IOMERON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IOMERON 300 150 ML FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IOMERON 300 150 ML FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • iomeprol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699564773011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 28-08-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

IOMERON ® 150solüsyon

Damarveomurilikzarlarıiçineuygulanır.

Etkinmadde:100ml’de15giyodaeşdeğer30,62giomeprolbulunmaktadır.

Yardımcımaddeler:Trometamol,hidroklorikasit,enjeksiyonluksu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.IOMERON ® nedirveneiçinkullanılır?

2.IOMERON ® ’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.IOMERON ® nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.IOMERON ® ’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.IOMERON ® nedirveneiçinkullanılır?

IOMERON ® ,iyotiçermesinedeniyleröntgenışınlarınıengelleyenözelbirboyadır

(kontrastmadde).

IOMERON®,100mlsolüsyoniçerenşişelerdesunulur.Berrakçözeltigörünümündedir.

Gözlegörülürpartiküliçermemelidir.

IOMERON ®

,doktorunuzunbirröntgenfilmindevücuduniçyapılarınıgörmesine

yardımcıolmaktadır.Röntgenışınlarıkullanılarakkandamarları,idraryoluveyamesanenin

görüntülenmesineyardımcıolmaküzeredoktorunuztarafındanreçetelenmektedir.

Builaçyalnızcatanıamacıylakullanımayöneliktir.

2.IOMERON ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

IOMERON ® ’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerIOMERON®’ayadaiyotiçerendiğerkontrastmaddelerekarşıalerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varsa,

IOMERON®’undiğerherhangibirbileşeninekarşıalerjinizvarsa.

IOMERON ® ’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Alerjiveyaastımhikayesi

Pıhtılaşmaproblemleri,dolaşımproblemleri,toplardamarenflamasyonları

2

Enfeksiyon

Diyabet

İdraryaparkensorunyaşama

Orakhücrelianemihastalığı(vücudunuzunanemiyeyolaçananormalbiçimlialyuvarlar

üretmesi)

Kalpproblemleri

Uzunsüredevamedenyüksekkanbasıncı

Böbrekveyakaraciğerproblemleri

Aşırıaktifveyabüyümüştiroidbezi

Myasteniagravis(kaszayıflığınanedenolanbirhastalık)

İnme,beyintümörüveyadiğerbeyinhastalıkları

Sarahikayesi

Alkolizm

İlaçbağımlılığı

Feokromositoma(böbreküstübezininbirtümörü)

Multiplemiyelom(kemikiliğindegelişenbirtürkanser)

Biryaşınaltındakiçocuklardaveyaşlılardaözeldikkatgösterilmelidir.Bugruplaryan

etkilereduyarlıolabilir.

Geçmiştetiroidfonksiyontestleriyaptırdıysanızbunudoktorunuzabildiriniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğerhamileyseniz,ancakdoktorunuzkesinliklegerekliolduğunainanıyorsaIOMERON®

kullanabilirsiniz.Eğerhamileysenizyadahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuza

söyleyiniz.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

SizeIOMERON®verilmedenönceemzirmeyikesmenizveenjeksiyondansonraenaz24

saatsüreyletekraremzirmeyebaşlamamanızgerekmektedir.

Araçvemakinekullanımı

Olasıreaksiyonlarnedeniyle,enjeksiyondansonrabirsaatsüreylearaçveyamakine

kullanmamalısınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdakiilaçlar IOMERON ®

ilereaksiyonagirebileceğinden,builaçlarıkullanıyorsanız

doktorunuzabildiriniz:

Ağrıkesiciilaçlar

Antiemetikilaçlar(kusmayıönleyenilaçlar)

Metformin(diyabettedavisindekullanılır)

Anti-epileptikilaçlar(saranöbetleriniönlemekiçinkullanlır)

3

Builaçlarıkullanıyorolmanızarağmenyinedesize IOMERON ®

verilebilir.Doktorunuzsizin

içinneyinuygunolduğunakararverecektir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.IOMERON ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doz,vücudunhangikısmının

röntgenininçekileceğinebağlıolup,genellikle2-250mlaralığındadır.Doktorunuzbudozu

değiştirmeyeveyagerekirsedozutekrarlamayakararverebilir.

Uygulamayoluvemetodu: IOMERON ® sizehastaneveyakliniktebirdoktoryada

mevcutbirsağlıkpersonelitarafındanverilecektir.İlaç,biratardamarveyatoplardamariçine

enjekteedilecektir. IOMERON ® enjeksiyonundansonraenaz60dakikasüreylegözlem

altındatutulacaksınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı: Çocuklardauygulanacakdoz,ayrıcayaşavevücutölçüsüne

bağlıdır.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlılardakullanımınailişkinözelbirdurum

bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/karaciğeryetmezliği:Böbrek/karaciğeryetmezliğiolanlardakullanımına

ilişkinözelbirdurumbulunmamaktadır.

KullanmanızgerekendendahafazlaIOMERON ® kullandıysanız

IOMERON ® ’unsizeverildiğihastaneveyakliniğinaşırıdozunherhangibiretkisinitedavi

etmekiçinyeterlidonanımasahipolduğundaneminolmalısınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,IOMERON ® ’un içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Bunlarçoğunluklahafif-ortadereceliolupuzunsürmemektedir.Ancak,bazen

ölümeyolaçanciddiveyaşamıtehditedicireaksiyonlarbildirilmiştir.Biratardamarveya

toplardamariçineenjeksiyonlauygulamadansonraçoğureaksiyonbirkaçdakikaiçinde

görülmektedir;vücutboşluklarıveyaomurgaiçineenjeksiyondansonraçoğureaksiyon

birkaçsaatveyadahauzunsüreiçindeortayaçıkmaktadır.

Anihırıltı,nefesalmadazorluk,gözkapakları,yüzveyadudaklardaşişlik,döküntüya

dakaşıntı(özelliklebütünvücudunuzuetkileyen)yaşarsanızhemendoktorunuza

bildiriniz.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın(1/10ila1/100hastada):

Başağrısı

Solgunluk

Kendinihastahissetme(bulantı)

Enjeksiyonyerindesıcaklıkveağrı

4

Yaygınolmayan(1/100ila1/1.000hastada)

Huzursuzluk

Başdönmesi

Felç

Yavaşveyahızlıkalpatımı

Kanbasıncındaartışveyaazalma

Nefesdarlığı

Buruntıkanıklığı

Gırtlaktaşişlik

Kusma

Deridedöküntü,kızarıklık,şişlik(kabartılar),kaşıntı

Terlemedeartış

Sırtağrısı

Göğüsağrısı

Kasgerginliği

Enjeksiyonyerindekanama

Ateş

Seyrek(1/1.000ila1/10.000hastada)

Tremor(istemsizkashareketleri)

Zihinbulanıklığı

Bilinçkaybıveyabayılma

Görmesorunları

Konuşmagüçlüğü

Nöbetler

Koma

Cildinmorarması

Kandamarlarınıngenişlemesindendolayıciltkızarması

Ş ok

Kasspazmları

Böbrekyetersizliği

Çıkanidrarmiktarındadeğişiklikler

Zayıflık

Birdoktortarafındanyapılabilecekbazılaboratuvartestlerininsonuçlarındadeğişiklikler

Ş iddetlialerjikreaksiyon

EğerIOMERON ®

enjeksiyonundansonraherhangibiryanetkifarkedersenizderhaltıbbi

personelesöyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.IOMERON ® ’unsaklanması

IOMERON ® ’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındaışıktankorunaraksaklanmalıdır.

IOMERON ®

ırıngayaçekildiktenhemensonrasizeuygulanmalıdır.

İlaçlaratıksuiçindeyadaevçöpleriilebirlikteatılmamalıdır.Buönlemlerçevreyi

korumayayardımcıolacaktır.

5

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutuüzerindeyazılıolansonkullanmatarihindensonraIOMERON ®

’u kullanmayınız.

RuhsatSahibi:GürelİlaçTic.A.Ş.

Okmeydanı,BoruçiçeğiSokak,No:1634382Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90212)2206400

Fax:(+90212)2225759

ÜretimYeri:PatheonItaliaS.p.A.-İTALYA

Bukullanmatalimatı....tarihindeonaylanmıştır.