IPRAVENT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IPRAVENT 20/100 MCG INHALASYON ICIN AEROSOL 200 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IPRAVENT 20/100 MCG INHALASYON ICIN AEROSOL 200 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • salbutamol ve ipratropium bromür

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680741520276
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-06-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

İPRAVENT 20/100 mcg inhalasyon için aerosol

Ağızdan solunarak kullanılır.

Etkin madde:İnhalasyon içinher bir doz 20 mikrogramipratropiumbromüre eşdeğer

21 mikrogram ipratropiumbromür monohidratve 100 mikrogramsalbutamole eşdeğer

120,0 mikrogramsalbutamol sülfat içerir.

Yardımcımaddeler:HFA134A

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce buKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.İPRAVENT nedir ve ne için kullanılır?

2.İPRAVENT’in kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

3.İPRAVENT nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.İPRAVENT’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

2

1.İPRAVENT nedir vene için kullanılır?

İPRAVENTinhalasyoniçin aerosol, ağızdan soluyarak (inhalasyon yoluyla)

kullanılmak için hazırlanmış, basınçlıbir süspansiyondur. Püskürtüldüğünde, havada

asılızerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere buşekildeulaşır.İnhalatör denen bir

alet ile uygulanır.

İPRAVENT20/100 mcg inhalasyoniçin aerosol,200 ölçülü doza karşılık gelen

süspansiyoniçerenalüminyumtüpler halinde piyasaya sunulmaktadır.

İPRAVENT’inetkin maddelerinden biriolanipratropiumbromür antikolinerjikler

denilen bir ilaç grubuna aittir. Diğeretkin madde olan salbutamol ise, beta-

adrenerjikler adıverilen bir ilaç grubunaaittir. Her iki ilaç grubu da, bronkodilatörler

(bronşgenişleticiler)adındaki, daha genişbir ilaç sınıfının üyeleridir.Bronkodilatörler

(bronşgenişleticiler) akciğeriçindeki havayollarınızıgenişleterek havanın

ciğerlerinizegirip çıkmasınıkolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçlardır.

İpratropiumbromür ve salbutamol, hava yollarınıgenişletici etkilerini farklı

mekanizmalar yoluyla gösterirler. Buiki maddeninbirlikte kombinasyonşeklinde

kullanılmasıyla, her bir maddenin tek başına kullanılmasıyla eldeedilenden dahafazla

bir bronşgenişletici etki elde edilmektedir.

İPRAVENT, tıkayıcıhavayoluhastalığı(Kronik ObstrüktifAkciğer Hastalığı-KOAH)

olan ve birden fazla bronşaçıcıilaca ihtiyaç duyulankişilerin daha rahat nefes alıp

vermelerinde yardımcıolur. KOAH, nefes darlığına ve öksürüğe sebep olan, uzun

dönemlibirakciğer hastalığıdır. KOAH terimi, kronik bronşit ve amfizem

hastalıklarıyla ilişkili birtablo anlamında kullanılmaktadır.

İPRAVENTsolunumyoluyla uygulandığında, bölgeselolarakakciğerler üzerinde

seçici bir etki gösterir.İPRAVENT solunduktan sonra bronşlarda görülen genişleme,

esas olarak bölgeye özgü (havayollarıüzerinde) bir etki olup, tümvücudu ilgilendiren

(sistemik) bir etki değildir.

Başarılıbir tedavi için, ölçülüdoz aerosol cihazının doğru olarak kullanılmasışarttır.

İPRAVENT’indoğrubirşekilde kullanılmasıkonusunda lütfen “3.İPRAVENT Nasıl

Kullanılır?” bölümüne ve “İnhalasyon spreyinin kullanımtalimatı”’na bakınız.

3

2.İPRAVENT ’i kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

İPRAVENT ’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer;

İpratropiumbromür, salbutamol veya bu ilacın içindeki yardımcımaddelerdenbirine

karşıaşırıduyarlı(alerjik) iseniz,

Atropin ya datürevlerine karşıaşırıduyarlı(alerjik) iseniz,

Doktorunuz sizde hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati olarak adlandırılan bir kalp

hastalığıbulunduğunu söyledi ise,

Doktorunuz sizde taşiaritmi denilen bir kalphastalığıbulunduğunu söyledi ise.

İPRAVENT ’i aşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ.

İPRAVENTuygulamasından sonra ani aşırıduyarlık reaksiyonlarıoluşabilir; bu

şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazdaşişmeler (anjiyoödem), döküntüler ve

hırıltıyla solumavakalarıgörülmüştür.

İlacın istenmeden göze kaçmasısonucunda göz bebeğinin genişlemesi, gözde ağrı

veya bulanık görme, göz içi basıncında artışortaya çıkabilir.

Göz kızarmasıyla birlikte gözdeağrıveyarahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler

veya renkli görüntüler görme, ani gelişenglokom(göziçi basıncında artış/göz

tansiyonu) belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyonşeklinde ortaya

çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.

İPRAVENT’indoğrubirşekilde nasıl kullanılacağınıdoktorunuz ya da eczacınızdan

mutlaka öğreniniz.İPRAVENT içindeki aerosolün gözleriniz ile temasetmemesiiçin

dikkatli olmalısınız.Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom)veyagözlerinizde bu

yönde bir eğilim(risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha fazla bir önemtaşımaktadır.

Yeterince kontrol altında olmayanşekerhastalığınız (diyabet),yakınlardageçirilmiş

kalp krizi (miyokard enfarktüsü),şiddetli kalpveya damar hastalıkları, tiroid bezinin

aşırıçalışması(hipertiroidizm),böbrek üstü bezlerinde özel bir tümör

(feokromositoma), göziçi basıncında yükseklik (glokom)riskiveyaprostatbüyümesi

ya da mesane boynunda tıkanıklık gibi idraryapmayıgüçleştiren durumlar var ise,

bunlarıdoktorunuza söylemelisiniz.

Eğerşiddetli kalphastalığınızvarsa, ilacınızıkullanmakta ikengöğüs ağrısıveyadiğer

belirtilerde ağırlaşma farkederseniz doktorunuza başvurunuz.

4

Solukalıp vermenizi rahatlatıcıbaşka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu

grup ilaçlarkanınızdakipotasyummiktarının azalmasına sebep olabilirler.

Eğer kistik fibroz adıverilen nadir kalıtsal hastalığınız varsa,mide-barsak sorunlarına

daha meyilliolabilirsiniz.

Hızla kötüleşen bir solunumzorluğu durumunda hemen doktorunuza başvurunuz.

Hastalığınızın belirtilerini gidermek için, daha yüksekipratropiumbromür/salbutamol

sülfat dozlarına ihtiyaç duyuyorsanız, doktorunuza başvurunuz.

İPRAVENT doğumda rahmin kasılmalarınıengelleyebilir. Eğer hamileliğinizinsonüç

ayıiçinde iseniz, bukonuyu doktorunuza danışınız.

Eğer sporculara uygulanantestlerkapsamında,doping testi için sizdenidrar örneği

isteniyorsa,testi uygulayan kişiyeİPRAVENT kullandığınızısöyleyiniz; çünkü

ilacınızın içinde bulunansalbutamol butestin pozitifsonuçlanmasına yol açabilir.

EğerİPRAVENT’i soluduktan sonra hırıltıyla solumaya başlarsanız veya başka türlü

bir solunum güçlüğü ortayaçıkarsa (inhalasyon kaynaklıbronşkasılması), daha başka

bir doz almayınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

İPRAVENTile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir vebu süre

hastalığınızın durumuna bağlıolacaktır.

İPRAVENT sadece solunumyoluyla kullanılmak içindir.Bu ilacıiçmeyiniz yada enjeksiyon

yoluyla kullanmayınız.

Buuyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin içingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

İPRAVENT ’in yiyecekve içecek ile kullanılması

İPRAVENTsolunumyoluyla uygulandığıiçinyiyecekve içeceklerdenetkilenmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

İPRAVENT’i hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatlibir risk-yarar değerlendirmesi

yaptıktansonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen bir doğum kontrol yöntemi

kullanabilirsiniz.

5

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emzirme dönemindeİPRAVENT’i yalnızca,doktorunuz dikkatli bir risk-yarar

değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekligörüyorsa kullanmalısınız.

İPRAVENTsüte geçer; fakat yenidoğan üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Araç ve makinekullanımı

Araba ve makine kullanmabecerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışmayapılmamıştır.

AncakİPRAVENT tedavisi sırasında başdönmesi, gözün farklıuzaklıklara odaklanmasında

bozukluk, göz bebeğinde genişlemevebulanık görme gibi istenmeyenetkiler ortayaçıkabilir.

Bunedenle, araba kullanırkenyadamakine işletirken dikkatli olmanız gereklidir. Eğersizde

yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanmaya da makine işletme gibi

tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalısınız.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha birdikkatli olmanız ve

bu ilaçlarıalmakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

Ksantintürevleri (örn. teofilin), diğerbeta-adrenerjikler(bazılarısolunum ilaçlarıdır)

ve antikolinerjikler (bunlar batıcınitelikte sancı,Parkinson hastalığı, sık idrara çıkma

ve idrar kaçırma durumlarında kullanılan ilaçlardır),

Kortikosteroidgrubuilaçlar (kortizon; bağışıklık sistemininbaskılanmasıgereken

durumlarda kullanılır),

İdrar söktürücü ilaçlar(diüretikler),

Digoksin adıverilen kalpilacı,

Beta-blokörler (kalp-damar ilaçları),

Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz (MAO)

inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar,

Bazıanestetikgazlar. Builaçlar ameliyat sırasında hastanın uyuşturulmasıiçin

kullanılır.

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuzaİPRAVENT kullanmakta olduğunuzu

söyleyiniz.

6

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.İPRAVENTnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

İlacınızıne zaman venasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarınıizleyiniz ve

her zamaniçinkullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza

danışarakkontrolediniz.

Erişkinler/Yaşlılar/12 yaşından büyük çocuklar

Olağan halde önerilen doz, günde dört kez iki püskürtmedir.

Bu doz ihtiyaca göre,24 saat içerisindeen çok 12 püskürtme sınırına kadararttırılabilir.

Uygulamayoluve metodu:

İnhalasyon spreyinin doğru kullanımıdoktor veya eczacıtarafındansize gösterilecektir.

Doktorunuz inhalasyon spreyini nasıl kullandığınızızaman zaman kontrol etmelidir.

Hastalığınızın kontrolünün sağlanabilmesi için,İPRAVENT inhalasyonspreyinizi düzenli bir

şekilde ve size reçetelendiği gibi kullanmalısınız.

İlaç, ağızlığın da dahil olduğu plastik gövde içerisinde basınçlıbir tüpte yer almaktadır.

İnhalasyon spreyinin doğru kullanımıiçin aşağıdaverilen kurallarıdikkatleizleyiniz.

İnhalasyonspreyinin kullanım talimatı

İnhalasyon spreyinin testedilmesi:

İnhalasyon spreyiniziilk kez kullanacağınız zaman çalışıp çalışmadığınıtest ediniz. Ağızlık

kapağınıbaşparmağınız ve parmaklarınız ile yanlardanhafifçe sıkarak çıkarınız ve çekip

ayırınız.

Çalıştığındanemin olmak için, inhaler spreyinizisallayınız, ağızlığıkendinizdenuzaktutunuz

ve havaya bir pufserbest bırakılmasıiçin tüpü bastırınız.İnhalasyon spreyinizibir hafta veya

7

daha uzun sürekullanmadığınızda ağızlık kapağınıçıkarmalısınız ve boşluğa iki kez sıkım

yapmalısınız.

İnhalasyon spreyinizi kullanacağınız zaman oturunuz veyaayakta dik durunuz.

1.İlk resimde gösterildiği gibi ağızlık kapağınıçıkarınız. Ağızlığın temiz olduğundan

emin olmak için içini ve dışınıkontrol ediniz.

2.İnhalasyon spreyinizi her kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

3.İnhalasyon spreyinizi başparmağınız ağızlığın altında, inhalasyon spreyinizin

tabanında olacakşekilde dik tutunuz.

4.Ağızlığıdişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızısıkıca kapatınız.

8

5.Ağzınızdan yavaşve derin nefes alınız ve aynıanda bir puf doz boşaltmak için

inhalasyon spreyinizin üst kısmına basınız.

6.Nefesinizi yaklaşık 10 saniye veyarahatça tutabildiğiniz kadar tutunuz veağızlığı

ağzınızdançıkarıp parmağınızıinhalasyon spreyinizin üst kısmından çekiniz. Sonra

yavaşça ağızdannefes veriniz.İnhaleriniçine nefes vermektenkaçınınız.

7.Her bir pufilaç alımıarasında yaklaşık yarımdakika bekleyinizve sonra 2-6.

basamaklarıtekrarlayınız.

8.Kullanımdansonra tozdankorumak için ağızlığın kapağınıhemen kapatınız. Ağızlık

kapağıdoğru birşekilde yerleştirildiğindetamyerineoturacaktır.Eğeryerine

oturmuyorsa,ağızlık kapağınıdiğer yöne çeviriniz. Çok fazla güç uygulamayınız.

Eğer spreyin üst kısmındanveya ağzınızın yanlarından “buhar” geldiğini görürseniz, 2.

basamaktanitibaren uygulamaya tekrar başlamalısınız.

Aerosol tüpünün içinde basınç söz konusudur. Bunedenle hiçbirşekilde zorlanarak

açılmamalıve50 0 C’nin üstünde sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Aerosol tüpüşeffaf

olmadığıiçin, içindekilerin bitipbitmediğini görmek mümkün değildir; ancak tüpün

çalkalanması, içinde sıvıkalıp kalmadığınıgösterecektir.

9

Ağızlık parçasıher zaman temiz tutulmalıdır. Ilık suile yıkanabilir. Sabun ya da deterjan

kullanıldığıtakdirde, ağızlık parçasının suileiyicedurulanmasıgerekir. Ağızlık parçası

kullanmadan önceiyice kurutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklardakibilgilerinyetersiz olmasınedeniyle,İPRAVENT’in

çocuklarda kullanılmasıönerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı: YaşlıhastalarİPRAVENT’i özelbirdoz ayarlamasıyapılmaksızın

kullanabilirler.

Özelkullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:İPRAVENT karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan

hastalarda incelenmediği içinbugibihastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

EğerİPRAVENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden daha fazlaİPRAVENTkullandıysanız

İPRAVENT’tenkullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

İPRAVENT’i kullanmayıunutursanız

Eğer tavsiye edilenİPRAVENT dozlarından birini zamanında almayıunutursanız

kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı

yaklaşmışise, bekleyiniz ve zamanıgelen dozunuzu alınız. Daha sonrasında ilacınızıönceki

gibi uygulamaya devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

İPRAVENTile tedavi sonlandırıldığındaoluşabilecek etkiler

İPRAVENTtedavisinin gereğinden önce sonlandırılması, hastalığınızın ağırlaşmasınayol

açabilir.Bunedenle,şikayetleriniz ortadan kalkmışolsa bile, doktorunuz reçete ettiğisürece

İPRAVENTkullanmaya devamediniz.Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız,mutlaka

doktorunuza danışınız.

Builacın kullanımıhakkında başka sorularınız varsa, doktor veyaeczacınıza sorunuz.

10

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

TümilaçlargibiİPRAVENT’iniçeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa,İPRAVENT’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Salbutamol sülfat/ipratropiumbromür kombinasyonuile deri döküntüleri, dil,

dudaklar ve yüzdeşişmeler (anjiyoödem), kurdeşen, soluk borusunda tıkanıklık gibi

aşırıduyarlılık reaksiyonlarıbildirilmiştir ve bazıvakalardailaca yeniden

başlanmasıyla reaksiyonlar tekrarlamıştır. Bu hastaların çoğunda, soya fasulyesi de

dahil, diğer ilaç ve/veya besinlere karşıalerji öyküsübulunmaktaydı.

Bunların hepsi çok ciddiyan etkilerdir.

Eğer bu gibi etkiler sizde mevcut ise, sizinİPRAVENT’e karşıciddi alerjiniz vardemektir.

Aciltıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Buçok ciddiyan etkilerin hepsi oldukça seyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Hırıltıyla solumaveya soluk alıp verirkenbaşka türlü sorunların varlığı,

İlacın istenmeden göze kaçmasısonucunda gözde ağrıveya bulanık görme, göz içi

basıncında artış. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrıveya rahatsızlık hissi, bulanık

görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişenglokombelirtileriolabilir.Bu

belirtilerherhangi bir kombinasyonşeklindeortayaçıkarsa,hemen biruzman hekimin

görüşü alınmalıdır.

Kan basıncındave kalpritminde değişiklikler; kalbin aşırıhızlıvehafifatması, kalp

kasına yeterince kan gitmemesi,

Yutaktaşişme(ödem), inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Salbutamol sülfat/ipratropiumbromür kombinasyonu ile ayrıca aşağıdaki istenmeyenetkiler

ile de karşılaşılmıştır:

11

“Yaygın olmayan” istenmeyenetkiler (100 kişide 1’den az, 1.000 kişide1’den fazla):

Sinirlilik,

Başdönmesi, başağrısı, titreme,

Çarpıntı, nabzın hızlıatması,

Öksürük,sestebozulmalar, boğazda tahriş,

Ağız kuruluğu, bulantı,

Deri reaksiyonları,

Büyük (sistolik) kan basıncında yükselme.

“Seyrek”istenmeyenetkiler(1.000kişide 1’den az, 10.000 kişide 1’den fazla):

Kanınızdaki potasyumdüzeylerinin azalması,

Zihinsel bozukluk,

Gözlerinfarklıuzaklıklara uyumunda bozukluk,gözün kornea tabakasında sıvı

toplanması(ödem), gözün konjonktiva tabakasında kızarıklık,haleler görme,

gözbebeklerinin büyümesi, bulanık görme,

Bronşlarda spazm, boğaz kuruluğu, gırtlakta spazm,

Mide-barsak hareketlerinde bozukluk, ishal, kabızlık, kusma, ağızda iltihap,

Aşırıterleme, kurdeşen, kaşıntı

Kas spazmları, kaslarda zayıflık, kasağrısı,

İdrar yapmada güçlük,

Genel halsizlik durumu(asteni),

Küçük (diyastolik) kan basıncında düşme.

Bunlar ipratropiumbromür/salbutamol sülfatkombinasyonunun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatında yer alanveya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarakyada

0 800 314 0008 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

12

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.İPRAVENT ’in Saklanması

İPRAVENT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

İPRAVENT’i 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Direkt günışığından ve

donmaktan koruyunuz. Aerosol kutusu delinmemeli, boşolsa bile kırılmamalı, ateşten uzak

tutulmalıdır.

Son kullanmatarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraİPRAVENT’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilenayın son günüdür.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz,İPRAVENT’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: Neutecİnhalerİlaç San. Ve Tic. A.Ş.

Sakarya 1.Organize SanayiBölgesi

2. Yol No:3

Arifiye / Sakarya

Telefon numarası: 0850 201 23 23

Faks numarası: 0212 482 24 78

e-mail: info@neutecinhaler.com

Bu kullanmatalimatı tarihinde onaylanmıştır.