ISOTREXIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ISOTREXIN JEL 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ISOTREXIN JEL 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • izotretinoin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522348916
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ISOTREXIN Jel 30 g

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:%0.05a/aisotretinoin ve %2a/aeritromisiniçerir.

Yardımcımaddeler:Hidroksipropilselüloz,butillenmişhidroksitoluen(antioksidan)ve

etanol.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

o Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

o Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

o Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

o Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ISOTREXINnedir veneiçinkullanılır?

2.ISOTREXIN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ISOTREXINnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.ISOTREXIN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ISOTREXINnedir veneiçinkullanılır?

ISOTREXIN30g’lıkalüminyumtüpte,jelşeklinde,etkinmaddeolarakisotretinoinveeritromisin

içerenveakneye(sivilce)karşı kullanılan bir ilaçtır.

ISOTREXINhafif-ortaşiddetliakneninharicentedavisindekullanılırvehemiltihaplı,hemde

iltihapsızbozuklukların tedavisindeetkilidir.

2.ISOTREXIN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ISOTREXIN’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

İsotretinoin,eritromisinveyailacın içeriğindeki diğer maddelerekarşıalerjik iseniz

Hamileysenizveyahamile kalmayı planlıyorsanız

Emziriyorsanız

Akut egzama,rozaseaadı verilen deri hastalığınızveyaağızçevrenizdecilt iltihabı varsa

ISOTREXIN’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Ensegibihassas ciltbölgelerineuygulayacaksanız.

Herhangi biryardımcı maddeyekarşı bilinen birduyarlılığınızveyaalerjinizvarsa

Güneşışığıyadagüneşlambalarınamaruzkalacaksanız.ISOTREXINgüneşışığına

duyarlılıktaartışasebepolabilir,bunedenlegüneşışığıyadagüneşlambalarınamaruziyet

önlenmeliveyaenazaindirilmelidir.

Güneşyanığıdurumundadoktorunuzadanışınız.Doktorunuztarafındantedavinizigeçici

olarakdurdurulacaktır.

Güneşışığınamaruziyetengellenemiyorsa,yeterlikorumasağlayangüneşkoruyucuürünler

vetedavi edilen bölgeleriçin koruyucugiysiler kullanınız.

Harici kullanılan başkabirilaçkullanıyorsanız.

ISOTREXIN’iağız,göz,mukozmembranlarvehasarlıveyaegzamalıciltiletemasettirmeyiniz.

Kazaratemasdurumunda,bubölgesuileiyiceyıkanmalıdır.İlacınciltkıvrımlarında

birikmemesinedikkat edilmelidir.

Tedavisırasındakötüyanıtveyadurumunuzdakötüleşme,uzunsüreliveyaönemliishalgörülürse

veyakarın kramplarıyaşarsanızISOTREXIN ile tedaviyi bırakarak doktorunuzadanışınız.

ISOTREXINbağırsakiltihabı(bölgeselenterit,ülseratifkolit,antibiyotikleilişkilikolit)olanve

dahaöncegeçirmiş olanhastalardadikkatlekullanılmalıdır.

ISOTREXINbölgeselderireaksiyonlarınayadagözlerdeveağıziçiveyacinselorganlargibi

dışarıyaaçılan vücut kanallarını döşeyen dokudatahrişe sebebiyet verebilir.

ISOTREXIN’eeşlikedentopikaltedavivarisedikkatliolunmalıdır.Tahrişveyaegzamagibideri

reaksiyonlarıgörüldüğütakdirdeuygulamasıklığıazaltılmasıveyatedavigeçiciolarakkesilmeli,

ciltdurumudüzelincetedaviyeyenidenbaşlanmalıdır.Tahrişdevamedersetedavi

sonlandırılmalıdır.

Cildinizekimyasalsoyma,dermabrazyonveyalazerleciltyenilemegibiişlemleryaptıracaksanız

ISOTREXIN’i uygulamadan öncecildinizin iyileşmesinibekleyiniz.

ISOTREXIN’inyanıcıyapısındanötürüuygulamasırasındaveyakullanımdanhemensonrasigara

içmeyinizveyaaçık aleveyaklaşmayınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

ISOTREXIN’inyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Eğer hamileysenizISOTREXINkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmesüresinceISOTREXINkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ISOTREXIN’inaraçveyamakinekullanmayeteneğiüzerindekietkisiniaraştırançalışmalar

yapılmamıştır. Ancak zararlı bir etkibeklenmemektedir.

ISOTREXIN'iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

ISOTREXINbutillenmişhidroksitolueniçerdiğindenbölgeselderireaksiyonlarına(örneğin,kontak

dermatite)yadagözlerdevemukozmembranlarda(ağıziçiveyacinselorganlargibidışarıya

açılan vücut kanallarını döşeyen dokuda)irritasyona(tahrişe)sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eşzamanlıtopikalantibiyotikler,ilaçlıyadagüçlükurutmaetkisiolanyıpratıcısabunyada

temizleyiciler,yüksekkonsantrasyondaalkolve/veyasıkılaştırıcıiçerenmaddelerdikkatli

kullanılmalıdır;aşırıtahrişeyolaçabilir.Soyucubirmadde(örneğinbenzoilperoksid)içeren

preparatlarkullanılırkenözeldikkatgereklidir.Beraberkullanımgerektiğitakdirdeürünlerigünün

farklı zamanlarında(örn.biri sabah, diğeri akşam)kullanınız.

ISOTREXINdiğerjel,kremveyamerhemlerlekarıştırılmamalıdır.BunlarISOTREXIN’in

işleyişiniengelleyebilirler.Ayrıcaharicenuygulananbaşkaakneilaçlarıkullanıyorsanız

doktorunuzubilgilendiriniz.Birantibiyotikgrubuolanmakrolidlerleyadaklindamisinilebirlikte

kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınızıbunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ISOTREXINnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ISOTREXIN’in nasılkullanılacağı hakkındadoktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

Jeligündebirveyaikikezetkilenmişbölgeyesürünüz.Bazıdurumlardatambiretkigörebilmeniz

içinISOTREXIN’i 6-8 haftakullanmanızgerekebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

CildinizitemizlediktensonraISOTREXIN ’itedaviedilecekbölgeyeincebirtabakaolacakşekilde

yaygın bir biçimdesürünüz.Jelisürdükten sonraelleriniziyıkayınız.

Cildinizdetahriş görülürsenemlendirici kullanabilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:12yaşöncesidönemdekiçocuklardakullanımıyoktur.

Yaşlılardakullanımı:Buyaşgrubundaaknevulgarisgörülmediğindenyaşlılarda

ISOTREXIN kullanımı için özel tavsiyelerbulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları:

Veri bulunmamaktadır.

EğerISOTREXIN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekendendahafazlaISOTREXINkullandıysanız

ISOTREXIN’inaşırıuygulanmasıtedavidendahaiyisonuçalınmasınısağlamazvecilttekızarıklık,

soyulma,kaşıntıgibibelirgintahrişesebepolabilir.Böylebirdurumundailacınkullanımını

azaltabiliryadailacın kullanımına birkaçgün araverebilirsiniz.

ISOTREXIN’in kazarayutulması durumundaeğeryutulan miktarcildesürülen miktardan dahaaz

ise herhangi bir zarar beklenmemektedir. Ağızınızıbol su ileçalkalamalısınız. Eğer fazla miktarda

jeliyutmuşsanızdoktorunuzadanışınız. Bu durum kusma veishale sebebiyet verebilir.

ISOTREXIN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ISOTREXIN

ikullanmayı unutursanız

EğerISOTREXINkullanmayıunutursanız,hatırlarhatırlamazilacınızıkullanınız.Dahasonra

önerilenkullanımşekline uygun olarak kullanmayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ISOTREXINiletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadan ilacınızı kullanmayıbırakmayınız.

Doktorunuzun tavsiyesiolmadanISOTREXIN’i12 haftadan uzun sürekullanmayınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi

ISOTREXIN ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ISOTREXIN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz:

Boğazın,yüzün,dudaklarınveyaağzınanidenşişmesisonucunefesalmadayadayutmada

zorluk,ellerin,ayaklarınveayakbileğininanidenşişmesiyadakaşıntılıisilikgibialerjik

reaksiyonlar

Uygulamayerindekızarıklık,soyulma,ciltteağrı,uygulamayerindekaşıntı,cilttetahriş,cilt

hassasiyeti, ciltteyanmahissi, uygulamayerindebatmahissi, ciltte kuruluk

Işığaduyarlılık, ciltterenk koyulaşması veciltterenk açılması

Uygulamayerindekılköklerinin iltihabı

Şiddetliyadauzun sürenishal

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çok yaygıngörülen yanetkiler

Ciltteağrı

İsilik

Ciltiritasyonu

Yaygıngörülen yanetkiler

Uygulamabölgesinde dermatit, egzama vecilt kuruluğugibireaksiyonlar

Cilttekızarıklık

Cilttesoyulmayadapullanma

Ciltteyanma hissi

Kaşıntılı cilt

Seyrekgörülen yanetkiler

Alerjik reaksiyonlar

Kaşıntı, kurdeşen

Karın ağrısı

İshal

Güneş ışığınakarşı artmış hassasiyet

Cilt renginde solma

Cilt renginde koyulaşma

Yüzdeşişlik

Uygulamabölgesindekikılköklerinde iltihap

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ISOTREXIN’inSaklanması

ISOTREXIN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

ISOTREXIN’i kullanmadığınızzamanlardatüpün ağzınısıkıcakapatınız. Ürünün akmasını

önlemek amacıyla kapağın iyi oturduğunaemin olunuz.

ISOTREXIN içeriğindeyanıcı maddelerbulunduğundanateşten, alevdenveyasıcaktan uzak

tutunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraISOTREXIN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:GlaxoSmithKlineİlaçları San. veTic. A.Ş.

BüyükdereCad., 1.Levent PlazaNo: 173 BBlok 34394 1.Levent /İSTANBUL

Üretimyeri:StiefelLaboratoriesIreland,FinisklinBusiness Park,Sligo,İrlanda

Bukullanma talimatı…… tarihindeonaylanmıştır.