IZOLEKS-M

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IZOLEKS-M %5 DEKSTROZ BIOSEL SOL 500 ML SETLI SISE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IZOLEKS-M %5 DEKSTROZ BIOSEL SOL 500 ML SETLI SISE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788695151
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 10  

KULLANMATALİMATI

İZOLEKS-M %5DEKSTROZBİOSEL SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler: Herbirlitreçözelti50gramglukoz(dekstroz)monohidrat,

2.8 gramsodyumasetat, 1.5grampotasyumklorür, 1.3gram

dibazik potasyumfosfatve0.91gramsodyum klorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyum metabisülfit, hidroklorik asit,sterilenjeksiyonluksu

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilave sorularınız olursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacın kullanımısırasında, doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkında sizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.İZOLEKS-Mnedir veneiçinkullanılır?

2.İZOLEKS-M’yikullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler

3.İZOLEKS-Mnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.İZOLEKS-M’ninsaklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.İZOLEKS-Mnedirve neiçinkullanılır?

İZOLEKS-Mvücudun susuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindeve

budurumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılan vedamar içi yoldanbirçözeltidir.

Vücuttankaybedilensıvınınveelektrolit adıverilenbazımaddelerinyerinekonmasında

işeyararvebirmiktarkalorisağlar.

2 / 10  

İZOLEKS-M, 500 ve 1000 mililitre hacminde camşişelerde sunulmuştur.Setli vesetsiziki

formubulunmaktadır.

İZOLEKS-M, içerisindevücutiçingerekliolanelementler(yapıtaşları)içerenbir

çözeltidir.İçerdiği glukoz(şeker)sayesindebirmiktarkaloridesağlar.

Damariçiyoldankullanılanbirçözeltidir.

İZOLEKS-Mözelliklesıvıalımının azlığıilebirlikteolansıvıkayıplarında,terleme,ishal

vekusma durumlarındagünlük gereksinimduyulan sıvıveelementlerikarşılamakiçin

kullanılır.

Bunun yanındaiyileşmekteolanyanıklıhastalaryadailtihabi birbağırsakhastalığı

(ülseratifkolit)veyamideçıkışıdaralmış(kronikpilorobstrüksiyonu)hastalarda,bu

hastalıklarabağlıpotasyumkayıplarının telafisinde tercih edilenbir çözeltidir. Ayrıcavücutta

gerçekleşenyapım-yıkımişlemlerisonucukanın asiditesininhafif derecedearttığı

durumlarda(hafifmetabolikasidozdurumları) vekonsantre formdabulunanbazıdamariçi

uygulamayauygunilaçlarındamar içine uygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.İZOLEKS-M’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

İZOLEKS-Mbirçok hastadaemniyetlibir ilaçtır.Ancak kalbiniz,böbrekleriniz,

karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlar varsa,şekerhastasıysanız yada vücudunuzda

aşırıtuzbirikimine bağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuzbuilacısizeuygulamamaya

kararverebilir.

İZOLEKS-M’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önceİZOLEKS-M, içerdiği etkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçları

aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde anidensoluk kesilmesi,hırıltılı

solunum, deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibi belirtileroluştuysabu

ilacıKULLANMAYINIZ.Alerjinizolupolmadığından emin değilseniz,doktorunuza

danışınız.

Çözeltiaşağıdakidurumlardakullanılmamalıdır:

İdrarın hiçolmadığıyadaçokazolduğuhastalar(anüri, ağır oligüri);böbrek

yetmezliği.

Savaşlar,kazalar,madenlerdeki göçükler, endüstri vetrafikkazalarındavücuttakikas

kitlesinin ezilmesiyleortayaçıkan birbelirti kümesi(Crushsendromu).

3 / 10  

Alyuvarlarındolaşımiçindeparçalanması(ağır hemoliz)durumları.

Böbreküstübezininyetmezliği.

Kandaki parathormondüzeylerinindüşükolduğu durumlar(hipoparatiroidizm).

Bazıkalphastalıkları(kalpbloku).

Kanın normalpH’sının bazik tarafakaymışolması(alkaloz).

Sülfitlerevemısır kaynaklıürünlerekarşıaşırıduyarlılıkdurumunda.

İZOLEKS-M’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizde;

Kalphastalığı(özelliklede birliktebirböbrekhastalığıdavarsa);

Dolaşankanhacminizartmışsa(hipervolemi);

Kalpyetmezliği olasılığıveyaaşikarbirkalpyetmezliği durumunuzvarsa

(özellikledeameliyattan sonrakidönemdebirhastaysanız veyayaşlıysanız);

Tansiyonunuzyüksekse;

Vücudunuzda, kolvebacaklarınızdayadaakciğerlerinizde sutoplanması(ödem)

olmuşsa;

Böbrekişlevlerinizbozulmuşsa,böbreklerinizveyaidrar yollarınızda taşvb

nedenlerlebirtıkanıklıkvarsa;

Vücutta potasyumunaşırıbirikimine nedenolandurumlarvarsaveyaanigelişen

susuzkalma durumu(akut dehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddiyanık

durumlarıgibivücuttakipotasyumun yükselmesineyatkınlığıarttıran durumlar

varsa;

Şeker hastalığınız,gizlişekeriniz yada herhangibirnedenle karbonhidratlarakarşı

tahammülsüzlük durumunuzvarsa;

Vücuttagerçekleşenyapım yıkım olaylarına yada solunum hastalığınabağlıolarak

kanınızın pH’sıbaziktarafakaymışsa(metabolikyadarespiratuvaralkaloz);

Karaciğerinizde biryetmezlikdurumuvarsa;

doktorunuz sizeİZOLEKS-M uygularkenözeldikkatgösterecektir.

Halen dijital grubundankalpilaçlarıylatedavigörüyorsanız,tedavinizsık sık kalp

elektronuzçekilerekyapılacaktır.

Ayrıcabazınedenlerlesizdeaşırıbirelektrolitkaybıvarsa doktorunuzsizebuilaca ek

olarakelektrolituygulamak isteyecektir; bazen de tedavinizediğermineralvevitaminleride

eklemekisteyebilir.

4 / 10  

Buçözeltisizemümkünolduğuncayavaşyapılacaktır.Ayrıcaeşzamanlıolaraksizekan

transfüzyonu dayapılacaksa,İZOLEKS-M’nin kanlabirlikteaynıinfüzyonsisteminden

uygulanmasıönerilmez.

Builaçsizeelektronikbir pompaaracılığıyla uygulanacaksa,şişenintümüyle

boşalmadanönce pompanınçalışmasınındurmuşolduğuna dikkatedilmelidir.

Bu ilacın sizeuygulanırkenkullanılan boruların (setlerin)24saattebirdeğiştirilmesi

önerilir.

Ayrıca yalnızcaşişe sağlamsa veiçindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

İZOLEKS-M’ninyiyecek veiçecekilekullanılması

İZOLEKS-M damar yoluyla uygulananbir ilaçtır;uygulamaşekli açısındanyiyecekve

içeceklerle herhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuz tarafındanözellikleuygungörülmediği takdirde,gebelik döneminde

İZOLEKS-M’yikullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzufarkederseniz hemendoktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız,bu durumudoktorunuza bildiriniz. Doktorunuztarafından

özellikle uygun görülmediği takdirde,emzirmedönemindeİZOLEKS-M’yikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

İZOLEKS-M’nin araçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

İZOLEKS-M’nin içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

İZOLEKS-M’nin içeriğinde bulunanyardımcımaddelerekarşıbir duyarlılığınız yoksa,bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

İZOLEKS-M koruyucu olarakher100ml'sinde0.021gsodyummetabisülfitiçerdiğinden,

nadir olarakşiddetli aşırıduyarlılık reaksiyonlarıvebronkospazmanedenolabilir.

5 / 10  

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlar da dahilolmak üzerebaşkaherhangibir

ilaçalmayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanız lütfendoktorunuza

bildiriniz.

İZOLEKS-M bazıilaçlarlageçimsizdir.Geçimsizolduğu bilinenbuilaçlarçözeltiye

eklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşkaçözeltilertercihedilmelidir.

Çözeltiye eklenecek herhangibaşkabir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en

azaindirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulama

sırasındabelirli aralarlauygulamasıyapılacak sonkarışımdaherhangibirbulanıklık veya

çökelmeolupolmadığısağlık görevlisitarafındankontroledilecektir.

AyrıcaİZOLEKS-M ileaşağıdakiilaçların biraradakullanımısırasındabuilaçlarınetkileri

dikkatealınmalıdır:

Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolon(vücuttasodyumvesubirikmesiriski

nedeniyle)

Tekbaşınayadakombine olarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrar

söktürücüilaçlar(vücuttapotasyumbirikmesi riskinedeniyle)

Anjiyotensindönüştürücüenzim inhibitörleri ve anjiotensin IIreseptör

antagonistleri(vücuttapotasyumbirikmesi riskinedeniyle)gibitansiyondüşürücü

ilaçlar

Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyumbirikmesiriskinedeniyle)gibibağışıklık

sistemibaskılayıcıilaçlar

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.İZOLEKS-Mnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizin builacahangi miktarlardaihtiyacınız olduğuna vesizenezamanuygulanacağına

doktorunuz kararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınız vebuilacın sizeuygulanma

nedeninegöre karar verecektir. Doktorunuz sizeayrıbir tavsiyede bulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

6 / 10  

DoktorunuzİZOLEKS-Mile tedavinizin ne kadar süreceğini sizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyinizçünkü istenen sonucualamazsınız.

Uygulamayolu vemetodu:

Toplardamarlarınızauygun birplastik boru(set)aracılığıylakullanılır.

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklariçinönerilmez (İZOLEKS-Ptercihedilmelidir).

Yaşlılardakullanımı:

Karaciğer, böbrekyadakardiyakişlevlerdeazalmadahasık görüldüğünden vebirliktebaşka

hastalık görülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundan genelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatle vegenelde dozaralığının mümkünolanenalttakisınırı

alınarak yapılmalıdır.

Bu ilaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından, böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlarda ilacın zararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundan dozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrek

işlevleriizlenmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Bu ilaçbüyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrekişlevlerininbozuk

olduğudurumlardailacın zararlıetkileriningörülmeriskiartar.

EğerİZOLEKS-M’ninetkisininçok güçlüveyazayıf olduğuna dairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaİZOLEKS-Mkullandıysanız

İZOLEKS-M’denkullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanızbir doctor veyaeczacıile

konuşunuz.

İZOLEKS-M’yikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

İZOLEKS-M ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

7 / 10  

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,İZOLEKS-M’niniçeriğinde bulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,İZOLEKS-M’yi kullanmayı

durdurunuz ve DERHAL doktorunuzabildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil

bölümüne başvurunuz:

İlacın uygulandığıbölgedekaşıntılıkızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;

Solunumsıkıntısı, hırıltılısolunum,göğüsteağrı;

Vücuttaaşırısıcaklık yadasoğuklukhissi;

Ellerde,ayaklarda,dudaklarda,yüzde veyatümvücuttaşişme;

Başdönmesi, bayılmahissi;

Kalpteçarpıntı.

Bunlarınhepsi çok ciddi yanetkilerdir.

Eğerbunlardanbiri sizdemevcutise,sizinİZOLEKS-M’yekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.

Ayrıcauygulamadevamederken vücudunuzdaateş,titremegibibelirtileroluşursa(febril

reaksiyon) DERHALdoktorunuzabildiriniz;bu durumdadoktoruygulamayasonvererek

aciltıbbi müdahaledebulunabilir.

Bu çok ciddiyan etkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdabelirtilenyanetkilerinsıklığıbilinmemektedir(eldekiverilerilebelirlenemeyecek

kadar azhastadagörülebilir).

Aşağıdakilerdenherhangi birinifarkederseniz,hemendoktorunuza bildiriniz

veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Uygulamanın yapıldığıyerde iltihaplanma,uygulamanın yapıldığıyerdenbaşlayarak

toplardamarlarınız boyuncayayılan sertlik,kızarıklık yadaşişlik.

Vücudunuzda veyakolyadabacaklarınızda sutoplanması(ödem), soluk alıp

vermenizdezorlaşma,yatarkenyadamerdivençıkarkennefesalıp vermede

zorlanma(konjestifkalpyetmezliğibelirtileri)

Kalbinizin normaldenhızlıyadayavaşçalışması,göğüstesıkışmahissi,göğüs ağrısı.

Kol yada bacaklarınızdahissizlik,reflekskaybı, kas yada solunumfelci,şuurda

bulanıklık,halsizlik,tansiyondüşmesi,kalbinritmininbozulması,

8 / 10  

elektrokardiyografideanormallikler (Potasyumzehirlenmesinebağlıbelirtive

bulgular).

Sık nefes alıp verme,morarma.

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,kusma.

Karın ağrısı.

İshal.

BunlarİZOLEKS-M’nin hafifyanetkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirim hattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydanagelen yan etkileri bildirerek kullanmakta

olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında dahafazla bilgi edinilmesine katkısağlamış

olacaksınız.

5.İZOLEKS-M’ninsaklanması

İZOLEKS-M’yi çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altında odasıcaklığındasaklayınız.

Tek kullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı; uygulamanın yapıldığısağlık

kuruluşununtıbbi atık prosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Her birşişenin etiketindesonkullanma tarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanmatarihindensonraİZOLEKS-M’yikullanmayınız.

9 / 10  

Ruhsatsahibiveüretici:

Oselİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Cad. No:52

34820 Beykoz /İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Kullanma Talimatı

Kullanımöncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüzve ambalaj bütünlüğü bozulmamışürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Şişedeki rezidüel havaya bağlıolarak meydana gelebilecekbir havaembolisini önlemek için,

başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantıyapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımıileinfüzyonöncesi vesırasında katılabilir.

Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmişilacın çözeltiyle tümüyle karışmışolmasıgereklidir. Ek

ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak

üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ekilaçkatılmasıya da yanlışuygulamatekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.Kısmen kullanılmışçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmışşişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Tümparenteral çözeltilerde olduğuğibi, ürüneeklenecektümmaddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne eklemeyapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

10 / 10  

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.Şişenin tıpasıdezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörleşişe içine eklenir.

3.Çözelti veiçine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat:İçineek ilaç uygulanmışşişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.Şişenin tıpasıdezenfekte edilir.

3.Eklenecekilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörleşişeniniçine

uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5.Bu pozisyondaykenşişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışmasısağlanır.

6.Şişeyi eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devamedilir.