu maddenin

eksikliği, hücre bölünmesini engelleyebilir. İkinci olarak, nükleer transkripsiyonel enzimler

RNA sentezi sırasında üridin trifosfat (UTP) yerine, yanlışlıkla FUTP ile birleşebilir. Bu

metabolik hata, RNA işlemi ve protein sentezini engelleyebilir.

Klinik çalışmalar

Kolon ve kolorektal kanser

Adjuvan kolon kanserinde kombinasyon terapisi

Evre

(Dukes

kolon

kanseri

hastalarında

yürütülen

birçok

merkezli,

randomize,

kontrollü faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler, kapesitabinin oksaliplatin ile birlikte

(kapesitabin+oksaliplatin),

kolon

kanserli

hastalarda

adjuvan

tedavi

olarak

kullanımını

29 / 40

desteklemektedir (NO16968 çalışması). Bu çalışmada, 944 hasta 24 hafta boyunca 3 haftalık

döngüler halinde kapesitabin (2 hafta boyunca günde iki kez 1000 mg/m

ve ardından 1 hafta

dinlenme süresi) ile kombine olarak oksaliplatin (3 haftada bir 1. günde 2 saatlik bir infüzyon

olarak 130 mg/m

) tedavisine ve 942 hasta bolus 5-FU ve lökovorin tedavisine randomize

edilmiştir. ITT (tedavi edilmesi amaçlanan) popülasyonda, primer analizde DFS bakımından,

kapesitabin+oksaliplatin’in

5-FU/LV’ye

göre

anlamlı

olarak

üstün

olduğu

gösterilmiştir

(HR=0.80, %95 GA= [0.69; 0.93]; p=0.0045). 3 yıllık DFS oranı kapesitabin+oksaliplatin için

iken,

5-FU/LV

için

olmuştur.

Sekonder

sonlanım

noktası

olan

rekürrenssiz

sağkalımın

(RFS)

analizi,

0.78

risk

oranı

(%95

[0.67;

0.92];

p=0.0024)

kapesitabin+oksaliplatine

karşı

5-FU/LV

için

sonuçları

desteklemektedir.

Kapesitabin+oksaliplatin, 0.87 risk oranı ile (%95 GA= [0.72; 1.05]; p=0.1486) üstün genel

sağkalıma doğru bir eğilim, diğer bir deyişle, ölüm riskinde %13 azalma göstermiştir.

5 yıllık sağkalım kapesitabin+oksaliplatin için %78 iken 5-FU/LV için %74’dür. Sağlanan

etkinlik verisi OS için 59 aylık ve DFS için 57 aylık medyan gözlem süresine dayanmaktadır.

Monoterapi – Metastatik kolorektal kanser

Çok merkezli, randomize, kontrollü iki adet faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler

kapesitabinin metastatik kolorektal kanserinde, birinci basamak tedavi olarak kullanımını

desteklemektedir (SO14695; SO14796). Bu çalışmalarda, 603 hasta kapesitabin ile (günde iki

kez 2 hafta 1250 mg/m

ve ardından 1 hafta dinlenme süresi şeklinde 3 haftalık sikluslar) ve

604 hasta da 5-FU ve lökovorin ile (Mayo rejimi: 20 mg/m

lökovorin I.V. ve ardından 425

mg/m

I.V. bolus 5-FU, 1 ila 5. günlerde, her 28 günde bir) tedavi edilmek üzere randomize

edilmiştir.

Tümü randomize edilen popülasyon içinde, toplam hedef cevap oranları (araştırmacının

değerlendirmesi)

%25,7’ye

(kapesitabin)

karşılık

%16,7

(Mayo

rejimi)

bulunmuştur

(p<0.0002). Progresyona kadar geçen medyan süre, 140 güne (kapesitabin) karşılık 144 gün

(Mayo rejimi) olarak bulunmuştur. Medyan sağkalım, 392 güne (kapesitabin) karşılık 391

gündür (Mayo rejimi).

Kombinasyon tedavisi – Birinci basamak kolorektal kanseri tedavisi

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz 3 klinik çalışmadan (NO16966) elde edilen

veriler, metastatik kolorektal kanserin birinci basamak tedavisinde, kapesitabinin oksaliplatin

ve bevasizumab (BV) ile kombinasyon halinde kullanımını desteklemektedir. Çalışma iki

30 / 40

bölüm içerir: kapesitabin+oksaliplatin veya FOLFOX-4’ü içeren hastaların iki değişik tedavi

grubuna randomize edildiği ilk iki kollu bölüm ve onu takip eden ‘kapesitabin+oksaliplatin’ +

plasebo (P), FOLFOX-4+P, ‘kapesitabin+oksaliplatin’ + BV, FOLFOX-4+BV’yi içeren dört

farklı tedavi grubu ile 2x2 faktörlü bölüm. Bu tedavi rejimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 7. Çalışma NO16966 tedavi rejimleri

Tedavi

Başlangıç dozu

Tedavi şeması

FOLFOX-4

Veya

FOLFOX-4

Bevasizumab

(BV)

Oksaliplatin

Lökovorin

5-Fluorourasil

85 mg/m

IV 2 saat

200 mg/m

IV 2 saat

400 mg/m

IV bolus

600 mg/m

IV 22 saat

Oksaliplatin her 2 haftanın 1. günü

Lökovorin her 2 haftanın 1. ve 2. günü

5-fluorourasil IV bolus/infüzyon her 2 haftanın

1. ve 2. günü

Plasebo veya

Bevasizumab

(BV)

5 mg/kg 30-90 dakika

FOLFOX-4 öncesi, her iki haftanın birinci

günü

Kapesitabin+O

ksaliplatin

Veya

‘Kapesitabin+

Oksaliplatin’ +

Bevasizumab

(BV)

Oksaliplatin

Kapesitabin

130 mg/m

IV 2 saat

1000 mg/m

oral günde

iki kez

Oksaliplatin her 3 haftanın 1. günü

Kapesitabin oral günde iki kez 2 hafta

(devamında 1 hafta tedavi bırakılır)

Plasebo veya

Bevasizumab

(BV)

7.5 mg/kg IV 30-90

dakika

Her 3 haftanın 1. günü

Kapesitabin+Oksaliplatin öncesi

5-fluoroursil: IV bolus enjeksiyon lökovorinden hemen sonra

Hasta popülasyonunda ve tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda, progresyonsuz sağkalım

(PFS) açısından yapılan karşılaştırmada Kapesitabin+Oksaliplatin kullanan kolda FOLFOX-4

kullanan kola eşdeğerlik (non-inferiorite) gösterilmiştir (aşağıdaki tabloya bakınız). Sonuçlar,

OS bakımından kapesitabin+oksaliplatinin FOLFOX-4’e eşdeğer olduğunu göstermiştir.

Kapesitabin+oksaliplatin

artı

bevasizumabın,

FOLFOX-4

artı

bevasizumaba

karşı

karşılaştırması,

önceden

belirlenmiş

araştırma

analiziydi.

tedavi

grubu

karşılaştırmasında,

bakımından

FOLFOX-4

artı

bevasizumaba

kıyasla

31 / 40

kapesitabin+oksaliplatin artı bevasizumab, benzer idi (risk oranı 1.01 [%97,5 GA 0.84, 1.22]).

Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda primer analizler zamanındaki ortalama izleme, 1,5

yıl idi; aynı zamanda izlemenin ilave 1 yılını takip eden analizlerden elde edilen veriler de

aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

Tablo 8. Primer analiz ve 1 yıllık takip verileri için anahtar yeterlilik sonuçları (Uygun

Protokol Popülasyonu ve Tedavi Edilmesi Amaçlanan Popülasyon, Çalışma NO16966)

PRIMER ANALİZ

Kapesitabin+Oksaliplatin /

‘Kapesitabin+Oksaliplatin’ +Plasebo/

‘Kapesitabin+Oksaliplatin’ +BV

(EPP*: N=967; ITT**: N=1017)

FOLFOX-4/FOLFOX-4+Plasebo/ FOLFOX-

4+BV

(EPP*: N = 937; ITT**: N= 1017)

Popülasyon

Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün)

Risk Oranı

(%97,5 GA)

Parametre: Progresyonsuz sağkalım

1.05 (0.94; 1.18)

1.04 (0.93; 1.16)

Parametre: Genel sağkalım

0.97 (0.84; 1.14)

0.96 (0.83; 1.12)

İLAVE 1 YILLIK İZLEME

Popülasyon

Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün)

Risk Oranı

(%97,5 GA)

Parametre: Progresyonsuz sağkalım

1.02 (0.92; 1.14)

1.01 (0.91; 1.12)

Parametre: Genel sağkalım

1.00 (0.88; 1.13)

0.99 (0.88; 1.12)

*EPP=seçilebilir hasta popülasyonu; **ITT=tedavi edilmesi amaçlanan popülasyon

32 / 40

Bir randomize, kontrollü faz III çalışmasından (CAIRO) elde edilen veriler, metastatik

kolorektal kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için irinotekan ile kombinasyonda 2

haftalığına 3 haftada bir 1000 mg/m

’lik bir başlangıç dozunda kapesitabinin kullanımını

destekler.

Etkinlik,

toplam

yanıt

oranı

(ORR),

progresyonsuz

sağkalım

(PFS)

bakımından, 5-FU, lökovorin ve irinotekanın (FOLFIRI) pivotal çalışmalarında rapor edilenle

benzerdi.

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz II çalışmasının (AIO KRK 0604) bir interim

analizinden elde edilen veriler, metastatik kolorektal kanserli hastaların birinci basamak

tedavisi için irinotekan ve bevasizumab ile kombinasyonda 2 haftalığına 3 haftada bir 800

mg/m

’lik

başlangıç

dozunda

kapesitabinin

kullanımını

destekler.

İrinotekan

(kapesitabin+irinotekan) ve bevasizumab ile kombine edilmiş kapesitabin ile tedavi için 115

hasta randomize edildi: kapesitabin (7 günlük bir dinlenme periyoduyla izlenen iki haftalığına

günde iki defa 800 mg/m

), irinotekan (3 haftada bir 1. günde 30 dakikalık bir infüzyon olarak

200 mg/m

) ve bevasizumab (3 haftada bir 1. günde 30 ila 90 dakikalık bir infüzyon olarak

7.5 mg/kg); toplam 118 hasta, oksaliplatin artı bevasizumab ile kombine edilmiş kapesitabin

ile tedaviye randomize edildi: kapesitabin (7 günlük bir dinlenme periyoduyla izlenen günde

iki defa 1000 mg/m

), oksaliplatin (3 haftada bir 1. günde 2 saatlik bir infüzyon olarak 130

mg/m

), ve bevasizumab (3 haftada bir 1. günde 30 ila 90 dakikalık bir infüzyon olarak 7.5

mg/m

). Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda 6 ayda progresyonsuz sağkalım, %74’e

(kapesitabin+oksaliplatin

artı

bevasizumab)

karşı

(kapesitabin+irinotekan

artı

bevasizumab)

idi.

Toplam

yanıt

oranı

(tam

yanıt

artı

kısmi

yanıt),

%45’e

(kapesitabin+oksaliplatin

artı

bevasizumab)

karşı

(kapesitabin+irinotekan

artı

bevasizumab) idi.

Kombinasyon Tedavisi - Kolorektal kanserin ikinci basamak tedavisi

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz III klinik çalışmadan (NO16967) elde edilen

veriler, metastatik kolorektal kanserin ikinci basamak tedavisinde, kapesitabinin oksaliplatin

kombinasyon

halinde

kullanımını

desteklemektedir.

çalışmada,

önceden

birinci

basamak tedavisi olarak fluoropirimidin ile kombinasyon halinde irinotekan tedavi rejimi alan

627 metastatik kolorektal karsinomlu hasta kapesitabin+oksaliplatin ya da FOLFOX-4 ile

tedaviye randomize edilmiştir. Kapesitabin+oksaliplatin ve FOLFOX-4’ün (plasebo veya

bevasizumab

eklemesi

olmadan)

dozlama

takvimi

için

tablo

7’ye

bakınız.

Protokol

popülasyonu

tedavi

edilmesi

amaçlanan

popülasyonun

progresyonsuz

sağkalım

33 / 40

derecelerinde, kapesitabin+oksaliplatinin FOLFOX-4’den daha aşağı olmadığı kanıtlanmıştır

(aşağıdaki tabloya bakınız). Progresyonsuz sağkalım sonuçları OS sonuçları ile aynıdır.

Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyonda primer analizlerin zamanında ortalama izleme, 2.1

yıl idi; aynı zamanda izlemenin ilave bir 6 ayını takip eden analizlerden elde edilen veriler de,

aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

Tablo 9. Primer analizler ve 6 aylık takip verileri için yeterlilik anahtar etkinlik sonuçları

(Protokol Popülasyonu, Çalışma NO16967) (Uygun Protokol Popülasyonu ve Tedavi edilmesi

amaçlanan popülasyon)

PRIMER ANALİZ

Kapesitabin+Oksaliplatin

(PPP*: N=251; ITT**: N=313)

FOLFOX-4

(PPP*: N = 252; ITT**: N= 314)

Popülasyon

Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün)

Risk Oranı

(%95 GA)

Parametre: Progresyonsuz sağkalım

1.03 (0.87; 1.24)

0.97 (0.83; 1.14)

Parametre: Genel sağkalım

1.07 (0.88; 1.31)

1.03 (0.87; 1.23)

İLAVE 6 AYLIK İZLEME

Popülasyon

Olaya Kadar Ortalama Zaman (Gün)

Risk Oranı

(%95 GA)

Parametre: Progresyonsuz sağkalım

1.04 (0.87; 1.24)

0.97 (0.83; 1.14)

Parametre: Genel sağkalım

1.05 (0.88; 1.27)

1.02 (0.86; 1.21)

*PPP=Uygun protokol popülasyonu; **ITT=tedavi edilmesi amaçlanan popülasyon

Birinci basamak (çalışma NO16966; başlangıç 2-kollu kısım) ve ikinci basamak tedavisinden

(çalışma NO16967) etkinlik verilerinin havuzlanmış bir analizi, bağımsız çalışmalarda elde

34 / 40

edildiği gibi, FOLFOX-4’e karşı kapesitabin+oksaliplatinin eşdeğerlik sonuçlarını daha fazla

desteklemektedir:

güne

(FOLFOX-4;

hasta)

karşı,

günlük

(Kapesitabin+Oksaliplatin;

hasta)

ortalama

progresyonsuz

sağkalım

uygun

protokol popülasyonda progresyonsuz sağkalım (risk oranı 1.00 [%95 gGA: 0.88; 1.14]).

Sonuçlar, 478 güne (FOLFOX-4) karşı, 468 günlük (kapesitabin+oksaliplatin) bir ortalama

bakımından

kapesitabin+oksaliplatinin

FOLFOX-4’e

eşdeğer

olduğunu

belirtmektedir (risk oranı 1.01 [%95 GA: 0.87; 1.17]).

Kombinasyon tedavisi – Mide kanseri

Lokal ilerlemiş ya da metastatik mide kanserli hastalarla yapılan, çok merkezli, randomize,

kontrollü bir faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler, kapesitabinin lokal ilerlemiş ya da

metastatik mide kanserinde birinci basamak tedavi olarak kullanımını desteklemektedir. Bu

çalışmada, 160 hasta, kapesitabin (günde iki kez 2 hafta 1000 mg/m

ve ardından 7 günlük

dinlenme süresi) ve sisplatin (her 3 haftada bir, 2 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde 80

mg/m

) ile tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir. Toplam 156 hasta 5-FU (her 3 haftada

bir, 1. ve 5. günlerde sürekli infüzyon şeklinde, günde 800 mg/m

) ve sisplatin (her 3 haftada

bir, 1. günde 2 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde, 80 mg/m

) ile tedavi edilmek üzere

randomize edilmiştir. Çalışmanın primer amacı karşılanmıştır, kapesitabinin sisplatin ile

kombine kullanımında her bir protokol analizindeki progresyonsuz sağkalım, en az 5-FU’nun

sisplatin

kombine

kullanımındaki

kadardır.

Sağkalım

(OS)

süresinin

sonuçları,

progresyonsuz sağkalımın sonuçları ile benzerdir (Aşağıdaki tabloya bakınız).

Tablo 10. Yeterlilik analizleri için anahtar etkinlik sonuçları (Protokol Popülasyonu, Çalışma

ML17032)

Parametre

Ortalama (aylar) (%95 GA)

Kapesitabin/Sisplatin

(N=139)

5-FU/Sisplatin

(N=137)

Risk Oranı

(%95 GA) *

Progresyonsuz

sağkalım

5.6 (4.9, 7.3)

5.0 (4.2, 6.3)

0.81 (0.63, 1.04)

Sağkalım süresi

10.5 (9.3, 11.2)

9.3 (7.4, 10.6)

0.85 (0.64, 1.13)

*

Siklooksijenaz (Cox) orantılı modelde ayarsız tedavi etkisi

35 / 40

Kolorektal ve lokal ilerlemiş mide kanseri: meta analizi

Altı

klinik

çalışmanın

(çalışma

SO14695,

AO14796,

M66001,

NO16966,

NO16967,

M17032)

meta

analizi,

gastrointestinal

kanserin

başına

veya

kombinasyon

tedavilerinde

kapesitabinin

5-FU’nun

yerini

alabileceğini

desteklemiştir.

Birleştirilmiş

analizler kapesitabin içeren rejimler ile tedavi edilmiş 3097 hasta ve 5-FU taşıyan rejimler ile

tedavi edilmiş 3074 hastayı içermektedir. Toplam sağ kalımda risk oranı 0.94 (%95 GA:

0.89;1.00) kapesitabin içeren tedavilerin, 5-FU içeren tedavilerden olduğunu göstermiştir.

Kombinasyon tedavisi - Meme kanseri

Çok merkezli, randomize, kontrollü bir faz 3 klinik çalışmadan elde edilen veriler, antrasiklin

içeren, sitotoksik bir kemoterapinin başarısız olmasından sonra lokal ilerlemiş veya metastatik

meme kanseri bulunan hastaların tedavisi için kapesitabinin dosetaksel ile birlikte kullanımını

desteklemektedir. Bu çalışmada, 255 hasta kapesitabin (günde iki kez 2 hafta 1250 mg/m

ardından 1 hafta dinlenme süresi) ve dosetaksel (her 3 haftada bir, 1 saatlik intravenöz

infüzyon şeklinde 75 mg/m

) ile tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir. Toplam 256 hasta

tek başına dosetaksel (her 3 haftada bir 1 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde 100 mg/m

) ile

tedavi edilmek üzere randomize edilmiştir. Sağkalım, kapesitabin+dosetaksel kombinasyonu

kolunda daha yüksektir (p=0.0126). Medyan sağkalım 442 güne (kapesitabin+dosetaksel)

karşılık 352 gün (tek başına dosetaksel) bulunmuştur. Tümü randomize edilen popülasyon

içinde

toplam

hedef

cevap

oranları

(araştırmacının

değerlendirmesi)

%41,6’ya

(kapesitabin+dosetaksel) karşılık, %29,7 (tek başına dosetaksel) bulunmuştur (p=0.0058).

Hastalığın

progresyonuna

veya

ölüme

kadar

geçen

süre,

kapesitabin+dosetaksel

kombinasyonu kolunda daha yüksektir (p<0.0001). Progresyona kadar geçen medyan süre

güne

(kapesitabin+dosetaksel)

karşılık

gün

(tek

başına

dosetaksel)

olarak

bulunmuştur.

Monoterapi- Meme kanseri

İki çok merkezli faz II klinik çalışmasından elde edilen veriler, bir taksan ve bir antrasiklin

içeren kemoterapi rejimlerinin başarısız olmasının ardından lokal ilerlemiş ya da metastatik

meme kanserli hastaların tedavisi ya da daha ileri antrasiklin terapisinin endike olmadığı

kişiler

için,

kapesitabin

monoterapisinin

kullanımını

desteklemektedir.

çalışmalarda

36 / 40

toplam 236 hasta, kapesitabin (2 haftalığına günde iki defa 1250 mg/m

ve bunu izleyen bir

haftalık dinlenme periyodu) ile tedavi edildi. Toplam objektif yanıt oranları (araştırmacı

değerlendirmesi), %20 (ilk çalışma) ve %25 (ikinci çalışma) idi. İlerlemeye kadar geçen

ortalama süre, 93 ve 98 gün idi. Ortalama sağkalım, 384 ve 373 gün idi.

5.2.

Farmakokinetik Özellikleri

Genel Özellikler

Emilim:

Oral uygulamadan sonra kapesitabin hızlı ve yaygın olarak emilir ve bunu 5’-deoksi-5-

fluorositidin (5’-DFCR) ve 5’-deoksi-5-fluoroüridin (5’DFUR) metabolitlerine yoğun bir

dönüşüm izler. Gıda ile birlikte alınması kapesitabinin emilim hızını azaltsa da 5’-DFUR’nin

5-FU’nun

EAA’sına

etkisi

çok

azdır.

günde

yemekten

sonra

1250

mg/m

uygulandığında,

kapesitabin,

5'-DFCR,

5'-DFUR,

5-FU

FBAL'ın

doruk

plazma

konsantrasyonları (C

maks

, mg/mL cinsinden), sırasıyla 4.47, 3.05, 12.1, 0.95 ve 5.46 olmuştur.

Doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşma zamanı (T

maks

, saat cinsinden) 1.50, 2.00, 2.00,

2.00 ve 3.34 dük. EAA

0-sonsuz

değerleri ise, μg.s/mL cinsinden 7.75, 7.24, 24.6, 2.03 ve 36.3

olmuştur.

Dağılım:

Proteine bağlanma:

İn vitro

insan plazma çalışmalarında, kapesitabin, 5'-DFCR, 5'-DFUR ve 5-FU’nun başlıca

albümin olmak üzere, plazma proteinlerine sırasıyla %54, %10, %62 ve %10 oranlarında

bağlandıkları saptanmıştır.

Biyotransformasyon:

Kapesitabin önce hepatik karboksilesteraz ile 5'-DFCR'ye metabolize olur; bu madde ise daha

sonra, başlıca karaciğer ve tümör dokularında bulunan sitidin deaminaz ile 5'-DFUR'ye

dönüştürülür.

5-FU oluşumu, tercihen tümör bölgesinde, tümörle ilgili anjiyojenik faktör dThdPase ile

meydana gelir ve bu sayede sağlıklı vücut dokularının sistemik 5-FU maruziyetini en aza

indirir.

37 / 40

5-FU’nun plazmadaki EAA değeri, bir sonraki 5-FU I.V. bolusdan (600 mg/m

doz) sonra

görülenden 6 ila 22 kez daha düşüktür. Kapesitabin metabolitleri, yalnızca 5-FU’ya ve 5-FU

anabolitlerine dönüştükten sonra sitotoksik hale gelir (bkz. bölüm 5.2.).

5-FU, dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) aracılığıyla daha da katabolize edilerek, hız

kısıtlayıcı

şekilde

inaktif

metabolitleri

olan

dihidro-5-fluorourasil

(FUH

5-fluoro-

üreidopropiyonik asit (FUPA) ve α-fluoro-β-alanine (FBAL) dönüşür.

Eliminasyon:

Eliminasyon yarı-ömrü (t

- saat cinsinden), kapesitabin, 5'-DFCR, 5'-DFUR, 5-FU ve FBAL

için

sırasıyla

0.85,

1.11,

0.66,

0.76

3.23

olarak

belirlenmiştir.

Kapesitabinin

farmakokinetiği 502 - 3514 mg/m

/gün doz aralığında değerlendirilmiştir. 1. ve 14. günlerde

ölçülen

kapesitabin

parametreleri

5'-DFCR

5'-DFUR

benzer

bulunmuştur.

5-FU’nun

EAA’nı, 14. günde % 30-35 daha yüksek bulunmuş, ancak sonra da artış göstermemiştir (22.

gün). Terapötik dozlarda kapesitabinin ve metabolitlerinin farmakokinetiği, 5-FU dışında,

dozla orantılıdır.

Oral

uygulamadan

sonra

kapesitabin

metabolitleri

esasen

idrarla

atılırlar.

Uygulanan

kapesitabin

dozu

metabolitlerinin

büyük

kısmı

(%95.5)

idrarda

bulunur.

Feçesle

atılım

minimaldir (%2.6). İdrar ile atılan majör metabolit FBAL’dir ve uygulanan dozun %57’sini

temsil eder. Alınan dozun %3 civarı, idrarda değişmemiş ilaç olarak atılmaktadır.

Kombinasyon tedavisi:

Kapesitabinin gerek dosetaksel gerekse paklitaksel farmakokinetiği üzerindeki etkilerinin ve

ilacın

kapesitabinin

farmakokinetiği

üzerindeki

etkilerinin

değerlendirildiği

çalışmalarında, kapesitabinin dosetaksel ya da paklitaksel farmakokinetiği (C

maks

ve EAA)

üzerinde etkisinin olmadığı ve dosetaksel ya da paklitakselin de 5'-DFUR (kapesitabinin en

önemli metaboliti) farmakokinetiği üzerinde etkisinin bulunmadığı gösterilmiştir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Kolorektal kanserli 505 hasta üzerinde, günde iki kez 1250 mg/m

dozda kapesitabin tedavisi

sonrası yapılan bir popülasyon farmakokinetiği analizinde, cinsiyet, başlangıç döneminde

karaciğer

metastazlarının

olması

olmaması,

Karnofsky

Performans

Statüsü,

total

38 / 40

bilirubin, serum albümini, AST ve ALT’nin, 5'-DFUR, 5-FU ve FBAL farmakokinetikleri

üzerinde istatistik anlamlılık taşıyan bir etkisi bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer metastazları nedeniyle hafif ile orta derecede karaciğer yetmezliği olan kanser

hastalarında, kapesitabinin biyoaktivasyonu ve

farmakokinetikleri üzerinde klinik açıdan

anlamlı bir etki gözlenmemiştir (bkz. bölüm 4.2.). Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalara

yönelik farmakokinetik veriler bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği:

Hafif - ağır böbrek yetmezliği olan kanser hastaları üzerinde yapılan bir farmakokinetik

çalışmaya göre, kreatinin klerensinin bozunmamış ilaç ve 5-FU farmakokinetiği üzerinde

etkisi olduğuna yönelik veri bulunmamaktadır. Kreatinin klerensinin 5'-DFUR ve FBAL'nin

sistemik maruziyetini etkilediği bulunmuştur (kreatinin klerensi %50 azaldığında 5'-DFUR ve

FBAL'nin, EAA değerlerinde sırasıyla %35 ve %114 artış). FBAL antiproliferatif etkisi

olmayan bir metabolittir. 5’-DFUR, 5-FU’nun direkt öncüsüdür (bkz. bölüm 4.2.).

Yaşlı hastalar (65 yaş veya 65 yaşın üstünde):

Geniş bir yaş aralığındaki (27 ile 86 yaş) hastaları kapsayan ve 65 yaş ve üzerindeki 234

hastayı içeren (%46) bir popülasyon farmakokinetiği analizinde, yaşın 5'-DFUR ve 5-FU

farmakokinetiği üzerinde etkisi bulunmamıştır. FBAL'nin EAA değeri yaşla birlikte artmıştır

(yaşta %20'lik bir artış, FBAL'ın EAA'nında %15’lik artış ile sonuçlanır). Bu artışın, böbrek

fonksiyonlarındaki değişime bağlı olması olasıdır (bkz. bölüm 4.2. ve 5.2.).

Irk:

Kapesitabinin

gün

boyunca

günde

kere

mg/m

dozda

oral

uygulanmasının

ardından, Japon hastalar (n=18) kapesitabin için beyaz ırktan hastalara (n=22) göre yaklaşık

%36 daha düşük C

maks

ve %24 daha düşük EAA değerleri sergilemiştir. Ayrıca, Japon hastalar

FBAL için de beyaz ırktan hastalara göre yaklaşık %25 daha düşük C

maks

ve %34 daha düşük

değerleri

sergilemiştir.

farklılıkların

klinik

ilişkisi

bilinmemektedir.

Diğer

metabolitlere (5'-DFCR, 5'-DFUR ve 5-FU) maruziyette önemli hiçbir farklılık meydana

gelmemiştir.

39 / 40

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlanan

toksisitesi

çalışmalarında,

sinomolgus

maymunlarına

farelere

kapesitabinin

günlük

oral

uygulaması,

gastrointestinal,

lenfoid

hematopoetik

sistem

üzerinde

floropirimidinlere

özgü

toksik

etkiler

ortaya

çıkarmıştır.

toksisiteler

geri

dönüşümlü

olmuştur.

Kapesitabin

ile,

dejeneratif/regresif

değişikliklerle

karakterize

deri

toksisitesi

gözlemlenmiştir.

Kapesitabin

hepatik

toksisitelerinden

yoksundur.

Sinomolgus maymunlarında, intravenöz uygulamadan (100 mg/kg) sonra kardiyovasküler

toksisite

(örneğin;

QT-aralığı

uzaması)

saptanabilmiş

fakat

tekrarlayan

oral

dozlamadan (1379 mg/m

/gün) sonra saptanamamıştır.

İki yıllık fare karsinojenisitesi çalışması, kapesitabin ile bir karsinojenisite kanıtı ortaya

koymamıştır.

Standart fertilite çalışmaları süresince, kapesitabin alan dişi farelerde fertilite bozukluğu

gözlemlenmiştir; fakat ilaçsız dönemden sonra bu etki geri dönüşümlü olmuştur. Ayrıca, 13-

haftalık

çalışma

sırasında,

erkek

farenin

üreme

organlarında

atrofik

dejeneratif

değişiklikler

meydana

gelmiş;

fakat

etkiler

ilaçsız

dönemden

sonra

geri

dönüşümlü

olmuştur

(bakınız;

bölüm

4.6).

Farelerde

yapılan

embriyotoksisite

teratojenite

çalışmalarında,

fetal

rezorpsiyon

teratojenitede

dozla

ilgili

artışlar

gözlemlenmiştir.

Maymunlarda, yüksek dozlarda düşük ve embriyoletalite gözlemlenmiş, fakat teratojenite

kanıtı bulunmamıştır.

Kapesitabin bakterilere (Ames testi) veya memeli hücrelerine (Çin hamsteri V79/HPRT gen

mutasyonu

analizi)

in

vitro

mutajenik

olmamıştır.

Fakat

kapesitabin,

diğer

nükleozid

analoglarına (örneğin; 5-FU) benzer biçimde, insan lenfositlerinde (

in vitro

) klastojenik olmuş

fare

kemik

iliğindeki

mikronükleus

testlerinde

in

vivo

pozitif

trend

meydana

gelmiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Tablet

çekirdeği:

Laktoz

anhidröz,

mikrokristalize

selüloz,

kroskarmelloz

sodyum,

hipromelloz 15000, magnezyum stearat.

Film kaplama: Opadry II Pink 32 K (laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksit,

triacetin, kırmızı demir oksit)

40 / 40

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

KAPEDA 500 mg, kutuda PVC/Al folyo blisterde 120 film kaplı tablet.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

Tüm kullanılmayan ürün veya atık maddeler ulusal mevzuat doğrultusunda imha edilir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi cad. No: 64-66

Üsküdar / İstanbul

Tel.: 0216 492 57 08

Faks: 0216 334 78 88

8.

RUHSAT NUMARASI

253/57

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 24.09.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

18-7-2018

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

On 1 October 2010, orphan designation (EU/3/10/796) was granted by the European Commission to XOMA Ireland Ltd, Ireland, for recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody for the treatment of Behçet’s disease.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-11-2018

EU/3/17/1962 (MWB Consulting S.A.R.L.)

EU/3/17/1962 (MWB Consulting S.A.R.L.)

EU/3/17/1962 (Active substance: Humanised Fc-engineered monoclonal antibody against CD19) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7815 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/155/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2094 (Y-mAbs Therapeutics A/S)

EU/3/18/2094 (Y-mAbs Therapeutics A/S)

EU/3/18/2094 (Active substance: Anti-GD2 monoclonal antibody 3F8 humanised) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7804 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/126/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2067 (Omeros London Limited)

EU/3/18/2067 (Omeros London Limited)

EU/3/18/2067 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody against mannan-binding lectin-associated serine protease-2) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5737 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/044/18

Europe -DG Health and Food Safety

23-8-2018

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Active substance: Human monoclonal IgG2 antibody against tissue factor pathway inhibitor) - Corrigendum - Commission Decision (2018)1246 of Thu, 23 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody for fibroblast growth factor 23) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5289 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/133/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2018

EU/3/12/1083 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/1083 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/1083 (Active substance: Humanised single chain monoclonal antibody against CD37) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4839 of Thu, 19 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/128/12/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody against programmed death ligand-1) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4088 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody of the IgG1 kappa class against human macrophage colony-stimulating factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3630 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2027 (Regeneron Ireland U.C.)

EU/3/18/2027 (Regeneron Ireland U.C.)

EU/3/18/2027 (Active substance: Three human monoclonal antibodies against the Ebola virus glycoprotein) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3395 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/008/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/09/699 (Cambridge Regulatory Services Ltd)

EU/3/09/699 (Cambridge Regulatory Services Ltd)

EU/3/09/699 (Active substance: Recombinant chimeric monoclonal antibody against CD20) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3399 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/09/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/13/1205 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/13/1205 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/13/1205 (Active substance: Human monoclonal antibody against human interleukin 13) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3042 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/118/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/12/1034 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/12/1034 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/12/1034 (Active substance: Humanised monoclonal antibody against P-selectin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3040 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/026/12/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody to human Nogo-A protein of the IgG4/kappa class) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3035 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/059/08/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (Active substance: Humanised recombinant monoclonal antibody against epidermal growth factor receptor conjugated to maleimidocaproyl monomethylauristatin F) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3022 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/065/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin 6) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2009 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/147/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2007 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/083/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety