IRINOTEKAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IRINOTEKAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRA 40 MG/2 ML IV INFUZYON COZ.ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IRINOTEKAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRA 40 MG/2 ML IV INFUZYON COZ.ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çocuğun

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699643770191
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA100mg/5mlIVinfüzyoniçinkonsantre

çözelti içerenflakon

Toplardamariçineinfüzyonla uygulanır.

Etkinmadde:100 mgirinotekan hidroklorürtrihidrat içerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol, laktik asit, sodyumhidroksit, hidroklorik asitveenjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRAnedir veneiçinkullanılır?

2. IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRAkullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

3. IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRAnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBLHOSPIRAnedir veneiçinkullanılır?

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA,sitostatikler(kansertedavisindekullanılan

ilaçlar)grubundayeralan,5ml’likflakoniçerisinde100mgirinotekanhidroklorürtrihidratiçeren,

damardan verilmeden önceseyreltilmesi gereken,çokyoğun bir ilaçtır.

Berrak,açıksarırenkli,gözlegörülürbirparçacıkiçermeyenbirçözeltidir.Tekflakonlukkutularda

ambalajlanır.

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA,kansertedavisindekullanılandiğerbirçok

ilaçla beraberyadatek başına, kalın bağırsaktaki ileri evrekanserlerin tedavisindekullanılabilir.

DoktorunuzIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıtekbaşınayadabaşka

ilaçlarla beraber küçük hücreliakciğer kanserinintedavisindekullanabilir.

2.IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

2

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRA’yı aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer;

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA‘nıniçindekiirinotekanhidroklorüreyada

içerdiği diğeryardımcı maddelerekarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

İltihaplı bağırsak hastalığınızve/veyabağırsak tıkanması hikayenizvarsa,

Hamileyseniz, emziriyorsanızveyahamile olabileceğinizi düşünüyorsanız,

Bilirubin(karaciğer,kemikiliğivedalaktahemoglobinin-kanhücresiyıkımauğramasıylaortaya

çıkan safrapigmenti) seviyesi normalin 3 katındanfazlaysa,

Ağır kemik iliğiyetmezliğinizvarsa,

DünyaSağlıkÖrgütüPerformansSkoruadıverilen,geneliyilikhalinizinsayısalolarak

gösterildiği bir skorlamaolan ECOGPSdeğeriniz2’den büyükse,

Kendibaşınızareçeteliolmayanilaçalıyorsanız(özelliklesarıkantaronyadabinbirdelikotu

olarak dabilinenStJohn’sWort),

EğerIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıkullanıyorsanız,canlı/canlı

zayıflatılmış aşıları uygulamamalısınız.

EğerIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıbevasizumabilebirlikte

alıyorsanız, bevasizumabınkullanma talimatınıokuyunuz.

EğerIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıkapesitabinilebirlikte

alıyorsanız, kapesitabininkullanma talimatınıokuyunuz.

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ

KULLANINIZ

Eğeraşağıdaki durumlardanherhangi birinesahipseniz doktorunuzubilgilendiriniz;

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRAsorbitoliçerdiğiiçineğerdaha

öncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızolduğunuz(birşekergrubuolan

fruktozutolereedememehali)söylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Geçishal (infüzyon bitiminden en az24 saat sonraoluşan ishal)

Nötropeni (akyuvarlarınbir grubuolan nötrofillerin sayıcaazalması)

Bulantı, kusma

Erkenishal,terleme,karınağrısı,tükürüksalgısındaartış,gözyaşıartışı,gözbebeğindeufalma

iletanımlanan bir tablo oluşursa

Solunumbozuklukları gelişirse

Bağırsak tıkanmaları oluyorsa

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRAdadahilolmaküzerekansertedavisinde

kullanılanilaçlartarafındanbağışıklıksistemizayıflamışhastalardacanlıveyacanlızayıflatılmış

aşılarınuygulanmasıciddiveyaölümcülenfeksiyonlaranedenolabilir.IRINOTECAN

HYDROCHLORIDEDBLHOSPIRAalanhastalaracanlıaşıyapmaktankaçınılmalıdır.Ölüveya

inaktif aşılar uygulanabilir; ancakbu aşılaracevapazalabilir.

UGT1A1*28isimlikaraciğerenziminidüzenleyengendekivaryasyonuherikikromozomdada

(homozigotolarak)taşıyorsanızdoktorunuznormalIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBL

HOSPIRAdozuiletedavinizebaşlayacaktır.Ancakkanhücreleriileilgiliolasıistenmeyenetkiler

bakımındansizidahayakındantakipedecektir.Öncekitedavinizdekanhücreleriileilgiliistenmeyen

3

etkilerortayaçıktıysadoktorunuztedavinizedahadüşükIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBL

HOSPIRAdozuiledevamedecektir.Başlangıçdozununnekadardüşürülmesigerektiğitamolarak

saptanmamıştır,dozileilgilideğişiklikleridoktorunuzsizinbireyseltedavitoleransınızagöre

yapacaktır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’nınuygulamayöntemiaçısındanyiyecekve

içecekler ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EğerhamileysenizveyahamilelikşüphenizvarsaIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBL

HOSPIRA’yı kullanmamalısınız.

Tedavinizsırasındahamilekalmamalısınız,eğerhamileolduğunuzufarkedersenizhemen

doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızIRINOTECANHYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA’yıkullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRAbaşdönmesinevegörmebozukluğunasebep

olabilir. Eğer başınızdönüyorsaarabaveyamakinekullanmamalısınız.

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcı

maddelerhakkında önemlibilgiler

IRINOTECANHYDROCHLORIDE DBLHOSPIRAesas olarak sorbitoliçermektedir.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksız(birşekergrubuolan

fruktozutolereedememehali)olduğunuzsöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRApHayarıiçinsodyumhidroksitiçerir.Bu

durum, kontrollü sodyumdiyetindeolan hastalar için gözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

IRINOTECANHYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA,

Nöromuskülerblokeediciilaçlar(örneğinsüksametonyum)ilebirliktedikkatle

kullanılmalıdır.

KaraciğerdebazıilaçlarınyıkımındansorumlubirenzimolanCYP3A’nınçalışmasınıartıran

yadabaskılayanilaçlarlaberaberdikkatlekullanılmalıdır.(Epilepsiilaçları(örneğin

karbamazepin,fenobarbital),tüberkülozilaçları(örneğinrifampisin),bazımantar

hastalıklarınıntedavisindekullanılan ilaçlar,örneğin ketokonazol).

4

Kantaron(binbirdelikotu),IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’nınkan

seviyesiniazaltıp,beklenenetkisiningörülmemesineyolaçabilir,bunedenlebirlikte

kullanılmamalıdır.

EğerIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıbevasizumabilebirlikte

alıyorsanız, bevasizumabın dakullanma talimatınıokuyunuz.

EğerIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıkapesitabinilebirlikte

alıyorsanız, kapesitabinin dekullanma talimatınıokuyunuz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’nınmiktarıyaşınıza,vücutalanınıza,genel

tıbbidurumunuzaveayrıcakansertedaviniziçinalmaktaolduğunuzdiğerilaçlarınızadabağlıolarak

belirlenecektir.Doktorunuzvücutalanınızım 2

olarakvetedaviprotokolünegörem 2

başına60ila350

mgIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA tedavisibaşlayacaktır.

Eğersetüksimabilebirliktealacaksanız,IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA

setüksimab infüzyonu bittikten sonraki 1 saatten önceuygulanmamalıdır.

Budozlardoktorunuztarafındanbulunduğunuzdurumavesizdeoluşanherhangibiryanetkiyegöre

ayarlanabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRAdoktorunuzungözetiminde30ile90dakika

arasındaki bir zamandatoplardamarınızdan infüzyon şeklindeverilecektir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

IRINOTECANHYDROCHLORIDE DBLHOSPIRAçocuklardakullanılmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarınbiyolojikfonksiyonlarıyavaşlamışolduğuiçindozdikkatliseçilmelidir.Buseçimi

doktorunuzyapacaktır.

Özel kullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıtekbaşınaaldığınıztedavilerdebilirubin

(karaciğer,kemikiliğivedalaktahemoglobinin-kanhücresiyıkımauğramasıylaortayaçıkansafra

pigmenti) seviyenizegöredoktorunuzilaçdozunuzu ayarlayacaktır.

Böbrekyetmezliği:

Bu hastagrubundaçalışmayapılmamışolduğu için böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda

IRINOTECANHYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA’nın kullanımı önerilmemektedir.

5

Eğer,IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıf

olduğuna dair bir izleniminizvar isedoktorunuz yada eczacınız ile konuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA

kullandıysanız:

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’dankullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanız bir doktorveyaeczacı ilekonuşunuz.

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA’yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Builaçsizeyakıntıbbigözetimaltındaverildiğindendozunatlanmasıpekolasıdeğildir.Yinede

dozun atlandığınıdüşünüyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz.

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA iletedavi sonlandırıldığındaoluşabilecek

etkiler

DoktorunuztedavinizidurdurmadıkçaIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA

tedavisinedevam etmenizönemlidir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’nıniçeriğindebulunan

maddelereduyarlı olan kişilerdeyan etkilerolabilir.

Doktorunuzsizinletedavininriskveyararlarıileyanetkilerihakkındabirgörüşmeyapacaktır.Bazı

yanetkilerhementedaviedilmelidir.Aşağıdaverilentalimatlarıdikkatliceokuyunuzveherhangibir

yanetkihalindetalimatları uygulayınız.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yı

kullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz:

Ateş ve ishal

Bulantı

Kusma

Solunumzorluğu varsa

İshal:İkitipishaloluşabilir.Erkenishalilaçverildiktensonra24saatiçindeoluşanishallerdir.Geç

ishalilaçverilip üzerinden 24 saatgeçtikten sonraoluşan ishallerdir.

Erkenishale,

Terleme

Karın krampları

Görme bozuklukları

Gözlerin sulanması

Baş dönmesi

Düşük tansiyon

Kötü hissetme

Aşırı miktardaağızsulanması eşlik edebilir.

Doktorunuzaishaleeşlikedentümbelirtilerinizianlatınız.Doktorunuzsizegeçishaldurumundaishal

6

önleyiciilaçvermişolabilir;builaçlarıerkenishaldurumundakesinliklekullanmayınız.Sukaybını

önlemek için bol miktarlardasıvı(su, soda)almalısınız.

Geçishaldedoktorunuzunverdiğidiyareönleyiciilacıhemenalıp,verdiğitalimatlarıyerine

getirmelisiniz.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.EğerbunlardanbirisizdemevcutiseIRINOTECAN

HYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yaciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdaheleyeveya

hastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Eğer;

ishaleeşlik eden bulantı,kusmanızvarsa

ishaleeşlik eden ateşinizvarsa

doktorunuzishaltedavisibaşladıktan48saatsonrahalaishalinizdevamediyorsadoktorunuza

söylemelisiniz. Doktorunuzunsizevermediği hiçbir ishal tedavisini almayınız!

Aşağıdakilerdenbirinifarkederseniz, hemendoktorunuza bildiriniz:

Saçdökülmesi

Yorgunluk

Alerjik deri reaksiyonu

Mideağrısı

Kaslardakramp

Kabızlık

Enjeksiyonyerindeiltihap

Karın ağrısı

Geçici konuşmabozukluğu

Ağızdailtihap

BunlarIRINOTECANHYDROCHLORIDE DBL HOSPIRA’nın hafifyanetkileridir.

Eğer,IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yısetüksimabileberaber

kullanıyorsanızsetüksimababağlıaknebenzeri döküntülerinizoluşabilir.

Eğer,IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıkapesitabinileberaber

kullanıyorsanız,karşılaşabileceğinizyanetkilerinbirkısmıbukombinetedaviilealakalıolabilir.Bu

yanetkilerşunlarıiçermektedir:çokyaygınolarakkanpıhtısıoluşumu;yaygınolarakalerjik

reaksiyon,kalpkrizivebeyazkanhücresisayısıdüşükolanhastalardaateş.Bunedenle,lütfen

kapesitabinin kullanma talimatınıokuyunuz.

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıkapesitabinvebevasizumabileberaber

kullanıyorsanız,karşılaşabileceğinizyanetkilerinbirkısmıbukombinetedaviilealakalıolabilir.Bu

yanetkilerşunlarıiçermektedir:beyazkanhücresisayısındadüşme,kanpıhtısıoluşumu,yüksekkan

basıncı(yüksektansiyon)vekalpkrizi.Bunedenle,lütfenkapesitabinvebavesizumabınkullanma

talimalatlarınıokuyunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

7

konuşunuz. Ayrıcayanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYan EtkiBildirimi”ikonunu

tıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezine(TÜFAM)bildirebileceğinizgibi,0800314

00 08 numaralıyan etkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazla

bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.IRINOTECAN HYDROCHLORIDE DBLHOSPIRA’nınsaklanması

IRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerde

veambalajında saklayınız.

Işıktan koruyunuz.

Konsantreçözelti,infüzyoniçinseyreltildiğinde,çözelti25 o C’ninaltındakiodasıcaklığında12saat

süreyleveyabuzdolabında2 o C-8 o C’de24 saat süreylesaklanabilir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBL

HOSPIRA’yıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:ORNAİlaçTekstil Kimyevi MaddelerSanayi veDış TicaretLtd. Şti.

Fatih SultanMehmetCad. Yayabeyi Sokak

ArınİşMerkezi No. 9/4-5-6 Kavacık-İSTANBUL

Üretimyeri:HospiraAustralia PtyLtd.

Victoria,Mulgrave, Avustralya

Bu kullanma talimatı () tarihindeonaylanmıştır.

8

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR

Uygulama talimatı

DiğerantineoplastikilaçlardaolduğugibiIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBLHOSPIRA

dikkatle hazırlanmalıdır. Hazırlanırkengözlük, maske veeldivengerekmektedir.

Eğerhazırlamasırasındaderiiletemasedersederhalsabunvesuileyıkanmalıdır.Eğermukoza

membranlarıylatemasedersederhal su ileyıkanmalıdır.

İntravenözinfüzyonunuygulama içinhazırlanması

DiğerenjeksiyonlauygulananürünlerdeolduğugibiIRINOTECANHYDROCHLORIDEDBL

HOSPIRAaseptikolarakhazırlanmalıdır.Rekonstütisyon(sulandırma)sonrasıflakonlardaherhangi

bir çökelti gözlemlenirse,ürünsitotoksik ajanların standart prosedürlerinegöreimhaedilmelidir.

AseptikkoşullardaflakondangerekenmiktardakalibreedilmişenjektörileçekilenIRINOTECAN

HYDROCHLORIDEDBLHOSPIRAçözeltisi250ml’likinfüzyontorbasınaveya%0.9(a/h)

sodyumklorürçözeltisiveya%5(a/h)glukozçözeltisiiçerenşişeyeenjekteedilir.İnfüzyonmanuel

olarak çevrilir vekarıştırılır.

Mikrobiyolojikzararıazaltmakiçin,infüzyonlukçözeltikullanılmadanhemenöncehazırlanmalıve

hazırlamasonrası uygulanabilirolduğundahemeninfüzyon başlatılmalıdır.

Eğerhemenkullanılmayacaksa,seyreltilmişürününkullanımındakisaklamazamanlarıvekoşulları

kullanıcınınsorumluluğualtındadırvesulandırma/seyreltmekontrollüvevalideedilmişaseptik

koşullaraltındayapılmadıysa2 o

Cila8 o C’de24 saatten dahauzun saklanmamalıdır.

İnfüzyonperiferikveyamerkezitoplardamardanyapılmalıdır.İntravenözbolushalindeveya30

dakikadan kısa veya90 dakikadan uzun sürelerdeintravenözinfüzyon olarak verilmemelidir.

İmha yöntemi

Herhangikullanılmamışbirürünyadaatıkmateryal,sitotoksikajanlarınhastanestandart

prosedürlerineuygun olarak imhaedilmelidir.