KALMOSAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KALMOSAN 100 ML LOSYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KALMOSAN 100 ML LOSYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diphenhydramine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699512480015
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

]KULLANMATALĐMATI

KALMOSANLOSYON

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:DifenhidraminHCI%1

Yardımcımaddeler:Çinkooksit%5,Kafur%1,Kalamin%10,Gliserin%15,

EmüldacAs11,Metilparaben,Etanol,LavantaesansıveDistilesuiçerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.KALMOSANnedirveniçinkullanılır?

2.KALMOSANkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.KALMOSANnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.KALMOSAN‘nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. KALMOSANnedirveneiçinkullanılır?

KALMOSANlavantakokulu,yağsızveyasıvıiçerisindeantialerjikvekaşıntı

gidericimaddeleriçerenpemberenklibirciltlosyonudur.

KALMOSANböceksokması,basitcilttahrişlerinebağlıkaşıntıveağrınıngeçici

olarakgiderilmesindekullanılır.

2.KALMOSAN‘ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenlerKALMOSANu

aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer:

KALMOSAN’nunbileşimindebulunanDifenhidraminHClveya

yardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıalerjinizvarise

Bebeklerde,prematürelerde,antihistaminiklerinriskindendolayıemziren

annelerde,DifenhidraminHClvebenzeryapıdakidiğerantihistaminiklereaşırıduyalı

olanlardaveMAOinhibitörüilaçkullananlardakullanılmamalıdır.

Açıkyaravemukozamebranınauygulanmaz.Yanmahissi,kızarıklıkvecilt

döküntülerioluştuğundatedaviyesonverilmelidir.

Đkiyaşındanküçükçocuklardadoktordenetimialtındakullanılmalıdır.Doktora

danışmadankullanılmamalıdır.

X-Rayuygulamalarıöncesindesürülmemelidir.

KALMOSANnuaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ.

Difenhidraminiçerenürünlerlebirliktekullanılmamalıdır.

Suççiçeğivekızamıktakullanılmamalıdır.

Eğer:

Losyonkazailegözetemasettirdiğinizdeiyicesoğuksuilegözbanyosu

yapınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemindedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

KALMOSAN‘nunyiyecekveiçecekilekullanılması:

KALMOSAN’nuuygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimi

bulunmamaktadır.

Hamilelik

Difenhidraminhidroklorüriçingebeliklerdekullanımınailişkingüvenirliliğitespit

edilmemiştir.Kullanımıdurumundapotansiyelyararriskdurumugözönünde

bulundurulmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersinizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Difenhidraminhidroklorür‘ünplensentayıgeçtiğiveannesütündetespitedildiği

bilinmemektedir.Kullanımıdurumundapotansiyelyararriskdurumugözönünde

bulundurulmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

KALMOSANaraçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindeetkisi

bulunmamaktadır.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.KALMOSANnasılkullanılır?

KALMOSANsadececiltüzerineuygulanarakkullanılır.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

KALMOSANkullanmadanönceplastikşişeyiiyiceçalkalayanız.

KALMOSANağızdanalınmaz.

KALMOSAN,doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirde,aşağıda

tarifedildiğigibiuygulanmalıdır.

Yaş Doz

Yetişkinveyaçocuk Günde3-4kezavuçiçerisine

yeterlimiktardadökülüp,

problemlibölgeyesürülür.

Günde4defa’danfazlakullanılmaz.

Tavsiyeedildiğimiktarüzerindekullanılmaz.

Belirtilergeçmezsedoktorunuzabaşvurunuz.

Yanmavedöküntügelişirseyadabelitilergeçmemişseilacıkullanmayınız.

KALMOSANkullanmayıunutursanız:

KullanmanızgerekendendahafazlaKALMOSANkullandıysanız:

KALMOSANkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacınızilekonuşunuz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,KALMOSANiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkileriolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanıbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1000hastanınbirindenazgörülebilir.

ÇokSeyrek:10000hastanınbirindenazgörülebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,KALMOSAN’ukullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Topikalolarakkullanılanantihistaminiklernadirenhipersensitivitereaksiyonlarına

yolaçabilir.

Lokaluygulamanınyapıldığıbölgedeegzama,kaşıntıveenflamasyongörülebilir.

Uygulamasonrasıfotosensitivitereaksiyonlarıgörülebilir.

Kafuriçerentopikalilaçlarınbebeklerdeburunasürülmesikollapsayolaçabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildiriniz.

Çarpıntı(palpitasyon)

Titreme(tremor)

draryapmadagüçlük

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkiler

çokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdeherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Sersemlik,halsizlik,bulanıkgörme

Ağızdaburundaveboğazdakuruma

Karınağrısı

BunlarKALMOSAN’nınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzaveyaeczacınızabilgilendiriniz.

5. KALMOSAN‘nunsaklanması

25 0

C’ninaltındakiodasıcaklığında,çocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceği

yerlerdeveambalajındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Etiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonra

KALMOSAN‘ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajınbozluklarfarkedersenizKALMOSAN’u’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:KURTSANĐLAÇLARIA.Ş.

Merter34169ĐSTANBUL

Üretici:YENĐRECORDATĐĐLAÇveHAMMADDELERĐSAN.VETĐC.A.Ş.

Esenyurt/ĐSTANBUL

Bukullanmatalimatı02.07.2012tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.