KANSILAK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KANSILAK 10 GR LAVMAN
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KANSILAK 10 GR LAVMAN
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699535920017
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

KANSİLAKLAVMAN10 g

Rektaluygulanır.

Etkinmaddeler:5,350 gSorbitol, 3,660 gGliserinihtivaeder.

Yardımcımaddeler:Tween 80,SodyumSitrat

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.KANSİLAKLAVMANnedir veneiçinkullanılır?

2.KANSİLAKLAVMANkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.KANSİLAKLAVMANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.KANSİLAKLAVMAN’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.KANSİLAKLAVMANnedirveneiçinkullanılır?

KANSİLAKLAVMAN,10 gjeliçerenalüminyumtüp içerisindesunulmaktadır.

Hamilelikten ilerigelenkabızlıklarda,üçyaş üstüçocukların kabızlıklarında,

kabızlığın sorun olduğuhastalıklarda, rektoskopivecerrahimüdahalegibibağırsakların

tahliyesigereken durumlarda, kolon verektumdakikasların zayıfolduğu durumlarda

kullanılır.

2.KANSİLAKLAVMANkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

KANSİLAKLAVMANyalnızcarektalyoldanuygulanır.

Kullanmadan önceaplikatörün dışınabirmiktartüp içindekiilaçtansürerekkayganlaştırın.

KANSİLAKLAVMAN’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

-Bileşimindebulunanmaddelerden herhangibirisinekarşıalerjinizvarsa (eğeralerjiniz

olabileceğinidüşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyedebulunmasınıisteyiniz).

İdraraçıkamama,ağırsukaybı(dehidratasyon),gelişmişveyagelişmekteolanakciğerödemi,ağır

kalpyetmezliği ,akutapandisit,barsaktravmasıiltihabıvekanamalarında,anüsverektumaait

bölgedeuygulanancerrahimüdahalelerdensonra,tifo,fistül,basur(hemeroid),ülserlikolit

durumlarında

KANSİLAKLAVMAN’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kalphastasıiseniz,

-B öbrekyadakaraciğerprobleminizvarsa,

-Şeker(diyabet)hastalığınızvarsa,

-Kırmızıkan hücrelerinin harabiyetinden ilerigelen kansızlığınız(hemolitikaneminiz)varsa

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KANSİLAKLAVMAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerleetkileşimibulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

KANSİLAKLAVMAN’ınhamilelik sırasındagüvenliliğikanıtlanmamıştır;Hamilelik

sırasındakullanımındadikkatliolunmalıdır. KansilakLavman sadecegerekliolduğu

durumlardakullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirilen çocuk üzerindeherhangibiretkiöngörülmemektedir. Yinedebudönemdesadece

gereklidurumlardakullanılmalıdır

Araçvemakinekullanımı

KANSİLAKLAVMAN’ınaraçvemakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisi

bildirilmemiştir.

KANSİLAKLAVMAN’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

KANSİLAKLAVMAN’ıniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbir

duyarlılığınızyoksa, bumaddeyebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacıözelliklediğerlaksatiflerişuanda

kullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandınızsa,lütfenbunudoktorunuzaveyaeczacınıza

bildiriniz.

3. KANSİLAKLAVMANNasılKullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmedikçeüçyaşüstüçocuklariçin½tüp,

büyükleriçin 1 tüpyeterlidir.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilendozlarda

kullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Kutu içindekiaplikatörütüpün ucunatakınız.Aplikatörvasıtasıylailacımakataboşaltınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanım:KANSİLAKLAVMAN’ınüçyaşüstüçocuklardakullanımı,uygun

kullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin talimatlarkısmındabelirtildiğigibidir.

Yaşlılarda kullanım:Yaşlılardakullanımıyetişkinlerleaynıdır.

Özelkullanımdurumları

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:Dikkatlikullanılmalıdır.

EğerKANSİLAKLAVMAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvar

ise, doktorunuzveya eczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaKANSİLAKLAVMANkullandıysanız

KANSİLAKLAVMAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

KANSİLAKLAVMAN’ın fazlakullanılmasının tipik belirtilerikarın ağrısı, halsizlik,

yorgunluk, susama, kusma, ödem, kemik ağrısı(osteomalaziyebağlı), sıvıveelektrolit

dengesizliği, hipoalbüminemi(protein kaybettiren gastroenteropatiyebağlı)vebarsak

iltihabını(koliti)taklitedenbelirtilerdir.

Barsakkalıcıolarakhasarlanmamışsa,laksatiflerinyardımıolmadançalışmasıaylarcasüre

gerektirebilir.

KANSİLAKLAVMAN’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdoz uygulamayınız.

KANSİLAKLAVMANiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

İlacın kesilmesiyleilişkilendirilebilecek herhangibiretkigörülmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KANSİLAKLAVMAN‘ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Seyrekolarak(Tedaviedilen10.000kişide1’dendahafazlave1000kişide1’denazgörülen)

aşırıduyarlılıkreaksiyonlarıgörülebilir.Belirtileri;yüzde,ağızda,dudakta,dildeveboğazda

şişme, nefes darlığı, kaşıntı, ürtiker, ateş v.b.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuza söyleyiniz:

-Gazçıkarma,

-İshal,

-Barsakağrısınasebep olabilen barsaktahrişi

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. KANSİLAKLAVMAN’ınsaklanması

KANSİLAKLAVMAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Ürünışıktan uzaktave25 °C’nin altındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız

Kartondakison kullanma tarihinden sonraKANSİLAKLAVMAN’ıkullanmayınız.

Eğerürünve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizKANSİLAKLAVMAN’ı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:KANSUKLABORATUARISan.veTic.A.Ş.BeşyolMah.EskiLondra

Asfaltı. No:4 34620Sefaköy-İSTANBUL

İmalYeri:YeniRecordatiİlaçveHammaddeleriSan.veTic.A.Ş.DoğanAraslıCad.No:

219 34510 Esenyurt-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı04.11.2011tarihindeonaylanmıştır.

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.