JELIGRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • JELIGRA 100 MG ORAL JEL ICEREN 4 SASE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • JELIGRA 100 MG ORAL JEL ICEREN 4 SASE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sildenafil

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680955340028
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-10-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/14

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

JELİGRA

50 mg oral jel içeren saşe

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Sildenafil sitrat

70.23 mg (50 mg sildenafile eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Sorbitol 70/70

y.m.

Metil paraben

2.5 mg

Ponceau 4R

0.025 mg

Etanol %96

10.0 mg

Sodyum hidroksit

y.m.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral jel içeren saşe

Pembe renkli çilek aromalı jel.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

JELİGRA

, yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya

sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde endikedir.

JELİGRA

’nın etkili olabilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir. JELİGRA

kadınlarda

endike değildir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

JELİGRA

oral jel içeren saşe 50 mg olarak mevcuttur.

Pozoloji:

Yeterli

seksüel

performans

için

gerekli

penil

ereksiyonun

sağlanamaması

veya

sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde çoğu hasta

için önerilen doz, gerektikçe, cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce aç karnına alınan 50

mg’dır. Etkinlik ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak, doz 100 mg’a arttırılabilir. Önerilen

maksimum doz 100 mg’dır. 100 mg’a doz artışına gereksinim duyan hastalar için, 2 adet 50

mg jel içeren saşe arka arkaya uygulanmalıdır. Önerilen doz sıklığı günde bir kezdir. Açlık

durumu ile karşılaştırıldığında JELİGRA

50 mg Oral Jel İçeren Saşe yüksek yağ içerikli bir

öğün ile alındığında emiliminde belirgin bir gecikme oluşur. JELİGRA

50 mg Oral Jel İçeren

Saşe, su ile veya susuz kullanılabilir.

2/14

Uygulama sıklığı ve süresi:

Etkinlik ve tolerabiliteye bağlı olarak, önerilen en yüksek doz olan 100 mg’a yükseltilebilir.

Önerilen maksimum doz 100 mg’dır. Önerilen en yüksek doz sıklığı günde bir kezdir.

Uygulama şekli:

JELİGRA

saşeler oral olarak uygulanır.

JELİGRA

saşenin içerisinde bulunan oral jel saşeden çıkarıldıktan hemen sonra su ile veya

susuz alınmalıdır.

Etkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç karnına alınmasına kıyasla gecikebilir

(Bkz. Bölüm 5.2. Farmakokinetik Özellikler). JELİGRA

’nın aç karnına alınması önerilir.

Güçlü

sitokrom

P450

CYP3A4

inhibitörleri

(örn.

eritromisin,

sakinavir,

ketokonazol,

itrakonazol)

birlikte

kullanım,

artan

sildenafil

plazma

konsantrasyonları

ilişkilendirilmiştir

(Bkz.

Bölüm

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşim

diğer

etkileşim

şekilleri). Yüksek plazma konsantrasyonları gerek advers olayları gerekse etkinliği artıracağı

için bu hastalarda kullanımı düşünülmemelidir.

Ritonavir ve sildenafilin birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi

ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

JELİGRA

’nın nitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle

nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler veya nitratların herhangi bir formu ile beraber kullanılması

kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar).

JELİGRA

’nın

alfa-blokerler

birlikte

kullanıldığı

durumlarda,

postüral

hipotansiyon

gelişme potansiyelini en aza indirmek için, sildenafil tedavisine başlanmadan önce hastalar alfa-

bloker tedavisi ile stabilize edilmiş olmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri ve Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Hafif-orta şiddette (kreatinin klerensi=30-80 mL/dakika) renal bozukluğu olan hastalarda (Bkz.

Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler / Böbrek Yetmezliği) dozaj ayarlamaları gerekli değildir.

Şiddetli renal bozukluğu (kreatinin klerensi<30 mL/dakika) olan hastalarda sildenafil klerensi

azaldığından JELİGRA

kullanımı önerilmez.

Hepatik bozukluğu olan hastalarda (örneğin sirozda) sildenafil klerensi azaldığından (Bkz.

Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler / Böbrek Yetmezliği) JELİGRA

kullanımı önerilmez.

Pediyatrik popülasyon:

Sildenafil çocuklarda (18 yaşından küçüklerde) endike değildir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda (≥ 65 yaş) dozaj ayarlamaları gerekli değildir.

3/14

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Farmakolojik

tedaviye

başlamadan

önce,

erektil

disfonksiyonu

teşhis

etmek,

altta

yatan

potansiyel

sebepleri

belirlemek

için

hastanın

anamnezinin

olarak

alınması

fizik

muayenesi gereklidir.

Kardiyovasküler risk faktörleri

Seksüel aktiviteye eşlik eden belli derecede kardiyak risk söz konusudur. Bu nedenle, hekim

erektil disfonksiyon tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumunu tetkik

etmelidir. Sildenafil kan basıncında hafif ve geçici düşüşlere neden olan vazodilatör özelliklere

sahiptir (Bkz. Bölüm 5.1). Hekimler sildenafil reçetelemeden önce, özellikle seksüel aktivite

birlikte

altta

yatan

durumları

olan

hastalarının

vazodilatör

etkilerden

kötü

yönde

etkilenmesini dikkatle değerlendirmelidir. Vazodilatörlere artmış hassasiyeti olan hastalar; sol

ventrikül

çıkış obstrüksiyonu (örn. aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati)

olanları veya kan basıncının ciddi derecede bozulmuş otonomik kontrolü ile kendini gösteren

seyrek görülen birçoklu sistem atrofisi sendromu olanları içerir.

JELİGRA

nitratların hipotansif etkisini kuvvetlendirir (Bkz. Bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar).

Miyokard

enfarktüsü,

stabil

olmayan

anjina,

kardiyak

ölüm,

ventriküler

aritmi,

serebrovasküler hemoraji ve geçici iskemik atak, hipertansiyon ve hipotansiyon da dahil olmak

üzere ciddi kardiyovasküler olaylar, erektil disfonksiyon için sildenafil kullanımı ile geçici

olarak ilişkilendirilmiş pazarlama sonrası bildirimler mevcuttur. Hepsinde olmamakla beraber,

hastaların çoğunda önceden bir kardiyovasküler risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bu olayların

çoğunun cinsel aktivite sırasında veya hemen sonrasında ve bazılarının ise, herhangi bir cinsel

aktivite olmaksızın, sildenafil kullanımını takiben kısa sürede meydana geldiği bildirilmiştir.

Bu olayların direkt olarak bu faktörlere veya başka faktörlere bağlı olup olmadığını belirlemek

mümkün değildir.

Etkin

madde

veya

bölüm

6.1’de

alan

yardımcı

maddelere

karşı

aşırı

duyarlılığı

bulunan hastalarda kontrendikedir.

Nitrik oksit/siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak (Bkz. Bölüm

5.2. Farmakolojik Özellikler), sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini

potansiyelize

ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler

(amil nitrat, butil

nitrat

gibi)

veya

nitratların

herhangi

formu

beraber

(Nitrogliserin, isosorbid

mononitrat,

isosorbid

nitrat,

pentaeritritol

tetranitrat,

eritritol

tetranitrat,

isosorbid

dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir.

Sildenafil de dahil olmak üzere PDE 5 inhibitörlerinin riosiguat gibi guanilat siklaz uyarıcıları

birlikte

kullanılması,

semptomatik

hipotansiyona

açma

potansiyelinden

dolayı

kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.5).

Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir.

Erektil

disfonksiyonda

kullanılan

ilaçlar

(sildenafil

dahil)

seksüel

aktivitenin

tavsiye

edilmediği hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar

ciddi kardiyak hastalıklarda) önerilmez.

Sildenafilin güvenliliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışılmamıştır dolayısıyla daha

ileri

bilgi edininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir:

Ciddi karaciğer yetmezliği,

Hipotansiyon (Kan basıncı< 90/50 mmHg),

Yakın zamanda geçirilmiş inme veya miyokard enfarktüsü olanlar,

Retinitis

pigmentosa

gibi

kalıtımsal dejeneratif

retinal

bozukluğu

olanlar

hastaların az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).

4/14

Priapizm

Erektil

disfonksiyon

tedavisinde

kullanılan

ajanlar,

penisin

anatomik

deformasyonlarında

(angülasyon, kavernosal fibrosis veya Peyronie hastalığı gibi) veya priapizme sebep olabilecek

predispoze durumlarda (orak hücre anemisi, multiple miyelom veya lösemi gibi ) dikkatli

kullanılmalıdırlar.

Pazarlama sonrası deneyimde sildenafil kullanımıyla uzamış ereksiyon ve priapizm rapor

edilmiştir. 4 saatten uzun süren ereksiyon olduğunda hasta acilen medikal yardım almalıdır.

Priapizm hemen tedavi edilmezse, penil doku hasarı ve kalıcı potens kaybı ile sonuçlanabilir.

Diğer PDE5 inhibitörleri

veya diğer erektil disfonksiyon tedavileri

birlikte kullanım

Sildenafilin diğer PDE5 inhibitörleri veya sildenafil içeren pulmoner arteriyel hipertansiyon

tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar veya diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile kombine

kullanımının etkinlik ve güvenliliği henüz değerlendirilmemiştir. Bu sebeple bu tür kombine

uygulamalar tavsiye edilmez.

Görüş üzerine etkileri

Sildenafil

diğer

PDE5

inhibitörlerinin

kullanımı

bağlantılı

spontane

olarak

görüş

bozuklukları

vakaları

rapor

edilmiştir

(Bkz.

Bölüm

4.8).

Sildenafil

diğer

PDE5

inhibitörlerinin alımı ile bağlantılı spontane olarak ve bir gözlemsel çalışmada seyrek görülen

bir durum olan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) vakaları rapor edilmiştir

(Bkz.

Bölüm

4.8).

Hastalara

herhangi

görüş

bozukluğu

durumunda

JELİGRA

kullanmayı

bırakmaları ve acilen bir hekime danışmaları önerilmelidir (Bkz. Bölüm 4.3.

Kontrendikasyonlar).

Ritonavir ile birlikte kullanım

Sildenafilin ritonavir ile kullanımı tavsiye edilmemektedir (Bkz. Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler

ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Alfa-blökerler ile birlikte kullanım

Alfa-blöker

tedavisi

gören

hastalarda

beraberinde

sildenafil

uygulanması

duyarlı

bazı

bireylerde hipotansiyona yol açabileceğinden, dikkatli olunması önerilir (Bkz. Bölüm 4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Bu durum genellikle sildenafil

dozlamasını takiben 4 saat içinde oluşur. Postüral hipotansiyon gelişme potansiyelini en aza

indirmek

için,

sildenafil

tedavisine

başlanmadan

önce

hastaların

alfa-bloker

tedavisinde

hemodinamik olarak stabil olmaları gerekir. Hekimler, ayrıca, postüral hipotansif semptomlar

söz konusu olduğunda ne yapılması gerektiği konusunda hastalarına tavsiyede bulunmalıdırlar.

Kanama üzerine etkisi

İnsan trombosit hücreleri ile yapılan in

vitro

çalışmalar sildenafilin, sodyum nitroprusiatın

antiagregan etkisini artırdığını göstermektedir. Kanama bozukluğu veya aktif peptik ülseri olan

hastalarda JELİGRA

kullanımına ilişkin emniyet bilgisi mevcut değildir. Bu sebeple bu tür

hastalarda JELİGRA

kullanılmadan önce yarar/zarar değerlendirmesi dikkatle yapılmalıdır.

Özellikle yaşlı, kan vizkositesi artmış hastalarda retinal ven oklüzyonu riski artmaktadır.

JELİGRA

kadınlarda kullanılmamalıdır.

JELİGRA

, sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların

bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 4.3 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde

olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

5/14

Bu ürün metil paraben içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet

verebilir.

Bu tıbbi ürün her 5 g’da 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Bu dozda etanole bağlı

herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu ürün boyar madde olarak ponceau 4R içermektedir, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ilaçların sildenafil üzerine etkisi:

İn vitro çalışmalar:

Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)'nin izoformları 3A4 (majör yol) ve 2C9

(minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klerensini

azaltabilir ve bu izoenzimlerin indükleyicileri sildenafil klerensini artırabilir.

İn vivo çalışmalar:

Klinik

çalışma

verilerinde

yapılan

popülasyon

farmakokinetik

analizleri,

ketokonazol,

eritromisin,

simetidin

gibi

CYP3A4

inhibitörleri

beraber

uygulandığında

sildenafilin

klerensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bu hastalarda yan etki

insidansında

artış

olmamasına

rağmen,

CYP3A4

inhibitörleri

beraber

sildenafil

uygulanacaksa, JELİGRA

50 mg Oral Jel içeren Saşe kullanılmamalıdır.

Kuvvetli

P450

inhibitörü

olan

proteaz

inhibitörü

ritonavirin,

kararlı

durum

seviyelerinde (500 mg bid), birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (100 mg) Cmaks’ında 4 kat

(%300) ve EAA’sında 11 kat (%1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin

tek başına uygulanmasıyla 5 ng/ml olan plazma seviyesine kıyasla, sildenafil plazma seviyeleri

yaklaşık 200 ng/ml olmuştur. Bu durum ritonavirin P450 substratlarının büyük çoğunluğu

üzerine olan belirgin etkileriyle uyumludur. Sildenafilin ritonavir farmakokinetiği üzerine etkisi

yoktur. Bu farmakokinetik veriler göz önünde bulundurularak, sildenafilin ritonavir ile birlikte

kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü sakinavirin, kararlı durumda (1200 mg

tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil Cmaks’ında %140 ve

sildenafil EAA'sında %210’luk bir artışa yol açmıştır. Sildenafilin sakinavir farmakokinetiği

üzerine etkisi yoktur (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli). Ketokonazol ve itrakonazol

gibi daha güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin etkilerinin daha büyük olması beklenir.

Orta şiddette bir CYP3A4 inhibitörü olan, kararlı durum seviyesindeki (5 gün boyunca 500 mg

bid) eritromisin ile birlikte, 100 mg tek doz sildenafil uygulandığında, sildenafilin sistemik

yararlanımında (EAA) %182’lik bir artış olmuştur. Normal sağlıklı erkek gönüllülerde, üç gün

boyunca

günde

uygulanan

azitromisinin,

sildenafil

veya

dolaşımdaki

başlıca

metabolitinin Cmaks, Tmaks, eliminasyon hız sabiti veya izleyen yarı ömrü üzerine etkisine

dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü ve sitokrom P450 inhibitörü olan simetidin (800mg), 50

sildenafil

birlikte

sağlıklı

gönüllülere

uygulandığında,

plazma

sildenafil

konsantrasyonlarında % 56’lık bir artışa yol açmıştır.

6/14

Bağırsak duvarı CYP3A4 metabolizmasının zayıf bir inhibitörü olan greyfurt suyu, sildenafil

plazma seviyelerinde hafif artışlara yol açabilir.

Antasidlerin (magnezyum hidroksit/alüminyum hidroksit) tek doz olarak verilmesi sildenafilin

biyoyararlanımını etkilememiştir.

Spesifik

etkileşme

çalışmaları

tüm

ilaçlar

yapılmamış

olmasına

rağmen,

populasyon

farmakokinetik analizleri (tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi) CYP2C9 inhibitörleri, (selektif

serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi) CYP2D6 inhibitörleri, tiyazid ve

ilgili diüretikler, kıvrım diüretikleri ve potasyum tutucu diüretikler, Anjiyotensin dönüştürücü

enzim (ADE) inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta-adrenoreseptör antagonistleri veya

(rifampisin, barbitüratlar gibi) CYP450 metabolizmasını arttıran ilaç grupları ile sildenafilin

beraber

uygulanmasının

sildenafilin

farmakokinetiği

üzerine

hiçbir

etkisinin

olmadığını

göstermiştir.

Sağlıklı

erkek

gönüllülerde

yapılan

çalışmada,

kararlı

durum

konsantrasyonunda (günde 2 kez 125 mg) endotelin reseptör antagonisti olan bosentanın

(CYP3A4 (orta derecede), CYP2C9 ve muhtemelen CYP2C19’un indükleyicisi), kararlı durum

konsantrasyonunda (günde 3 kez 80 mg) sildenafil ile birlikte uygulanması; sildenafilin EAA

ve Cmaks değerinde sırasıyla %62.6 ve %55.4’lük bir düşüşe neden olmuştur. Bu nedenle

rifampin gibi güçlü CYP3A4 indükleyicilerinin sildenafil ile birlikte uygulanmasının sildenafil

plazma konsantrasyonlarında daha büyük bir düşüşe neden olması beklenmektedir.

Nitrat bileşeninden dolayı bir potasyum kanal aktivatörü ve nitrat hibriti olan nikorandilin

sildenafil ile ciddi etkileşim potansiyeli bulunmaktadır.

Sildenafilin diğer ilaçlar üzerine etkisi:

İn vitro çalışmalar:

Sildenafil, sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, ve 3A4 ( IC50> 150

mikromolar)'ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin zirve

plazma konsantrasyonu yaklaşık 1 mikromolar olduğunda, sildenafilin bu izoenzimlere ait

substratların klerensini değiştirmesi beklenmez.

Teofilin veya dipridamol gibi non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleri ve sildenafil arasında

etkileşme olduğuna dair veri mevcut değildir.

İn vivo çalışmalar:

Nitrik

oksid/sGMP

yolu

üzerine

bilinen

etkisi

uyumlu

olarak

(Bkz.

Bölüm

5.1.

Farmakodinamik

Özellikler)

sildenafilin

nitratların

hipotansif

etkisini

potansiyalize

ettiği

gösterilmiştir. Bu sebeple sildenafilin, nitratların her hangi bir formu veya nitrik oksid açığa

çıkaran

bileşikler

beraber

kullanılması

kontrendikedir

(Bkz.

Bölüm

4.3.

Kontrendikasyonlar).

Alfa-bloker tedavisi uygulanmakta olan hastalara aynı zamanda sildenafil uygulanması, duyarlı

bazı bireylerde semptomatik hipotansiyona yol açabilmektedir. Bu bulgu sıklıkla sildenafil

dozunun alınmasından 4 saat sonra oluşmaktadır (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

ve 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Üç spesifik ilaç-ilaç etkileşimi çalışmasında,

doksazosin tedavisi ile stabilize edilmiş benign prostat hiperplazisi (BPH) olan hastalara

eşzamanlı olarak alfa-bloker doksazosin (4 mg ve 8 mg) ile sildenafil (25 mg, 50 mg ya da 100

mg) uygulanmıştır. Bu çalışma popülasyonlarında, yatarak ölçülen kan basıncında sırasıyla

ortalama 7/7 mmHg, 9/5 mmHg ve 8/4 mmHg ek azalma ve ayakta ölçülen kan basıncında

ortalama 6/6 mmHg, 11/4 mmHg ve 4/5 mmHg ek azalma gözlemlenmiştir. Doksazosin

tedavisi ile stabilize edilen hastalara eşzamanlı olarak sildenafil ve doksazosin uygulandığında,

7/14

nadir de olsa, semptomatik postüral hipotansiyon yaşayan hastalara ilişkin bazı bildirimler

olmuştur. Bu bildirimler arasında

baş dönmesi ve sersemlik

yer almakta ancak

senkop

bulunmamaktadır.

Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg)

ile beraber 50 mg sildenafil uygulandığında önemli bir etkileşim gösterilmemiştir.

Sildenafil (50 mg), 150 mg aspirinin sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı potansiyalize

etmemiştir.

Sildenafil (50 mg), sağlıklı gönüllülerde 80 mg/dl'lık ortalama maksimum alkol seviyelerinde

alkolün hipotansif etkisini potansiyalize etmemiştir.

Aşağıda belirtilen antihipertansif tedavi sınıfları; Diüretikler, beta-blokerler, ADE inhibitörleri,

anjiyotensin II antagonistleri, antihipertansif medikal ürünler (vasodilatör ve santral etkili),

adrenerjik nöron blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri ve alfa-adrenoreseptör blokerler, plasebo

uygulanmasına

kıyasla

sildenafil

alan

hastalardaki

etki

profilinde

hiçbir

değişiklik

göstermemişlerdir. Hipertansif hastalarda, sildenafil (100 mg) ile beraber amlodipin uygulanan

spesifik bir etkileşme çalışmasında, yatar konumdaki sistolik kan basıncında 8 mmHg’lik ilave

bir düşüş olmuştur. Bununla ilgili olarak yatar konumdaki diastolik kan basıncındaki ilave

düşme 7 mmHg’dir. Kan basıncındaki bu ilave düşüşler, sildenafilin sağlıklı gönüllülere tek

başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur (Bkz. Bölüm 5.1. Farmakodinamik

özellikler).

Sildenafil (100 mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri ritonavir ve

sakinavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.

Sağlıklı gönüllülerde kararlı durum konsantrasyonlarında sildenafil (80 mg t.i.d.) bosentanın

(125 mg b.i.d.) EAA’ında %49.8’lik ve Cmaks değerinde %42’lik bir artışa yol açmıştır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

JELİGRA

, kadınlarda kullanım için endike değildir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

JELİGRA

, kadınlarda kullanım için endike değildir.

Gebelik dönemi

Sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında oral sildenafil uygulamasını takiben, ilişkili

hiçbir yan etki görülmemiştir (Bkz. Bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Gebelik dönemindeki kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Laktasyon dönemi

JELİGRA

, kadınlarda kullanım için endike değildir.

8/14

Üreme yeteneği / Fertilite

Dişi sıçanlara 36, erkek sıçanlara 102 güne kadar, günde 60 mg/kg sildenafil uygulanması ile

(İnsanlarda, erkek cinsiyette gözlenen EAA değerinin 25 katını oluşturan bir dozda) fertilitede

azalma görülmemiştir.

Sağlıklı gönüllülerde, oral yolla 100 mg sildenafil uygulamasının ardından sperm motilitesine

veya morfolojisine hiçbir etki olmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

JELİGRA

’nın araç ve makine kullanımı becerileri üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Sildenafil ile yapılan klinik çalışmalarda baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için araç

ve makine kullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sildenafilin güvenlilik profili, 74 çift kör plasebo kontrollü klinik çalışmada 9570 hasta verisi

esas alarak oluşturulmuştur. Sildenafil ile tedavi edilen hastalarda en sık bildirilen advers

reaksiyonlar baş ağrısı, yüz kızarması, dispepsi, nazal konjesyon, sersemlik, kusma, sıcak

basması, görme bozuklukluğu , cisimlerin mavi görülmesi ve bulanık görmedir.

Pazarlama sonrası çalışmalarda gözlenen advers reaksiyonlar 10 yıldan uzun bir sürede elde

edilmiştir.

Tüm

advers

reaksiyonların

Ruhsat

Sahibi’ne

bildirilmemesi

güvenlilik

veritabanına

eklenmemesinden

dolayı,

reaksiyonların

sıklıkları

güvenilir

şekilde

belirlenememektedir.

Klinik çalışmalarda görülen ve pazarlama sonrası raporlanan plasebodan daha yüksek insidansa

sahip, tıbbi açıdan önemli tüm advers reaksiyonlar sistem organ sınıflandırılması ve sıklığı ile

aşağıda verilmektedir: Çok yaygın (≥1/10);

yaygın (≥1/100

ila <1/10);

yaygın

olmayan

(≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Pazarlama sonrası deneyimde bildirilen, tıbbi açıdan önemli advers reaksiyonların sıklığı

bilinmiyor olarak verilmiştir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

: Rinit

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

: Hipersensitivite reaksiyonları

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın

: Baş ağrısı

Yaygın

: Sersemlik

Yaygın olmayan

: Somnolans, hipoestezi

Seyrek

: Serebrovasküler olay, geçici iskemik atak, nöbet*, tekrarlayan nöbet*,

senkop

Göz hastalıkları

Yaygın

: Görmede renklerin bozulması**, görme bozukluğu, bulanık görme

Yaygın olmayan

: Lakrimasyon hastalıkları***, gözde ağrı, fotofobi, fotopsi, oküler

hiperemi, görsel parlaklık, konjunktivit

Seyrek

Non-arteritik

anterior

iskemik

optik

nöropati

(NAION)*,

retinal

vasküler oklüzyon*, retinal hemoraji, arteriosklerotik retinopati, retinada

bozukluk, glokom, görüş alanında bozukluk, diplopi, görüş keskinliğinde

9/14

azalma,

miyopi,

astenopi,

göz

önünde

uçuşan

cisimler

görme,

iris

bozuklukları,

midriyazis,

ışıkların

etrafında

hale

görme,

göz ödemi,

gözde şişme, göz bozuklukları, konjunktival hiperemi, göz iritasyonu,

gözde anormal his, göz kapağı ödemi, skleral renk değişimi

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan

: Vertigo, kulak çınlaması

Seyrek

: İşitme kaybı*

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan

: Çarpıntı, taşikardi

Seyrek

: Ani kardiyak ölüm*, miyokard infarktüsü, ventriküler aritmi*, atriyal

fibrilasyon, stabil olmayan anjina

Vasküler hastalıklar

Yaygın

: Yüzde kızarma, sıcak basması

Seyrek

: Hipertansiyon, hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın

: Nazal konjesyon

Yaygın olmayan

: Epistaksis, sinüslerde konjesyon

Seyrek

: Boğazda rahatsızlık hissi, nazal ödem, burun kuruluğu

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

: Bulantı, dispepsi

Yaygın olmayan

: Gastro özofajiyal reflü, kusma, üst abdominal

bölgede ağrı, ağız

kuruluğu

Seyrek

: Oral hipoestezi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan

: Döküntü

Seyrek

: Steven Johnson Sendromu*, toksik epidermal nekroliz

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan

: Miyalji, ekstremite ağrısı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan

: Hematüri

Üreme sistemi hastalıkları

Seyrek

: Penil hemoraji, priapizm*, hematospermi, ereksiyonda artma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan

: Göğüs ağrısı, yorgunluk, sıcaklık hissi

Seyrek

: Sinirlilik

Araştırmalar

Yaygın olmayan : Kalp atım hızında artış

*Yalnızca pazarlama sonrası sürveyansda bildirilmiştir.

**Görsel renk değişiklikleri: Cisimleri yeşil görme, kromatopsi, cisimleri mavi görme, eritropsi

ve cisimleri sarı görme.

*** Lakrimasyon hastalıkları: Göz kuruluğu, lakrimal bozukluk ve gözyaşı salgısının artması

10/14

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gönüllülerde yapılan ve tek doz olarak 800 mg'a kadar çıkılan çalışmalarda görülen yan etkiler

daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer ancak insidans oranları ve ciddiyeti daha

yüksek olmuştur. 200 mg sildenafil uygulandığında etkinlikte artış olmamış fakat yan etkilerin

(baş ağrısı,

yüzde kızarıklık, sersemlik, dispepsi,

nazal konjestiyon, görmede

bozukluk)

insidansında artış olmuştur.

Tedavi:

Aşırı doz vakalarında standart destekleyici yaklaşımlar uygulanmalıdır. Sildenafil plazma

proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için diyalizin sildenafil klerensini

hızlandırması beklenmez.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar; Fosfodiesteraz İnhibitörleri

ATC kodu: G04BE03

Sildenafil, erektil disfonksiyon için oral bir tedavidir. Seksüel stimülasyona doğal bir cevap

sonucu penise kan akımını artırarak bozulmuş erektil fonksiyonu düzeltir.

Penisin ereksiyonunu sağlayan fizyolojik mekanizma seksüel stimülasyon esnasında corpus

kavernosumdan

nitrik

oksit (NO)

serbest

bırakılmasını

gerektirir.

Daha

sonra

nitrik

oksit

guanilat siklaz enzimini aktive eder ve bu siklik guanozin monofosfat (sGMP) düzeyinde artış

ile sonuçlanır ki, böylece korpus kavernosumdaki düz kasların gevşemesi ve kanın korpus

kavernosum içine dolması sağlanmış olur.

Sildenafil, korpus kavernosumdaki sGMP'nin degradasyonundan sorumlu sGMP'ye spesifik

fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) enziminin potent ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, ereksiyon

üzerine periferik bir etki yerine sahiptir. Sildenafilin izole insan korpus kavernosumunda direkt

bir gevşetici etkisi yoktur ancak bu doku üzerinde bulunan nitrik oksidin gevşetici etkisini

artırma potansiyeline sahiptir. Seksüel stimülasyon ile olduğu gibi, NO/sGMP yolu aktive

olduğunda,

sildenafilin

PDE5

enzimini

inhibe

etmesi

korpus

kavernosumdaki

sGMP

seviyelerinde artışa sebep olur. Bu sebeple JELİGRA

'nın amaçlanan faydalı farmakolojik

etkilerini gösterebilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.

Farmakodinamik etkiler

In

vitro

çalışmalar sildenafilin ereksiyon prosesinde rol oynayan PDE5’e seçici olduğunu

göstermiştir. Diğer fosfodiesterazlara kıyasla PDE5 üzerine etkisi daha güçlüdür. Retinadaki

fototransdüksiyonda rol oynayan PDE6’ya kıyasla 10 kat daha fazla selektiftir. Önerilen

maksimum dozlarda PDE1’e kıyasla 80 kat, PDE 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ve 11’e kıyasla 700 kat

daha selektiftir. Sildenafil özellikle kardiyak kontraktilite kontrolünde rol alan cAMP-spesifik

fosfodiesteraz izoformu olan PDE3’e kıyasla PDE5 üzerine 4000-kattan daha büyük bir

selektifliğe sahiptir

11/14

Klinik etkililik ve güvenlilik:

Sildenafilin

seksüel

stimülasyona

cevap

olarak

ereksiyon

oluşturma

zaman

aralığının

değerlendirilmesi amacı ile iki klinik çalışma düzenlenmiştir. Hastalarda aç karnına yapılan

penil pletismografi (RigiScan) çalışmasında, sildenafil alınması sonucunda, seksüel birleşme

için yeterli olan %60 oranındaki ereksiyon sertliğinin sağlanmasına kadar geçen süre ortalama

dakika

olmuştur.

(12–37

dakika).

Başka

RigiScan

çalışmasında,

sildenafilin,

uygulamadan sonraki 4.-5. saatlerde bile seksüel stimülasyona bağlı ereksiyon oluşturma

potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir.

Sildenafil, kan basıncında hafif ve geçici düşmelere sebep olur, ancak vakaların çoğunda bu

klinik bir etki oluşturmaz. 100 mg oral dozu takiben yatar pozisyonda görülen ortalama

maksimum sistolik kan basıncı düşmesi 8.4 mmHg olmuştur. Bu duruma uygun olarak yatar

pozisyonda diastolik basınç değişmesi 5.5 mmHg olmuştur. Kan basıncındaki bu azalmalar

sildenafilin vasodilatör etkileri ile uyumludur ki bu vasodilatasyonun sebebi büyük olasılıkla

vasküler düz kaslardaki artmış sGMP seviyesidir. Sağlıklı gönüllülerde 100 mg’a kadar olan

sildenafilin oral yolla tek doz uygulanması sonucunda EKG’de klinik olarak alakalı hiçbir etki

oluşturmamıştır.

Tek bir oral doz 100 mg sildenafilin hemodinamik etkileri üzerine, ciddi koroner arter

rahatsızlığı olan 14 hastada (en azından bir koroner arterde ≥ %70 stenoz mevcuttu) yapılan bir

çalışmada, dinlenme halindeki ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı, taban değerlere

kıyasla sırasıyla %7 ve % 6 azalmıştır. Ortalama pulmoner sistolik kan basıncı %9 azalmıştır.

Sildenafilin kardiyak output üzerine hiçbir etkisi olmamıştır, stenoz durumundaki koroner

arterler içinden kan akışını bozmamıştır.

Çift kör plasebo kontrollü bir egzersiz stres çalışmasında, düzenli olarak antianjinal ilaç

(nitratlar

dışında)

kullanan,

erektil

disfonksiyon

stabil

anjinası

olan

hasta

değerlendirilmiştir. Sonuçlar sınırlayıcı anjinaya kadar olan zamanda sildenafil ile plasebo

arasında klinik olarak anlamlı farklar göstermemiştir.

100 mg dozu takip eden 1 saat içinde Farnsworth - Munsell 100 renk testini kullanan kimi

deneklerde renkleri (mavi/yeşil) ayırt edebilmede meydana gelen hafif ve geçici değişiklikler

olsa da doz alımından 2 saat sonra hiçbir etki kalmamıştır. Renk ayırd etme mekanizmasında

meydana

gelen

değişikliğin

retinanın

fototransdüksiyon

kaskadında

alan

PDE6

enziminin inhibisyonu ile bağlantılı olduğu öngörülmektedir. Sildenafilin görme keskinliği

veya kontrast renkleri seçebilme duyarlılığı üzerine bir etkisi yoktur. Dokümante edilmiş erken,

yaş ile ilgili maküler dejenerasyonu olan (n=9) hastalarda yapılan plasebo kontrollü bir çapraz

çalışmada sildenafil (tek doz 100 mg) iyi tolere edilmiştir ve yapılan görsel testler (görme

keskinliği, Amsler grid, renk ayrımı, simule edilmiş trafik ışığı, Humphrey perimeter ve

fotostres) klinik olarak anlamlı hiçbir değişiklik göstermemiştir.

Sağlıklı gönüllülerde

sildenafilin 100

mg’lık oral tek doz uygulamasından sonra sperm

motilitesi veya morfolojisi üzerine bir etki görülmemiştir (Bkz. Bölüm 4.6).

Klinik Çalışmalara Ait Başka Bilgiler

Klinik çalışmalarda, sildenafil, yaşları 19 ila 87 arasında değişen 8000’den fazla hastaya

uygulanmıştır. Temsil edilen hasta grupları; yaşlılar (%19.9), hipertansiyonlu hastalar (%30.9),

diabetes mellitus (%20.3), iskemik kalp hastalığı (%5.8), hiperlipidemi (%19.8), spinal kord

yaralanması (%0.6), depresyon (%5.2), prostatın transüretral reseksiyonu (%3.7), radikal

prostatektomi (%3.3). Klinik çalışmalarda tam anlamıyla temsil edilemeyen veya çalışma

dışında tutulan gruplar; Pelvik operasyon geçirmiş hastalar, radyoterapi sonrası hastalar, ciddi

böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar ve aşikar kardiovasküler durumu olan hastalar

(Bkz. Bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar).

12/14

Sabit doz çalışmalarında, tedavinin ereksiyonu iyileştirdiğini belirten hasta oranları, plasebo ile

%25 olurken, 25 mg ile %62, 50 mg ile %74 ve 100 mg ile %82 olmuştur. Kontrollü klinik

çalışmalarda sildenafile bağlı ilacı bırakma oranı plaseboya nazaran aynı veya daha düşük

olmuştur.Tüm çalışmalar ele alındığında, sildenafile bağlı olarak gelişme olduğunu bildiren

hastaların oranı; psikojenik erektil disfonksiyon (%84), miks erektil disfonksiyon (%77),

organik erektil disfonksiyon (%68), yaşlılar (%67), diyabetli hastalar (%59), iskemik kalp

hastalığı

(%69),

hipertansiyon

(%68),

prostatın

transüretral

reseksiyonu

(%61),

radikal

prostatektomi

(%43),

spinal

kord

yaralanması

(%83),

depresyon

(%75).

Uzun

süreli

çalışmalarda, sildenafilin etkinlik ve emniyeti sürdürülmüştür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Sildenafil hızla emilir. Maksimum plazma konsantrasyonuna aç karnına oral alımın 30. ila

120. dakikası arasında ulaşır (ortalama 60 dakika). Mutlak oral biyoyararlanım ortalama olarak

%41'dir (%25-%63 arasında değişir). Uygulama sonrası sildenafilin EAA ve Cmaks değerleri,

tavsiye edilen doz aralığının (25mg-100mg) üzerindeki dozlar ile orantılı olarak artar.

Sildenafil yemekle alındığında, absorbsiyon oranı, Tmaks’da ortalama olarak 60 dakikalık bir

gecikme ve Cmaks' da ortalama %29’luk bir azalma ile düşer.

18-55 yaş arasında, sağlıklı 24 erkek katılımcı ile gerçekleştirilen rölatif

biyoyararlanım

çalışmasında JELİGRA

100 mg Oral Jel İçeren Saşe ve Sildenafil 50 mg Ağızda Dağılan

Tablet karşılaştırılmış olup; “F” değeri %100 bulunmuştur. Çalışmada her iki ürünün EAA ve

Cmaks değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir."

Sildenafil ağızda dağılan tabletin yüksek yağ içeren öğünle uygulaması, aç karnına uygulama

ile karşılaştırıldığında sildenafilin absorpsiyon oranı azalmış, medyan Tmaks’ı yaklaşık 3.4 saat

gecikmiş ve ortalama Cmaks ve EAA sırasıyla yaklaşık %59 ve %12 azalmıştır.

Dağılım:

Sildenafilin dağılıma ait ortalama kararlı durum hacmi 105 L'dir ve bu dokulara dağıldığını

gösterir. 100 mg’lık tek bir oral dozu takiben, sildenafilin ortalama maksimum toplam plazma

konsantrasyonu 440 ng/mL’dir (CV %40). Sildenafil (ve dolaşımdaki

majör N-desmetil

metaboliti) %96 oranında plazma proteinlerine bağlandığından, bu durum sildenafilin 18

ng/mL(38 nM)’lik ortalama maksimum serbest plazma konsantrasyonuna yol açar. Proteinlere

bağlanma total ilaç konsantrasyonundan bağımsızdır.

100 mg tek doz sildenafil alan sağlıklı hastalarda, dozu takip eden 90. dakikada ejakülattaki ilaç

dozu uygulanan mevcut dozun %0.0002'sinden azdır (ortalama 188 ng).

Biyotransformasyon:

Sildenafil özellikle CYP3A4 (majör

yol) ve CYP2C9 (minör

yol) karaciğer

mikrozomal

enzimleri ile metabolize edilir. Dolaşımdaki majör metabolit sildenafilin N-demetilasyonu ile

oluşur. Bu metabolit sildenafile benzer bir fosfodiesteraz seçicilik profiline sahiptir ve PDE5

için in vitro potensi ana ilacın yaklaşık %50’si kadardır. Sildenafil, N-demetilasyon yolu ile

dolaşımdaki majör metabolitine dönüşür. Bu metabolitin plazma konsantrasyonları sildenafil

için gözlenenin yaklaşık %40'ıdır. N- desmetil metabolitinin terminal yarı ömrü ise yaklaşık 4

saattir.

13/14

Eliminasyon:

Sildenafilin

saatlik

terminal

yarılanma ömrünün

bileşkesi

olarak

vücut

klerensi

41L/saattir. Oral veya i.v. uygulanan sildenafil ağırlıklı olarak metabolitleri halinde feçes ile

(uygulanan oral dozun yaklaşık %80'i) ve daha az bir miktarda idrar ile (uygulanan oral dozun

yaklaşık % 13'ü) atılır.

Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:

Önerilen doz aralığında JELİGRA

’nın farmakokinetiği doz ile orantılıdır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılarda:

65 yaş ve üstü sağlıklı gönüllülerde sildenafil klerensi azalmıştır, bunun sonucunda sildenafil

ve aktif N-demetil metabolitinin plazma konsantrasyonları daha genç (18-45 yaş) gönüllülerde

görülene göre yaklaşık %90 artmıştır. Plazma proteinine bağlanmadaki yaş farklılıklarına bağlı

olarak serbest sildenafil plazma konsantrasyonları yaklaşık %40 artmıştır.

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta derece (kreatinin klerensi = 30-80 ml/dak.) böbrek fonksiyon bozukluğu olan

gönüllülerde 50 mg oral tek doz sildenafil uygulaması farmakokinetiğini değiştirmemiştir. Aynı

yaş grubunda hiçbir böbrek rahatsızlığı olmayan gönüllüler ile karşılaştırıldığında, N- demetil

metabolitinin ortalama eğri altı alanı (EAA) yaklaşık % 126 ve ortalama Cmaks’ı yaklaşık %

73 artmıştır. Ancak kişisel değişkenliğin yüksek olması sebebi ile bu değişiklikler istatistiksel

olarak anlamlı olmamıştır.

Şiddetli

(kreatinin

klerensi<30

ml/dak.)

böbrek

fonksiyon

bozukluğu

olan

gönüllülerde

sildenafil klerensi azalmıştır. Aynı yaş grubunda hiçbir böbrek rahatsızlığı olmayan gönüllüler

ile karşılaştırıldığında, bu azalma sebebi ile EAA’da ortalama %100 ve Cmaks’da ortalama

%88’lik bir artış olmuştur. Buna ek olarak N-demetil metabolitinin EAA’ı ve Cmaks’ı sırası ile

%79 ve %200 artmıştır ki bu anlamlı bir artıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Aynı

yaş

grubunda

bulunan

hiçbir

karaciğer

rahatsızlığı

olmayan

gönüllüler

karşılaştırıldığında, hafif

ve orta şiddette karaciğer sirozu (Child- Pugh A ve B ) olan

gönüllülerde sildenafil klerensi düşmüştür. Bu azalma EAA’da %84 ve Cmaks’da %47’lik bir

yükselme

sonuçlanmıştır.

Ağır

karaciğer

fonksiyonu

olan

hastalarda,

sildenafilin

farmakokinetiği çalışılmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Yapılan

konvansiyonel

emniyet,

farmakoloji,

mükerrer

toksisite,

genotoksisite,

karsinojenik potansiyel, üreme ve gelişim üzerine toksisite çalışmalarında elde edilen sonuçlara

dayanan klinik dışı veriler insan için özel bir zarar belirtmemektedir.

14/14

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz/karboksimetilselüloz sodyum

Sodyum nişasta glikolat

Metil paraben

Sorbitol 70/70

Gliserol

Sodyum sakkarin

Çilek aroması

Ponceau 4R

Etanol %96

Sodyum hidroksit

Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, 2.5 g'lık jel içeren Alüminyum-PE folyo saşelerde, 4 adet saşe ve 1 adet

kullanma talimatıyla beraber piyasaya sunulmaktadır.

6.6. Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pharmet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gökevler Mah., 2312. Sok., C Blok, Apt. No:16/C, 41/42,

P.K.:34522 Esenyurt/İstanbul

Tel: 0212 853 10 08

Faks: 0212 853 40 02

8. RUHSAT NUMARASI

2017/792

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 12.10.2017

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety