KALSIYUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KALSIYUM FOLINAT EBEWE 200 MG/20 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KALSIYUM FOLINAT EBEWE 200 MG/20 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum folinat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699205770027
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 12

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” 100 mg/10 mL enjektabl çözelti içeren flakon

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 mL enjeksiyonluk çözelti, 10 mg kalsiyum folinata eşdeğer 12,71 mg kalsiyum folinat 5H

içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bkz. Bölüm 6.1

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti içeren ampul.

Berrak, renksiz, açık sarı renkli çözelti.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yüksek

(>

mg/m

metotreksat,

trimetoprim,

primetamin

gibi

folik

asit

antagonistlerinin

akut

toksik

etkilerinin

nötralizasyonu;

kolorektal

kanser

tedavisinde

5-florourasil ile birlikte kullanıldığında sitotoksisitenin azaltılması için ve folik asit eksikliğine

bağlı

megaloblastik

aneminin

tedavisinde

folik

asitin

oral

yolla

yerine

koyulamadığı

durumlarda endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Metotreksat tedavisinde kalsiyum folinat uygulaması:

Kalsiyum folinat uygulaması doz rejimi metotreksatın yüksek ya da orta dozda uygulanmasına

ve pozolojisine bağlı olduğu için metotreksat protokolü, kalsiyum folinat uygulaması doz

rejimini belirleyecektir. Bu nedenle en iyi yöntem KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”nin

dozunu ve uygulama metodunu metotreksatın yüksek veya orta dozda uygulanmasına göre

ayarlamaktır.

Aşağıdaki rehber erişkinlerde, yaşlılarda ve çocuklarda kullanılan doz rejiminin bir örneğidir.

Kalsiyum folinat uygulaması, enteral absorpsiyondan emin olunamadığı diğer gastrointestinal

bozuklukları (kusma, diyare, subileus vb) olan veya malabsorpsiyon sendromlu hastalarda

parenteral uygulama ile yapılmalıdır. 25-50 mg/m

üzerindeki dozlar KALSİYUM FOLİNAT

“EBEWE”nin doyurulabilir enteral absorpsiyonu nedeniyle parenteral verilmelidir.

Kalsiyum folinat uygulaması 500 mg/m

(vücut yüzeyine göre) dozunu aşan metotreksat

dozlarında gereklidir ve 100-500 mg/m

(vücut yüzeyine göre) olan metotreksat dozlarında ise

düşünülmelidir.

2 / 12

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”nin kullanımının dozaj ve süresi metotreksatın dozaj ve

tipine ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına ve metotreksatın bireysel atılım

kapasitesine bağlıdır.

Kural olarak ilk KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” dozu 15 mg (6-12 mg/m

), metotreksat

infüzyonunun başlamasından 12-24 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde) verilir. Aynı

doz, 72 saat boyunca her 6 saatte bir tekrarlanır. Birkaç parenteral dozdan sonra oral

uygulamaya geçilebilir.

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” uygulamasına ek olarak metotreksatın hızlı atıldığından

emin olmak için yapılan ölçümler (yüksek idrar atılımının devamı ve idrarın alkalileştirilmesi)

kalsiyum folinat tedavisinin ayrılmaz parçalarıdır. Böbrek fonksiyonları, serum kreatinin

düzeyi gün boyunca ölçülerek gözlenmelidir.

Metotreksat infüzyonu başladıktan 48 saat sonra rezidüel metotreksat düzeyi ölçülmelidir. Eğer

rezidüel metotreksat düzeyi < 0,5 µmol/L ise ilave doz gerekli değildir.

Eğer rezidüel metotreksat düzeyi > 0,5 µmol/L ise KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” dozu

aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

Metotreksat uygulamasının

başlamasından 48 saat sonra

kandaki rezidüel metotreksat düzeyi

Metotreksat dozu 0,05 µmol/L’nin altına

düşünceye kadar ya da 48 saat boyunca her 6

saatte bir uygulanacak ilave KALSİYUM

FOLİNAT “EBEWE” dozu

≥ 0,5 µmol/L

15 mg/m

≥ 1,0 µmol/L

100 mg/m

≥ 2,0 µmol/L

200 mg/m

Folik asit antagonistleri trimetreksat, trimetoprim ve primetamin antidotu olarak:

Trimetreksat toksisitesi:

Korunma: Kalsiyum folinat, trimetreksat tedavisi sırasında ve son trimetreksat dozundan 72

saat sonrasına kadar her gün uygulanmalıdır.

Kalsiyum folinat, intravenöz yolla 6 saatte bir 20 mg/m

dozda 5-10 dakikalık infüzyonlarla

günde toplam 80 mg/m

, ya da oral yolla 4 kez 20 mg/m

dozda eşit aralıklarla uygulanır.

Kalsiyum

folinatın,

günlük

dozları

trimetreksatın

hematolojik

toksisitesine

bağlı

olarak

ayarlanmalıdır.

Doz aşımında (muhtemelen 90 mg/m

üzerindeki trimetreksat dozları ile birlikte kalsiyum

folinat uygulanmaması halinde oluşur): Trimetreksat uygulanması kesildikten sonra kalsiyum

folinat 3 gün boyunca her 6 saatte bir 40 mg/m

i.v. verilir.

Trimetoprim toksisitesi:

Trimetoprim uygulaması kesildikten sonra normal kan değerlerine ulaşana kadar 3-10 mg/gün

kalsiyum folinat uygulanır.

Primetamin toksisitesi:

Yüksek doz ya da uzun süreli düşük doz primetamin uygulanmasında periferik kan değerleri

baz alınarak eş zamanlı olarak 5-50 mg/gün kalsiyum folinat uygulanmalıdır.

3 / 12

Sitotoksik tedavide 5-florourasil ile kombinasyonda:

İspatlanmış bir optimal doz olmaksızın farklı rejimler ve farklı dozlar kullanılır. Aşağıdaki

dozlar erişkinlerde ve yaşlılarda ilerlemiş ya da metastatik kolorektal kanserlerin tedavisinde

kullanılmaktadır ve örnek olarak verilir. Bu kombinasyonun çocuklarda kullanımı ile ilgili

veriler yoktur.

Ayda iki kez uygulanan rejim: KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”, 200 mg/m

2 saatten daha

uzun süren intravenöz infüzyonu takiben, 400 mg/m

bolus enjeksiyon 5-FU veya 22 saatlik 5-

FU (600 mg/m

) infüzyonu şeklinde ardışık iki gün süreyle her iki haftada bir, 1. ve 2. günlerde

verilir.

Haftalık rejim: KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”, 20 mg/m

i.v. bolus enjeksiyonla veya 200-

500 mg/m

i.v. infüzyonla 2 saatten daha uzun sürede uygulanır. KALSİYUM FOLİNAT

“EBEWE”, infüzyonun ortasında ve sonunda 500 mg/m

5-FU i.v. bolus enjeksiyon şeklinde

uygulanır.

Aylık rejim: KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”, 20 mg/m

bolus enjeksiyonla veya 200-500

mg/m

2 saatlik i.v. infüzyonu takiben 425 ya da 370 mg/m

5-FU i.v. bolus enjeksiyonla

birbirini takip eden 5 gün boyunca verilir.

5-FU ile kombinasyon tedavisinde hastanın sağlık durumuna, klinik cevabına ve 5-FU’nun ürün

bilgisinde belirtilmiş olan doz kısıtlayıcı toksisiteye bağlı olarak 5-FU dozunun modifikasyonu

ve tedavisiz aralıklar gerekli olabilir. KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” dozunda bir azaltma

gerekli değildir.

Tekrarlanan kürlerin sayısı klinisyenin takdirine bağlıdır.

İyatrojenik megaloblastik anemide:

İyatrojenik megaloblastik anemi, folik asitten fakir diyet gerekliliği, sık kan örneği alınması ya

da sık hemodiyaliz uygulanması gibi nedenlerle gelişebilir. Günde 1 mg kalsiyum folinat verilir.

1 mg/gün üzerindeki dozların daha etkili olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca doz 1

mg/gün üzerine çıktığında, idrardan folat kaybı logaritmik olarak artmaktadır. Malabsorpsiyon

sendromu veya sindirim bozuklukları (kusma, diyare) olan hastalarda, oral yol yerine parenteral

yol tercih edilir.

Uygulama şekli:

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”, intramüsküler veya intravenöz yolla uygulanır (bolus veya

infüzyon).

İntravenöz uygularken çözeltinin kalsiyum içeriği nedeniyle dakikada 160 mg’dan yüksek

dozlarda verilmemesi gerekir.

İntravenöz infüzyon için, kalsiyum folinat kullanılmadan önce %0,9 sodyum klorür veya %5

glukoz çözeltisi ile seyreltilmelidir. (bkz. Bölüm 6.6).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği, metotreksat atılımının gecikmesine neden olabilir. Bu durumda kalsiyum

folinatın daha yüksek dozlarda kullanılması veya uygulamanın uzatılması gerekebilir. Bu ilacın

böbrekler yoluyla atılması nedeniyle böbrek bozukluğu olan hastalarda toksik reaksiyon riski

daha yüksektir.

4 / 12

Kalsiyum

folinat

böbrekler

aracılığıyla

atıldığı

için,

böbrek

hastalığı

(bozukluğu)

olan

hastalarda istenmeyen etkilerin riski artabilir.

Karaciğer yetmezliği

Yeterli bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Yüksek miktarlarda kalsiyum folinat, bazı antiepileptik ilaçların etkililiğine müdahale edebilir

ve yatkınlığı olan hastalarda nöbet sıklığında artış meydana getirebilir (bkz. Bölüm 4.5).

Çocuklar ve adölesanlarda uygulamaya ilişkin veriler yetersizdir.

Geriyatrik popülasyon:

Klinik veriler genç ve yaşlı hastalar arasında kalsiyum folinat tedavisine yanıt açısından anlamlı

farklılıklar olmadığını göstermiştir. Şiddetli gastrointestinal toksisite riski, yaşlı ve debilizan

hastalığa

sahip

kişilerde

daha

büyük

risk

oluşturur.

Yaşlı

hastalarda

böbrek

bozukluğu

olasılığının da daha yüksek olduğu göz önüne alınırsa, dozajın daha dikkatli ayarlanması ve

böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekir.

4.3. Kontrendikasyonlar

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” ya da ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı

aşırı duyarlılığı olanlarda,

Pernisiyöz anemi veya B

vitamini eksikliğine bağlı diğer anemilerde kullanılmamalıdır.

Her ne kadar hematolojik belirtilerde gerileme olsa da, nörolojik belirtiler progresif

kalabilir.

Kalsiyum folinat, metotreksat

ya da 5-florourasil

ile birlikte kullanıldığında gebelik ve

laktasyon sırasında kullanımı için metotreksat ve 5-florourasil

içeren tıbbi ürünlerin bölüm 4.6

gebelik ve laktasyon bölümüne ve kısa ürün bilgilerine bakınız.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kalsiyum folinat, sadece intramüsküler ya da intravenöz enjeksiyonla verilmeli intratekal

uygulanmamalıdır.

Aşırı doz intratekal metotreksat uygulamasını takiben intratekal kalsiyum

folinat uygulanması sonucu ölüm vakası bildirilmiştir.

Kalsiyum

folinat,

metotreksat

veya

5-florourasil

birlikte,

sadece

kanser

tedavisinde

kullanılan kemoterapötik ajanların uygulanması konusunda tecrübeli bir hekim gözetiminde

kullanılmalıdır.

Kalsiyum folinat tedavisi, pernisiyöz anemi ve B

vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen

diğer anemileri maskeleyebilir.

Dolaylı ya da dolaysız olarak DNA sentezini inhibe eden birçok sitotoksik ilaç makrositozise

neden olur (hidroksikarbamid, sitarabin, merkaptopürin, tiyoguanin). Bu tür makrositozlar

kalsiyum folinat ile tedavi edilmemelidir.

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” ile tedavi sırasında hasta hamile kalmamalıdır. Hastalar

kontraseptif

yöntem

kullanmaları

konusunda

bilgilendirilmelidir.

Eğer,

bunlara

rağman

hamilelik gerçekleşirse, mutlaka katı bir risk-yarar analizi yapılmalıdır.

5 / 12

Fenobarbital,

fenitoin,

pirimidon

süksinimidlerle

tedavi

edilen

epileptik

hastalarda

antiepileptik ilacın plazma konsantrasyonunun azalmasına bağlı olarak krizlerin sıklığında

artma riski vardır. Klinik izlemede, plazma konsantrasyonlarının takibi sırasında KALSİYUM

FOLİNAT “EBEWE” uygulaması sırasında ve tedavi kesildikten sonra gerekli durumlarda

antiepileptik ilaç dozunun ayarlanması önerilir (bkz. Bölüm 4.5).

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” / 5-florourasil

kombinasyonu:

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”; özellikle yaşlılarda ya da fiziksel performansı düşük

hastalarda 5-florourasilin toksisite riskini artırabilir. En yaygın belirtiler doz kısıtlayıcı olabilen

lökopeni, mukozit, stomatit ve/veya diyaredir. Kalsiyum folinat ve 5-florourasil

kombine

olarak kullanıldığında, toksisite görülmesi durumunda 5-florourasil

dozu tek başına kullanım

dozuna göre daha fazla azaltılmalıdır.

Gastrointestinal

toksisite

semptomları

olan

hastalarda

şiddetine

bakılmaksızın,

bütün

semptomlar

olarak

ortadan

kalkana

kadar

5-florourasil

KALSİYUM

FOLİNAT

“EBEWE” kombine tedavisine başlanmamalı ve devam edilmemelidir, bu belirtiler ortadan

kalkana kadar tedavi kesilmelidir.

Diyare gastrointestinal toksisitenin bir işareti olabileceği için diyaresi olan hastalar, bütün

semptomlar tam olarak ortadan kalkana kadar dikkatle izlenmelidir. Çünkü ölüme yol açan hızlı

klinik bozulma meydana gelebilir. Eğer diyare ve/veya stomatit meydana gelirse semptomlar

tam olarak ortadan kalkana kadar 5-florourasil

dozunun azaltılması doğru olur. Özellikle yaşlı

ve fiziksel performansı düşük hastalar hastalıkları nedeniyle bu tür toksisitelere eğilimlidir. Bu

nedenle bu tür hastalar tedavi edildiğinde özel bakım gösterilmelidir.

Yaşlı hastalarda ve başlangıç radyoterapisi gören hastalarda düşük doz 5-florourasil ile

başlanması önerilir.

Kalsiyum

folinat,

aynı

intravenöz

enjeksiyon

veya

infüzyonda

5-florourasil

karıştırılmamalıdır.

5-florourasil

/ kalsiyum folinat kombinasyonu alan hastalarda kalsiyum düzeyleri gözlenmeli

ve eğer kalsiyum düzeyleri düşükse ilave kalsiyum verilmelidir.

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” / metotreksat kombinasyonu:

Metotreksat

toksisitesinin

azaltılması

için

spesifik

ayrıntılara

metotreksatın

kısa

ürün

bilgilerinden bakınız.

Kalsiyum

folinatın

metotreksat

ve/veya

metabolitlerinin

böbrekte

çökmesine

bağlı

nefrotoksisite

gibi

hematolojik

olmayan

toksisiteleri

üzerine

etkisi

yoktur.

Metotreksat

eliminasyonu erken dönemde gecikmiş olan hastalar, geri dönüşlü böbrek yetmezliği ve

metotreksat ile ilişkili olan tüm toksisitelerin (bkz. Metotreksat Kısa Ürün Bilgisi) gelişmesine

eğilimi yüksek olan hastalardır. Daha önceden var olan veya metotreksatın indüklediği renal

yetmezlik, metotreksatın atılımının gecikmesine yol açabilir ve daha yüksek dozda veya daha

uzun süre kalsiyum folinat verilmesini gerektirebilir.

Özellikle, merkezi sinir sistemi tümörlerinde tekrarlayan metotreksat uygulamalarından sonra

kalsiyum folinat aşırı birikmesi olabileceğinden kalsiyum folinatın aşırı yüksek dozlarından

kaçınılmalıdır. Çünkü bu metotreksatın antitümör aktivitesini zayıflatabilir.

6 / 12

Her iki tıbbi ürün de aynı transport sistemini kullandığı için membran transportunun azalması

sonucu metotreksata direnç oluşturduğu gibi kalsiyum folinata da direnç gelişir.

Metotreksat gibi bir folik asit antagonistinin kaza ile yüksek dozda alınması acil olarak tedavi

edilmelidir. Metotreksat uygulaması ve kalsiyum folinat uygulaması arasındaki zaman aralığı

arttıkça kalsiyum folinatın toksisiteyi azaltmaktaki etkinliği azalır.

Laboratuvar bulgu anormallikleri ya da klinik olarak toksisite gözlendiği zaman hastanın aldığı

diğer ilaçların metotreksat ile etkileşme (örn; metotreksat atılımını ya da serum albuminine

bağlanmasını etkileyen ilaçlar) olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kalsiyum folinat bir folik asit antagonisti (ko-trimoksazol, primetamin gibi) ile birlikte

verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

Kalsiyum folinat, fenobarbital, fenitoin, primidon ve süksinimidler gibi antiepileptik ilaçların

plazma konsantrasyonlarını ve antiepileptik etkilerini azaltarak konvülsif krizlerin sıklığını

artırabilir (folatlar, hepatik metabolizmanın kofaktörlerinden biri olarak antiepileptik ilaçların

hepatik metabolizmalarını artırmaları nedeniyle bu ilaçların plazma düzeylerinde bir azalma

gözlemlenebilir) (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

5-florourasil

birlikte

verilen

kalsiyum

folinat,

5-florourasil,

tegafur

kapesitabinin

etkililiğini ve toksisitesini artırır (bkz. Bölüm 4.2, 4.4 ve 4.8).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlarla ilgili etkileşim çalışmaları bildirilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Fenobarbital,

fenitoin,

primidon

gibi

ilaçların

antiepileptik

etkilerini

azaltarak,

duyarlı

çocuklarda nöbet sıklığının artmasına neden olabilir (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.5).

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”nin doğum kontrol yöntemleri üzerine bir etkisi olduğuna

dair veri bulunmamaktadır. Hastalar KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” tedavisi sırasında

uygun bir kontraseptif yöntem kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

Gebelik dönemi

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut

değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/

doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım

5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

7 / 12

Hamilelik döneminde metotreksat sadece kesin endikasyonda, annede oluşturacağı faydalar

fetusta oluşabilecek olası zararlı etkilerden daha ağır bastığı hallerde reçete edilmelidir.

Metotreksat ile ya da diğer folik asit antagonistleri ile tedavinin gebelik veya laktasyona rağmen

yapıldığı durumlarda, kalsiyum folinatın toksisiteyi azaltmak ya da etkileri önlemek için

kullanılmasında bir kısıtlama yoktur.

5-florourasil genellikle gebelik sırasında ve süt verme döneminde kontrendikedir; bu durum 5-

florourasilin kalsiyum folinat ile kombine kullanımında da geçerlidir.

Kombine kullanılacak ilaçların kısa ürün bilgilerine de bakınız.

Laktasyon dönemi

Kalsiyum folinatın insanda anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. KALSİYUM

FOLİNAT “EBEWE” terapötik endikasyonlara göre gerekli olduğu düşünüldüğünde emzirme

sırasında uygulanabilir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Kalsiyum folinatın üreme yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Kalsiyum

folinatın

araç

makine

kullanımı

üzerinde

olumsuz

herhangi

etkisi

gözlenmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonlar, sistem organ sınıfı ve görülme sıklığına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Tüm terapötik endikasyonlar

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar ve ürtiker dahil olmak üzere alerjik reaksiyon

Psikiyatrik hastalıkları

Seyrek: Yüksek dozlardan sonra uykusuzluk, huzursuzluk, depresyon

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Epileptik atakların sıklığında artış (bkz. Bölüm 4.5), konvülsiyonlar ve/veya senkop

Kalsiyum

folinatın

yüksek

dozlarından

sonra

epilepsisi

olmayan

kişilerde

bile

nöbetler

raporlanmıştır.

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal bozukluklar

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın olmayan: Ateş

8 / 12

Kalsiyum folinat ile bu komplikasyonlarla ilişkili diğer ilaçları kombinasyon halinde kullanan

hastalarda Stevens-Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi bazıları

ölümcül olan yan etkilerin gözlendiği vakalar olmuştur. Kalsiyum folinatın sonuca etki eden

bir rol almış olması mümkündür.

Bunlara ek olarak, lökositopeni ve trombositopeni gibi hematolojik istenmeyen etkiler de

meydana

gelebilir.

gibi

istenmeyen

etkiler

doza

bağlı

olup

sitotoksik

ilaç

dozunun

azaltılmasıyla görülme sıklıkları genellikle azalabilir. Bu istenmeyen etkiler, hematolojik

değerlerin (lökosit, trombosit, Na

, Ca

gibi serum elektrolitleri ve kreatinin değerleri)

yakından takip edilmesiyle kontrol altında tutulabilir.

5-florourasil ile kombinasyon tedavisi

Genel olarak, güvenlilik profili, 5-florourasilin indüklediği toksisitelerin artışı nedeniyle

uygulanan 5-florourasil dozaj rejimine bağlıdır. 5-florourasil ile kombinasyon tedavisinde

istenmeyen ek etkiler şu şekildedir:

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: Hiperamonyemi

Hepato-bilier hastalıkları

Çok yaygın: Kemik iliği yetmezliği, ölümcül sonucu olan vakalar dahil.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Palmar-plantar eritrodisestezi (el-ayak sendromu)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın: Mukozit (stomatit ve şelit, farenjit, özofajit, proktit dahil); mukozit nedeniyle bazı

ölümler meydana gelmiştir.

Aylık tedavi:

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Kusma ve bulantı

5-florourasilin indüklediği diğer toksisitelerde (nörotoksisite gibi) artış gözlenmemiştir.

Haftalık tedavi:

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Toksisite derecesi yüksek olan diyare ve dehidratasyon halleri, hastaneye yatarak

tedaviyi gerektirebilir ve ölümle sonlanabilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

9 / 12

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Önerilenden daha yüksek dozda KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” alan hastalarda herhangi

sekel

bildirilmemiştir.

Bununla

birlikte

aşırı

miktarda

kalsiyum

folinat,

folik

asit

antagonistlerinin kemoterapötik etkisini yok edebilir.

5-florourasil ve kalsiyum folinat kombinasyonu ile doz aşımı gerçekleştiğinde 5-florourasilin

doz aşımı ile ilgili talimatlara uyulmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar

ATC kodu: V03AF03

Kalsiyum folinat, 5-formil-tetrahidrofolik asidin (5-CH

-THF) kalsiyum tuzudur. Folinik asidin

aktif metabolitidir ve sitotoksik tedavide nükleik asit sentezi için esansiyel koenzimdir.

Kalsiyum folinat sıklıkla metotreksat gibi folat antagonistlerinin etkisini tersine çevirmek ve

toksisiteyi azaltmak amacıyla kullanılır.

Kalsiyum folinat ve folat antagonistleri ile aynı membran transport taşıyıcısını paylaşır ve hücre

içine taşınma için onlarla yarışarak folat antagonistlerinin hücre dışına çıkarılmasını stimüle

eder. Ayrıca folat havuzundaki azalmayı yerine koyarak hücreleri folat antagonistlerinin

etkisinden korurlar.

Kalsiyum folinat, H

folatın önceden indirgenmiş kaynağı olarak işlev görür. Bu nedenle, folat

antagonistleri ile blokajı engelleyebilir ve folik asitin çeşitli koenzim formları için bir kaynak

olabilir.

Kalsiyum folinat, ayrıca 5-FU’nun biyokimyasal modülasyonunda onun sitotoksik aktivitesini

artırmak için sık olarak kullanılır. 5-FU, pirimidin biyosentezine katılan anahtar enzim olan

timidilat sentazı (TS) inhibe ederek etkisini gösterir. Kalsiyum folinat ise, intrasellüler folat

havuzunu artırarak, 5-FU-TS kompleksini stabilize etmek ve aktivitesini güçlendirmek yoluyla

5-FU’nun TS inhibisyonu etkisini artırır.

Sonuç olarak, intravenöz kalsiyum folinat, oral yoldan folik asit uygulaması ile düzelme veya

korunma sağlanamıyorsa, folat eksikliğinin tedavisi ve profilaksisinde uygulanır. Ağır emilim

bozukluklarında ve total parenteral beslenme sırasında bu kullanılabilir. Ayrıca folik asit

eksikliğine bağlı megaloblastik aneminin tedavisinde oral uygulamanın mümkün olmadığı

durumlarda kullanılır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Sulu çözeltinin intramüsküler uygulamayı takip eden sistemik yararlanım, intravenöz uygulama

ile kıyaslanabilir olmakla birlikte, daha düşük doruk plazma düzeyleri (Cmaks

maks

) elde

edilmiştir.

Dağılım:

Kalsiyum folinatın dağılım hacmi bilinmemektedir.

10 / 12

Ana maddenin (D/L-5-formil-tetrahidrofolik asit, folinik asit) doruk plazma seviyelerine i.v.

uygulamadan 10 dakika sonra ulaşılır.

25 mg’lık bir dozun ardından L-5-formil-THF ve 5-metil-THF için eğri altındaki alan (EAA)

sırasıyla 28,4±3,5 mg.dakika/l ve 129±112 mg.dakika/l’dir. İnaktif D-izomeri, L-5-formil-

tetrahidrofolata göre daha yüksek konsantrasyonlarda mevcuttur.

Biyotransformasyon:

Kalsiyum folinat rasemik bir karışım olup L-formu (L-5-formil-tetrahidrofolat, L-5-formil-

THF) aktif enantiomerdir.

Folinik asidin majör metabolik ürünü, esas olarak karaciğer ve intestinal mukozada oluşan 5-

metil-tetrahidrofolik asittir (5-metil-THF).

Eliminasyon:

Aktif L-formunun eliminasyon yarılanma ömrü 32-35 dakika ve inaktif D-formunun 352-485

dakikadır.

Aktif metabolitlerin toplam terminal yarılanma ömrü yaklaşık 6 saat kadardır (intramüsküler

ve intravenöz uygulamada).

Eliminasyon, idrarla %80-90 (5- ve 10-formil-tetrahidrofolat, inaktif metabolitler) ve dışkı ile

%5-8’dir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Bu Kısa Ürün Bilgisi’nin diğer bölümlerinde yer alan bilgiler haricinde klinik güvenlilik

açısından anlamlı kabul edilebilecek klinik öncesi bilgi bulunmamaktadır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Kalsiyum

folinatın

enjektabl

formu

droperidolün,

fluorourasilin,

foskarnetin

metotreksatın enjektabl formları arasında geçimsizlik bildirilmiştir.

Droperidol:

Droperidol 1.25 mg/0,5 mL ile 5 mg/0,5 mL kalsiyum folinatın şırınga içinde direkt olarak

karıştırıldığında 25ºC’de 5 dakikada çökelti oluşur ve bunu takiben 8 dakikalık santrifüj ile tam

çökme sağlanır.

Y kolu hava ile temizlenmeden arka arkaya droperidol 2.5 mg/0,5 mL ile 10 mg/0,5 mL

kalsiyum folinat uygulanmasıyla Y kolunda ani çökelti oluşumu gözlenir.

5-Florourasil:

çökelek

oluşabileceği

için

kalsiyum

folinat

5-florourasil

aynı

infüzyonda

karıştırılmamalıdır. 50 mg/mL florourasil ile 20 mg/mL kalsiyum folinatın, %5 dekstroz içeren

11 / 12

veya içermeyen su içerisinde, farklı miktarlarda karıştırılıp 4°C’de, 23°C veya 32°C’de

polivinil klorür kaplarda saklandığı zaman geçimsiz olduğu gösterilmiştir.

1000

KALSİYUM

FOLİNAT

“EBEWE”

(100

mg/mL’lik

kalsiyum

folinat

çözeltisi), 5000 mg 5-florourasil (100 mg ila 50 mg/mL) ve 40 ml salin karışımının, ortam

koşulları altında infüzyon pompalarında (örn. “Easy Pump” infüzyon pompası) 48 saat stabil

olduğu bulunmuştur. Diğer karışımlar ile ilgili bir sonuç yoktur buna rağmen enjeksiyon /

infüzyon için KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”, oksaliplatin veya irinotekan gibi diğer

ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Foskarnet:

Foskarnet 24 mg/mL, kalsiyum folinat 20 mg/mL ile bulanık sarı bir çözelti oluşturduğu

bildirilmiştir.

Bu ürün, Bölüm 6.6’da bildirilenler dışında diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 aydır.

Tek bir kullanım içindir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Işıktan korunarak, orijinal kutusu içinde, 2-8ºC arasında buzdolabında saklanır.

%5 glukoz ve % 0,9 sodyum klorür çözeltisi içinde KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE” ışıkta

sıcaklığında

saat

stabildir.

Mikrobiyolojik

açıdan

bakıldığında

ürün

hemen

kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmazsa saklama zamanı ve kullanım öncesi koşullar

kullanıcının sorumluluğundadır ve 2–8ºC’de 24 saatten uzun saklanmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Hidrolitik tip I camdan yapılmış bal rengi, kauçuk tıpa ve aluminyum kapakla kapatılmış

flakon, karton kutularda.

100 mg kalsiyum folinat içeren 10 mL’lik 1 flakon.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

KALSİYUM

FOLİNAT

“EBEWE”,

kullanılmadan

önce

görsel

olarak

incelenmelidir.

Enjeksiyon veya infüzyon çözeltileri berrak sarımsı bir renkte olmalıdır.

Eğer

bulanık

görünüm

varsa

veya

parçacıklar

gözlemleniyorsa,

çözelti

atılmalıdır.

Enjeksiyon veya infüzyon için hazırlanan kalsiyum folinat çözeltisi yalnızca tek kullanım

içindir. Kullanılmayan ve arta kalan çözeltiler atılmalıdır.

KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”, intramüsküler veya intravenöz yolla uygulanır (bolus veya

infüzyon). İntravenöz uygularken çözeltinin kalsiyum içeriği nedeniyle dakikada 160 mg’dan

fazla dozlarda verilmemesi gerekir.

İntravenöz infüzyon olarak uygulanabilmesi için KALSİYUM FOLİNAT “EBEWE”, %5

glukoz veya % 0,9 sodyum klorür ile sulandırılabilir.

12 / 12

İNTRATEKAL OLARAK UYGULANMAMALIDIR.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad.

No:15A 34750 Ataşehir/İstanbul

8.

RUHSAT NUMARASI

129/59

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 28.12.2009

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.