ISOSOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ISOSOL IE DENGELI ELEKTROLIT SOLUSYONU 500 ML(SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ISOSOL IE DENGELI ELEKTROLIT SOLUSYONU 500 ML(SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolit kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699508690213
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

İSOSOLİEDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU

Damariçineuygulanır.

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti6.4gramsodyumasetattrihidrat,5gram

sodyumklorür,0.75grampotasyumklorür,0.35kalsiyum

klorür,0.75gramsodyumsitratve0.31grammagnezyum

klorürhekzahidratiçerir

Yardımcımadde(ler):

Sterilenjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.İSOSOL İEnedir veneiçinkullanılır?

2.İSOSOL İE’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.İSOSOL İEnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.İSOSOL İE’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.İSOSOLİEnedir veneiçinkullanılır?

İSOSOLİEvücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindeve

budurumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılanvedamariçiyoldanuygulananbir

çözeltidir.Vücuttan kaybedilen sıvının vetuzunyerinekonmasında işeyarar.

İSOSOLİE,500ve1000mililitrehacmindecamşişelerdesunulmuştur.Setlivesetsiziki

formu bulunmaktadır.

İSOSOLİE, içerisinde vücut için gerekliolan elementler(yapı taşları)içeren bir çözeltidir.

Damariçiyoldan kullanılan birçözeltidir.

2

İSOSOLİEözellikleameliyatlıhastalarda,anibaşlangıçlıishaliolançocuklardavebazı

şekerhastalarında(diyabet)görülenvücudunsusuzkalmasıdurumunda(dehidratasyon)

tercih edilmektedir.

İSOSOLİEkonsantreformdabulunanbazıdamariçiuygulamayauygunilaçlarındamar

içineuygulanmadan önceseyreltilmesi amacıyla dakullanılmaktadır.

2.İSOSOLİEkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

İSOSOLİEbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,

karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyadavücudunuzda

aşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuzbuilacısizeuygulamamaya

karar verebilir.

İSOSOLİE’yiaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

DahaönceİSOSOLİE,içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçları

aldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılı

solunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabu

ilacıKULLANMAYINIZ.Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuza

danışınız.

Çözelti aşağıdaki durumlardakullanılmamalıdır:

- İdrarın hiç olmadığıyadaçok azolduğu hastalar(anüri, ağır oligüri).

- Böbrekyetmezliği.

- Savaşlar,kazalar,madenlerdekigöçükler,endüstrivetrafikkazalarındavücuttakikas

kitlesinin ezilmesiyleortayaçıkan birbelirti kümesi (Crush sendromu).

- Alyuvarların dolaşım içindeparçalanması (ağır hemoliz) durumları.

- Böbrek üstü bezininyetmezliği.

- Bazı kalp hastalıkları (kalp bloku).

- Kanın normal pH’sının bazik tarafakaymış olması(alkaloz).

İSOSOLİE’yiaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer sizdeaşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

- Kalp hastalığı, kalpyetmezliği,yüksektansiyon;

- vücudunuzda, kol ve bacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesu toplanması (ödem);

- böbrek işlevlerinin bozukluğu;

- gebelik tansiyonu;

- vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldosteronizmadıverilendurumlarya

dasodyum birikimiyleseyreden diğer durumlar;

- Dvitaminidüzeylerininnormaldenyüksekolmasıdurumu(sarkoidozhastalığıvb

nedenlerle);

- böbreklerdetaş;

- anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddi

yanık durumlarıgibivücuttaki potasyumunyükselmesineyatkınlığı arttıran durumlar;

doktorunuzsizeİSOSOLİE’yikullanırken özel dikkat gösterecektir.

3

Ayrıcaeşzamanlıolaraksizekantransfüzyonudayapılacaksa,İSOSOLİE’ninkanla

birlikte aynı infüzyon sisteminden uygulanması önerilmez.

Builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanın çalışmasının durmuş olduğunadikkat edilmelidir.

Builaçsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıcayalnızcaşişesağlamsaveiçindeki çözeltiberraksakullanılmalıdır.

İSOSOLİE’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

İSOSOLİEdamaryoluylauygulananbirilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekve

içeceklerleherhangi bir etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdönemindeİSOSOL

İE’yikullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediği takdirde,emzirmedönemindeİSOSOLİE’yikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

İSOSOLİE’ninaraçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisi

bulunmamaktadır.

İSOSOLİE’niniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

İSOSOLİE’niniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibir

ilaçalmayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

İSOSOLİEbazıilaçlarlageçimsizdir.Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiye

eklenmemeli;bu ilaçlarınseyreltilmesi için başkaçözeltiler tercih edilmelidir.

4

Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulama

sırasındabelirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveya

çökelmeolup olmadığı sağlıkgörevlisi tarafındankontrol edilecektir.

AyrıcaİSOSOLİEileaşağıdakiilaçlarınbiraradakullanımısırasındabuilaçlarınetkileri

dikkatealınmalıdır:

- Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolongibigeneldealerjikhastalıklardakullanılan

ilaçlar(birlikte alındıklarında vücuttasodyum vesu birikmesi riski artar).

- Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrar

söktürücü ilaçlar(birlikte alındıklarındavücuttapotasyum birikmesi riski artar).

- AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiotensinIIreseptörantagonistleri

gibitansiyondüşürücüilaçlar(birliktealındıklarındavücuttapotasyumbirikmesiriski

artar).

- Takrolimus,siklosporingibibağışıklıksistemibaskılayıcıilaçlar(birlikte

alındıklarındavücuttapotasyum birikmesi riski artar).

- Dijitalisgrubundankalpilaçları(birliktealındıklarındabuilaçlarınetkileriartarve

ciddikalp ritim bozukluğu oluşabilir).

- TiyazidgrubuidrarsöktürücüleryadaDvitamini(birliktealındıklarındavücutta

kalsiyum birikmesi riski artar).

- Osteoporoz(kemikerimesi)durumundakullanılanbifosfonatlar,vücuttanormalde

bulunanvegebelikvbdurumlardakullanılanflorür,florokinolonvetetrasiklin

grubundan antibiyotikler(birlikte uygulandıklarındaemilimleri azalır).

- Salisilatlar(ateşdüşürücüolarakkullanılanbirilaçgrubu),barbitüratlar(havale

durumlarındakullanılanbirilaç)velityum(psikiyatrikhastalıklardakullanılanbir

ilaç)gibiasidikilaçlar(İSOSOLİEidrarıalkalihalegetirdiğindenbuilaçların

böbreklerden atılımıartar, etkileri azalır).

- Buruntıkanıklığıgibidurumlardakullanılansempatomimetikilaçlar(örnefedrin,

pseudoefedrin)veiştahkesiciyadauyarıcı(stimülan)olarakkullanılan

(deksamfetaminsülfat,fenfluraminhidroklorürgibi)alkaliilaçlar(İSOSOLİEidrarı

alkalihalegetirdiğindenbuilaçlarınböbreklerdenatılımıazalırvebeklenenetkiden

fazla etkiyeyol açabilirler).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.İSOSOLİEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

5

DoktorunuzİSOSOLİEiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyinizçünküistenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Çocuklarda kullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafından

karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer,böbrekyadakardiyakişlevlerdeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirlikte

başkahastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenel

olarakyaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığınınmümkünolanenalttaki

sınırı alınarakyapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasında

böbrek işlevleri izlenmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacın zararlı etkilerinin görülmeriski artar.

EğerİSOSOLİE’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaİSOSOLİEkullandıysanız:

İSOSOLİE’yikullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

İSOSOLİE’yikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

İSOSOLİEiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

6

Tümilaçlargibi,İSOSOLİE’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,İSOSOLİE’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- İlacın uygulandığı bölgedekaşıntılı kızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;

- Solunumsıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüsteağrı;

- Vücuttaaşırı sıcaklıkyadasoğukluk hissi;

- Ellerde, ayaklarda, dudaklarda,yüzdeveyatümvücuttaşişme;

- Baş dönmesi, bayılma hissi;

- Kalpteçarpıntı.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinİSOSOLİE’yekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Ayrıcauygulamadevamederkenvücudunuzdaateş,titremegibibelirtileroluşursa(febril

reaksiyon)DERHALdoktorunuzabildiriniz;budurumdadoktoruygulamayasonvererek

aciltıbbi müdahaledebulunabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdabelirtilenyanetkilerinsıklığıbilinmemektedir(eldekiverilerilebelirlenemeyecek

kadar azhastadagörülebilir).

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma,uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayarak

toplardamarlarınızboyuncayayılan sertlik,kızarıklıkyadaşişlik.

- Vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması(ödem),solukalıp

vermenizdezorlaşma,yatarkenyadamerdivençıkarkennefesalıpvermedezorlanma

(konjestif kalpyetmezliği belirtileri).

- Kalbinizin normalden hızlıyadayavaş çalışması, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı.

- Kolyadabacaklarınızdahissizlik,reflekskaybı,kasyadasolunumfelci,şuurda

bulanıklık, halsizlik, tansiyon düşmesi, kalbin ritminin bozulması,

elektrokardiyografideanormallikler(Potasyumzehirlenmesinebağlıbelirtive

bulgular).

- Sıcakbasması,terleme,tansiyondüşmesi,kalp,solunumvesinirsistemiişlevlerinin

azalması (Magnezyum zehirlenmesine bağlıbelirti vebulgular).

- Sık nefes alıp verme, morarma.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Bulantı, kusma.

7

- Karın ağrısı.

- İshal.

BunlarİSOSOLİE’nin hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.İSOSOLİE’ninsaklanması

İSOSOL İE’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaodasıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişelersaklanmamalı; uygulamanınyapıldığı sağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerineuygun olarak imhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraİSOSOL İE’yikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Üretimyeri:İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Bu kullanma talimatı ..................... tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

İÇİNDİR.

Çözelti steril uygulamasetiaracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

havagirmemesi için uygulamasetinden, kullanımöncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardaenjeksiyonucundanbiriğneyardımıileinfüzyonöncesive

sırasındakatılabilir.Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanönce

belirlenmiş olmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.

Ekilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonra

kullanılmak üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemen son verilmelidir.

8

Tek kullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeleryeniden hastayauygulanan sistemlerebağlanmamalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç19-22gaugekalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içineeklenir.

3.Çözelti ve içine eklenen ilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçine ek ilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempi kapatılır.

2.Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

3.Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır veters çevrilir.

5.Bu pozisyondayken şişeyehafifçevurularakçözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

6.Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır veuygulamayadevam edilir.

20-11-2018

Modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops

Modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops

Published on: Mon, 19 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted two requests to the competent national authority in Germany. The first one, to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance pyraclostrobin in various crops and to set import tolerances for sugar canes and American persimmons; the second one to set import tolerances for pineapples and passion fruits/maracujas. The data submitted in support of the request...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.