KANFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYONU PP TORBA 500 ML SETSIZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYONU PP TORBA 500 ML SETSIZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699535690330
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KrsA

trRtrN

nir,cisi

np$pnl

rmnl

tlntllrUn

KANFLEKS

3}DEKSTROZ

SUOATi

SOruSvOXt-l

ru,itatir

ruxriuttr

nir,p$ina

Etkin

madde:

gdzelti

gram

dekstroz

igerir.

Ozmolarite:

1515

mOsm/L

Yardmcr

maddeler:

Yardrmcr

maddeler

igin

6.1'e

bakmz.

FARMASOTIT

FORM

intravendz

inftizyon

igin

gOzelti

KLiNIK Ozrcr,r,lxr,on

4.1.

Terapiitik

endihasyonlar

Yiiksek

konsantrasyondaki

dekstroz

gtizeltilerinin

intraven6z

yoldan

uygulanmasryla

viicuda

kalori

sallamr.

gtizeltiler

hastanm

klinik

dunrmuna

gdre

diiirezi

uyarabilir.

KANFLEKS

% 30

DEKSTROZ SLJDAKI

SOLUSYONU

agalrdaki dunrmlarda

endikedir:

Dehidratasyon,

karaciferdeki

depo

glikojen

eksikli[ine

ba[h

agrn srvr

kaybrna

ba$h

geligen

agrn

katabolik

durumlar,

krsrth

besin

altml

diyare,

kusma

tuz diiirezine

balh

srvr

kaybr

duntmlan.

Parenteral

beslenme

rejimlerinde

kalori

sa[lamak

amacryla. Aga$rdaki

parenteral

beslenme

gereken

dunrmlarda,

azot

kaybuu

Onlemek

negatif

azot dengesini

diizeltmek

igin

uygun

protin

(uot)

kayna[ryla

birlikte

kullarulr:

Ameliyat

Oncesi

ve ameliyat

sonrasr

ddnemlerde

karaci[er,

b6brek,

kalp

mide-ba[rsak

hastahklannda

oldu[u

gibi

a[rzdan

besin

ahmmm

krsrtlandt[t

durumlar.

Proteinlerin

mide-ba[usak

sisteminden

emiliminin bozuldu[u

duntmlar.

Proteinlere

metabolik

gereksinimin

ileri

derecede

arttr$r

yanrklar

gibi

duntmlar.

lnsiiline

ba$r

veya

ba[h

olmayan

hipoglisemi

dunrmlannda

(Yeni

dolan

bebek

siit

gocnklanmn

akut

semptomatik

hipoglisemilerinde

glukoz

diizeylerinin

normale

yiikseltilmesi dahil).

4.2Ponloii

Uygulama

$ekli

Pozotoji/uygulama

srkh$

siiresi:

Uygulanacak

ve infiizyon

hrzr

hastanrn

yafma,

a[rh$na, klinik

biyolojik

duntmuna,

laboratuar

de[erlerine

birlikte

uygulanan

tedaviye

giire

hekim

tarafindan

ayarlanr.

Ba*a

ilacrn infiizyonu

igin

giiziicii

olarak

kullamld{mda,

segilecek

hacim

gdziilerek

uygulanacak

ilacrn

iinerilen

kullarumma

giire

kararla$tmh.

Uygulama

srkh[r

hastanrn

klinik

dunrmuna

giirc

hekim

tarafindan

ayarlanr.

Hiperglisemi

geligimini

tinlemek

igin,

infiizyon

hrzr

hastanrn

glukoz

oksidasyon

kapasitesini agmamaltdr.

Bu

nedenle maksimum

glukoz

uygulama

hm

500-800

mgkglsaatolmahdr.

.

Uygulama

gekli:

\'/

Uygulama

steril

apirojen

setlerle intraven6z

yoldan

yaprlr.

Uygulamayla

ilgili

aynntrlar igin

aynca

bdliim 6.6'yabakuuz.

Ozel

poptilasyonlara

iligkin

ek

bilgiler:

Bdbrek

/

Karaci[er

yetmezli$:

Bu

popiilasyona

iizel

gergeklegtirilen

bir

gahgma

bulunmad{rndan,

bu

hasta

gubu

igin

6zel

bir

dozaj

tinerisi

bulunmamaktadr.

Pediyatrik

popiilasyon

:

Uygulanacak

doz

ve

infiizyon

hrz1 erigkinlerdeki

gibi

hastarun

afrh[rna,

klinik

ve

biyolojik

durumuna

ve

birlikte

uygulanan tedaviye

giire

hekim

tarafindan

ayarlanr.

Geriyatrik

popiilasyon

:

Uygulanacak

doz

ve infiizyon

hrzr,

eriqkinlerdeki

gibi

hastarun

aguhgrna,

klinik

ve

biyolojik

\"

dunrmuna

ve

birlilte

uygulanan tedaviye

gtire

hekim

tarafindan

ayarlanu.

4.3

Kontrendikasyonlar

Hipertonik

dekstroz

gtizeltileri

aga[rdaki dunrmlarda

kontrendikedir.

Kafa

igi

veya intraspinal

kanamalar.

$iddetli

dehidratasyon

durumlan.

Antiri

duntmlan.

Hepatikkoma.

-

Mrsu

ve

mrsr

iirtinlerine

alerjisi

oldu[u

bilinen

hastalar.

4.4

iltolkullanrm

uyanlan

ve

dnlemleri

Parenteral

tedavinin uzamasl

ya

da

hastanrn

durumunun

gerektirdipi

zaman

srvt

dengesi,

elektrolit

konsantrasyonlan

ve

asit-baz

dengesindeki

de[igiklikleri

izlemek

igin

klinik

delerlendirme

ve

periyodik

laboratuvar

testlerinin

yaprlmasr

gereklidir.

t-'

KANFLEKS %30

DEKSTROZ SLJDAKi

SOLUSYONU'nun

bir

litresi

1020

kcal

kalori

sa[lar.

Dekstroz

igeren

gtizeltiler,

kendilerinde

agrkga

veya

klinikte

fark

edilemeyecek

diizeyde

diyabet

bulundu[u

bilinen

hastalarda

dil&atle kullamlmahdr.

Sodyum

eksikliSi

olan hastalard4

sodyumsuz

deksnoz

gtizeltilerinin

intraventiz

infiizyonla

uygulanmasr

periferik

kollaps

ve

oligtiriye

yol

agabilir.

Bu

giizeltilerin

uzun

siirelerle

intraventiz

infiizyonla

kullamlmasr uygulama

yerinden

baglayarak

yayrlan

bir

tromboflebit

durumuna

yol

agabilir.

KANFLEKS

%3O

DEKSTROZ

SLJDAKI

SOLUSYONU'nun ozmolaritesi

1515

mOsm/litredir. Hipertonik

deksfroz

gizeltileri,

uygun

bir

gekilde

seyreltilmeden

periferik

bir

ven

yoluyla

uygulandrklannda

venlerde

irritasyon,

hasar

ve

tromboza

yol

agabilir.

Bu

yiizden,

aqrn hipenonik

gtizeltilerin

biiyiik

bir

merkezi

vene,

olanak

vama

vena cava

superiora

yerleqtirilmig

intraven6z

bit

kateter

yoluyla

uygulanmalan tinerilmektedir.

Ozellikle

kalp

yetmezlifi

olan

hastalarda

olmak

ii?rlre,

dolagrmrn

agm

ytiklenmesinden

kagmmah

igin

dil&at

edilmelidir.

Biibrek

yetmezlipi

olan

hastalarda

glukoz

toleransr

bozulabilir.

Hastalara

gok

fazla

miktarda hipertonik dekstroz

gOzeltisi

uygulanmasr

Onemli bir

hipokalemiyle

sonuglanabilir.

Serum

potasyum

diizeylerine

bahlarak,

gerekirse

ek

potasyrm

uygulanmaldu.

Ozellikle

kalp

yetmezli$i

olan

hastalarda

olmak

rdrzrlre

dolagrmrn

agrn

ytiklenmesinden

kaqmmak

igin

dikkat

edilmelidir.

Hipertonik

dekstroz

gdzeltilerinin

uygulanmasl

serum

elektrolit

konsantrasyonunda

diliisyon,

agm

hidrasyon,

konjestif

durumlar

veya

pulmoner

tidem

olugturacak

gekilde

srvr

ve/veya

soliit

yiiklenmesine

yol

agabilir.

Diliisyon

riski

elektrolit

konsantrasyonuyla

ters

orantrhdr. Periferik

ve

pulmoner

tideme

yol

agabilen

konjestif

durumlann

geligme

riski

ise

gOzeltideki

elektrolit

konsantasyonuyla

doEru

orantrhdr.

Qok

diigiik

dolum

arahkh

yenido[an

bebeklerde dekstnoz

enjeksiyonlanmn

a$m

ya

da hrzh

uygulanmasr

senrm

ozmolalitesinde

ve

olasr

beyin igi

hemorajide

artrga

neden

olabilir.

4.5.

Diler

trbbi

iiriinler

ile

etkilegimler

ve

diler

etkilegim

gekilleri

Elektrolit

igermeyen

dekstroz

giizeltileri,

eriffositlerde

aglomerasyon

ya

da

hemoliz

olasrhsr

ytiztinden

kanla

birlikrc

aym

inftizyon

seti

aracrhfryla uygulanrnamahdr.

Kortikosteroid

veya

kortikotropin

almakta

olan

hastalarda

hipertonik

dekstroz

g6zeltilerinin

uygulanmasr

srasmda

ditkat

gerekir.

Qiizeltinin

hiperglisemik

etkisi

diyabetlilerde

instilin

gereksinimlerini

de[igtirebilir.

("

ty

4.6.

Crebelik

ve

lahtasyon:

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

C

qocuk

doturma

potansiyeli

bulunan

kadular/Dofiun

kontrolii

(Kontrasepsiyon)

Hipertonik

dekstroz

gtizeltilerinin

gebe

kadmlarda

kullammrna

iligkin

yeterli

veri

mevcut

de[ildir.

Hayvanlar

tizerinde

yaprlan

gahgmalar,

gebelik

/

ve-veya

/

embriyonal

I

fetal

geligim

I

ve-veya

I

do[um

I

ve-veya

/

dopum

sonrasl

geligim

iizerindeki

etkiler bakmmdan

yetersizdir

(bkz.

B6liim

5.3).

insanlara

ydnelikpotansiyel

riskbilinmemektedir. KANFLEKS

%30

DEKSTROZ

SLTDAKI

SOLUSYONU

yagamsal

iinemi olan

dunrmlar

igin

genekli

olmadkga

gebelik

dOneminde

kullamlmamahdr.

C,ebelik

ddnemi

Hayvanlar

iizerinde

yaprlan

gahgmalar,

gebelik

/

ve-veya

/

embriyonal

I

fetal

geligim

I

ve-

veyal

dogum

/

ve-veya

/

dopum

sonrasr

geligim

iizerindeki

etkiler

bakmmdan

yetersizdir

(Bkz.

Bdliim

5.3).

Insanlara

yOnelik potansiyel

risk bilinmemektedir.

I(ANFLEKS

%30 DEKSTROZ

SUDAKI

SOLUSYONU, elde

edilecek

yarann

fetiise

olasr

risklerin iizerinde

oldu[u

durumlar

drgrnda

gebelerde

kullamlmamahdu.

Literattirde

travay

ve

dogum

eyleminde

dekstroz

ve

sodyrm

klortir

igeren

gtizeltilerin

kullamldr[r

bildirilmigtir.

Anne ve

fetusun

srr

dengesi,

glukoz

ve

elektrolit

konsantrasyonlan

ile

asit-baz

dengesi

diizenli

olarak

veya hasta

ya

da

fetusun

durumu

gercktirdi[i

zaman

de[erlendirilmelidir.

Laktasyon

ddnemi

Dekstroz

giizeltilerinin

intravendz

infiizyonunun

emzirme d6neminde uygulanmasrnrn bebekler

iizerinde

bilinen

bir

advers

etkisi

yoktur.

Herhangi

bir

giiphe

dunrmunda

hasta

emzirmemelidir.

tineme

yeteneli

/

fertitite

Dekstroz

gtizeltilerinin

intraventiz

infiizyonunun

tireme

yetene$

iizerindeki

etkileri

aragtrnlmamrgtr.

4.7.

Arag

ve

mahine

kullanrmr

iizerindeki

etkiler

Infiizyon

yoluyla

uygulanan

g6zeltilerin

kullammr

srasrnda

araq

kullanrmr

pratik

yiinden

miimktin

delildir.

Kullamldrktan

sonra

arag

ve

makine

kullanma

Uzerinde

bilinen

bir

etkisi

yokrur.

(,

t,

4.t.

tstenmeyen

etkiler

KANFLEKS

%30

DEKSTROZ

SLJDAKI

SOLUSYONU

hiperglisemiye,

srvr

dengesinde

bozukluklara

(hipervolemi)

ve

elektrolit

dtizeylerinde

de[igikliklere

(hipokalemi,

hipomagnezemi

ve

hipofosfatemi)

neden

olabilir.

Uygulama

tekni[ine

ba[h

g6riilebilen

advers

etkiler

arasrnda

febril

reaksiyonlar,

enjeksiyon

yerinde

enfeksiyon,

enjeksiyon

yerinde

baqlayarak

yaplan

vendz

tromboz

ya

da

flebit,

ekstravazasyon

ve

hipervolemi

buluntr.

Hipertonik

giizeltilerin

gok

hrzh

infiizyonu

lokal

a[n

ve

ventiz

irritasyona

yol

agabilir.

Uygulama

hrzr

hasta toleransrna

g6re

ayarlanmaldr.

Uygulama

igin

miirnktin olan en

genig

periferik

ven

ve

olabildi[ince

ince

bir ilnenin

segilmesi

tinerilir.

Bu

tiir

etkilerin

erkenden

fark

edilerck uygun tedavilerin

uygulanabilmesi

igin

uygulama

suasmda

hastalann devamh olarak

izlenmesi

gerekir.

Seyreltilerek torbadaki

srvryla uygulanan

ek

ilaglann

da

advers

etkilere

yol

agabilecegi

konusunda

uyanrk olunmahdu.

Bdyle

bir

durumda" uygulanan

ek

ilacrn

tirtin

bilgisine

bahlmaldr.

istenmeyen

etkilerin

giiriilme

durumunda

infiizyon

kesilmeli,

hasta

deperlendirilmeli,

uygun

terapftik

iinlemler

ahnmah

ve

gerekli

g6rtildiiliinde

torbada

kalan

giizelti

inceleme igin

saklanmahdr.

I(ANFLEKS %30

DEKSTROZ

SLTDAKI

SOLUSYONU'nun

istenmeyen

etkileri

s*hk

derecesine

g6re

aga[rdaki

gibi

sralann:

Qok

yaygn

(>1/10);

yaygm

(

>1/100

ila

<

l/10);

yaygm

olmayan

eU1.000

ila

<

1/100);

seyrek

(>l/10.000

ila

<

l/1.000);

gok

seyrek

(<1/10.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tatrmin

edilemiyor).

Bagpkhk

sistemi

bozukluklan

Seyrek

Alerjik

reaksiyonlar

(giizelti

igine

eklenen ilaca bagh).

Bilinmiyor:

Anafilaktik

reaksiyon;

Hipersensitivite

Metabolizma

ve

beslenme

bozukluklan

Yaygu:

Elektrolit

boznkluklan

ve

hiperglisemi.

Yaygrn

olmayan:

Hemodiliisyon

ve

hipervolemi.

Deri

ve

deri

dtr

doku

bozukluklan

Yaygrnolmayan:

Terleme.

U

u

Genel

bozukluklar

ve

uygulama

bdlgesine

iligkin hastahklan

Yaygrn

olmayan:

Ateg,

titreme,

febril

reaksiyonlar, enjeksiyon

btilgesinin enfeksiyonu

Seyrek

Tromboflebit

Araghrmalar

Yaygrn

olmayan:

Gltrkoziiri.

4.9.

Doz

agrmr ve

tedavisi

Doz

agrmrnrn

tipik

baglangrg

igaretleri ekstraseliiler

srvtda artry,

hiperglisemi,

hemoglobin

ve

hematokritte

azalma,

senrm

elektrolit

konsantrasyonlannda

diigme,

potasyumun

hiicrelerden

ekstraseliiler

arah[a

gegi$

ve

plazma

ozmolaritesinde

artrgtr.

B6brek

fonksiyonlan

normal

olan

hastalarda

doz

a$rmr

-

uygulanan

g6zeltinin

hiperozmolaritesine

baSh olarak

-

az

ya

da

bol

bir

ozmotik

ditireze

yol

agar;

buna

elektrolitlerin,

Ozellikle

de

potasyumun

kaybr

eglik

eder.

Innize

edilen

hipertonik

karbonhidrat

gdzeltilerinin

su

baSlama

kapasitelerinin

fazla

olmasr

nedeniyle, doz

aqrmr

dnnrmunda

ozmotik ditirez srasrnda

azyahgok

dehidratasyon olugur.

Dehidratasyon

ilk

bagta artan

plazma

ozmolaritesinin

azalmasryla

karakterizedir.

Bu

nedenle

doz

aqrmrndan

hemen

sonra dtigen

hemoglobin

ve

hematokrit diizeyleri,

diiirez

suasrnda aqa[r

yukan

normal

denilebilecek

de[erlere

geri

ddner.

Diiirez

yava$

geligirse,

glukoz

agrn

dozuyla

birlikte

metabolik

boarkluklar

olugabilir;

bu

durum

Ozellikle

laktik

asit

yaprmr

ve

pH

azalmasryla

karakterizpdn.

Diiirez

olugmazsq

bu

durumda

dolagrm

agrn

ytiklenmesiyle

iligkili

semptomlar

-

Ozellikle

iidem

(pulmoner

iidem dahil)-

ve

intraselltiler

potasyumda

a[r

bir

azalma

g6riilebilir.

Doz agrmmm

tedavisi,

doz agrmrnda

ahnacah

diEer

dnlemler

Uygun

diizeyde

diiirez

varsa:

Ozmodiiirezle

kaybedilen srvr

ve

spesifik

elektrolitleri

(dzellikle

potasyumu)

yerine

koymak

amacryla

senrm

elektrolit diizeylerini,

srvr dengesini

ve

asit-baz durumunu

siirekli

izleyerek

hafifge

hipotonik

bir

elektrolit

gtizeltisinin

uygulanmasr

dnerilir.

Kaybedilen

srvr

ve

maj6r

elektrolitleri

yerine

koymak

igin

Onerilebilecek

bir

gtizeltinin

formtilasyonu

9u

gekildedir:

Her

1000

ml

g6zeltide

yaklaS*

120

mmol

sodyum,

30

mmol

potasyum,

150

mmol

kloriir.

Kaybedilen

di[er

elektrolitler

de

yerine

konmahdu. Ditirezle

kaybedilen

net

srvr

ve

elektrolitleri

yerine

koymak

yanrnda,

bir

asit-baz

dengesizli[i

varsq

bu

dunrm

da

laboratuar

de$erleri

siirekli

izlenerek

diizeltilmelidir.

6

v

OligWaniiri

durumunda

doz

aglmmm tedavisi:

Son

gare

olarak

karbonhidratsrz

gdzeltiler

kullamlarak

periton

diyalizi

ya

da

ekstrakorporal

hemodiyaliz

yapilabilir.

5.

rARI\,IAKOLOJir

oZnr,r,irr,pn

KANFLEKS

7o3O

DEKSTROZ

SLTDAKI

SOLUSYONU'nun

ozmolaritesi

1515

mOsmflitredir.

Bir

litresi

1020

kcal

kalori

sa$ar.

5.1.

Famahodinamikiizeltikler

Famalroteraptitik

grup:

Parenteral beslenme

gdzeltileri,

Karbonhidratlar

ATC kodu:

B05BA03

KANFLEKS

%30

DEKSTROZ SLJDAKI

SOLUSYONU'nun

ozmolaritesi

1515

mOsm/lifiedir.

Bir

litresi

1020

kcal

kalori

sa[lar.

Hipertonik

dekstroz

gtizeltileri

viicutta

kaloriyi

ve hidrasyon

igin

gerekli

suyu

sa$arlar.

Bu

gtizeltiler

hastanrn

klinik

durumuna

ballt

olarak

diiirezi

uyarabilirler.

Glnkoz

tamamen metabolize

olarak

viicut

protein

ve

a?fit

kayplann

azaltr,

glikojen

depolanmasuu

arttmr.

Yeterli

dozlarda

verildi[inde

ketozisi

azalts veya engeller.

Bu

nedenle

yiiksek

konsantrasyondaki

glukoz

gOzeltileri

esas

olarak

parenteral

beslenne

rejimlerinde

kalori

sa$amak

amacryla

kullamlmaktadu.

Parenteral

beslenmenin

endike

oldu[u

ameliyat

Oncesi

ve

ameliyat

sonrasr ddnemlerde

ya

da

a[r

karaciEer,

biibrek,

kalp

ve mide-ba[usak

hastahklannda

oldu[u

gibi

a$zdan

besin

ve

su

ahmrnrn

krsrtlandrfr

dunrmlarda,

proteinlerin

mide-bafrsak

sisteminden

emiliminin

bozuldu[u

dunrmlarda

ve

proteinlere

metabolik

geretsinimin

ileri

derecede

arttr$r

yanrklar

vb

gibi

dunrmlarda

azot

kaybrm

Onlemek

ya

da

negatif

azot dengesini

diizeltmek

igin

uygun

bir

protein

(azo|

kayna[ryla

birlikte

kullamlrlar.

Bunun

drgrnda

hipoglisemi

dunrmlannda

da

(Yeni

dofan

bebek

ve siit

gocuklanrun

akut

semptomatik

hipoglisemilerinde

kan

glukoz

diizeylerinin

normale

yiikseltilmesi

dattil)

kullanrlan hipertonik

dekstroz

giizeltileri

sa$adrklan

kalori

yanrnda

hidrasyon

igin

gerekli

suyu

da

salladrklarrndan

dehidratasyon,

karacilerdeki

depo

glikojen

eksikli[ine

ba[h

agm

srvr

kaybrna

ba$r

geligen

agrn

katabolik

dunrmlar,

krsrth besin

ve

su

ahmr,

diyare,

kusma

ya

da

tuz

diiirezine

balh

agrn srvr

kaybr dunrmlannda

da

kullarulmaktadr.

5.2.

Famahokinetik

iizellikler

Glukoz

viicutta

kolayl*la

pirtivik

asit

veya

laktik

asit

yolu

ile

metabolize olarak enerji

sa$ar

ve

biiyiik

oranda

karbondioksit

ile

suya

d6ntigtir.

U

L

Emilim:

Intraven6z

yoldan

uygulanan

ilaglar

igindeki

e&in

maddeler

uygulamadan

hemen

sonra

maksimum

plazma

konsantrasyonlanna

ulagr.

DaErlm:

Gltrkoz

saatte

0.5

g

kg'a

kadar

olan

dozlarda

gliikoziiriye

yol

agmaksrzrn

uygulanabilir.

En

yiiksek

infiizyon

hrzr

olan

saatte

0.8

/kg

hrzrnda, uygulanan

glukozun

yaklalft

%95'i

viicutta

kalu.

Biyotransformasyon:

Glukoz

viicutta kolayhkla

piriivik

asit

veya

lalcik

asit

yolu

ile

tamamen metabolize

olaral<

enerji

sa$ar

ve

biiytik

oranda

karbondioksit

ile

suya

d6ntgtir.

Eliminasyon:

Glukozun

biyotransformasyonu sonucu

olugan

karbondioksit

akci[erlerle, su

ise

esas

olarak

bdbrekler

yoluyla

az

miktarda

ise

ter,

feges

ve

soluk havasryla

atrlu.

DoEnrsall* /

doEnrsal

olmayan dunrm:

KANFLEKS

%30 DEKSTROZ SLJDAKI SOLUSYONU'nun bilegimindeki

glukoz

viicutta

eksikliklerini

tamamlayacak

oranda

yani

teraptitik

dozda

verildi[inde

do[nrsal

bir

farmakokinetik

davramg

g6sterir.

5.3.

Klinikdncesigiivenlilikverileri

Glukoz,

insan

ve

hayvan

plazmasrnda

normal

bir

bilegen

olarak

bulundupundan, hayvanlarda

giivenlilik

ile

ilgili

bir

araqtrma

yaprlmamrgtr.

Q6zelti

igine

kaulan

ilaglann

emniyeti ayn

olarak

dikkate

ahnmahdu.

6.

FARMASodT

oZnr,r,irr,pnl

6.l.Yardrmcr

maddelerin listesi

Enjeksiyonluk

su

6.2.

Gegimsizlikler

Q6zeltiye

eklenecek

ilacrn

gegimlili$

Onceden

de[erlendirilmelidir.

Gegimlilik

verilerinin

bulunamamasr dunrmlannda

g0zelti

herhangi

bir

ilag

ile kangtrnlmamahdr.

Qtizeltiye

ilag

eklemeden 6nce

KANFLEKS

%3O

DEKSTROZ

SLJDAKI

SOLUSYONU'nda

gtiztinebilir

ve

stabil

oldu[u dolnrlanmahdr.

6.3.

Raf

iimrii

24 ay

(/

6.4Sahlamaya

ydnelik

dzel

tedbirler

25

oc'nin

altmdaki

oda srcakhEmda,

do!rudan

rg*

almayan

bir

yerde

saklanmahdr.

6.5.

Ambalqim

niteli$

ve

igri[i

50

mL,

100

mL,

500

mL

ve

1000

ml'lik

setsiz

ve

100

ml'lik

setli

PVC

toftalarda.

6.6.

Begeri

tlbbi

iiriinden

arta kalan maddelerin

imhasr

ve

di[er

i]zel

dnlemler

Kullamlmamrg olan

iirtinler

yada

atrk

materyaller

"Trbbi

Auklann

Konfrolii

Y6netmeli[i"

ve

*Ambalaj

Atrklanrun

Konmolii

Ytinetmeli[i"ne

uygun olarak imha

edilmelidir.

Kullarum

dncesi

g6zelti

konhol edilmelidir.

Yalmzca

berrah

partikiilsiiz

ve

ambalqi

biitiintiilii

bozulmamrg

iiriinler

kullanrlmahdr.

Uygulama

seti

iiriine

iligtirildikten

sonra

uygulamaya

en

krsa

siirede

baglanmahdr.

Torbadaki rezidtiel

havaya

ba$r

olarak

meydana

gelebilecek

birhava embolisini

Onlemek

igin,

bagka

infiizyon

srvrlanyla

seri

ba$anu

yaprlmamahdu.

Qiizelti

steril

uygulama

seti aracrh$yla

aseptik

teknik

kullarularak

uygulanmahdu.

Sisteme

hava

girmemesi

igin uygulama

setinden,

kullanm

Oncesi srvr

gegirilmelidir.

Ek

ilaqlar,

asepik

kogullarda

enjeksiyon

ucundan

bir

i[ne

yardrmr

ile

inftizyon

iincesi

ve

srasrnda

katrlabilir.

Olugan

son

tiriiniin

izotonisitesi

parenteral

uygulama

yaprlmadan

tince

belirlenmig

olmaltdr.

L

Hastaya uygulamadan

6nce

eklenmig

ilacrn

gtizeltiyle

tiimiiyle

kangmrg

olmast

gereklidir.

Ek

ilag

igeren

giizeltiler,

ilag

eklenmesinden

hemen

sonra

lrullarulmaldr;

datra

sonra

kullamlmak

iizere saklanmamahdrr.

Q6zeltiye

ek

ilag

katrlmasr

ya

da

yanlry

uygulama

tekni$,

iirtine

pirojen

kontaminasyonuna

ba$r

ateg

reaksiyonuna

neden

olabilir.

Advers

reaksiyon

g6rtilmesi

dunrmunda

inftizyona

hemen

son

verilmelidir.

Tek

kullanrmlfttr.

Krsmen

kullanlmg

giizeltiler

saklanmamahdr.

Krsmen

kullamlmrg

torbalar

yeniden

hastaya

uygulanan sistemlere

ba$anmamahdrr.

Agmak

igin:

1.

Drg

anrbalajrn

saSlamhErm

ve

sranu olup

olmadrgnr

konfiol

ediniz;

ambalaj

hasar

gdrdiiyse

kullanmayrmz.

2.

Konryrcu

drg

ambalajt

yrtarak

agtntz.

3.

Koruyucu

anrbalaj

igindeki

torbanrn

saplam

olup

olmadr$m

srkarak

kontrol

ediniz.

Torba igindeki

giizeltinin

berrakhprnr

ve iginde

yabancr

madde

ig€rmedigini

konhol

ediniz.

Uygulama

hazrrhklan:

1.

Torbayrasuuz.

2.

Uygulama

ucundaki

koruyrctr

kapa$

g*anruz.

3.

Uygulama

setinin spaykrnt,

uygulama

ucuna

stkrca

batrnnrz.

4.

Qiizeltinin

hastaya

uygulanmasr

igin

setin

kullamm

talimatrna

uytrlmahdr.

Ek

ilag

ekleme:

Dikkafi

Tiim

parenteral

g6zeltilerde

oldu[u

gibi,

iirtine

eklenecek

tiim

maddeler

iiriinle

gegimli

olmahdu.

Urtine

ekleme

yaprlacaksa,

hastaya

uygulamadan

6nce son

kangrmrnda

gegimlitik

kontrol

edilmelidir.

Uygabnw

fincesi

ilag

eHeme

f

.

ilag

uygulama

ucu dezenfekte

edilir.

2.

Eklenecek

ilag

19-22

gauge

kahnh[rndaki

bir

i[nesi

olan

enjekt6rle torba

igine

eklenir.

3.

Qdzelti

ve igine eklenen

ilag

iyice

kangtrnlu.

Potasyum

kloriir

gibi

yoEun

ilaQlarda

torbanm

uygulama

grkr$rna

yukan

pozisyondayken hafifge

vunrlarak kan$masr

saElarur.

Dikkafi

igine

ek

ilag uygulanmrg

torbalar

saklanmamahdu.

Uygularrra

svawda

ilog

eklame

1.

Setinklempi

kapattlu.

2.

ilag

uygulama

ucu dezenfekte

edilir.

3.

Eklenecek

ilag

19-22

gauge

kalmh[rndaki

bir

ilnesi

olan

enjekttirle

ilag uygulama

ucundan

uygulanu

4.

Qtizelti

askrsrndan

gkanlr

ve ters

gewilir.

5.

Bu

pozisyondayken

torbanrn uygulama

grkrqr

ve

enjeksiyon

girigine

hafifge

vurularak

giizelti

ve

ek ilacrn

kanqmasr

sa$anr.

6.

Torbayr

eski

konumuna

getirerek

klemp

agrlr

ve uygulamaya devam

edilir.

l0

7.

RT]IXSAT

SAHbT

Adr

:

KANSUK

Laboratuan

San.

Ve

Tic.A.$.

Adnesi

:

Begyol

Mahallesi Eski

tondra Asfalu

No:4

sefakriy/

lsreNnut

Tel

zo2l2

592

L5

76

Faks

2021258037

72

E.

RT'IISAT

NUN{ARASI

174t3

-

9.

IT,T

nITTTSAT

TARTIIU

RT,IISAT

YENH,EME

TARIIIT

V

llk

nrhsat

tarihi:

3}l}6tl9ft5

Ruhsat

yenileme

tarihi:

KtiB'tiN

YEMLENME

TARtIil