IRDA 300 MG 28 FILM TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IRDA 300 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IRDA 300 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bu ilacı

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699540098503
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMA TALİMATI

İRDA

300 mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkin madde:İrbesartan

Yardımcımaddeler:Cellactose 80, mikrokristalin selüloz PH 102, prejelatinize nişasta,

kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikondioksit 200susuz, magnezyum stearat, filmkaplama

materyali (Opadry YS-1 7003 White): Titanyum dioksit (E171), HPMC 2910/Hypromellose 3cp,

HPMC 2910/Hypromellose 6 Cp, macrogol/peg 400, polysorbate 80 içerir.

Bu ilacıkullanmaya başlamadanönce bu KULLANMATALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfendoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadüşük dozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.İRDAnedir ve ne için kullanılır?

2.İRDA’yıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3.İRDA nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.İRDA’nın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.İRDAnedir ve ne içinkullanılır?

İRDA300 mgirbesartan etkin maddesini içerir. Anjiyotensin II reseptör antagonistleri

olarak bilinenbir tansiyon düşürücü ilaç grubuna dahildir.Anjiotensin-II vücutta üretilen bir

maddedir. Kan damarlarında bulunanreseptörlere bağlanarak kan damarlarının daralmasına

yol açar.Kan damarlarıdaralıncaiçindedolaşmakta olan kanın basıncıartar.İRDA,

anjiyotensin-II adlıbu maddenin reseptörlerebağlanmasınıengeller. Buşekilde kan

damarlarınıgevşetir ve kan basıncınıdüşürür.İRDA,yüksek tansiyon vetip2 diyabet

(şeker) hastalarında, böbrek fonksiyonlarındaki azalmayıyavaşlatır.

28 ve 90 filmtablet içeren blister ambalajlarda kullanımasunulmaktadır. Piyasadaayrıca

İRDA75 mg ve 150 mgfilmkaplıtabletformlarıda mevcuttur.

Doktorunuz sizeİRDA’yıaşağıdakinedenlerden biriveyabirkaçıdolayısıyla reçetelemiş

olabilir:

Yüksek kan basıncıtedavisinde (esansiyel hipertansiyon)

Yüksek kan basıncı, tip 2 diyabet (şeker) ve böbrek fonksiyonu bozulmuşolan hastalarda

böbreklerin korunmasında

2/7

2.İRDA’yıkullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

İRDA’yıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- İrbesartan maddesineveyaİRDA’nın içindekimaddelerden herhangibirine karşıalerjiniz

varsa.

- Hamile iseniz

- Bebek emziriyorsanız

Diyabet hastasıysanız veya böbreklerinizde bozukluk varsa,İRDA’yıaliskirendenilen bir

maddeyi içeren ilaçlarla(yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir başkailaç)birlikte

kullanmayınız.

İRDA,çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşın altındaki) kullanılmamalıdır.

İRDA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer:

- Aşırıishalveyakusmanız varsa, beslenmenizde aşırıtuz kısıtlamasıyaptıysanız veya

yoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız; doktorunuzİRDA tedavisine

başlamadan; öncelikle sizdeki sıvıve tuzkaybınıgiderecek önlemler alabilir.

- Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenliaralıklarla sizdenkan

tetkikleri isteyerek, bazımaddelerinkanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından

takip etmek isteyebilir.

- Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,

- Potasyumtutucudiüretikilaçkullanıyorsanız (kanınızdaki potasyumdüzeyiartabilir)

- Böbreklerden aldosteron adlıbirhormonun fazlasalgılanmasısonucu oluşanprimer

aldosteronizm adıverilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta

ilacın etkimekanizmasınedeniylegenelliklecevap alınamamaktadır.İRDA benzeri

ilaçların kullanılmasıönerilmemektedir.

- Şeker hastalığınız varsa(diyabet) vebunun için ilaç kullanıyorsanız, (Doktorunuzunşeker

için kullandığınız ilaçların dozunda ayarlamayapmasıgerekebilir.)

- Şekeri“tolere” edemediğiniz veya gizlişeker olduğunuzsöylendiyse, bu durumu

doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzşeker hastalığının belirgin halegelmesi açısından sizi

yakından takip etmek isteyebilir.

- Lityumiçerenbir ilaçkullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.İRDAve lityum’un

birlikte kullanılmasıtavsiye edilmez.

- Aliskiren içerenbirtansiyon ilacıkullanıyorsanız.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi birdönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

3/7

İRDA’nınyiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletleri, yemekten önceyadasonra, yeterli miktardasıvı(1bardaksu)iledoktorunuzun

önerdiği miktarda yutunuz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kalmayıplanlıyoriseniz veyahamile olmaolasılığınız var ise mutlaka doktorunuza

söyleyiniz. Doktorunuz, hamileliğiniz öncesi veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez

İRDA tedavisinidurduracaktır ve sizeİRDA dışında başka bir uygun tedaviönerecektir.

Hamileliğiniz süresinceİRDA kullanmamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzu fark edersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasındaİRDA kullanmayınız.

Araç ve makinekullanımı

Araç ve makine kullanma yeterliliği üzerine yeterli çalışmabulunmamaktadır.İRDA’nın

araçvemakine kullanımınıetkilemesi olasıdeğildir. Ancak yüksek kan basıncıtedavisi

esnasında ara sıra başdönmesi ve dengesizlik meydana gelebilir. Bu durumdaaraç ve makine

kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

İRDA’nın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere

karşıdayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1mmol (23 mg)’dendaha az sodyumihtiva eder;bu dozda

sodyumabağlıherhangibir yan etkibeklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birliktekullanımı

Bu ifadelerin belirlibirsüreöncekullanılmışveya gelecekte bir zamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer aşağıda verilen bir ilacışu anda alıyor veyason zamanlarda aldıysanızlütfen

doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkındabilgi veriniz:

Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar veidrar söktürücüler: tansiyon düşürücü etki

artabilir.

Vücutpotasyumdüzeyini etkileyen ilaçlar,potasyumiçeren yapay tuzpreparatları, serumda

potasyumseviyesiniarttıran ilaçlar (örneğin; heparin): serumdakipotasyum düzeyi artabilir.

Lityumiçerenilaçlar: Serumdalityumdüzeyi yükselebilir, lityuma bağlızehirlenme

görülebilir.

Steroid yapılıolmayaniltihap gidericiilaçlar (örn. selektifCOX-2 inhibitörleri, aspirin):

İRDA’nın kan basıncınıdüşürücüetkisiazalabilir; kandapotasyumdüzeyiyükselebilir,

böbrek fonksiyonlarının bozulmasıriski artar.

4/7

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aliskireniçerenilaçlar(tansiyon düşüklüğü, kanda

potasyumartışıveböbrek işlevlerindedeğişiklik riski artabilir)

Eğerreçeteli yada reçetesiz herhangi birilacışuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.İRDA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızınasılvehangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Yüksek kan basıncıhastaları:

Tedaviniz genelliklegünde 1kez, 150 mgİRDAdozuyla başlar.Günde tek doz 150 mgile

elde edilen 24 saatlik kan basıncıkontrolü, 75mg’lıkdozdandaha iyidir.Bununla birlikte,

özellikle kan diyalizi olanhastalarve75yaşın üzerindekihastalardatedaviye 75 mg’lık

doz ilebaşlanmasıdüşünülmelidir.

Günde tek doz 150 mgile kan basıncıyeterli kontrol altında tutulamayan hastalarda,doz 300

mg’a yükseltilebilir.

Yüksekkanbasıncıve tip II diyabet (şeker hastalığı) hastalığına eşlik edenböbrek yetmezliği

olan hastalar:

Tedavi 150 mg, gündetek dozİRDAile başlatılırvedevam dozuolarakgündebirkez

300 mgtercih edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

İRDA ağızdan kullanılır.Tabletleriyeterli miktarsıvıile yutunuz (ör. bir bardak su).

Tabletleri aç veya tok karnına alabilirsiniz.İlacınızıher gün aynısaatte alınız. Tabletlerinizi

her gün aynısaattealmanız, kan basıncınız üzerinde eniyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır.

Aynızamanda, tabletlerine zaman alacağınızıhatırlamanıza dayardımcıolacaktır.

Doktorunuz ayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

İRDA18yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

75 yaşın üzerindeki hastalarda 75 mg’lık dozilebaşlanmasıdüşünülmesine rağmen yaşlı

hastalarda doz ayarlamasıgerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:Böbrek bozukluğunuz mevcutsa, dozayarlamasıgerekmez; ancak

tedaviye düşük dozlagünde 75 mgİRDAilebaşlanır(Günde 1 kezİRDA 75mg

almanızgerekir).

Özellikle kan diyalizi(kanın temizlenmesiişlemi)olan hastalarda veya 75 yaşüstü

hastalarda, tedavininbaşlangıcında doktorunuz düşük doz tavsiye edebilir.

Karaciğer yetmezliği:Hafif veortaderecede karaciğerbozukluğu olanhastalarda doz

ayarlamasıgerekmez. Ciddi karaciğeryetersizliğiolan hastalarda yeterli deneyimyoktur.

5/7

Damariçi(intravasküler) hacimeksikliği:

İRDAtedavisinebaşlamadan öncesıvıve/veya sodyumkaybıdüzeltilmelidir.

Eğer İRDA’nın etkisininçok güçlüveya zayıf olduğuna dairbirizleniminiz varise

doktorunuz veyaeczacınızile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazlaİRDA kullandıysanız:

Fazla kullanılmasıdurumunda en sık rastlananbelirtilerinin düşük tansiyon vekalpatımının

hızlanmasıolacağıtahminedilmektedir. Ayrıca kalpatımının yavaşlamasıdagörülebilir.

Hastanın kusturulmasıve/veya midesinin yıkanmasıönerilir.

İRDA’dan kullanmanız gerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemen bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

EğerİRDA’yıkullanmayıunutursanız:

Bir dozu atlarsanız; sonraki dozu normalde olmasıgerektiği gibi alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

İRDAiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

İRDA tedavisinidoktorunuzun onayıolmadan bırakırsanız,aşağıdaki durumlar ortaya

çıkabilir:

Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.

Yüksek kan basıncına bağlıkalp, böbrekler, beyin vegözlerinizdeki kan damarlarızarar

görebilir.

Kalp krizi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, felç veya körlük gibi durumlarla ilgili

taşıdığınız risk artabilir.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi,İRDA’nın da içeriğinde bulunanmaddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa,İRDA’yıkullanmayıdurdurunuz veDERHAL doktorunuza

bildiriniz veyasize en yakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefesdarlığıveya nefes almada zorluk

Gözkapaklarının, yüzünyadadudaklarınşişmesi

Nefes almada büyük zorluğa sebep olan dil ve boğazınşişmesi

Genişciltdöküntüsünü içerenşiddetli ciltreaksiyonları, ürtiker

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.Eğer bunlardan birisizdemevcut ise, acil tıbbi

müdahaleyeveyahastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çokciddiyan etkilerin hepsi

oldukça seyrek görülür.

6/7

Bildirilendiğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerdenherhangi biri ciddileşirse

veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi biryan etkifarkederseniz,

doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Çok yaygın (10hastanın enaz1'inietkileyebilen)yanetkiler

Kandaki potasyumseviyesinde artış

Yaygın(100 kullanıcının1 ila 10’unu etkileyebilen)yan etkiler:

Başdönmesi

Bulantı

Kusma

Yorgunluk

Yatarken veya oturduğuyerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basıncında ani

düşme

Kas-iskelet ağrısı

Kandakihemoglobin düzeyinde düşme(diyabete bağlıilerlemişböbrek hastalığıolanlarda)

Yaygınolmayan (1.000 kullanıcının1 ila 10’unu etkileyen)yan etkiler

Kalp atımının hızlanması

Yüzde kızarma

Öksürük

İshal

Hazımsızlık, sindirim bozukluğu/mide yanması

Sarılık

Cinselfonksiyonlarda azalma

Göğüs ağrısı

Piyasaya çıkmasından bugüne kadarbildirilenfakat sıklıklarıbelirlenmemişyan

etkiler:

Başağrısı

Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklananbaşdönmesi)

Kulak çınlaması

Tat değişikliği

Sarılık, anormal karaciğer işlevi

Eklemve kas ağrısı, kaskrampları

Böbrek yetmezliği de dahil böbrek işlev bozuklukları

Kan damarlarında iltihaplanma (lökositoklastik vaskülit)

İskelet kas yıkımı(nadirolarak)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yeralanveya almayan herhangi biryan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz,eczacınız veya hemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan“İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

7/7

5.İRDA'nın saklanması

İRDA’yıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde veambalajında saklayınız

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraİRDA’yıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

NOBELİLAÇ SANAYİİve TİCARET A.Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No:10 34768

Ümraniye /İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBELİLAÇ SANAYİİve TİCARET A.Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanmatalimatı--/--/-- tarihinde onaylanmıştır.

29-11-2018

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approved Firdapse (amifampridine) tablets for the treatment of Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) in adults. LEMS is a rare autoimmune disorder. This is the first FDA approval of a treatment for LEMS.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-10-2018

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited is voluntarily recalling 22 Batches of the drug substance Irbesartan due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA). The impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a probable human carcinogen as per International Agency for Research on Cancer (IARC).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

12-11-2018

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7555 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-10-2018

Irbesartan Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan Zentiva (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6772 of Fri, 12 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/785T/79

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6465 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6222 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Aprovel (Sanofi Clir SNC)

Aprovel (Sanofi Clir SNC)

Aprovel (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5198 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Irbesartan Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan Zentiva (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4892 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4781 of Tue, 17 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety