JANUVIA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • JANUVIA 100 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • JANUVIA 100 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Film Tablet

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699636090916
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 03-06-2014
 • Son Güncelleme:
 • 28-08-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/19

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

JANUVIA

100 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Sitagliptin .................................. 100 mg

(128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum ............ 8,00 mg

Sodyum stearil fumarat .......... 12,00 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Yuvarlak, bej renkli, bir yüzü “277” baskılı film kaplı tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

JANUVIA Tip II diyabet hastalarında;

Monoterapi

Diyet ve egzersizin tek başına yeterli kontrolü sağlayamadığı ve metformin intoleransı olan

ya da metformin kullanımının kontrendike olduğu hastalarda monoterapi olarak glisemik

kontrolü geliştirmek için endikedir.

Metformin ile Kombinasyon

Diyet ve egzersizle birlikte metforminin tek başına yeterli glisemik kontrolü sağlayamadığı

durumda metforminle kombine kullanılarak glisemik kontrolü geliştirmek için endikedir.

Sülfonilüre ile Kombinasyon

Diyet ve egzersizle birlikte maksimal tolere edilebilir dozda sülfonilürenin tek başına yeterli

glisemik kontrolü sağlayamadığı durumda ve metforminin kontrendikasyonlar veya intolerans

nedeni ile uygun olmadığı durumlarda sülfonilüre ile kombine kullanımda glisemik kontrolü

geliştirmek için endikedir.

PPARγ agonisti ile Kombinasyon

Diyet ve egzersizle birlikte peroksizom proliferatör-aktive edici gamma reseptör (PPARγ)

agonistinin (tiazolidindionlar) tek başına yeterli glisemik kontrolü sağlayamadığı durumlarda

PPARγ agonistiyle (tiazolidindionlar) kombine kullanılarak glisemik kontrolü iyileştirmek

için endikedir.

Metformin ve Sülfonilüre ile Kombinasyon

Diyet ve egzersizle birlikte ikili sülfonilüre + metformin tedavisinin yeterli glisemik kontrolü

sağlayamadığı durumlarda JANUVIA sülfonilüre ve metformin ile kombine kullanılarak

glisemik kontrolü geliştirmek için endikedir.

2/19

Metformin ve PPARγ agonisti ile Kombinasyon

Diyet ve egzersizle birlikte ikili metformin + PPARγ agonisti (tiazolidindionlar) tedavisinin

yeterli glisemik kontrolü sağlayamadığı durumlarda JANUVIA metformin ve PPARγ agonisti

ile kombine kullanılarak glisemik kontrolü geliştirmek için endikedir.

İnsülin ile Kombinasyon

Diyet

egzersizle

birlikte

insülinin

stabil

dozajı

yeterli

glisemik

kontrol

sağlanamadığında insüline ilave tedavi (metformin ile birlikte veya metformin olmaksızın)

olarak da kullanımı için endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi

JANUVIA için önerilen doz günde bir kez 100 mg’dır. JANUVIA metformin ve/veya bir

PPAR

agonisti ile birlikte kullanıldığında, metformin ve/veya PPAR

agonistinin dozu

korunmalı ve sitagliptin eş zamanlı olarak verilmelidir.

JANUVIA sülfonilüre ile ya da insülin ile kombine olarak kullanıldığında, sülfonilürenin

neden olabileceği hipoglisemi riskini azaltmak için sülfonilürenin ya da insülinin dozunu

düşürmek düşünülebilir (bkz. bölüm 4.4).

Eğer JANUVIA’nın bir dozu atlanırsa, hasta hatırlar hatırlamaz ilacı almalıdır. Aynı gün

içinde çift doz alınmamalıdır.

Uygulama şekli

JANUVIA yiyeceklerle birlikte veya açken alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği

JANUVIA’nın başka bir antidiyabetik ürünle kombine kullanımı düşünülürken, diğer ürünün

böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanım koşullarının gözden geçirilmesi gerekir.

Hafif böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi [KrKl] ≥50 ml/dak), JANUVIA

dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda (KrKl ≥30 ila <50 mL/dak), JANUVIA dozu

günde bir kez 50 mg’dır.

Ciddi böbrek bozukluğu olan (KrKl <30 mL/dak) veya hemodiyaliz ya da periton diyalizi

gereken son evre böbrek hastalığı (SEBH) olan hastalarda JANUVIA dozu günde bir kez 25

mg’dır. JANUVIA diyalize girilen zamandan bağımsız olarak uygulanabilir.

Böbrek

fonksiyonuna

bağlı

ayarlaması

gerektiğinden,

böbrek

fonksiyonunun

JANUVIA’ya başlamadan önce ve

başladıktan sonra periyodik olarak değerlendirilmesi

tavsiye edilir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış klinik çalışma bulunmamaktadır ve

dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 5.2).

3/19

Ancak, sitagliptin başlıca böbrekle elimine edildiğinden, şiddetli karaciğer yetmezliğinin

sitagliptin farmakokinetiğini etkilemesi beklenmez.

Geriyatrik popülasyon

Yaşa bağlı doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon

18 yaşından küçük çocuklarda JANUVIA’nın etkililik ve güvenliliğine dair yeterli bilgi

bulunmadığından bu yaş grubunda kullanım önerilmez.

4.3. Kontrendikasyonlar

JANUVIA

bileşimindeki

maddelerden

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olanlarda

kontrendikedir (bkz. bölüm 4.4 ve 4.8).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel uyarılar

JANUVIA Tip I diyabetli hastalarda veya diyabetik ketoasidozu olan hastaların tedavisinde

kullanılmamalıdır.

Akut pankreatit

DPP-4 inhibitörleri kullanımı akut pankreatit gelişme riskiyle ilişkilendirilmiştir. Hastalar

akut

pankreatitin

karakteristik

semptomları

açısından

bilgilendirilmelidir:

inatçı

şiddetli

abdominal

ağrı.

JANUVIA

tedavisine

verildikten

sonra

pankreatitte

düzelme

gözlemlenmiştir (ek tedaviyle ya da ek tedavisiz) ancak hemorajik veya nekrotizan panktreatit

ve/veya ölüm vakaları çok seyrek rapor edilmiştir. Pankreatit şüphesi varsa, JANUVIA ya da

diğer potansiyel şüpheli ürünler bırakılmalıdır; akut pankreatit teşhisi doğrulanırsa JANUVIA

tekrar başlatılmamalıdır. Pankreatit hikayesi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Diğer anti-hiperglisemik tıbbi ürünlerle kombine kullanıldığında hipoglisemi

JANUVIA’nın

monoterapi

şeklinde

hipoglisemiye

açmadığı

bilinen

ajanlarla

(metformin veya bir PPARγ agonisti (tiazolidindionlar)) kombine tedavinin bir parçası olarak

verildiği

klinik

çalışmalarda,

sitagliptin

bildirilen

hipoglisemi

oranları

plasebo

alan

hastalardaki oranlarla benzer gerçekleşmiştir. Sitagliptin sülfonilüre veya insülinle birlikte

kullanıldığında hipoglisemi gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, hipoglisemi riskini azaltmak için

sülfonilürenin veya insülinin daha düşük bir dozunun kullanımı düşünülebilir (bkz. bölüm

4.2).

Böbrek yetmezliği

JANUVIA böbrekler yoluyla atılır. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalardakiyle benzer

plazma

JANUVIA

konsantrasyonlarına

ulaşmak

için,

orta

derecede

şiddetli

böbrek

bozukluğu olan hastalarda ve hemodiyaliz veya periton diyalizi gereken SEBH’li hastalarda

daha düşük dozlar tavsiye edilir (bkz. bölüm 4.2 ve 5.2).

JANUVIA’nın başka bir antidiyabetik ürünle kombine kullanımı düşünülürken, diğer tıbbi

ürünün böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanım koşullarının gözden geçirilmesi gerekir.

Hipersensitivite reaksiyonları

JANUVIA ile tedavi edilen hastalarda pazarlama sonrası ciddi hipersensitivite reaksiyonları

bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar anaflaksi, anjiyoödem ve Stevens-Johnson sendromu dahil

eksfoliyatif deri reaksiyonlarıdır. Reaksiyonların başlangıcı tedaviye başlanmasından sonraki

4/19

ilk 3 ayda, bazıları ilk dozdan sonra görülmüştür. Eğer bir hipersensitivite reaksiyonundan

şüpheleniliyorsa

JANUVIA

kullanımı

durdurulmalıdır.

Reaksiyonların

diğer

potansiyel

nedenleri değerlendirilmeli ve alternatif bir diyabet tedavisine başlanmalıdır.

Artralji:

DPP-4 inhibitörleri alan hastalarda, şiddetli ve hareket kısıtlılığına yol açabilen artraljiye dair

pazarlama

sonrası

vakalar

raporlanmıştır.

Tedavi

başlangıcından

itibaren,

semptomların

başlama zamanı bir gün ile yıllar arasında değişmiştir. İlaç bırakıldığında semptomların da

ortadan kalktığı ve hastalara aynı ilaç veya farklı bir DPP-4 inhibitörü yeniden verildiğinde

semptomların

tekrar

meydana

geldiği

görülmüştür.

DPP-4

inhibitörleri,

şiddetli

eklem

ağrısının olası nedeni olarak düşünülmeli ve uygunsa ilaç bırakılmalıdır.

Yardımcı maddeler

Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (8,00 mg kroskarmelloz

sodyum ve 12,00 mg sodyum stearil fumarat) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer tıbbi ürünlerin sitagliptin üzerine etkileri

Aşağıda belirtilen klinik veriler sitagliptin ile birlikte uygulanan tıbbi ürünlerin klinik yönden

anlamlı etkileşime yol açma riskinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

İn

vitro

çalışmalar

sitagliptinin

sınırlı metabolizmasından

sorumlu

olan

primer

enzimin

CYP3A4 olduğunu ve CYP2C8’in de bu metabolizmaya katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda metabolizma (CYP3A4 yoluyla metabolizma

dahil), sitagliptin klerensinde küçük bir rol oynamaktadır. Ciddi böbrek yetmezliği veya son

evre böbrek hastalığı (SEBH) olan hastalarda metabolizma, sitagliptin eliminasyonunda daha

önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle ciddi böbrek yetmezliği veya son evre böbrek hastalığı

olan hastalarda güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin (örn., ketokonazol, itrakonazol, ritonavir,

klaritromisin)

sitagliptin

farmakokinetiğini

değiştirme

olasılığı

vardır.

CYP3A4

inhibitörlerinin böbrek yetmezliği olan hastalardaki etkisi herhangi bir klinik çalışmada

değerlendirilmemiştir.

In

vitro

transport

çalışmaları

sitagliptinin

p-glikoprotein

OAT3’ün

(organik

anyon

taşıyıcısı-3) sübstratı olduğunu göstermiştir. Klinik yönden anlamlı etkileşim riskinin düşük

olmasına karşın, OAT3 aracılığıyla sitagliptin transportu probenesid tarafından in vitro olarak

inhibe edilmiştir. OAT3 inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımı in vivo olarak incelenmemiştir.

Metformin: Günde iki defa birlikte verilen 50 mg sitagliptin ve 1000 mg metforminin çoklu

dozları,

diyabetli

hastalarda

sitagliptinin

farmakokinetiğini

anlamlı

şekilde

değiştirmemiştir.

Siklosporin:

P-glikoproteinin

güçlü

inhibitörü

olan

siklosporinin

sitagliptinin

farmakokinetiği üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Oral

yoldan tek doz 600 mg siklosporin ve yine oral yoldan tek doz 100 mg sitagliptinin birlikte

alınmasıyla

sitagliptinin

eğri

altı

alan

(EAA)

doruk

ilaç

konsantrasyonun

maks

değerlerini sırasıyla yaklaşık % 29 ve % 68 oranında arttmıştır. Sitagliptinin farmakokinetik

özelliklerinde gözlenen bu değişikliklerin klinik yönden anlamlı olduğu düşünülmemektedir.

Sitagliptinin renal klerensi anlamlı olarak değişmemiştir. Bu nedenle diğer p-glikoprotein

inhibitörleri ile de anlamlı etkileşimler beklenmemektedir.

5/19

Sitagliptinin diğer tıbbi ürünler üzerine etkileri

Digoksin: Sitagliptinin plazma digoksin konsantrasyonları üzerinde küçük bir etkisi vardır.

Günde 100 mg sitagliptin ile 0.25 mg digoksin 10 gün boyunca birlikte uygulandıktan sonra,

digoksinin

plazma

EAA’sında

ortalama

plazma

maks

’ında

ortalama

artış

saptanmıştır.

Digoksin

için

hiçbir

ayarlaması

gerekmez.

Ancak

digoksin

toksisitesi

açısından risk taşıyan hastalar sitagliptin ve digoksin eş zamanlı kullanıldığında bu yönden

takip edilmelidir.

İn vitro veriler sitagliptinin CYP450 izoenzimlerini inhibe etmediğini ve indüklemediğini

göstermiştir. Klinik çalışmalarda, sitagliptinin metformin, gliburid, simvastatin, rosiglitazon,

varfarin

veya

oral

kontraseptiflerin

farmakokinetik

özelliklerini

klinik

olarak

anlamlı

derecede değiştirmediği saptanmıştır. Bu çalışmalar CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 ve organik

katyon taşıyıcıların (OKT) sübstratları ile ilaç etkileşimlerine yol açma eğiliminin düşük

olduğunu gösteren in vivo kanıtlar sağlamıştır. İn vivo olarak sitagliptin, p-glikoproteini’nin

hafif inhibitörü olabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

JANUVIA tedavisi sırasında çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara etkili bir doğum

kontrol yöntemi kullanmaları önerilmelidir.

Gebelik dönemi

Hamilelerde

yeterli

sayıda

kontrollü

yapılmış

çalışma

bulunmamaktadır.

Hayvanlar

üzerinde yapılan çalışmalar yüksek dozlarda üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir

(bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. JANUVIA diğer oral

antihiperglisemik ilaçlar gibi gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Sitagliptinin

anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde

yapılan

çalışmalar,

sitagliptinin

sütle

atıldığını

göstermektedir.

JANUVIA

laktasyon

döneminde

kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvanlardan elde edilen veriler sitagliptin’in erkek ve dişi fertilitesi üzerinde etkisi olduğuna

işaret etmemektedir. İnsan verileri yetersizdir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

JANUVIA’nın araç ve makine kullanma becerisi üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir

düzeydedir.

Ancak

araç

makine

kullanımı

sırasında

baş

dönmesi

uyku

hali

görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

6/19

Ayrıca, JANUVIA bir sülfonilüre ya da insülinle kombine olarak kullanıldığında, hastalar

hipoglisemi riskine karşı uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Pankreatit ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını içeren ciddi advers reaksiyonlar bildirilmiştir.

Sülfonilüre (%4.7-%13.8) ve insülin (%9.6) ile kombine kullanımda hipoglisemi bildirilmiştir

(bkz. Bölüm 4.4).

İstenmeyen reaksiyonlar aşağıda Tablo 1’de sistem organ sınıfı ve sıklığa göre listelenmiştir:

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100, < 1/10); yaygın

olmayan (≥ 1/1000, < 1/100); seyrek (≥ 1/10000, < 1/1000); çok seyrek (< 1/10000) ve sıklık

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Tablo

1.

Sitagliptin

monoterapisinin

plasebo-kontrollü

klinik

çalışmalarında

ve

pazarlama sonrası kullanımda belirlenen reaksiyonların sıklığı

İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkilerin sıklığı

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Anafilaktik yanıtları içeren aşırı duyarlılık

reaksiyonları

*.†

Sıklık bilinmiyor

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Hipoglisemi

Yaygın

Sinir sistemi hastalıkları

Baş ağrısı

Yaygın

Baş dönmesi

Yaygın olmayan

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

İnterstisyel akciğer hastalığı

Bilinmiyor

Gastrointestinal hastalıklar

Kabızlık

Yaygın olmayan

Kusma

Sıklık bilinmiyor

Akut pankreatit

*.†,

Sıklık bilinmiyor

Ölümcül ve ölüme yol açmayan hemorajik ve

nekrotizan pankreatit

*.†

Sıklık bilinmiyor

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Kaşıntı*

Yaygın olmayan

Anjiyoödem

*.†

Sıklık bilinmiyor

Döküntü

*.†

Sıklık bilinmiyor

Ürtiker

*.†

Sıklık bilinmiyor

Kütanöz vaskülit

*.†

Sıklık bilinmiyor

Stevens-Johnson sendromunu içeren eksfoliyatif

deri hastalıkları

*.†

Sıklık bilinmiyor

Büllöz pemfigoid*

Sıklık bilinmiyor

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Eklem ağrısı

Sıklık bilinmiyor

Kas ağrısı

Sıklık bilinmiyor

Sırt ağrısı

Sıklık bilinmiyor

Artropati*

Sıklık bilinmiyor

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Böbrek fonksiyon bozukluğu

Sıklık bilinmiyor

Akut böbrek yetmezliği

Sıklık bilinmiyor

7/19

Advers reaksiyonlar pazarlama sonrası takiple belirlenmiştir.

Bkz. bölüm 4.4.

Aşağıda yer alan TECOS Kardiyovasküler Güvenlilik Çalışması’na bakınız.

Seçilmiş istenmeyen etkilerin açıklanması

Yukarıda tanımlanan ilaca bağlı istenmeyen etkilere ek olarak, ilaçla nedensel ilişkiden

bağımsız ve sitagliptinle tedavi edilen hastalarda daha sık olmak üzere en az %5 oranında

gerçekleşen

istenmeyen

etkiler

üst

solunum

yolu

enfeksiyonu

nazofarenjittir.

İlaçla

nedensel ilişkiden bağımsız ve sitagliptinle tedavi edilen hastalarda daha sık gerçekleşen (%5

seviyesine ulaşmayan ancak insidansı kontrol grubuna göre sitagliptin’de >%0.5 yüksek olan)

istenmeyen etkiler osteoartrit ve ekstremitelerde ağrıyı içermektedir.

Bazı istenmeyen etkiler, sitagliptinin tek başına kullanıldığı çalışmalara oranla sitagliptin ve

diğer anti-diyabetik tıbbi ürünlerin birlikte kullanıldığı çalışmalarda daha sık gözlemlenmiştir.

Bunlar hipoglisemi (sıklığı sülfonilüre ve metformin kombinasyonuyla birlikte çok yaygın),

influenza (insülinle birlikte yaygın (metforminle birlikte veya metformin olmaksızın)), bulantı

ve kusma (metforminle yaygın), karında gaz (metformin veya pioglitazonla yaygın), kabızlık

(sülfonilüre ve metformin kombinasyonuyla

yaygın), periferal ödem (pioglitazonla veya

pioglitazon ve metformin kombinasyonuyla yaygın), uyku hali ve diyare (metforminle yaygın

olmayan) ve ağız kuruluğunu (insülinle yaygın değil (metforminle birlikte veya metformin

olmaksızın)) içermektedir.

TECOS Kardiyovasküler Güvenlilik Çalışması

Sitagliptin ile Kardiyovasküler Sonuçları Değerlendirilmesi Çalışması (TECOS), günlük 100

mg doz (veya eğer temel eGFR ≥ 30 ve < 50 mL/dak/1.73 m

ise günlük 50 mg) sitagliptin

ile tedavi edilen 7332 hasta ve tedavi amaçlı popülasyonda plasebo ile tedavi edilen 7339

hasta içermiştir. Her iki tedavi de HbA

ve KV risk faktörleri için bölgesel standartları

hedefleyen genel bakıma eklenmiştir. Sitagliptin alan hastalardaki ciddi yan etkilerin genel

insidansı, plasebo alan hastalardakine benzer bulunmuştur.

Tedavi amaçlı popülasyonda, temel olarak insülin ve/veya sülfonilüre kullanılan hastalar

arasında, ciddi hipoglisemi sitagliptin ile tedavi edilen hastalarda % 2.7 ve plasebo ile tedavi

edilen hastalarda % 2.5’tir; temel olarak insülin ve /veya sülfonilüre kullanmayan hastalarda,

ciddi hipoglisemi insidansı sitagliptin ile tedavi edilen hastalarda % 1.0 ve plasebo ile tedavi

edilen hastalarda % 0.7’dir. Doğrulanmış pankreatit teşhisinin insidansı sitagliptin ile tedavi

edilen hastalarda 0.3% ve plasebo ile tedavi edilen hastalarda % 0.2’dir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr:

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Sağlıklı bireylerde yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, 800 mg’a kadar tekli dozlar halinde

sitagliptin uygulanmıştır. 800 mg sitagliptin dozu kullanılarak yapılan bir çalışmada QTc’deki

minimal artışlar klinik açıdan önemli görülmemiştir. Klinik çalışmalarda 800 mg’dan yüksek

dozlarla elde edilen deneyim yoktur. Faz I çoklu-doz çalışmalarında, 10 güne varan sürelerle

8/19

günde 600 mg’ye kadar ve 28 güne varan sürelerle günde 400 mg dozlarıyla uygulanan

sitagliptin ile doza bağlı klinik istenmeyen reaksiyonlar gözlenmemiştir.

Aşırı doz alımında, bilinen destekleyici

yöntemleri uygulamak (örneğin: gastrointestinal

kanaldan emilmemiş olan materyalin uzaklaştırılması), elektrokardiyogramı (EKG) da içeren

klinik takiplerin yapılması ve gerekirse hastanede destek tedavisi uygulanması mantıklıdır.

Sitagliptin az miktarda diyaliz edilebilir. Klinik çalışmalarda, 3 ile 4 saatlik hemodiyaliz

işlemi sırasında, verilen dozun yaklaşık % 13.5’inin uzaklaştırılmış olduğu saptanmıştır. Uzun

süreli hemodiyaliz eğer klinik olarak uygun ise yapılabilir. Sitagliptinin periton diyalizi ile

diyaliz edilip edilmeyeceği bilinmemektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grubu:

Oral

antidiyabetik

ilaçlar,

Dipeptidil

peptidaz

(DPP–4)

İnhibitörleri

ATC kodu: A10BH01.

Etki mekanizması

JANUVIA, dipeptil peptidaz 4 (DPP-4) inhibitörü olarak adlandırılan oral antihiperglisemik

ilaç sınıfının bir üyesidir. Bu ilaçla birlikte glisemik kontrolde gözlenen gelişme, aktif inkretin

hormonların seviyelerinin artması aracılığıyla olabilmektedir.

Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) ve glukoza bağımlı insülinotropik polipeptidi (GIP)

içeren inkretin hormonlar, gün boyunca barsak tarafından salgılanır ve yemek yenmesine

yanıt

olarak

düzeyleri

yükselir.

İnkretinler

glukoz

homeostazının

fizyolojik

olarak

düzenlenmesinden sorumlu endojen sistemin bir parçasıdır. Kan glukoz konsantrasyonları

normal veya yüksek olduğunda, GLP-1 ve GIP insülin sentezini artırır ve siklik AMP dahil

hücre

içi

sinyalleme

yolakları

aracılığıyla

pankreastaki

beta

hücrelerinden

insülin

salıverilmesi artar. Tip II diyabetli hayvan modellerinde, GLP-1 veya DPP-4 inhibitörleri ile

tedavinin

beta

hücrelerinin

glukoza

cevabını

iyileştirdiği

insülin

biyosentezini

salıverilmesini uyardığı kanıtlanmıştır. İnsülin seviyeleri daha yüksek olduğunda, dokuya

glukoz alımı artar. Ek olarak, GLP-1 pankreas alfa hücrelerinden glukagon salgısını azaltır.

Glukagon konsantrasyonlarının azalması ve insülin seviyelerinin yükselmesi ile karaciğerdeki

glukoz üretimi azalır ve bunun sonucunda kandaki glukoz seviyeleri düşer. GLP-1 ve GIP’in

etkileri

glukoza

bağımlıdır.

Kandaki

glukoz

konsantrasyonları

düşük

olduğunda

insülin

salıverilmesinin uyarılması ve glukagon salgısının GLP-1 ile baskılanması gözlenmez.

Glukoz seviyesi normal konsantrasyonların üstüne çıktığında hem GLP-1 hem de GIP, insülin

salıverilmesinin

uyarımını

artırır.

GLP-1

ayrıca,

hipoglisemiye

normal

glukagon

cevabı

oluşumuna zarar vermez. GLP-1 ve GIP’ın aktivitesi DPP-4 enzimi ile sınırlanır. DPP-4

enzimi,

inkretin

hormonları

hızlı

şekilde

hidrolize

ederek

inaktif

maddeler

üretir.

Sitagliptin, DPP-4’ün inkretin hormonları hidrolize etmesini önler, böylece GLP-1 ve GIP’ın

aktif formlarının plazma konsantrasyonları artar. Aktif inkretin seviyelerini

yükselterek,

sitagliptin insülin salıverilmesini artırır ve glukoza bağımlı olarak glukagon seviyelerini

düşürür. Hiperglisemisi olan Tip II diyabet hastalarında, insülin ve glukagon seviyelerindeki

bu değişiklikler Hemoglobin A

(HbA

) azalmasına ve açlık ve yemek sonrası glukoz

konsantrasyonlarının

düşmesine

sebep

olur.

Sitagliptinin

glukoza

bağımlı

mekanizması,

sülfonilürelerin mekanizmasından farklıdır. Sülfonilüreler glukoz seviyeleri düşük olsa bile

insülin salgılanmasını artırır ve bu da normal bireylerde ve Tip II diyabet hastalarında

9/19

hipoglisemiye sebep olabilir. Sitagliptin, DPP-4 enziminin yüksek düzeyde seçici ve güçlü bir

inhibitörüdür. Yakın ilişkili enzimler olan DPP-8 veya DPP-9’u terapötik konsantrasyonlarda

inhibe etmez.

Sağlıklı gönüllülerde yürütülen iki günlük bir çalışmada, tek başına sitagliptin aktif GLP-1

konsantrasyonlarını yükseltmiş, buna karşılık tek başına metformin aktif ve toplam GLP-1

konsantrasyonlarını benzer derecelerde yükseltmiştir. Sitagliptin ile metforminin eş zamanlı

uygulanması aktif GLP-1 konsantrasyonları üzerinde aditif bir etki göstermiştir. Sitagliptin

aktif GIP konsantrasyonlarını yükseltirken, metformin yükseltmemiştir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Genel olarak sitagliptin monoterapi şeklinde veya kombinasyon tedavisinde kullanıldığında

glisemik kontrolü iyileştirmiştir (bkz. Tablo 2).

JANUVIA monoterapisinin etkililik ve güvenliliğini değerlendirmek amacıyla iki çalışma

yürütülmüştür. Monoterapi olarak günde bir kez 100 mg sitagliptin ile tedavi, biri 18 haftalık

ve diğeri 24 haftalık iki çalışmada HbA

açlık kan şekeri (AKŞ) ve öğünden 2 saat sonraki

tokluk kan şekeri (2 saatteki TKŞ) plaseboya göre anlamlı iyileşmeler sağlamıştır. HOMA- β

(Homeostazis Model Değerlendirmesi - β), proinsülinin insüline oranı ve sık aralıklarla örnek

alınan

öğün

toleransı

testine

beta

hücre

yanıtı

ölçümü

dahil

olmak üzere

beta

hücresi

fonksiyonunun belirleyici markerlerinde iyileşme gözlenmiştir. JANUVIA ile tedavi edilen

hastalarda

gözlenen

hipoglisemi

plasebo

benzer

bulunmuştur.

çalışmada

sitagliptin tedavisi ile vücut ağırlığında başlangıca göre artış görülmemiştir ve plasebo verilen

hastalarda vücut ağırlığında küçük bir azalma olmuştur.

Sitagliptinin birinde metforminle diğerinde pioglitazon ile kombine kullanıldığı 24 haftalık iki

çalışmada günde bir kez sitagliptin 100 mg glisemik parametrelerde plaseboya kıyasla anlamlı

iyileşmeler sağlamıştır. Vücut ağırlığında başlangıca göre değişiklik sitagliptinle tedavi edilen

hastalarda plasebo ile tedavi edilenlerle benzer bulunmuştur. Bu çalışmalarda sitagliptin veya

plasebo ile tedavi edilen hastalarda benzer hipoglisemi insidansı bildirilmiştir.

Tek başına glimepirid veya glimepirid ile metformin kombinasyonuna eklenen sitagliptinin

(günde bir kez 100 mg) etkililiğini ve güvenliliğini değerlendirmek için 24 haftalık plasebo-

kontrollü bir çalışma tasarlanmıştır. Sitagliptinin tek başına glimepirid veya glimepirid ve

metformin

kombinasyonuna

eklenmesi

glisemik

parametrelerde

anlamlı

iyileşmeler

sağlamıştır. Sitagliptin ile tedavi edilen hastaların vücut ağırlığında plasebo verilenlerle

karşılaştırıldığında küçük bir artış olmuştur.

Pioglitazon ve metformin kombinasyonuna eklenen sitagliptinin (günde bir kez 100 mg)

etkililiğini

güvenliliğini

değerlendirmek

amacıyla

haftalık,

plasebo-kontrollü

çalışma

tasarlanmıştır.

Pioglitazon

metformine

sitagliptin

eklenmesi

glisemik

parametrelerde anlamlı iyileşme sağlamıştır. Başlangıca göre kilo farkı, sitagliptin tedavisi

gören hastalarla plasebo kullananlarda benzer olmuştur. Hipoglisemi insidansı da sitagliptin

veya plasebo tedavisi gören hastalar arasında benzer olmuştur.

Metformin ile birlikte veya metformin olmaksızın (en az 1500 mg) insülin tedavisine (en az

10 hafta stabil dozda) eklenen sitagliptinin (günde bir kez 100 mg) etkililiğini ve güvenliliğini

değerlendirmek amacıyla 24 haftalık, plasebo-kontrollü bir çalışma tasarlanmıştır. Premiks

insülin

alan

hastalarda

ortalama

günlük

70.9

U/gündü.

Premiks

olmayan

insülin

(orta/uzun etkili) alan hastalarda, ortalama günlük doz 44.3 U/gündü. Sitagliptinin insüline

10/19

eklenmesi glisemik parametrelerde anlamlı iyileşmeler sağlamıştır.

İki gruptan herhangi

birinde vücut ağırlığında başlangıca göre anlamlı değişiklikler olmamıştır.

Başlangıç tedavisini inceleyen 24 haftalık plasebo-kontrollü, faktöryel bir çalışmada, günde

iki kez 50 mg sitagliptin ile metformin (günde iki kez 500 mg veya 1000 mg) kombinasyonu

monoterapiye kıyasla glisemik parametrelerde anlamlı iyileşmeler sağlamıştır. Sitagliptin ve

metformin kombinasyonuyla vücut ağırlığında azalma, tek başına metformin veya plaseboyla

gözlenen azalmayla benzerdi; tek başına sitagliptin alan hastalarda başlangıca göre hiçbir

değişim olmamıştır. Hipoglisemi insidansı tedavi gruplarında benzer bulunmuştur.

11/19

Tablo 2.

Plasebo-kontrollü

monoterapi

ve

kombine

tedavi

çalışmalarında

HbA

1c

sonuçları *

Çalışma

Başlangıçtaki

ortalama HbA

1c

(%)

Başlangıçtaki

HbA

1c

’ye göre

ortalama değişim

(%)

HbA

1c

’de

plaseboya göre

düzeltilmiş

ortalama değişim

(%)

(%95 GA)

Monoterapi Çalışmaları

Günde bir kez Sitagliptin

100 mg

(N= 193)

8.0

-0.5

-0.6

(-0.8, -0.4)

Günde bir kez Sitagliptin

100 mg

(N= 229)

8.0

-0.6

-0.8

(-1.0, -0.6)

Kombine Tedavi Çalışmaları

Devam eden metformin

tedavisine eklenen günde

bir kez sitagliptin 100 mg

(N=453)

8.0

-0.7

-0.7

(-0.8, -0.5)

Devam eden pioglitazon

tedavisine eklenen günde

bir kez Sitagliptin 100 mg

(N=163)

8.1

-0.9

-0.7

(-0.9, -0.5)

Devam eden glimepirid

tedavisine eklenen günde

bir kez Sitagliptin 100 mg

(N=102)

8.4

-0.3

-0.6

(-0.8, -0.3)

Devam eden glimepirid +

metformin tedavisine

eklenen günde bir kez

Sitagliptin 100 mg

(N=115)

-0.6

-0.9

(-1.1, -0.7)

Devam eden pioglitazon +

metformin tedavisine

eklenen günde bir kez

Sitagliptin 100 mg

(N=152)

-1.2

-0.7

(1.0, -0.5)

Başlangıç tedavisi (günde

iki kez)

Sitagliptin 50 mg +

metformin 500 mg

(N=183)

-1.4

-1.6

(-1.8, -1.3)

Başlangıç tedavisi (günde

iki kez)

Sitagliptin 50 mg +

metformin 1,000 mg

(N=178)

-1.9

-2.1

(-2.3, -1.8)

12/19

Devam eden insülin (+/-

metformin) tedavisine

eklenen günde bir kez

Sitagliptin 100 mg

(N=305)

-0.6

-0.6

‡,¶

(-0.7, -0.4)

* Tedavi edilen tüm hastalar popülasyonu (tedavi amaçlı analiz).

Başlangıç değeri ve önceki antihiperglisemik tedavi durumuna göre düzeltilmiş en küçük

kare ortalamalar.

Plaseboya veya plasebo + kombine tedaviye göre p<0.001.

18. haftadaki HbA

(%).

24. haftadaki HbA

(%).

26. haftadaki HbA

(%).

Vizit 1’de metformin kullanımı (evet/hayır), Vizit 1’de insülin kullanımı (pre-miks veya pre-

miks olmayan [ara ya da uzun süreli etkili]) ve başlangıç değerine göre düzeltilmiş en küçük

kare ortalama. Tedavi ile hastanın

yerleştirildiği sınıf (metformin ve

insülin kullanımı)

arasındaki etkileşimler anlamlı değildir (p > 0.10).

Antihiperglisemik tedavi almayan (en az 4

aydır tedavi almayan) ve diyet/egzersiz ile

glisemik kontrolü yetersiz olan hastalarda günde bir kez 100 mg sitagliptinin (N=528)

etkililiğini ve güvenliliğini metformin (N=522) ile karşılaştırmak amacıyla 24 haftalık aktif

(metformin) kontrollü bir çalışma tasarlanmıştır. Ortalama metformin dozu günde yaklaşık

1900 mg’dır. Ortalama başlangıç değerlerine (%7.2) göre HbA

c’de azalma sitagliptin için

-%0.43 ve metformin için -%0.57’dir (Protokolde Tanımlanan Analiz). Sitagliptin ile tedavi

edilen hastalarda ilaca bağlı olduğu kabul edilen gastrointestinal istenmeyen reaksiyonların

genel

insidansı

%2.7

iken,

metformin

tedavi

edilen

hastalarda

%12.6’dır.

Tedavi

gruplarında hipoglisemi insidansı anlamlı olarak farklı değildir (sitagliptin, %1.3; metformin,

%1.9). Her iki grupta vücut ağırlığı başlangıca göre azalmıştır (sitagliptin, -0.6 kg; metformin

-1.9 kg).

Metformin monoterapisiyle glisemik kontrolü yetersiz olan hastalarda tedaviye günde bir kez

100 mg JANUVIA veya glipizid (bir sülfonilüre) eklenmesinin etkililiğini ve güvenliliğini

karşılaştıran

çalışmada

sitagliptin

c’yi

azaltma

bakımından

glipizid

benzer

bulunmuştur. Karşılaştırma grubunda kullanılan ortalama glipizid dozu günde 10 mg’dı ve

hastaların

yaklaşık

%40’ı

çalışma

döneminde

günde

5

glipizid

dozuna

ihtiyaç

duymuştur. Ancak sitagliptin grubunda etkisizlik nedeniyle tedaviyi bırakan hastaların sayısı

glipizid grubuna göre daha yüksektir. Sitagliptin ile tedavi edilen hastaların vücut ağırlığında

başlangıca göre anlamlı bir azalma gözlenirken, glipizid uygulanan hastalarda anlamlı kilo

artışı gözlenmiştir (-1.5 kg’a karşı +1.1 kg). Bu çalışmada proinsülin/ insülin oranı (insülin

sentezi ve salınımının etkililiğini gösteren bir belirleyici) sitagliptin ile iyileşmiş, glipizid ile

kötüleşmiştir.

Sitagliptin

grubunda

hipoglisemi

insidansı

(%4.9)

glipizid

grubuna

göre

anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (%32.0).

Yoğun insülinizasyon sırasında, metforminle birlikte veya metformin olmaksızın (en az 1500

mg) insülin glarjine sitagliptin (günde 100 mg) eklenmesinin insülin azaltma etkililiği ve

güvenliliğini değerlendirmek için 660 hastanın katıldığı, 24 haftalık plasebo kontrollü bir

çalışma

tasarlanmıştır.

Başlangıç

değeri

8.74

başlangıç

insülin

dozu

IU/gün’dür. Hastalara insülin glarjin dozlarını parmaktan ölçülen açlık glukoz değerlerine

göre titre etmeleri söylenmiştir. 24. haftada günlük insülin dozu artışı sitagliptinle tedavi

edilen hastalarda 19 IU/gün iken plasebo kullananlarda 24 IU/gün olmuştur. Metforminle

birlikte veya metformin olmaksızın sitagliptin ve insülin tedavisi gören hastalarda HbA

’de

13/19

azalma -%1.31’ken, metforminle birlikte veya metformin olmaksızın plasebo ve insülin alan

hastalarda -%0.87 olmuştur; bu -%0.45’lik bir farka karşılık gelmektedir (%95 GA: -0.60, -

0.29). Hipoglisemi insidansı, metforminle birlikte veya metformin olmaksızın sitagliptin ve

insülin tedavisi alan hastalarda %25.2 iken metforminle birlikte veya metformin olmaksızın

plasebo ve insülin alan hastalarda %36.8 olmuştur. Farklılığın temel sebebi 3 veya daha fazla

hipoglisemi

episodu

geçiren

hasta

yüzdesinin

plasebo

grubunda

daha

yüksek

olmasıdır

(%9.4’e karşılık %19.1). Ciddi hipoglisemi insidansında fark olmamıştır.

Orta dereceden şiddetliye kadar değişen böbrek bozukluğu olan hastalarda günde bir kez 25

veya

sitagliptini

günde

2.5-

glipizid

karşılaştıran

çalışma

yürütülmüştür. Bu çalışma kronik böbrek bozukluğu (hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı <

50 ml/dak) olan 423 hastayı içermiştir. 54 hafta sonra, HbA

’de başlangıca göre ortalama

azalma

sitagliptin

-%0.75

glipizid

-%0.64

olarak

bulunmuştur

(Protokolde

Tanımlanan Analiz). Bu çalışmada, günde bir kez 25 mg veya 50 mg sitagliptinin etkililik ve

güvenlilik profili böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda yürütülen diğer monoterapi

çalışmalarında gözlenen profil ile genel olarak benzerdir. Sitagliptin grubunda hipoglisemi

insidansı (%6.2) glipizid grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşüktür (%17.0). Ayrıca,

başlangıçtaki vücut ağırlığına göre değişim bakımından da gruplar arasında anlamlı bir fark

vardır (sitagliptin -0.6 kg; glipizid +1.2 kg).

Günde bir kez 25 mg sitagliptini günde 2.5- 20 mg glipizid ile karşılaştıran başka bir çalışma

diyalize giren son evre böbrek hastalığı (SEBH) olan 129 hastada yürütülmüştür. 54 hafta

sonra, HbA

’de başlangıca göre ortalama azalma sitagliptin ile -%0.72 ve glipizid ile -%0.87

olarak bulunmuştur. Bu çalışmada günde bir kez 25 mg sitagliptinin etkililik ve güvenlilik

profili böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda yürütülen diğer monoterapi çalışmalarında

gözlenen

profil

genel

olarak

benzerdir.

Hipoglisemi

insidansı

tedavi

gruplarında

birbirinden anlamlı olarak farklı değildir (sitagliptin, %6.3; glipizid, %10.8).

Kronik böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi < 50 ml/dak) ve Tip 2 diyabeti olan 91 hastayı

içeren diğer bir çalışmada, günde bir kez 25 mg veya 50 mg sitagliptin tedavisinin güvenlilik

ve tolerabilitesi plaseboyla genel olarak benzer bulunmuştur. Ayrıca, 12 hafta sonra HbA

’de

(sitagliptin -%0.59; plasebo -%0.18) ve açlık kan şekerinde (AKŞ) başlangıca göre ortalama

azalmalar (sitagliptin -25.5 mg/dL; plasebo -3.0 mg/dL) böbrek fonksiyonu normal olan

hastalarda yürütülen diğer monoterapi çalışmalarında gözlenenlerle genel olarak benzerdir

(bkz.bölüm 5.2).

TECOS Kardiyovasküler Güvenlilik Çalışması tedavi amaçlı popülasyonda HbA

≥ % 6.5

ile % 8.0 kardiyovasküler rahatsızlığı olan, günlük 100 mg sitagliptin (7,332) alan (eGFR ≥

30 ve < 50 mL/dak/1.73 m

ise günlük 50 mg alan) ya da HbA

ve kardiyovasküler risk

faktörleri için bölgesel standartları hedefleyen olağan klinik doza eklenmiş plasebo (7,339)

alan 14,671 hastada yapılmış randomize bir çalışmadır. eGFR < 30 mL/dak/1.73 m

olan

hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışma popülasyonu, 75 yaşında ve 75 yaşından

büyük 2,004 hastayı ve 3,324 böbrek yetmezliği olan hastayı (eGFR < 60 mL/dak/1.73 m

içermektedir.

Çalışma

boyunca,

sitagliptin

plasebo

grupları

arasındaki

’nin

genel

tahmini

ortalaması % 0.29 (0.01), % 95 GA (-0.32, -0.27); p < 0.001’dir.

Birincil kardiyovasküler sonlanım noktası ilk ortaya çıkan kardiyovasküler ölümün, ölümcül

olmayan miyokard infarktüsün, ölümcül olmayan inmenin ya da stabil olmayan anjina’dan

14/19

dolayı hastaneye kaldırılmanın bir kompozitidir. İkincil kardiyovasküler sonlanım noktaları ilk

ortaya çıkan kardiyovasküler ölümü, ölümcül olmayan miyokard infarktüsü ya da ölümcül

olmayan inmenin; ilk ortaya çıkan birincil kompozitin tek tek bileşenlerini; tüm nedenlere

bağlı mortaliteyi; ve konjestif kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye yatışı kapsar.

3 yıllık ortalama takipten sonra sitagliptin olağan klinik doza eklendiğinde, major advers

kardiyovasküler bulguların riski ya da kalp yetmezliği nedeni ile hastaneye kaldırılma riski tip

2 diyabet hastalarında sitagliptin olmadan uygulanan olağan klinik doza kıyasla artmamıştır

(Tablo 3).

15/19

Tablo 3. Kompozit kardiyovasküler sonuçların ve anahtar ikincil sonuçların oranı

Sitagliptin 100 mg

Plasebo

Risk oranı

(% 95

GA)

p-değeri

Sayı (%)

100

hasta

başına

yıllık

insidans

oranı*

Sayı (%)

100

hasta

başına

yıllık

insidans

oranı*

Tedavi amaçlı popülasyon analizi

Hasta Sayısı

7,332

7,339

0.98 (0.89–1.08)

<0.001

Birincil kompozit sonlanım

noktası

Kardiyovasküler ölüm, ölümcül

olmayan miyokard infarktüs,

ölümcül olmayan inme, ya da

stabil olmayan anjina nedeniyle

hastaneye kaldırılma

839 (11.4)

851 (11.6)

İkincil kompozit sonlanım

noktası

Kardiyovasküler ölüm, ölümcül

olmayan miyokard infarktüs, ya

da ölümcül olmayan inme

745 (10.2)

746 (10.2)

0.99 (0.89–1.10)

<0.001

İkincil sonuç

Kardiyovasküler ölüm

380 (5.2)

366 (5.0)

1.03 (0.89-1.19)

0.711

Tüm miyokard infarktüsler

(ölümcül ve ölümcül

olmayanlar)

300 (4.1)

316 (4.3)

0.95 (0.81–1.11)

0.487

Tüm inmeler (Ölümcül ve ölümcül

olmayanlar)

178 (2.4)

183 (2.5)

0.97 (0.79–1.19)

0.760

Stabil olmayan anjina nedeniyle

hastaneye kaldırılma

116 (1.6)

129 (1.8)

0.90 (0.70–1.16)

0.419

Herhangi bir nedenden dolayı ölüm

547 (7.5)

537 (7.3)

1.01 (0.90–1.14)

0.875

Kalp rahatsızlığı nedeni ile

hastaneye kaldırılma ‡

228 (3.1)

229 (3.1)

1.00 (0.83–1.20)

0.983

*100 hasta başına yıllık insidans oranı şöyle hesaplanmıştır: 100 × (hastaların toplam sayısı ≥ 1 vaka yıllık

takipte toplam hasta başına uygun maruziyet süresi boyunca)

†Bölgeye göre tabakalı Cox modeline dayanır. Kompozit sonlanım noktaları için, p değerleri risk oranını 1.3’den

daha az olduğunu göstermeye çalışan inferiyor olmayan bir teste karşılık gelmektedir. Diğer tüm sonlanım

noktaları için, p değerleri risk oranlarındaki farkların testine karşılık gelmektedir.

‡ Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmanın analizi, kalp yetmezliği geçmişi için temel alınarak

ayarlanmıştır.

16/19

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Sağlıklı

bireylere

oral

uygulama

sonrasında,

sitagliptinin

hızlıca

emildiği,

uygulamasından sonraki bir ile dört saatlik süre içinde plazma doruk seviyelerine (medyan

maks

ulaştığı

ortalama

plazma

değeri

8.52

µMsaat,

maks

olduğu

gözlenmektedir. Sitagliptinin mutlak biyoyararlanım oranı yaklaşık %87’dir. JANUVIA’nın

yüksek oranda yağ içeren yemeklerle birlikte alınmasının ilacın farmakokinetiği üzerine etkisi

olmadığından sitagliptin yiyeceklerle birlikte veya açken alınabilir.

Sitagliptinin plazma EAA değeri doz ile orantılı olarak artmaktadır. Doz ile orantısallık C

maks

ve C

24saat

için saptanmamıştır (C

maks

doz ile orantılı biçimden daha fazla artmıştır ve C

24saat

doz ile orantılı biçimden daha az artmıştır).

Dağılım:

Sağlıklı kişilere intravenöz yolla tek doz 100 mg olarak sitagliptin verilmesinden sonra kararlı

durumda ortalama dağılım hacmi 198 litredir. Plazma proteinlerine geri dönüşümlü olarak

bağlanan sitagliptin fraksiyonu düşüktür (%38).

Biyotransformasyon:

Sitagliptin

esas

olarak

idrardan

değişmeden

atılır.

Metabolizma

minör

yolaktır.

Sitagliptinin yaklaşık %79’u idrarla değişmeden atılır.

C] ile işaretli sitagliptinin oral yoldan verilmesini takiben radyoaktivitenin yaklaşık %16’sı

sitagliptin metabolitleri olarak atılmıştır. Altı metabolit eser miktarda saptanmıştır ve bunların

sitagliptinin plazma DDP–4 inhibitör etkisine bir katkıda bulunmadığı düşünülmektedir. İn

vitro

çalışmalar

sitagliptinin

sınırlı

metabolizması

için

esas

enzim

sorumluluğunun

CYP2C8’in katkısıyla CYP3A4’de olduğunu göstermektedir.

İn vitro veriler sitagliptinin CYP izoenzimleri olan CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 veya

2B6’nin inhibitörü olmadığını ve CYP3A4’ün ve CYP1A2’nin indükleyicisi olmadığını

göstermiştir.

Eliminasyon:

Sağlıklı kişilere [

C] ile işaretli sitagliptinin oral yolla verilmesinden sonra, radyoaktivitenin

yaklaşık %100’ünün dozajdan sonraki 1 hafta içerisinde feçes (%13) veya idrarla (%87)

eliminasyonu görülmüştür. 100 mg dozun oral yoldan alınmasını takiben oluşan görünen

terminal t½ yaklaşık 12.4 saattir. Sitagliptin çoklu dozlarda sadece minimal olarak birikir.

Renal klerens yaklaşık 350 ml/dakikadır.

Sitagliptinin eliminasyonu esas olarak böbrekler yoluyla ve aktif tübüler sekresyonla olur.

Sitagliptin,

renal

eliminasyonda

oynayabilecek

insan

organik

anyon

taşıyıcısı-3’ün

(hOAT-3) bir substratıdır. Sitagliptinin transportunda hOAT-3’ün klinik olarak ilgisi henüz

anlaşılamamıştır. Sitagliptin kendisinin renal atılımına aracılık edebilen p-glikoproteinin de

substratıdır. Ancak bir p-glikoprotein inhibitörü olan siklosporin, sitagliptinin renal atılımını

azaltmaz.

Sitagliptin

OCT2,

OAT1

veya

PEPT1/2

transporterleri

için

sübstrat

değildir.

Terapötik plazma konsantrasyonlarında sitagliptin OAT3 (IC50=160 µM) veya p-glikoprotein

(250

µM’ye

kadar)

aracılı

transportu

in

vitro

inhibe

etmemiştir.

klinik

çalışmada

sitagliptinin plazma digoksin konsantrasyonları üzerinde etkisi az olmuştur; bu da sitagliptinin

zayıf p-glikoproteini inhibitörü olabileceğine işaret etmektedir.

17/19

Hastalardaki karakteristik özellikler

Sitagliptin farmakokinetikleri sağlıklı gönüllüler ve tip 2 diyabet hastaları arasında genel

olarak benzerdir.

Böbrek yetmezliği:

doz,

açık

etiketli

çalışmada

sitagliptinin

azaltılmış

dozunun

doz)

farmakokinetik özellikleri, normal sağlıklı bireylerde ve değişen derecelerde kronik böbrek

yetmezliği olan hastalarda karşılaştırılmıştır. Çalışmada yer alan böbrek yetmezliği olan

hastaların, kreatin klerens değerleri temel alınarak hafif (50 ile <80 ml/dak), orta dereceli (30

ile <50 ml/dak), şiddetli (<30 ml/dak) böbrek yetmezliği ve hemodiyalizde olan son evre

böbrek hastalığı olarak sınıflandırılmaları yapılmıştır.

Hafif

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

normal

sağlıklı

kontrol

bireyleri

karşılaştırıldığında sitagliptinin plazma konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı bir artış

olmadığı görülmüştür.

Normal sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda

sitagliptinin plazma EAA değerinde yaklaşık 2 kat, şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda ve

hemodiyalizde

olan

evre

böbrek

hastalığı

olan

hastalarda

kadar

artış

gözlenmiştir.

Sitagliptin hemodiyalizle orta derece atılır. Doz alımından 4 saat sonra başlanan, 3–4 saat

süreyle yapılan bir hemodiyaliz işlemi sonrasında %13.5 oranında atılım olur.

Orta dereceli ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ve diyalize giren son evre böbrek

hastalığı (SEBH) olanlarda, böbrek fonksiyonu normal olan hastalardakine benzer plazma

sitagliptin konsantrasyonlarına ulaşmak için daha düşük dozların kullanılması tavsiye edilir

(bkz. bölüm 4.2).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli

(Child-Pugh skor ≤9)

karaciğer

yetmezliği olan hastalarda doz

ayarlaması gerekmemektedir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış klinik çalışma bulunmamaktadır (Child-

Pugh skor >9). Esas olarak böbreklerden atılması nedeniyle, şiddetli karaciğer yetmezliğinde

sitagliptinin farmakokinetiğinin etkilenmediği düşünülmektedir.

Yaşlılar:

Yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekmemektedir. Faz I ve Faz II çalışma verilerinin

popülasyon

farmakokinetik

analizleri

temel

alındığında,

yaşın

sitagliptinin

farmakokinetiğinde klinik olarak anlamlı bir etki oluşturmadığı görülmektedir. Yaşlı kişilerde

(65–80

yaş),

gençlerle

karşılaştırıldığında

plazma

konsantrasyonlarının

daha

fazla

olduğu görülmüştür.

Çocuklar:

Çocuk hastalarda sitagliptin ile çalışma yapılmamıştır.

Diğer hasta özellikleri:

Vücut kütle indeksini (VKI), ırk ve cinsiyeti temel alan bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

çalışma

verilerinin

popülasyon

farmakokinetik

analizine

18/19

farmakokinetik

verilerin

birleştirilmiş

analizine

dayanarak,

hasta

özelliklerinin

sitagliptinin farmakokinetiğine klinik olarak anlamlı bir etkisi saptanmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İnsandaki maruz kalım düzeyinden 58 kat daha yüksek sistemik maruz kalım değerlerinde

kemirgenlerde karaciğer ve böbrek toksisitesi gözlenmiştir; ancak hiçbir etkinin gözlenmediği

düzeyin insandaki maruz kalım düzeyinin 19 katı olduğu saptanmıştır. Sıçanlarda klinik

maruz kalım düzeyinden 67 kat daha yüksek maruz kalım düzeylerinde kesici dişlerde

anormallikler gözlenmiştir; 14 haftalık sıçan çalışmasına dayanarak bu bulgu için hiç etki

saptanmayan

düzeyin

olduğu

saptanmıştır.

bulguların

insanlar

için

önemi

bilinmemektedir. Bazıları nöral toksisiteyi düşündüren, ağızdan solunum, tükürük salgısında

artış, beyaz köpüklü kusma, ataksi, titreme, aktivitede azalma ve/veya kambur postür gibi

tedaviye bağlı geçici fiziksel bulgular köpeklerde klinik maruz kalım düzeyinden yaklaşık 23

kat daha yüksek maruz kalım düzeylerinde gözlenmiştir. Ayrıca, insandaki maruz kalım

düzeyinden yaklaşık 23 kat daha yüksek sistemik maruz kalım düzeylerine yol açan dozlarda

histolojik olarak iskelet kasında çok hafif ile hafif arasında değişen şiddette dejenerasyon da

gözlenmiştir. Bu bulgular için hiç etki saptanmayan düzeyin klinik maruz kalım düzeyinin 6

katı olduğu saptanmıştır.

Klinik

öncesi

çalışmalarda

sitagliptinin

genotoksik

olduğu

gösterilmemiştir.

Sitagliptin

farelerde karsinojenik değildir. Sıçanlarda insandaki maruz kalım düzeyinden 58 kat daha

yüksek

sistemik

maruz

kalım

düzeylerinde

karaciğer

adenomları

karsinomlarının

insidansında

artış

görülmüştür.

Karaciğer

toksisitesinin

sıçanlarda

hepatik

neoplazi

indüksiyonuyla

ilişkili

olduğu

gösterildiğinden,

sıçanlarda

karaciğer

tümörlerinin

insidansındaki bu artış bu yüksek dozda muhtemelen kronik hepatik toksisiteye sekonder

olarak görülmüştür. Yüksek güvenlilik aralığı (hiç etki saptanmayan bu düzeyde 19 kat)

nedeniyle, bu neoplastik değişikliklerin insanlar için önemli olduğu düşünülmemektedir.

Çiftleşmeden

önce

çiftleşme

süresince

sitagliptin

verilen

erkek

dişi

sıçanlarda

fertiliteyle ilgili hiçbir istenmeyen etki gözlenmemiştir.

Sıçanlarda gerçekleştirilen bir doğum öncesi/sonrası gelişim çalışmasında istenmeyen etkiler

görülmemiştir.

Üreme toksisitesi çalışmaları, insandaki maruz kalım düzeylerinden >29 kat daha yüksek

sistemik maruz kalım düzeylerinde sıçanların yavrularında fetal kaburga malformasyonlarının

(eksik, hipoplastik ve bağlı olmayan (serbest) kaburga kemiği) insidansında tedaviye bağlı

hafif bir artış olduğunu göstermiştir. Tavşanlarda insandaki maruz kalım düzeylerinden >29

kat daha yüksek maruz kalım düzeylerinde maternal toksisite gözlenmiştir. Yüksek güvenlilik

aralığı nedeniyle bu bulgular insanlarda üreme yönünden bir riske işaret etmemektedir.

Sitagliptin emziren sıçanların sütüne önemli miktarlarda geçer (süt/plazma oranı: 4:1).

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz (E 460)

Susuz dibazik kalsiyum fosfat (E 341)

Kroskarmelloz sodyum (E 468)

Magnezyum stearat (E 470b)

Sodyum stearil fumarat

19/19

Film kaplama

Polivinil alkol

Polietilen glikol (makrogol 3350)

Talk (E553b)

Titanyum dioksit (E 171)

Kırmızı demir oksit (E 172)

Sarı demir oksit (E 172)

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda 28 film kaplı tablet içeren PVDC blister ambalajlarda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:199 Levent 199 Ofis Blok Kat:13

Levent 34394 İstanbul

Telefon : (212) 336 10 00

Faks : (212) 355 02 02

8. RUHSAT NUMARASI

255/5

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.12.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

8-12-2018

Annual assessment of Echinococcus multilocularis surveillance reports submitted in 2018 in the context of Commission Regulation (EU) No 1152/2011

Annual assessment of Echinococcus multilocularis surveillance reports submitted in 2018 in the context of Commission Regulation (EU) No 1152/2011

Published on: Fri, 07 Dec 2018 This report is part of the `Echinococcus multilocularis surveillance’ scientific reports which are presented annually by EFSA to the European Commission and are intended to assess the sampling strategy, data collection and detection methods used by Finland, Ireland, Malta, the United Kingdom (UK) and Norway in their respective surveillance programmes. The surveillance programmes of these five countries were evaluated by checking the information submitted by each of them an...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2018

FDA Approves Pexion for Treating Noise Aversion in Dogs

FDA Approves Pexion for Treating Noise Aversion in Dogs

The U.S. Food and Drug Administration announced today that its Center for Veterinary Medicine has approved Pexion (imepitoin tablets) to treat noise aversion in dogs. Dogs with noise aversion are sensitive to loud noises such as fireworks, street/traffic noises, and gun shots.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approved Firdapse (amifampridine) tablets for the treatment of Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) in adults. LEMS is a rare autoimmune disorder. This is the first FDA approval of a treatment for LEMS.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

FDA approves treatment for adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a certain genetic mutation

FDA approves treatment for adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a certain genetic mutation

The FDA approved Xospata (gilteritinib) tablets for the treatment of adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a FLT3 mutation as detected by an FDA-approved test.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-11-2018

ACT-Candesartan 4mg tablets (2018-11-23)

ACT-Candesartan 4mg tablets (2018-11-23)

Health Canada

22-11-2018

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

These foreign health products have been found by regulators in other countries to contain undeclared drug ingredients.

Health Canada

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-11-2018

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Vita Health Products is voluntarily recalling several store-brand (Care, Exact, Life, and Pharmasave) over-the-counter drugs used for pain or sinus relief because of a labelling issue. Consumers may be unable to peel open the wrap-around label on the bottle to access the warning statements, or the label may not peel off completely, which may make it difficult to read some of the important safety information.

Health Canada

3-11-2018

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Pharmaceuticals, Inc. has initiated a voluntary recall of one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets to the pharmacy level. The patient information provided inside affected packages of ORTHO-NOVUM does not include the appropriate instructions for the Veridate dispenser.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-10-2018

BLL Enterprises Inc. recalls Fluid Film Rust & Corrosion Protection Aerosol

BLL Enterprises Inc. recalls Fluid Film Rust & Corrosion Protection Aerosol

The recalled products do not have proper hazard labelling required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approved Cassipa (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the maintenance treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

Germany Niubian tablets

Germany Niubian tablets

Germany Niubian tablets pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2018

G Female Oral Tablets

G Female Oral Tablets

G Female Oral Tablets pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

3-8-2018

Scientific guideline: Agomelatine tablet 25 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Agomelatine tablet 25 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Agomelatine tablet 25 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-7-2018

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA has approved NexGard (afoxolaner), a chewable tablet administered once monthly to dogs, for the prevention of Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) infections by killing Black-legged ticks (Ixodes scapularis), which carry the bacterium.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

Need for Seal tablets

Need for Seal tablets

Need for Seal tablets pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-6-2018

Gold Maka tablets

Gold Maka tablets

Gold Maka tablets pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-6-2018

One Night Lover tablets

One Night Lover tablets

One Night Lover tablets pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-8-2018

Ristaben (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristaben (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristaben (Active substance: sitagliptin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5704 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1234/T/57

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Steglujan (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Steglujan (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Steglujan (Active substance: ertugliflozin / sitagliptin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5698 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4313T/04

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Xelevia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Xelevia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Xelevia (Active substance: sitagliptin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000762/T/0069

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Tesavel (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Tesavel (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Tesavel (Active substance: sitagliptin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5518 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/910/T/65

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Januvia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Januvia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Januvia (Active substance: sitagliptin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4511 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/722/T/65

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety