IZOSOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IZOSOL S 15 G KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IZOSOL S 15 G KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699586352515
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-11-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

ZOSOLS ® Krem

Haricenuygulanır.

Etkinmaddeler:1gİZOSOLS,10mg(%1)izokonazolnitratve1mg(%0,1)

diflukortolonvaleratiçerir.

Yardımcımaddeler:Likitparafin,beyazyumuşakparafin,polisorbat60,setostearil

alkol,disodyumEDTA,sorbitanstearatvesafsu

BuilacıkullanmayabaslamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Başkalarınınbelirtilerisizinkilerileaynıolsabileilaçokişilerezararverebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında yüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.İZOSOLSnedirveneiçinkullanılır?

2.İZOSOLS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.İZOSOLSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.İZOSOLS’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.İZOSOLSnedirveneiçinkullanılır?

ZOSOLSağıriltihabiveyaekzemalarlabirlikteseyreden(örneğinellerde,parmakaraları,

kasıkvegenitalbölgelerde)derininyüzeyselmantarenfeksiyonlarınınbaşlangıçveyaara

tedavisiiçinkullanılır.

ZOSOLS’inambalajbüyüklüğü15g’dırve1gİZOSOLS10mg(%1)izokonazolnitratve

1mg(%0,1)diflukortolonvaleratetkinmaddeleriniiçerir.

zokonazolnitrat;derininyüzeyselmantarhastalıklarınıntedavisiiçinkullanılır.Birçok

mikrobakarşıetkilidir;dermofitlere,mayalara,mayabenzerimantarlara(pitriyasis

versicolor’a nedenolanorganizmalardadahil),küflereayrıcakırmızı,kahverengilekelerle

belirginbulaşıcıbirderihastalığıolanErythrasma’yasebepolanorganizmalarakarşıda

etkilidir.

Diflukortolonvalerat;derininiltihabivealerjikdurumlarındailtihabıönlervekaşıntı,yanma,

sızıgibişikayetlerigiderir.

2

2.İZOSOLS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ZOSOLS’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkinmaddelerizokonazolnitrat,diflukortolonvaleratveyaİZOSOLS’iniçeriğinde

bulunanherhangibirmaddeyekarşıbirhassasiyetiniz(alerjiniz)varsa,

Tedavialanındatüberküloz(verem)veyafrengi(sifiliz),virüshastalıkları(örneğinsu

çiçeği/varicella,herpeszoster),gülhastalığı(rozacea),ağızcivarındadermatitveyaaşı

sonrasıgörülenderireaksiyonlarıvarsa

ZOSOLS’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ.

Eğer;

Bakterienfeksiyonuilebirlikteseyredenbirderihastalığıvarsa,ilaveuyguntedavi

gereklidir.

İZOSOLSyüzeuygulanacaksagözetemasındankaçınılmalıdır.

Dahaönceglokomşikayetinizolduysadoktorunuzubilgilendiriniz.

Mikonazol,ekonazolvetiokonazoliçerenilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Topikalkortikosteroidlerinözelliklekapalıpansumankoşullarında,uzunsüreliveyagenişbir

alanayoğunolarakuygulanmalarıyanetkiriskinibelirginolarakartırır.

Yüze,kasıkbölgesineveyakoltukaltlarınauygulanmasıveçocuklardakullanımısırasında

yanetkilerininartmariskinedeniyledikkatliolunmalıdır.Ayrıca,çocuklardasistemik

absorbsiyondakiartışgözönündebulundurulmalıdır.

Sistemikkortikosteroidlerdenbilindiğiüzerekortikosteroidlerinkullanımıileglokomda

gelişebilmektedir(Örneğin;uzunsüreliyüksekdozveyaaşırıuygulamalar,kapalıpansuman

teknikleriveyagözcivarındakideriyeuygulanması).

Enfeksiyonelveayakparmaklarıarasındaysa,buralaraİZOSOLSuygulanangazlıbirbezin

yerleştirilmesiönerilir.

Enfeksiyonunyenidenoluşmasınıengellemekiçin,çamaşırlarınızıgünlükolarak

değiştirmelisiniz(elveyüzbezleriniz,havlularınız,iççamaşırlarınıztercihenpamuklu

kumaştanolmalıdır)veçoksıcakhattakaynarsuileyıkamalısınız.

DüzenlişahsihijyenİZOSOLSiletedavininbaşarısıiçinçokönemlidir.Ayağınızdamantar

varsa(tineapedis-atletayağıolaraktabilinir),ayaklaryıkandıktansonra,parmakaraları,

iyicekurulanmalıveçoraplarhergündeğiştirilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3

ZOSOLS’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ZOSOLS’iyiyecekveiçecekaldığınızesnadakullanabilirsiniz.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzİZOSOLS

reçeteetmedenöncebudurumudikkatealmakisteyecektir.Genelbirkuralolarakhamileliğin

ilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulananpreperatlarınkullanılmasısakıncalıdır.

Özelliklegenişbiralanauygulamayınızveuzunsürelikullanmayınız.

Tedavinizsuygulamayınızveuzunsürelfarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danaşıanav

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğerküçükçocukveyabebekemziriyorsanızİZOSOLS’igöğüslerinizeuygulamayınız.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzİZOSOLSreçeteetmedenöncebu

durumudikkatealmakisteyecektir.Özelliklegenişalanauygulamayınızveuzunsüreli

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ZOSOLS’inaraçvemakinekullanımıüzerinebilinenbiretkisiyoktur.

ZOSOLS’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ZOSOLS’inher1g’ında50mgsetostearilalkolbulunmaktadır.Setostearilalkollokalderi

reaksiyonlarına(örneğin,kontaktdermatite)sebebiyetverebilir.İZOSOLS’iniçeriğinde

bulunandiğeryardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlıolumsuz

biretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.İZOSOLSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ZOSOLS’iherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrardanışınız.

ZOSOLSKremgünde2defauygulanır.

DoktorunuzlakoordinelibirşekildeİZOSOLStedavisiiltihabiveyaekzemalıderideiyileşme

olduktanengeç2haftasonrasonlandırılmalıdır.Bundansonradoktorunuzkortikosteroidsiz

izokonazolnitratiçerenbirkremiletedaviyedevamedebilir.Bu,özelliklekasıkvegenital

bölgelerdekullanımiçingeçerlidir.

4

Uygulamayoluvemetodu:

Hastalıklıderibölgesineharicensürerekuygulayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Sistemikabsorbsiyonununveyanetkilerininartmariskinedeniyle

çocuklardadikkatlikullanılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Topikalkortikosteroidlerinyüksekpotent,uzunsüre,genişyüzeyalanlarında,oklüzyon

altındakullanımıveyaeşlikedenkaraciğeryetmezliğiolanhastalardakullanılmasıile

sistemikabsorbsiyonutakibengeriyedönüşümlühipotalamikpituiteradrenal(HPA)eksen

baskılanmasımeydanagelir.

EğerİZOSOLS’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaİZOSOLSkullandıysanız:

ZOSOLS’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızendişelenmeyiniz,birdoktor

veyaeczacıilekonuşunuz.

ZOSOLS’denbirdefalıkfazladoz(genişderibölgesine1defalıkuygulama)uygulanması

veyakazaileyutulmasısonrasındabirriskbeklenmemektedir.

ZOSOLS’ikullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız

.

ZOSOLSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

ZOSOLS’idoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolur

vetedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardan

ortayaçıkarsadoktorunuzlatemasageçiniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiİZOSOLS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakiyanetkilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

5

Kortikosteroidiçerenharicenkullanılanpreparatlarıngenişbiralana(yaklasık%10vedaha

fazlasına)uygulanmasıveyauzunsürelikullanımı(4haftayıasan)sonucundaaşağıdakiyan

etkileroluşabilir:derininincelmesi(atrofi),kılcaldamarlarıngenişlemesi,derideşerit

oluşumu,deridesivilcemsideğişikliklervekortikosteroidinresorbsiyonunabağlıolarak

sistemiketkiler.

Bağışıklıksistemibozuklukları:

Seyrek:Alerjikkontaktdermatit

Derivederialtıbozuklukları:

Seyrek:Kılköküiltihabı(follikülit),deriüzerindeaşırıkıllanma(hipertrikoz),ağız

çevresindekiderideiltihaplanma(perioraldermatit),deriderenkdeğişikliği,döküntü,kaşıntı,

yanma,kızarıklık(eritem)veyaderiüzerindeiltihaplıkeseciklerinoluşması(veziküllenme)

gibilokalsemptomlar,tahriş,kuruluk,derideyumuşama(maserasyon),isilik.

Bunlar,topikalkortikosteroidkullanımısonucundaoluşanhafifvegenelliklegeçiciyan

etkilerdir;tedavinindevamındaşikayetlerinkaybolduğugörülmüştür.Topikaltedaviyi

takibenhastalarınyaklaşık%1’indekaşıntıveyayanmagibilokaletkilergörülebilir.

Diflukortolonvaleratiletopikaltedavigörenhastaların%0.5ila%4’ündelokaltahrişve

yanmagörülmüştür.

Anneleringebelikteveemzirmeperiyodundagenişvücutyüzeylerineyadauzunbirsüre

kullanımdabebeklerindeyanetkigörülebilir.ÖrneğingebeliğinsonhaftalarındaİZOSOLS

uygulandığında,bebekteböbreküstübezindegerilemegörülebilir.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,bir

doktorveyabireczacıyadanışınız.

5.İZOSOLS’insaklanması

ZOSOLS’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

ZOSOLS’i25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraİZOSOLS’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:EİPEczacıbaşıİlaçPazarlamaA.Ş.

BüyükdereCad.AliKayaSok.No:5Levent34394,İstanbul

6

Üretici:PharmaVisionSan.veTic.A.Ş.

DavutpaşaCad.No:145

34010Topkapı/İSTANBUL

Bukullanmatalimatı07.10.2015tarihindeonaylanmıştır.

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.