ITRASPOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ITRASPOR 100 MG 4 MIKROPELLET KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ITRASPOR 100 MG 4 MIKROPELLET KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • itrakonazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699593151002
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Itraspor 100 mg mikropellet kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir kapsülde pellet formülasyonunda 100 mg itrakonazol içerir.

Yardımcı maddeler:

Her bir kapsül 0.0195 mg indigotin disülfonat sodyum ve 0.064 mg

eritrosin sodyum içerir.

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Mikropellet kapsül

Kapsül: kaplı kürecikleri içeren opak mavi kapak ve pembe transparan gövde

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

ITRASPOR aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Jinekolojik endikasyonlar:

Vulvovajinal kandidoz

Dermatolojik / mukozal / oftalmolojik endikasyonlar:

Dermatomikozlar

Pitriyazis versikolor

Oral kandidoz

Fungal keratit

Dermatofit ve/veya mayaların neden oldukları onikomikozlar

Sistemik mikozlar:

Sistemik aspergilloz ve kandidoz

Kriptokokoz (kriptokoksik menenjit dahil): Kriptokokozu olan immün yetmezlikli

hastalarda

santral

sinir

sistemi

kriptokokozu

olan

hastaların

tümünde,

ITRASPOR sadece ilk seçenek tedavisi uygun bulunmadığında

ya da

etkisiz

olduğu gösterildiğinde endikedir.

Histoplazmoz

Blastomikoz

Sporotrikoz

Parakoksidioidomikoz

Diğer ender görülen sistemik ya da tropikal mikozlar.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

ITRASPOR'un en iyi şekilde emilebilmesi için, yemekten hemen sonra tok karına alınması

gereklidir. Mikropellet kapsüller bütün olarak alınmalıdır.

Jinekolojik endikasyon

Endikasyon

Tedavi süresi

Vulvovajinal kandidoz

Günde 2 kez 200 mg

veya

Günde 1 kez 200 mg

1 gün

veya

3 gün

Dermatolojik / mukozal / oftalmolojik endikasyonlar

Endikasyon

Tedavi süresi

Dermatomikoz

Günde 1 kez 200 mg

Veya Günde 1 kez 100 mg

7 gün veya

15 gün

Plantar tinea pedis ve palmar tinea

manus gibi keratinizasyonun fazla

olduğu yerlerdeki enfeksiyonlar

Günde 2 kez 200 mg

Veya Günde 1 kez 100 mg

7 gün

veya

30 gün

Pitriyazis versikolor

Günde 1 kez 200 mg

7 gün

Oral kandidoz

Günde 1 kez 100 mg

15 gün

Bağışıklık sistemi yetersiz bazı hastalarda (ör. Nötropenik, AIDS'li veya organ nakli

uygulanan hastalar) itrakonazolün oral biyoyararlanımı azalabilir. Bu nedenle dozun iki

katına çıkarılması gerekebilir.

Fungal keratit

Günde 1 kez 200 mg

21 gün Tedavinin süresi klinik yanıta göre

yarlanmalıdır.

Dermatofit ve / veya mayaların neden oldukları onikomikoz

Onikomikoz

Kür tedavisi

Doz ve Tedavi Süresi

Kür tedavisi (aşağıdaki tabloya bakınız): Kür tedavisi bir

hafta

süreyle

günde

kez,

mikropellet

kapsül

ITRASPOR (günde iki kez 200 mg) ile yapılır. El tırnak

enfeksiyonları için iki, ayak tırnak enfeksiyonları için üç

kür tedavisi önerilir. Kür tedavilerine, daima 3 haftalık

ilaç kullanılmayan dönemlerle ara verilmelidir. Klinik

yanıt,

tedavinin

kesilmesinden

sonra,

tırnak

tekrar

uzadıkça görülür.

Onikomikozun

yeri

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Ayak ya da

el ve ayak

onikomikozu

Kür

Itraspor

kullanılmayan

haftalar

Kür

Itraspor

kullanılmayan

haftalar

Kür

Sadece el

onikomikozu

Kür

Itraspor

kullanılmayan

haftalar

Kür

Onikomikoz

Sürekli tedavi

Tedavi süresi

Ayak ya da

el ve ayak onikomikozu

Günde 1 kez 200 mg

3 ay

ITRASPOR'un deriden ve tırnaklardan atılımı, plazmadan atılımından daha yavaştır. Bu

nedenle,

optimal

klinik

mikolojik

yanıt,

dermatolojik

enfeksiyonlarda

tedavinin

kesilmesinden 2-4 hafta sonra, tırnak enfeksiyonlarında 6-9 ay sonra görülür.

Sistemik mikozlar

Endikasyon

Ortalama

Tedavi

Süresi

Aspergilloz

Günde 1 kez 200 mg

2-5 ay

İnvaziv veya disemine

hastalıklarda doz günde

2 kez 200 mg'a

artırılmalıdır

Kandidoz

Günde 1 kez 100-

200 mg

3 hafta –

7 ay

İnvaziv veya disemine

hastalıklarda doz günde

2 kez 200 mg'a

artırılmalıdır

Menenjit dışı

Kriptokokoz

Günde 1 kez 200 mg

2 ay - 1 yıl

Kriptokoksik

menenjit

Günde 2 kez 200 mg

2 ay - 1 yıl

İdame tedavisi ile ilgili

bilgiler için 4.4 Özel

Kullanım Uyarıları ve

Önlemleri bölümüne

bakınız.

Histoplasmoz

Günde 1 kez 200 mg

- günde 2 kez 200

8 ay

Blastomikoz

Günde 1 kez 100 mg

- günde 2 kez 200

6 ay

Lenfokutanöz ve

Kutanöz Sporotrikoz

Günde 1 kez 100 mg

3 ay

Parakoksidioido-

mikoz

Günde 1 kez 100 mg

6 ay

Bu dozlardaki

ITRASPOR tedavisinin,

AIDS’li

parakoksidioidomikoz

hastalarındaki etkinliği

hakkında veri

bulunmamaktadır.

Kromomikoz

Günde 1 kez 100-

200 mg

6 ay

1

Tedavinin süresi klinik yanıta göre ayarlanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer

yetmezliği bulunan hastalarda

oral

itrakonazolün

kullanımı

ilgili

veriler

sınırlıdır. İtrakonazolün bu hasta popülasyonunda kullanımında dikkatli olunmalıdır (bkz.

Bölüm 5. 2).

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda oral itrakonazolün kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır.

Böbrek

yetmezliği

olan

bazı

hastalarda

itrakonazol

maruziyeti

daha

düşük

olabilir.

İtrakonazolün bu hasta popülasyonunda kullanımında dikkatli olunmalı ve doz ayarlanması

değerlendirilmelidir.

Pediatrik popülasyon

ITRASPOR’un

çocuklarda

kullanımı

ilgili

klinik

veriler

sınırlı

olduğundan

sağlanabilecek

yarar,

potansiyel

riskin

üzerinde

olmadıkça

çocuklarda

kullanılması

önerilmez (bkz. Bölüm 4.4).

Geriyatrik popülasyon

ITRASPOR’un yaşlılarda kullanımı ile ilgili klinik veriler sınırlı olduğundan sağlanabilecek

yarar, potansiyel riskin üzerinde olmadıkça yaşlılarda kullanılması önerilmez (bkz. Bölüm

4.4).

Genel olarak, yaşlı bir hasta için azalmış karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonunun ve

eş zamanlı hastalık ya da başka ilaç tedavisinin daha sık olduğu hesaba katılarak, bu

durumun doz seçimine yansıtılması tavsiye edilmektedir (bkz. Bölüm 4.4).

4.3 Kontrendikasyonlar

ITRASPOR, itrakonazol ya da bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olan

hastalarda kontrendikedir.

dizi

CYP3A4

substratının

ITRASPOR

zamanlı

olarak

uygulanması

kontrendikedir. İtrakonazolün bu ilaçların plazma konsantrasyonlarında neden olduğu

artış, terapötik ve advers etkileri potansiyel olarak ciddi bir durumun ortaya çıkmasına

yol açacak derecede artırabilir ya da uzatabilir. Örneğin, bu ilaçların bazılarının artmış

plazma konsantrasyonları QT uzamasına ve potansiyel olarak ölümcül bir aritmi çeşidi

olan torsade de pointes dahil ventriküler aritmilere yol açabilir. Özel örnekler 4.5 Diğer

tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri bölümünde verilmektedir.

Metadon ve felodipin ile itrakonazol etkileştiği için itrakonazolün bu ilaçlardan herhangi

birisi ile kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.5).

ITRASPOR, konjestif kalp yetmezliği (KKY) hastalığı olanlarda veya KKY hikayesi

bulunanlarda olduğu gibi ventriküler disfonksiyonlu hastalarda hayatı tehdit edici ya da

diğer ciddi enfeksiyonlar haricinde kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

ITRASPOR, gebelikte kullanılmamalıdır (hayatı tehdit edici durumlar hariç) (bkz. Bölüm

4.6).

ITRASPOR

kullanan

doğurganlık

çağındaki

kadınlarda,

kontraseptif

yöntemler

kullanılmalıdır. ITRASPOR tedavisi bitiminden itibaren bir sonraki menstruel döneme

kadar, etkili kontraseptif yöntemler kullanılmaya devam edilmelidir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Çapraz aşırı duyarlılık

İtrakonazol ve diğer azol antifungaller arasında çapraz aşırı duyarlılık olduğuna ilişkin bilgi

bulunmamaktadır. Başka bir azole karşı aşırı duyarlılığı olan hastalara, ITRASPOR reçete

edilirken dikkatli olunmalıdır.

Kardiyak etkiler

İtrakonazol

yapılan

bir sağlıklı

gönüllü çalışmasında, sol

ventriküler

ejeksiyon

fraksiyonunda geçici asemptomatik bir düşüş gözlemlenmiştir; bu bir sonraki infüzyondan

önce düzelmiştir. Bu bulguların oral formülasyon açısından klinik önemi bilinmemektedir.

İtrakonazolün

negatif

inotrop

etkisi

görülmüş

ITRASPOR’a

bağlı

konjestif

kalp

yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Günde 400 mg’dan yüksek dozla tedavi görenlerde, daha

düşük dozlarla tedavi görenlere göre daha fazla sıklıkta kalp yetmezliği spontan bildirimi

yapılmış olması, itrakonazolün günlük toplam dozunun artışıyla kalp yetmezliği riskinin

artabileceğine işaret eder.

İlacın kullanımıyla elde edilecek yarar, olası riskten fazla olmadıkça ITRASPOR konjestif

kalp

yetmezliği

veya

hikayesi

olan

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Hastanın

yarar/risk

değerlendirmesi yapılırken; endikasyonun ciddiyeti, doz rejimi ve konjestif kalp yetmezliği

açısından bireysel risk faktörleri göz önüne alınmalıdır. Bu risk faktörleri arasında; iskemik

ve valvüler bozukluk gibi kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi önemli

akciğer hastalığı ve böbrek yetmezliği ile diğer ödemle seyreden bozukluklar yer alır. Bu tür

hastalar konjestif kalp yetmezliği işaret ve belirtileri hakkında bilgilendirilmeli, dikkatli

tedavi edilmeli ve tedavi süresince bu hastaların konjestif kalp yetmezliği işaret ve belirtileri

izlenmelidir. Tedavi süresince bu tür işaret ve belirtilerin görülmesi halinde, ITRASPOR

kullanımı kesilmelidir.

Kalsiyum kanal blokerlerinin, itrakonazolünkine ek negatif inotrop etkileri olabilir. Ek

olarak

itrakonazol

kalsiyum

kanal

blokerlerinin

metabolizmasını

inhibe

edebilir.

nedenle, KKY

riskinde artış

olabileceğinden itrakonazol ile kalsiyum kanal blokerleri

birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.

Hepatik etkiler

ITRASPOR kullanımı sırasında çok seyrek olarak ciddi hepatotoksisite - fatal akut karaciğer

yetmezliği dahil görülmüştür. Bu hastaların çoğu daha önceden mevcut karaciğer hastalığı

olan, sistemik endikasyonlar için tedavi alan, belirgin başka bir medikal hastalığı olan

ve/veya hepatotoksik ilaç alan kişilerdir. Bazı hastalarda karaciğer hastalığı ile ilgili belirgin

bir risk bulunmamaktadır. Bu vakaların bazıları tedavinin birinci ayında, bunların da bir

kısmı

birinci

haftada

gözlenmiştir.

ITRASPOR alan

hastalarda

karaciğer

fonksiyonları

izlenmelidir. Hastalar, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, karın ağrısı veya idrar renginde

koyulaşma

gibi

hepatiti

düşündürebilecek

işaret

belirtilerin

olması

durumunda

hekimlerine durumu bildirmeleri konusunda uyarılmalıdır. Bu hastalarda tedavi derhal

durdurulmalı ve karaciğer fonksiyon testleri uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda oral itrakonazolün kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır.

İtrakonazolün

hasta

popülasyonunda

kullanımında

dikkatli

olunmalıdır.

Karaciğer

fonksiyon bozukluğu olan hastaların itrakonazol alırken dikkatlice takip edilmesi tavsiye

edilmektedir. CYP3A4 tarafından metabolize edilen başka ilaçlarla tedaviye başlamadan

önce, sirozlu hastalarda itrakonazol ile yürütülen tek oral dozlu klinik çalışmada gözlenen

uzamış itrakonazol yarılanma ömrünün hesaba katılması tavsiye edilmektedir.

Yüksek ya da anormal karaciğer enzim düzeyleri veya aktif karaciğer hastalığı olan ya da

başka ilaçlarla karaciğer toksisitesi yaşamış olan hastalarda, beklenen yararın riski geçtiği

ciddi

ya da

yaşamı tehdit eden bir durum olmadığı sürece ITRASPOR ile tedaviden

kesinlikle vazgeçilir. Önceden var olan karaciğer fonksiyonu anormallikleri olan ya da başka

ilaçlarla karaciğer toksisitesi yaşamış olan hastalarda karaciğer fonksiyonunun izlenmesi

tavsiye edilmektedir (bkz. Bölüm 5.2).

Mide asidinin azalması

Mide asidi azaldığında ITRASPOR kapsül’den itrakonazolün emilimi de azalır.

Hastalık

(örneğin, aklorhidrisi olan hastalar)

ya da eş zamanlı ilaç kullanımı (örneğin, gastrik

asiditeyi azaltan ilaçlar kullanan

hastalar)

nedeniyle

gastrik

asiditenin

azalmış

olduğu

hastalarda ITRASPOR’un asitli bir içecek (diyet olmayan kola gibi) ile beraber alınması

tavsiye edilebilir. Ayrıca bu hastalarda antifungal etkinlik takip edilmeli ve gerektiği şekilde

itrakonazol dozu artırılmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Çocuklarda kullanım

ITRASPOR’un

çocuklarda

kullanımı

ilgili

klinik

veriler

sınırlı

olduğundan,

sağlanabilecek

yarar

potansiyel

riskin

üzerinde

olmadıkça

çocuklarda

kullanılması

önerilmez.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalarda ITRASPOR kullanımı ile ilgili sınırlı klinik veri mevcuttur. ITRASPOR

kullanımı bu hastalarda ancak potansiyel yararın potansiyel risklerden ağır bastığına karar

verilirse önerilmektedir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçiminin azalmış karaciğer,

böbrek ve kalp fonksiyonu ve eş zamanlı hastalık ya da beraberinde diğer ilaç tedavilerinin

daha sık olduğu yansıtılarak hesaplanması tavsiye edilmektedir.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda oral itrakonazolün kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır.

Böbrek

yetmezliği

olan

bazı

hastalarda

itrakonazol

maruziyeti

daha

düşük

olabilir.

İtrakonazolün bu hasta popülasyonunda kullanımında dikkatli olunmalı ve doz ayarlanması

değerlendirilmelidir.

İşitme kaybı

İtrakonazol tedavisi alan hastalarda geçici

ya da kalıcı işitme kaybı bildirilmiştir. Bu

raporların bir çoğunda birlikte kullanımın kontrendike olduğu kinidin de kullanılmıştır (bkz.

Bölüm 4.3 ve Bölüm 4.5). İşitme kaybı tedavi kesildiğinde genellikle düzelir, ancak bazı

hastalarda devam edebilir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar

Bağışıklık sistemi baskılanmış bazı hastalarda (örn. nötropenik, AIDS ya da organ nakli

hastaları) ITRASPOR kapsülün oral biyoyararlanımı azalabilir.

Hayatı tehdit edici sistemik fungal enfeksiyonu olan hastalar

Farmakokinetik

özelliklerinden dolayı, ITRASPOR kapsül hayatı

tehdit

edici

sistemik

fungal enfeksiyonların başlangıçtaki tedavisi için önerilmemektedir (bkz. Bölüm 5.2).

AIDS hastaları

Sporotrikoz, blastomikoz, histoplazmoz ya da kriptokokoz (meningiyal ya da meningiyal

olmayan) gibi sistemik fungal enfeksiyonlar için tedavi alan ve hastalığın yineleme riski

olduğu düşünülen AIDS hastalarında, tedavi eden hekim, idame tedavisinin gerekliliğini

değerlendirmelidir.

Nöropati

ITRASPOR tedavisi ile ilişkili olabilecek nöropati görüldüğü takdirde, itrakonazol tedavisi

kesilmelidir.

Karbonhidrat metabolizması bozuklukları

Fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz emilim bozukluğu veya sükraz-izomaltaz eksikliği gibi

seyrek kalıtsal problemli hastalarda ITRASPOR kullanılmamalıdır.

Çapraz-rezistans

Sistemik kandidosis’te, flukonazole rezistan kandida

türlerinden

şüpheleniliyor

ise,

türlerin itrakonazol’e duyarlı olduğu varsayılmamalıdır. Duyarlılık ITRASPOR tedavisine

başlamadan test edilmelidir.

Birbirinin Yerine Kullanılabilme

ITRASPOR

Sporanox

Oral

Çözeltinin

birbirlerinin

yerine

kullanılması

tavsiye

edilmemektedir.

Bunun

nedeni,

aynı

ilaç

dozu

verildiğinde

oral

çözeltiyle

oluşan

maruziyetin kapsüllerle oluşan maruziyetten daha fazla olmasıdır.

Etkileşim Potansiyeli

Bazı ilaçların itrakonazol ile birlikte uygulanması, itrakonazol ve/veya birlikte verilen ilacın

etkililiğinde değişikliklere, yaşamı tehdit eden etkilere ve/veya ani ölüme neden olabilir.

İtrakonazol ile

birlikte kullanımı

kontrendike

olan, önerilmeyen veya kombine olarak

dikkatli kullanılması önerilen ilaçlar, 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer

etkileşim şekilleri bölümünde sıralanmaktadır.

Yardımcı maddelere karşı intolerans

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İtrakonazol esas olarak CYP3A4 ile metabolize olur. Bu metabolik yolağı paylaşan veya

CYP3A4

aktivitesini

modifiye

eden

diğer

maddeler

itrakonazol

farmakokinetiğini

etkileyebilir. Benzer şekilde, itrakonazol de bu metabolik yolağı paylaşan diğer maddelerin

farmakokinetiğini modifiye edebilir. İtrakonazol güçlü bir CYP3A4 inhibitörü ve bir P-

glikoprotein inhibitörüdür. Eş zamanlı ilaç kullanılırken metabolizma yolu ve olası dozaj

ayarlama ihtiyacı ile ilgili bilgi edinmek için ilgili etikete başvurulması tavsiye edilmektedir.

Sisaprid, pimozid, metadon, levasetilmetadol (levometadil) veya kinidin ile itrakonazol

ve/veya diğer CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı hayatı tehdit edici kardiyak ritm

bozukluğu ve/veya ani ölüme yol açmaktadır (bkz. Bölüm 4.3).

İtrakonazol plazma konsantrasyonlarını azaltabilecek ilaçlar

Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar (örneğin, alüminyum hidroksit gibi asit nötralize edici ilaçlar

-reseptör

antagonistleri

proton

pompa

inhibitörleri

gibi

asit

sekresyonunu

baskılayıcı ilaçlar), itrakonazolün itrakonazol kapsüllerden emilimini bozabilir. Bu ilaçların

itrakonazol kapsüllerle birlikte uygulanırken dikkatlice kullanılması tavsiye edilmektedir:

Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlarla eş zamanlı tedaviden sonra itrakonazolün asitli bir içecekle

(diyet olmayan kola gibi) uygulanması tavsiye edilmektedir.

Asit nötralize edici ilaçların (örneğin, alüminyum hidroksit) ITRASPOR’dan en az 1 saat

önce ya da 2 saat sonra alınması tavsiye edilmektedir.

Eş zamanlı uygulamadan sonra antifungal etkinliğin takip edilmesi ve gerektiği şekilde

itrakonazol dozunun artırılması tavsiye edilmektedir.

İtrakonazolün CYP3A4 enziminin güçlü indükleyicileri ile eş zamanlı olarak uygulanması,

etkililiklerini de büyük ölçüde azaltabilecek boyutta itrakonazol ve hidroksi-itrakonazolün

biyoyararlanımı azaltabilir. Örnekler şunlardır:

Antibakteriyeller: izoniazid, rifabutin (ayrıca bkz. Plazma konsantrasyonları itrakonazol

tarafından artırılabilecek ilaçlar), rifampisin.

Antikonvülsanlar:

karbamazepin

(ayrıca

bkz.

Plazma

konsantrasyonları

itrakonazol

tarafından artırılabilecek ilaçlar), fenobarbital, fenitoin.

Antiviraller: efavirenz, nevirapin.

Dolayısıyla,

CYP3A4

enziminin

güçlü

indükleyicilerinin

itrakonazol

birlikte

uygulanması önerilmez. Tedavi yararları potansiyel olarak azalmış itrakonazol etkililiği

riskinden ağır gelmediği sürece, itrakonazol ile tedaviden 2 hafta öncesinden itibaren ve

tedavi sırasında bu ilaçların kullanımından kaçınılması tavsiye edilmektedir. Eş zamanlı

uygulamadan sonra antifungal etkinliğin takip edilmesi ve gerektiği şekilde itrakonazol

dozunun artırılması tavsiye edilmektedir.

İtrakonazol plazma konsantrasyonlarını artırabilecek ilaçlar

Güçlü CYP3A4 inhibitörleri itrakonazolün biyoyararlanımını artırabilir. Örnekler şunlardır:

Antibakteriyeller: siprofloksasin, klaritromisin, eritromisin,

Antiviraller:

ritonavir

takviyeli

darunavir,

ritonavir

takviyeli

fosamprenavir,

indinavir

(ayrıca

bakınız

Plazma

konsantrasyonları

itrakonazol

tarafından

artırılabilecek

ilaçlar),

ritonavir (ayrıca bakınız Plazma konsantrasyonları itrakonazol tarafından artırılabilecek

ilaçlar),

Bu ilaçların itrakonazol kapsüllerle birlikte uygulanırken dikkatlice kullanılması tavsiye

edilmektedir: İtrakonazolü CYP3A4 enziminin güçlü inhibitörleriyle eş zamanlı olarak

alması gereken hastaların itrakonazolün farmakolojik etkilerinin arttığına ya da uzadığına

ilişkin belirti ve semptomlar yönünden yakın takip altında tutulması ve gerektiği şekilde

itrakonazol dozunun azaltılması tavsiye edilmektedir. Uygun olduğunda, itrakonazol plazma

konsantrasyonlarının ölçülmesi önerilir.

Plazma konsantrasyonları itrakonazol tarafından artırılabilecek ilaçlar

İtrakonazol ve majör metaboliti hidroksi itrakonazol, CYP3A4 tarafından metabolize edilen

ilaçların metabolizmasını inhibe edebilir ve P-glikoprotein tarafından ilaç transportunu

inhibe

ederek

itrakonazol

birlikte

uygulandığında

ilaçların

ve/veya

aktif

metabolitlerinin

plazma

konsantrasyonlarında

artışa

neden

olabilir.

plazma

konsantrasyonları yüksekliği, bu ilaçların terapötik ve advers etkilerini artırabilir ya da

uzatabilir.

aralığını

uzattığı

bilinen

CYP3A4

tarafından

metabolize

edilen

ilaçlar

potansiyel

olarak

ölümcül

aritmi

çeşidi

olan

torsade

pointes

dahil

ventriküler

aritmilere yol açabileceğinden, bu ilaçlarla kombinasyon itrakonazol ile kontrendike olabilir.

Tedavi durdurulduğunda, itrakonazol plazma konsantrasyonları doz ve tedavi süresine bağlı

olarak 7 ila 14 gün içinde neredeyse saptanamaz bir konsantrasyona düşer. Karaciğer sirozu

olan

veya

CYP3A4

inhibitörleri

alan

hastalarda,

plazma

konsantrasyonlarında

görülen

azalma daha da kademeli olabilir. Bu durum özellikle metabolizması itrakonazol tarafından

etkilenen ilaçlarla tedaviye başlanırken önem taşımaktadır.

Etkileşime giren ilaçlar aşağıdaki gibi kategorize edilmektedir:

‘Kontrendike’: İlaç, hiçbir koşul altında itrakonazol ile birlikte ve itrakonazol tedavisi

kesildikten sonra iki haftaya kadar uygulanamaz.

‘Önerilmeyen’:

Tedavi

yararları

potansiyel

olarak

artmış

etkiler

riskinden

ağır

gelmediği sürece, itrakonazol ile tedavi sırasında ve itrakonazol tedavisi kesildikten sonra iki

haftaya

kadar

ilacın

kullanımından

kaçınılması

tavsiye

edilmektedir.

Eşzamanlı

uygulamadan kaçınılamadığı durumlarda, etkileşen ilacın artmış veya uzamış etkileri ya da

yan etkilerine yönelik belirti ve semptomların klinik takibi ve gerektiği şekilde dozajın

azaltılması

kesilmesi

tavsiye

edilmektedir.

Uygun

olduğunda,

plazma

konsantrasyonlarının ölçülmesi önerilir.

‘Dikkatle

kullanım’:

İlaç

itrakonazol

birlikte

uygulandığında,

dikkatli

izleme

gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Eşzamanlı uygulamadan sonra, hastaların etkileşen

ilacın artmış veya uzamış etkileri ya da yan etkilerine yönelik belirti veya semptomlar

yönünden yakın takibi ve gerektiği şekilde ilacın dozajının azaltılması tavsiye edilmektedir.

Uygun olduğunda, plazma konsantrasyonlarının ölçülmesi önerilir.

Plazma konsantrasyonları itrakonazol tarafından artırılabilecek ilaçların itrakonazol ile eş

zamanlı uygulamaya yönelik tavsiyelerle birlikte ilaç sınıfına göre sunulan örnekleri:

İlaç Sınıfı

Kontrendike Olan

Önerilmeyen

Dikkatli Kullanım

Gerektiren

Alfa Blokerler

tamsulosin

Analjezikler

levasetilmetadol

(levometadil),

metadon

fentanil

alfentanil, IV ve

dilatı buprenorfin,

oksikodon

Antiaritmikler

dizoftramid,

dofetilid, dronedaron,

kinidin

digoksin

Antibakteriyeller

rifabutin

Antikoagülanlar ve

Antiplatelet İlaçlar

rivaroksaban

kumarinler,

silostazol, dabigatran

Antikonvülsanlar

karbamazepin

Antidiyabetikler

repaglinid,

saksagliptin

Antihelmintikler ve

Antiprotozoal İlaçlar

halofantrin

prazikuantel

Antihistaminikler

astemizol,

mizolastin,

terfenadin

ebastin

Antimigren İlaçlar

dihidroergotamin,

ergometrin

(ergonovin),

ergotamin,

metilergometrin

(metilergonovin) gibi

ergot alkaloidleri

eletriptan

Antineoplastikler

irinotekan

dasatinib, nilotinib,

trabektedin

bortezomib, busulfan,

dosetaksel, erlotinib,

iksabepilon,

lapatinib,

trimetreksat, vinka

alkaloidleri

Antipsikotikler,

Anksiyolitikler ve

Hipnotikler

lurasidon, oral

midazolam, pimozid,

sertindol, triazolam

alprazolam,

aripiprazol,

brotizolam, buspiron,

haloperidol,

midazolam IV,

perospiron, ketiyapin,

ramelteon, risperidon

Antiviraller

maravirok,

indinavir

, ritonavir

saquinavir

Beta Blokerler

nadolol

Kalsiyum Kanal

Blokerleri

bepridil, felodipin,

lerkadipin, nisoldipin

verapamil dahil diğer

dihidropiridinler

Kardiyovasküler

İlaçlar, Muhtelif

ivabradin, ranolazin

aliskiren

Diüretikler

eplerenon

Gastrointestinal

İlaçlar

sisaprid

aprepitant,

domperidon

İmmünosupresanlar

everolimus

budesonid,

siklesonid,

siklosporin,

deksametazon,

flutikazon,

metilprednizolon,

rapamisin (sirolimus

olarak da bilinir),

takrolimus,

temsirolimus

Lipid Düzenleyici

İlaçlar

lovastatin,

simvastatin

atorvastatin

Solunum Sistemi

İlaçları

salmeterol

SSRI’ler, Trisiklikler

ve İlişkili

Antidepresanlar

reboksetin

Ürolojik İlaçlar

vardenafil

fesoterodin,

imidafenasin,

sildenafil,

solifenasin, tadalafil,

tolterodin

Diğer

böbrek veya

karaciğer yetmezliği

olan hastalarda

kolşisin

kolşisin

alitretinoin (oral

formülasyon),

sinakalset,

mozavaptan,

tolvaptan

Ayrıca İtrakonazol plazma konsantrasyonlarını azaltabilecek ilaçlar bölümüne de

bakınız.

Ayrıca İtrakonazol plazma konsantrasyonlarını artırabilecek ilaçlar bölümüne de

bakınız.

Plazma konsantrasyonları itrakonazol tarafından azaltılabilecek ilaçlar

İtrakonazol

NSAİİ

meloksikam

birlikte

uygulandığında

meloksikamın

plazma

konsantrasyonları azalabilir. Meloksikamın itrakonazol ile birlikte uygulanırken dikkatle

kullanılması ve etkileri veya yan etkilerinin izlenmesi tavsiye edilmektedir. İtrakonazol ile

birlikte uygulandığında meloksikamın dozajının gerekirse uyarlanması önerilir.

Pediyatrik Popülasyon

Etkileşim çalışmaları yalnızca yetişkinlerde gerçekleştirilmiştir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve-veya embriyonal / fetal gelişim ve-veya

doğum ve-veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz.

Bölüm 5.3).

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

ITRASPOR

kullanan

doğurganlık

çağındaki

kadınlarda,

kontraseptif

yöntemler

kullanılmalıdır. ITRASPOR tedavisi bitiminden itibaren bir sonraki menstruel döneme

kadar, etkili kontraseptif yöntemler kullanılmaya devam edilmelidir.

Gebelik dönemi

ITRASPOR, elde edilebilecek yararın fetüse olası risklerin üzerinde olduğu hayatı tehdit

edici vakalar dışında gebelikte kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.3).

Gebelik döneminde ITRASPOR kullanımı ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Pazarlama sonrası

deneyimler sırasında, konjenital anomali vakaları bildirilmiştir. Bu vakalar, iskelet, genito-

üriner sistem, kardiyovasküler ve oftalmik malformasyonların yanısıra kromozomal ve

birden fazla malformasyonun bir arada görülmesini içermektedir. ITRASPOR ile nedensel

bir ilişki saptanmamıştır.

Gebeliğin ilk trimesterinde ITRASPOR kullanımı -çoğunluğu vulvovajinal kandidoz için

kısa dönem tedavi alanlarında- ile ilgili epidemiyolojik veriler, bilinen herhangi bir teratojen

maddeye maruz kalmamış kontrol grubuna göre yüksek malformasyon riski göstermemiştir.

Laktasyon dönemi

İtrakonazol çok az miktarda anne sütüne geçer. Bu nedenle, ITRASPOR tedavisinden

beklenen

yarar

emzirme

sonucu

doğabilecek

riskler

çok

değerlendirilmelidir.

Herhangi bir şüphe durumunda hasta emzirmemelidir.

Üreme yeteneği / fertilite

Hayvan çalışmalarında itrakonazol üreme toksisitesi göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3).

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç

makine

kullanma

yeteneği

üzerine

etkileri

ilgili

herhangi

çalışma

yapılmamıştır. Bazı durumlarda

raç ve makine kullanımı sırasında baş dönmesi, görme

bozukluğu ve işitme kaybı (bkz. Bölüm 4.8) gibi yan etkiler oluşabilir, dikkatli olunmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profili özeti

Klinik çalışmalardan ve/veya spontan bildirimlerden belirlenen ITRASPOR ile en sık olarak

bildirilen advers ilaç reaksiyonları (AİR’ler) baş ağrısı, karın ağrısı ve bulantıdır. En ciddi

AİR’ler ciddi alerjik reaksiyonlar, kalp yetmezliği/konjestif kalp yetmezliği/pulmoner ödem,

pankreatit, ciddi hepatotoksisite (bazı ölümcül akut karaciğer yetmezliği vakaları dahil) ve

ciddi deri reaksiyonlarıdır. Sıklıklar ve gözlenen diğer AİR’ler için Sıralı advers reaksiyon

listesi alt bölümüne bakınız. Diğer ciddi etkiler ile ilgili ilave bilgi için 4.4 Özel kullanım

uyarıları ve önlemleri bölümüne bakınız.

Sıralı advers reaksiyon listesi

Aşağıdaki tabloda sıralanan AİR’ler, dermatomikoz veya onikomikoz tedavisinde 8499

hastayı kapsayan ITRASPOR ile yürütülen açık etiketli ve çift kör klinik çalışmalardan ve

spontan bildirimlerden alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda yer alan AİR’ler Sistem Organ Sınıfına göre sıralanmaktadır. AİR’ler, her

Sistem

Organ

Sınıfı

içerisinde

aşağıdaki

düzen

kullanılarak

insidansa

göre

sunulmaktadır:

Çok yaygın (≥ 1/10), Yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); Yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100);

Seyrek (≥ 1/10,000 ila < 1/1000); Çok seyrek (< 1/10,000).

Advers İlaç Reaksiyonları

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın

olmayan

Sinüzit, Üst solunum yolu enfeksiyonu, Rinit

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Seyrek

Lökopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın

olmayan

Hipersensitivite*

Seyrek

Serum hastalığı, Anjiyonörotik ödem, Anafilaktik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Seyrek

Hipertrigliseridemi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

Baş ağrısı

Nadir

Parestezi, Hipoestezi, Disguzi

Göz hastalıkları

Seyrek

Görme bozukluğu (diplopi ve bulanık görme dahil)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek

Geçici veya kalıcı duyma kaybı*, Kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Seyrek

Konjestif kalp yetmezliği*

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek

Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

Karın ağrısı, Bulantı

Yaygın

olmayan

Diyare, Kusma, Konstipasyon, Dispepsi, Flatulans

Seyrek

Pankreas iltihabı

Hepatobiliyer hastalıklar

Yaygın

olmayan

Karaciğer fonksiyonu anormalliği

Seyrek

Ciddi hepatotoksisite (bazı akut karaciğer yetmezliği vakaları dahil)*,

Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın

olmayan

Ürtiker, Döküntü, Prurit

Seyrek

Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, Akut jeneralize

ekzantematöz püstülozis, Eritema multiforme, Eksfolyatif dermatit,

Lökositoklastik vaskülit, Alopesi, Fotosensitivite

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek

Pollakiüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın

olmayan

Menstrüel bozukluk

Seyrek

Erektil dinfonksiyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek

Ödem

Araştırmalar

Seyrek

Kandaki kreatin fosfokinaz düzeyinde artış

*bkz. Bölüm 4.4

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı

Sporanox Oral Çözelti ve Sporanox I.V. formülasyonlarına yönelik klinik çalışmalarda

rapor edilen itrakonazol ile ilişkili AİR’ler, enjeksiyonla uygulama yoluna özel AİR terimi

“Enjeksiyon bölgesinde enflamasyon” dışında aşağıdaki listede sıralanmaktadır.

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları:

Granülositopeni, Trombositopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Anafilaktoid reaksiyon

Metabolizma

ve

beslenme

hastalıkları:

Hiperglisemi,

Hiperkalemi,

Hipokalemi,

Hipomagnezemi

Psikiyatrik hastalıklar:

Zihin bulanıklığı durumu

Sinir sistemi hastalıkları:

Periferik nöropati*, Baş dönmesi, Somnolans, Tremor

Kardiyak hastalıklar:

Kalp yetmezliği, Sol ventrikül yetmezliği, Taşikardi

Vasküler hastalıklar:

Hipertansiyon, Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları

ve

mediastinal hastalıklar:

Pulmoner ödem, Disfoni,

Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar:

Gastrointestinal hastalık

Hepatobiliyer hastalıklar:

Karaciğer yetmezliği*, Hepatit, Sarılık

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları:

Eritematöz döküntü, Hiperhidroz

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları:

Miyalji, Artralji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Böbrek yetmezliği, Üriner inkontinans

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın ödem, Yüz ödemi,

Göğüs ağrısı, Pireksi, Ağrı, Yorgunluk, Üşüme

Araştırmalar:

Alanin aminotransferaz düzeyinde artış, Aspartat aminotransferaz düzeyinde

artış, Kandaki alkalin fosfataz düzeyinde artış, Kandaki laktat dehidrojenaz düzeyinde artış,

Kanda

üre

düzeyinde

artış,

Gamma-glutamiltransferaz

düzeyinde

artış,

Karaciğer

enzimlerinde artış, İdrar tetkikinde anormal sonuçlar

Pediatrik popülasyon

ITRASPOR’un güvenliliği, 14 klinik çalışmaya (4 çift kör, plasebo kontrollü çalışma; 9 açık

etiketli çalışma ve çift kör bir fazın izlediği açık etiketli fazı olan 1 çalışma) katılan 1 ila 17

yaş arasındaki 165 pediatrik hastada değerlendirilmiştir. Bu hastalar fungal enfeksiyonların

tedavisi

için

ITRASPOR’un

dozunu

almış

güvenliliğe

yönelik

veriler

sağlamıştır.

Bu klinik çalışmalardan birleştirilen güvenlilik verilerine göre, pediatrik hastalarda yaygın

olarak rapor edilen advers ilaç reaksiyonları (AİR’ler); Baş ağrısı (%3,0), Kusma (%3,0),

Karın ağrısı (%2,4), Diyare (%2,4), Karaciğer fonksiyonu anormalliği (%1,2), Hipotansiyon

(%1,2), Bulantı (%1,2) ve Ürtikerdir (%1,2). Genel olarak, pediatrik hastalarda görülen

AİR’ler yetişkin hastalarda gözlenenlere yapısal açıdan benzerdir ancak pediatrik hastalarda

insidans daha yüksek olmuştur.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr, e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35

99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Bulgu ve belirtiler

Genel olarak, doz aşımıyla bildirilen advers olaylar itrakonazol kullanımı için bildirilen

advers olaylarla uyumludur (bkz. Bölüm 4.8)

Tedavi

Doz aşımı durumunda, destekleyici önlemler kullanılmalıdır. Uygun

görülürse aktif

kömür verilebilir. İtrakonazol hemodiyaliz ile atılamaz. Spesifik bir antidotu yoktur.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik sınıflandırma: Sistemik kullanım için antifungal, triazol türevi

ATC kodu: J02AC02

Bir triazol türevi olan itrakonazol, geniş etki spektrumuna sahiptir.

In

vitro

çalışmalarda,

itrakonazolün

mantar

hücrelerinde

ergosterol

sentezini

bozduğu

gösterilmiştir. Ergosterol mantarların hücre duvarının önemli bir bileşenidir. Sentezinin

bozulması antifungal etki ile sonuçlanır.

İtrakonazol için yüzeyel mikotik enfeksiyonlardan yalnızca

Candida

türleri için duyarlılık

kırınım düzeyleri belirlenmiştir (CLSI M27-A2, kırınım düzeyleri EUCAST metoduyla

gösterilememiştir). CLSI kırınım düzeyleri şu şekildedir: duyarlı ≤ 0.125; doza bağlı duyarlı

0.25-0.5 ve dirençli

1 μg/ml. Filamentoz funguslar için yorum yapılabilecek duyarlılık

düzeyleri gösterilememiştir.

In vitro

çalışmalar, itrakonazolün ≤ 1 μg/ml konsantrasyonunda insanlar için patojen birçok

mantarın büyümesini engellediğini göstermiştir. Bu mantarlar şunlardır:

Dermatofitler (

Trichophyton

spp

Microsporum

spp.

Epidermophyton floccosum

), mayalar

C. albicans

dahil

Candida

spp

Cryptococcus neoformans

Malassezia spp., Trichosporon

spp., Geotrichum spp.

Aspergillus spp.; Histoplasma spp.; Paracoccidioides brasiliensis;

Sporothrix

schenckii;

Fonsecaea

spp.;

Cladosporium

spp.;

Blastomyces

dermatitidis

Coccidiodes immitis; Pseudallescheria boydii; Penicillium marneffei

ile diğer çeşitli maya

ve mantarlar.

Candida

türleri arasında

Candida krusei, Candida glabrata

Candida tropicalis

, genellikle

en az duyarlı olanlardır;

in vitro

koşullarda bunların bazı suşlarının itrakonazole karşı direnci

farklılık göstermektedir.

İtrakonazol tarafından inhibe edilmeyen başlıca mantar türleri

Zygomycetes

(örn.

Rhizopus

spp., Rhizomucor spp., Mucor spp. ve Absidia spp.),

Fusarium spp., Scedosporium spp.

Scopulariopsis spp.

’dir.

Azollere

direnç

yavaş

gelişir

sıklıkla

çok

genetik

mutasyon

sonucu

oluşur.

Tanımlanan mekanizmalar arasında hedef enzim 14

-demetilazı kodlayan ERG11’in aşırı

ekspresyonu, hedefin afinitesini azaltan ERG11 nokta mutasyonları ve/veya hücre dışına

geçişle sonuçlanan taşıyıcının aşırı ekspresyonu bulunmaktadır.

Sınıfından

üyesine

direncin

gelişmiş

olması,

diğer

azollere

direnç

gelişimini

göstermemesine rağmen azol sınıfı içinde

Candida

türlerine karşı çapraz direnç gelişimi

gözlenmiştir. İtrakonazole dirençli

Aspergillus fumigatus

suşları bildirilmiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Genel farmakokinetik özellikler

İtrakonazol

oral

yoldan

uygulandıktan

sonra

saat

içerisinde

plazma

konsantrasyonlarına ulaşılır. Doğrusal olmayan farmakokinetiğin bir sonucu olarak, çoklu

dozlama

sırasında

itrakonazol

plazmada

birikir.

Kararlı

durum

konsantrasyonlarına

genellikle yaklaşık 15 gün içinde ulaşılmış ve C

maks

değerleri günde bir kez 100 mg oral

uygulama ile 0,5 µg/ml, günde bir kez 200 mg ile 1,1 µg/ml ve günde iki kez 200 mg ile 2,0

µg/ml olarak bulunmuştur. İtrakonazolün terminal yarılanma ömrü tek dozdan sonra 16 ila

saat

arasındadır

tekrarlı

dozlama

saate

artış

gösterir.

Tedavi

durdurulduğunda, itrakonazol plazma konsantrasyonları doz ve tedavi süresine bağlı olarak

7 ila 14 gün içinde neredeyse saptanamaz bir konsantrasyona azalır. İntravenöz uygulamayı

takiben

itrakonazolün

ortalama

toplam

plazma

klirensi

ml/dk’dir.

Doyurulabilir

karaciğer metabolizması nedeniyle itrakonazol klirensi daha yüksek dozlarda azalır.

Emilim:

İtrakonazol, oral olarak alındıktan hemen sonra hızla emilir. Tek bir dozun ağızdan

alınmasından yaklaşık 2-5 saat sonra, en yüksek plazma düzeyine ulaşılır. İtrakonazolün

mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 55’tir. Oral biyoyararlanımı, yemeklerden hemen

sonra tok karına alındığında, en yüksek değerine ulaşır.

Gastrik

asit

sekresyon

baskılayıcıları

olarak

bilinen

ilaçları

(örneğin

-reseptör

antagonistleri, proton pompa inhibitörleri) alan hastalar veya belirli hastalıklar nedeniyle

aklorhidrisi olan hastalarda itrakonazol kapsüllerin emilimi azalır (bkz. Bölüm 4.4 ve

Bölüm 4.5). Bu hastalarda açlık koşulları altındaki itrakonazol emilimi, ITRASPOR asitli

bir içecekle (diyet olmayan kola gibi) uygulandığında artar. ITRASPOR bir H

-reseptör

antagonisti olan ranitidin ön tedavisinden sonra diyet olmayan kola ile tek bir 200 mg’lık

olarak

uygulandığında

gözlenen

itrakonazol

emilimi,

ITRASPOR

başına

uygulandığında gözlenen emilime benzerdir. (bkz. Bölüm 4.5).

Kapsül

formülasyonu

itrakonazol

maruziyeti,

aynı

ilaç

dozu

verildiğinde

oral

çözeltiyle oluşan maruziyetten daha düşüktür (bkz. Bölüm 4.4).

Dağılım:

Plazmada, itrakonazolün büyük bir kısmı (%99.8) proteinlere bağlıdır. Başlıca bağlandığı

protein albumindir (hidroksi metaboliti için % 99.6). Lipidlere de belirgin bir afinitesi

vardır. Plazmadaki itrakonazolün yalnızca %0.2’si serbest halde bulunmaktadır. Dağılım

hacminin yüksek olması (>700 litre), dokulara yaygın olarak dağıldığını göstermektedir.

Akciğer, böbrek, karaciğer, kemik, mide, dalak ve kastaki konsantrasyonu, eş zamanlı

plazma konsantrasyonunun 2-3 katı olarak bulunmuştur ve başta deri olmak üzere,

keratinize dokulardaki konsantrasyonu, plazma düzeylerinin yaklaşık 4 katıdır. Beyin-

omurilik

sıvısındaki

konsantrasyonlar

plazmadaki

konsantrasyonlardan

çok

daha

düşüktür

ancak

beyin-omurilik

sıvısında

bulunan

enfeksiyonlara

karşı

etkililik

kanıtlanmıştır.

Biyotransformasyon:

İtrakonazol, karaciğerde büyük oranda metabolize olur ve çeşitli metabolitlerine dönüşür.

In vitro

çalışmalarda gösterildiği üzere, CYP3A4 enzimi itrakonazol metabolizmasında

rol oynayan başlıca enzimdir. Başlıca metabolitlerinden biri olan hidroksi-itrakonazol,

in

vitro

olarak

itrakonazol

kıyaslanabilir

antifungal

etkinliğe

sahiptir.

Hidroksi

metabolitinin plazma konsantrasyonu, itrakonazolün plazma konsantrasyonunun yaklaşık

iki katıdır.

Eliminasyon:

Alınan dozun bir hafta içinde yaklaşık %35'i idrarla, % 54’ü feçesle inaktif metabolitleri

şeklinde atılır. İtrakonazol ve aktif metaboliti hidroksi-itrakonazolün böbreklerden atılımı

intravenöz dozun %1’den daha azına karşılık gelir. Radyoaktif işaretli oral doza göre

değişmemiş ilacın feçesten atılımı dozun %3 – %18’idir.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Karaciğer yetmezliği:

İtrakonazol büyük oranda karaciğerde metabolize olur. Altı sağlıklı ve 12 sirozlu hastada

mg’lik

itrakonazol

dozu

(bir

adet

kapsül)

kullanılarak

farmakokinetik çalışma yürütülmüştür. Sirozlu hastalarda itrakonazolün ortalama C

maks

değerinde sağlıklı gönüllülere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir azalma (%47) ve

eliminasyon

yarılanma

ömründe

katlı

artış

saate

karşı

gözlenmiştir.

Bununla

birlikte,

EAA’ya

göre

itrakonazole

genel

maruziyet

sirozlu

hastalar ile sağlıklı gönüllüler arasında benzerdir.

Siroz hastalarında uzun süreli itrakonazol kullanımına ait veri bulunmamaktadır. (bkz.

Bölüm 4.2 ve Bölüm 4.4)

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda oral itrakonazol kullanımı ile ilgili sınırlı veriler

mevcuttur. Böbrek yetmezliği olan üç hasta grubunda (üremi: n=7; hemodiyaliz: n=7 ve

sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz: n=5) 200 mg’lık tek bir itrakonazol dozu (dört

adet 50 mg kapsül) kullanılarak bir farmakokinetik çalışma yürütülmüştür. Ortalama

kreatinin klirensi 13 ml/dk. × 1,73 m

olan üremili hastalarda, EAA değerine göre

maruziyet normal popülasyon parametrelerine kıyasla hafifçe azalmıştır. Bu çalışma,

hemodiyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizin itrakonazol farmakokinetiği

maks

, C

maks

ve EAA

0-8s

) üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermemiştir. Plazma

konsantrasyon-zaman

profilleri,

üç

grubun

tümünde

geniş

ölçüde

gönüllüler

arası

değişkenlik olduğunu göstermiştir.

Tek bir intravenöz dozdan sonra itrakonazolün hafif (bu çalışmada CrCl 50-79 ml/dk

olarak tanımlanır), orta dereceli (bu çalışmada CrCl 20-49 ml/dk olarak tanımlanır) ve

şiddetli

böbrek

yetmezliği

çalışmada

CrCl

<20

ml/dk

olarak

tanımlanır)

olan

hastalardaki ortalama terminal yarılanma ömrü sağlıklı gönüllülerdeki yarılanma ömrüne

(böbrek yetmezliği olan hastalarda ortalama 42-49 saat ve sağlıklı gönüllülerde 48 saat)

benzer

olmuştur.

EAA’ya

göre

itrakonazole

genel

maruziyet,

normal

böbrek

fonksiyonuna sahip gönüllülere kıyasla orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda

yaklaşık %30 ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda yaklaşık %40 oranında

azalmıştır.

Böbrek

yetmezliği olan hastalarda uzun süreli itrakonazol kullanımına

yönelik veri

mevcut değildir. Diyaliz, itrakonazol ya da hidroksi-itrakonazolün yarılanma ömrü veya

klirensi üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir (ayrıca bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

Pediatrik popülasyon:

İtrakonazolün pediatrik popülasyonda farmakokinetiğine ilişkin sınırlı veri mevcuttur.

İtrakonazol kapsüller, oral çözelti veya intravenöz formülasyon ile 5 ay ila 17 yaş arası

çocuklar ve ergenlerde klinik farmakokinetik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kapsül ve

oral çözelti formülasyonlarında kullanılan tek dozlar günde bir veya iki kez uygulama

şeklinde verilen günde 1,5 ila 12,5 mg/kg’dir. İntravenöz formülasyon, 2,5 mg/kg’lik tek

infüzyon ya da günde bir veya iki kez 2,5 mg/kg’lik infüzyon olarak verilmiştir. Aynı

günlük doz için, günde tek bir dozlamaya kıyasla günde iki kez dozlama ile yetişkinlerde

tek günlük dozlamaya benzer pik ve vadi konsantrasyonlar sağlamıştır. İtrakonazol EAA

değeri ve toplam vücut klirensi için anlamlı yaşa bağımlılık gözlenmezken, yaş ile

itrakonazol dağılım hacmi, C

maks

ve terminal eliminasyon hızı arasında zayıf ilişkiler

dikkati çekmiştir. İtrakonazolün klirensi ve sanal dağılım hacminin kiloyla ilişkili olduğu

görülmüştür.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

İtrakonazol ile ilgili klinik dışı verilerde gen toksisitesi, primer karsinojenisite ve fertilite

bozukluğuna yönelik herhangi bir belirtiye rastlanmamıştır. Yüksek dozlarda adrenal

korteks, karaciğer ve mononükleer fagosit sisteminde etkiler gözlenmiş ancak bunların

önerilen klinik kullanım ile ilişkisinin zayıf olduğu görülmüştür.

İtrakonazolün sıçanlar ve farelerde yüksek dozlarda maternal toksisite, embriyotoksisite

ve teratojenisitede dozla ilişkili bir artışa neden olduğu bulunmuştur. Kronik itrakonazol

uygulamasından sonra yavru köpeklerde genel olarak düşük bir kemik mineral yoğunluğu

ve sıçanlarda azalmış kemik plağı aktivitesi, büyük kemiklerin kompakt bölgesinde

incelme ve artmış kemik kırılganlığı gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Şeker küreleri

Hipromelloz

Macrogol (F78)

Kapsül kabuğu

Titanyum dioksit

İndigotin disülfonat sodyum

Eritrosin sodyum

Jelatin

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

36 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Özel bir depolama durumu gerekli değildir. 15-30

C arasındaki oda sıcaklığında kuru bir

yerde saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Her birinde pellet formülasyonunda 100 mg itrakonazol içeren pembe-mavi kapsüller

halinde 4, 15 ve 28 ‘lik PVC-PE-PVDC/Alüminyum blisterlerde sunulmuştur.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

‘’Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği’’ ve ‘’Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’’lerine uygun olarak imha

edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Kavacık Mah. Ertürk Sk.Keçeli Plaza No:13 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Tel:

0.216. 538 20 00

Faks:

0.216. 538 24 99

8. RUHSAT NUMARASI

214/33

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 31.01.2008

Ruhsat yenileme tarihi :

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

24-7-2018

Orphan designation: Itraconazole, for the: Prevention of invasive aspergillosis

Orphan designation: Itraconazole, for the: Prevention of invasive aspergillosis

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2024 (Galephar M/F)

EU/3/18/2024 (Galephar M/F)

EU/3/18/2024 (Active substance: Itraconazole) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3392 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/251/17

Europe -DG Health and Food Safety