INVEGA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • INVEGA 3 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • INVEGA 3 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • neden

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699593035760
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

INVEGA 3 mg uzatılmış salımlı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Paliperidon 3 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 13,2 mg

Sodyum klorür 30 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Uzatılmış salımlı tablet.

Üç katmanlı kapsül biçiminde, 11 mm uzunlukta, 5 mm çapta, "PAL 3" basılı, beyaz tablet

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

INVEGA, şizofreni tedavisinde endikedir.

INVEGA, monoterapi şeklinde ve antidepresanlar ve/veya duygudurum düzenleyiciler ile

kombine olarak şizoafektif bozukluk tedavisinde endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Şizofreni

INVEGA’nın şizofreni tedavisi için yetişkinlerde tavsiye edilen dozu günde bir kez, sabahları

6 mg’dır. Başlangıçta doz titrasyonuna gerek yoktur. Bazı hastalar günde önerilen 3-12 mg’lık

doz aralığındaki daha yüksek veya düşük dozlardan da yarar görebilir. Gerektiği durumlarda

doz ayarlaması, sadece klinik olarak yeniden değerlendirildikten sonra yapılmalıdır. Doz artışı

gerekli olduğunda, genellikle 5 günden daha uzun aralıklarla yapılacak günde 3 mg’lık artışlar

önerilmektedir.

Şizoafektif Bozukluk

INVEGA’nın yetişkinlerde şizoafektif bozukluk tedavisi için tavsiye edilen dozu günde bir

kez, sabahları 6 mg’dır. Başlangıçta doz titrasyonuna gerek yoktur. Bazı hastalar günde

önerilen 3-12 mg’lık doz aralığındaki daha yüksek dozlardan da yarar görebilir. Gerektiği

durumlarda doz ayarlaması, sadece hasta klinik olarak yeniden değerlendirildikten sonra

yapılmalıdır.

artışı

gerekli

olduğunda,

genellikle

günden

daha

uzun

aralıklarla

yapılacak günde 3 mg’lık artışlar önerilmektedir.

Başka antipsikotik ajanlara geçiş:

Hastaların

INVEGA’dan

başka

antipsikotik

ajanlara

geçişi

ilgili

sistematik

olarak

toplanmış veriler yoktur. Antipsikotik ajanların farklı farmakodinamik ve farmakokinetik

profillerinden

dolayı,

başka

antipsikotik

ürüne

geçerken

tıbbi

olarak

hekimin

danışmanlığına ihtiyaç vardır.

Uygulama şekli:

INVEGA oral yolla kullanım içindir ve aç veya tok karnına uygulanabilir. INVEGA bütün

olarak bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli, bölünmemeli ve ezilmemelidir.

INVEGA

uygulaması,

besin

alımına

göre

standardize

edilmelidir

Bkz.

Bölüm

5.2

Farmakokinetik Özellikler

). Hastalar INVEGA’yı her zaman açlık koşullarında ya da her

zaman kahvaltı ile birlikte almaları ve açlık veya tokluk koşullarında uygulama değişikliği

yapmamaları konusunda bilgilendirilmelidir.

İlaç, emilmeyen bir kabuk içerisinde, etkin maddeyi kontrollü bir hızda salacak şekilde

tasarlanmıştır. Tabletin kabuğu, çözünmeyen çekirdek komponentleriyle birlikte vücuttan

atılır; hastalar dışkılarında tablete benzeyen bir şeyler gördüklerinde endişelenmemelidirler.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi ≥ 50 ile <80 ml/dak arası)

tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir kez 3 mg’dır. Doz klinik yanıt ve tolere

edilebilirliğe bağlı olarak günde 6 mg’a çıkarılabilir.

Orta ve ağır derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi ≥ 10 ile

<50 ml/dak arası) INVEGA’nın tavsiye edilen idame dozu günde bir kez 3 mg’dır.

INVEGA, kreatinin klerensi 10 ml/dakika’nın altındaki hastalarda çalışılmadığından,

bu hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Hafif

orta

derecede

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

ayarlaması

gerekmemektedir. INVEGA ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamış

olduğundan dikkatli olunması önerilir.

Pediyatrik popülasyon:

INVEGA’nın şizofreni tedavisi için 12-17 yaş arasındaki adolesanlarda tavsiye edilen dozu

günde bir kez, sabahları 3 mg’dır. Başlangıçta doz titrasyonuna gerek yoktur. Bazı hastalar

günde önerilen 6-12 mg’lık doz aralığındaki daha yüksek dozlardan da yarar görebilir.

Gerektiği

durumlarda

artışı,

sadece

klinik

olarak

yeniden

değerlendirildikten

sonra

yapılmalıdır. Doz artışı gerekli olduğunda, genellikle 5 günden fazla aralıklarla yapılacak

günde 3 mg’lık artışlar önerilmektedir.

INVEGA’nın 12

yaşın altındaki şizofreni hastalarında ve 18

yaşın altındaki şizoafektif

bozukluk hastalarında güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Reçetelendirme yapılırken adolesan şizofreni çalışması sonuçları dikkate alındığında, yüksek

dozlarda etkinlik artışı olduğuna ilişkin açık bir veri olmadığı akılda tutulmalıdır. Örneğin 51

kilonun altındaki hastalarda 6 mg, 51 kilo ve üzeri hastalarda 12 mg’ın üzeri dozlar. Diğer

yandan yan etkiler dozla ilişkilidir.

Geriyatrik popülasyon:

Normal böbrek fonksiyonu olan (≥ 80 ml/dak) yaşlı hastalarda, normal böbrek fonksiyonu

olan

yetişkinlere

önerilen

dozun

aynısı

önerilmektedir.

Fakat

yaşlı

hastalarda

böbrek

fonksiyonları azalabileceğinden, böbrek fonksiyon durumuna göre doz ayarlaması gerekebilir

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli, Böbrek/Karaciğer yetmezliği

). INVEGA inme

için risk faktörlerine sahip, demansı bulunan yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz

bölüm 4.4). Şizoafektif bozukluğu olan 65 yaşın üstündeki hastalarda güvenlilik ve etkililik

çalışmaları yapılmamıştır.

Diğer özel popülasyonlar:

Cinsiyet,

ırk

veya

sigara

kullanım

durumuna

göre

ayarlaması

yapılması

önerilmemektedir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

INVEGA veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı

olduğu

bilinen

hastalarda

kontrendikedir.

Paliperidon

risperidonun

aktif

metaboliti

olduğundan,

INVEGA

risperidona

karşı

aşırı

duyarlılığı

olduğu

bilinen

hastalarda

kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Paliperidon ile tedavi edilen şizoafektif bozukluğu olan hastalar, maniden depresif belirtilere

geçiş potansiyeli bakımından dikkatle izlenmelidir.

QT aralığı

Diğer antipsikotiklerle olduğu gibi, bilinen kardiyovasküler hastalığı olan veya ailesinde QT

uzaması

olan

hastalarda

aralığını

uzattığı

düşünülen

diğer

ilaçlar

birlikte

kullanılacağı durumlarda, INVEGA reçetelenirken dikkatli olunmalıdır.

Nöroleptik Malign Sendrom

Paliperidon ile hipertermi, kaslarda sertlik, otonomik instabilite, bilinç değişikliği ve serum

kreatinin fosfokinaz seviyelerinde yükselme ile karakterize olan Nöroleptik Malign Sendrom

(NMS)’un

oluştuğu

bildirilmiştir.

klinik

belirtiler

arasında

miyoglobülinüri

(rabdomiyolizis) ve akut böbrek yetmezliği de bulunabilir. Eğer bir hastada NMS’yi işaret

eden bulgu ve belirtiler oluşursa INVEGA da dahil olmak üzere tüm antipsikotik ilaçlar

kesilmelidir.

Tardif diskinezi

Dopamin reseptör antagonisti özelliğine sahip ilaçlar, özellikle dil ve/veya yüzde, ritmik,

istem

dışı

hareketlerle

karakterize

olan

tardif

diskinezinin

indüklenmesi

ilişkilendirilmişlerdir. Eğer tardif diskinezinin bulgu ve belirtileri oluşursa, INVEGA da dahil

olmak üzere tüm antipsikotik ilaçların kesilmesi düşünülmelidir.

Lökopeni, Nötropeni ve Agranülositoz

INVEGA dahil olmak üzere, antipsikotik ajanlarla lökopeni, nötropeni ve agranülositoz

olayları bildirilmiştir. Pazarlama sonrası izlemde agranülositoz çok nadiren (<1/10.000 hasta)

bildirilmiştir.

Klinik olarak anlamlı düzeyde düşük beyaz kan hücresi (WBC) sayımı veya ilaçla tetiklenmiş

lökopeni/nötropeni öyküsüne sahip hastalar tedavinin ilk birkaç ayı boyunca izlenmeli ve

ortada başka nedensel faktörler yokken WBC’de klinik olarak anlamlı bir düşüşe yönelik ilk

belirtide INVEGA kullanımına son verilmesi düşünülmelidir.

Klinik olarak anlamlı nötropenisi olan hastalar ateş veya diğer enfeksiyon semptomları veya

belirtileri açısından dikkatle izlenmeli ve bu tür semptomlar veya belirtilerin ortaya çıkması

halinde derhal tedavi edilmelidir. Şiddetli nötropenisi olan hastalar (mutlak nötrofil sayımı <1

X 10

/L) INVEGA kullanımına son vermeli ve iyileşene kadar WBC düzeylerini takip

ettirmelidir.

Hiperglisemi ve diabetes mellitus

Paliperidon tedavisi sırasında hiperglisemi, diabetes mellitus ve önceden var olan diyabetin

kötüleşmesi bildirilmiştir. Bazı durumlarda vücut ağırlığında bir ön artış rapor edilmiştir. Bu

bir predispozan faktör olabilir. Çok nadir olarak ketoasidoz ile ilişki ve nadir olarak diabetik

koma ile ilişki bildirilmiştir. Uygun klinik izlem, kullanılan antipsikotik kılavuz kurallarına

uygun olarak tavsiye edilebilir. INVEGA dahil olmak üzere, herhangi bir atipik antipsikotik

ile tedavi edilen hastalarda hiperglisemi semptomları (örneğin polidipsi, poliüri, iştah ve

halsizlik gibi) izlenmelidir ve diyabet hastaları glikoz kontrolünün kötüleşmesi açısından

düzenli olarak izlenmelidir.

Kilo Alma

INVEGA kullanımıyla birlikte belirgin kilo alımı gözlenmiştir. Vücut ağrılığı düzenli olarak

izlenmelidir.

Hiperprolaktinemi

Doku kültürü çalışmaları insan meme tümörlerinde hücre büyümesinin prolaktin tarafından

stimule edilebileceğini belirtmektedir. Klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda antipsikotik

kullanımı ile ilişkisi açık bir şekilde gösterilememiş olsa da, ilgili tıbbi öyküsü olan hastalarda

dikkatli olunması önerilmektedir. Paliperidon olası prolaktine bağlı tümörü olan hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

Ortostatik hipotansiyon

Paliperidon,

alfa

adrenerjik

blokör

aktivitesinden

dolayı

bazı

hastalarda

ortostatik

hipotansiyonu indükleyebilir. INVEGA (3 mg, 6 mg, 9 mg ve 12 mg) ile yapılan plasebo

kontrollü, 6 haftalık, sabit dozlu üç çalışmanın birleştirilmiş verilerine göre, plasebo ile tedavi

edilen deneklerin %0,8’ine karşılık INVEGA ile tedavi edilen deneklerin %2,5’inde ortostatik

hipotansiyon bildirilmiştir. INVEGA, bilinen kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda (örn;

kalp yetmezliği, miyokardiyal enfarktüs veya iskemi, ileti anormallikleri), serebrovasküler

hastalığı

olan

hastalarda

veya

hipotansiyona

neden

olabilecek

durumlarda

(örn;

dehidratasyon, hipovolemi ve antihipertansif ilaçlar ile tedavi) dikkatli kullanılmalıdır.

Nöbetler

INVEGA, nöbet eşiğini potansiyel olarak düşüren durumlarda veya nöbet hikayesi olan

hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Gastrointestinal obstrüksiyon potansiyeli

INVEGA, deforme olmadığı ve gastrointestinal kanalda şeklini değiştirmediğinden dolayı,

önceden ciddi gastrointestinal daralması (patolojik veya iyatrojenik) ya da disfajisi olan veya

tabletleri yutma zorluğu çeken hastalara rastgele uygulanmamalıdır. Daralması olduğu bilinen

hastalarda, şekil değiştirmeyen kontrollü salım formülasyonlu ilaçların yutulmasına bağlı

obstrüktif semptomlarla ilgili seyrek bildirimler vardır. Dozaj formunun kontrollü salım

tasarımı nedeniyle INVEGA, sadece ilacı bütün olarak yutabilecek hastalarda kullanılmalıdır.

Gastro-intestinal geçiş süresinin azaldığı durumlar

Gastrointestinal geçiş süresinin kısalmasına yol açan koşullar, örneğin kronik ciddi diyare ile

ilişkili hastalıklar, paliperidonun absorpsiyonunun azalmasına sebep olabilir.

Demanslı yaşlı hastalar

Konvansiyonel ve atipik antipsikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların

tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.

INVEGA, demanslı yaşlı hastalarda çalışılmamıştır. Risperidondan elde edilen tecrübenin

paliperidon için de geçerli olduğu düşünülmektedir.

Genel mortalite

17 kontrollü klinik çalışmanın meta analizinde, risperidon, aripiprazol, olanzapin ve

ketiapin dahil olmak üzere diğer atipik antipsikotik ilaç tedavi edilen ve demansı olan

yaşlı hastalarda mortalite riski plaseboya kıyasla artmıştır. Risperidon ile tedavi edilen

hastalarda, plasebo için %3.1 olan mortalite %4 olmuştur.

Serebrovasküler advers olaylar

Randomize plasebo kontrollü, klinik çalışmalarda, risperidon, aripiprazol ve olanzapin

gibi

bazı

atipik

antipsikotik

ilaçlarla

tedavi

edilen

demanslı

yaşlı

hastalarda,

serebrovasküler advers olaylar için yaklaşık 3 kat risk artışı görülmüştür. Bu artmış

riskin

mekanizması

bilinmemektedir.

INVEGA,

inme

için

risk

faktörüne

sahip

demanslı yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Parkinson Hastalığı ve Lewy Cisimcikli Demans

Parkinson hastalığı veya Lewy cisimcikli demansı olan hastalara INVEGA reçete edilirken

doktorlar yarar-risk değerlendirmesi yapmalıdır; çünkü her iki hasta grubunda da, antipsikotik

ilaçlara karşı duyarlılığın artmış olması ile birlikte, Nöroleptik Malign Sendrom riski artmış

olabilir. Bu artmış duyarlılığın belirtileri, ekstrapiramidal semptomlara ek olarak konfüzyon,

obtundasyon, sık düşmeler ile birlikte postural instabilite olabilir.

Priapizm

Alfa-adrenerjik

blokör

etkileri

olan

antipsikotik

ilaçların

(risperidon

dahil),

priapizmi

indüklediği

bildirilmiştir.

Pazarlama

sonrası

izlemde

risperidonun

aktif

metaboliti

olan

paliperidon ile priapizm bildirilmiştir. Hastalar, priapizmin 3-4 saat içinde düzelmemesi

durumunda acil tıbbi yardım almaları konusunda bilgilendirilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8).

Vücut sıcaklığının düzenlenmesi

Vücudun

vücut

sıcaklığını

düşürme

yeteneğinin

bozulması,

antipsikotik

ilaçlara

bağlanmıştır.

Aşırı egzersiz yapmak, aşırı sıcağa maruziyet, antikolinerjik aktivitesi olan

ilaçların eş zamanlı uygulanması veya dehidratasyon bulunması gibi vücut iç sıcaklığında

yükselmeye katkıda bulunabilecek koşulları olan hastalara INVEGA reçete edilirken dikkatli

olunması önerilir.

Venöz tromboembolik olay

Antipsikotik ilaçlarla venöz tromboembolik olaylar (VTE) bildirilmiştir. Antipsikotik ilaç

tedavisi gören hastalarda çoğunlukla kazanılmış VTE risk faktörleri bulunduğu için, VTE için

tüm olası risk faktörleri, INVEGA ile tedaviden önce ve sonra tanımlanmalı ve koruyucu

önlemler alınmalıdır.

Antiemetik etki

Paliperidon ile yapılan klinik öncesi çalışmalarda antiemetik etki gözlenmiştir. Bu etki, eğer

insanlarda oluşursa, bağırsak tıkanması, Reye sendromu ve beyin tümörü gibi durumları veya

belli ilaçların aşırı doz bulgu ve semptomlarını maskeleyebilir.

Intraoperative Floppy Iris Sendromu

INVEGA gibi alfa

adrenerjik antagonist etkili ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, katarakt

ameliyatı sırasında Intraoperatif Floppy Iris Sendromu (IFIS) gözlenmiştir. (Bkz. Bölüm 4.8)

IFIS

operasyon

sırasında

sonrasında

göz

komplikasyonları

riskini

artırabilir.

Göz

cerrahları, ameliyat öncesinde hastanın alfa

adrenerjik antagonist etkili ilaçları halen veya

önceden kullanıp kullanmadığını bilmelidir. Katarakt cerrahisi öncesinde, alfa

adrenerjik

blokör tedavisini durdurmanın potansiyel yararı incelenmemiştir ve antipsikotik tedaviyi

durdurma riskiyle karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

Uyku apnesi sendromu

INVEGA kullanan hastalarda uyku apnesi sendromu rapor edilmiştir. Eş zamanlı olarak

santral sinir sistemi depresanı kullanan hastalar ile uyku apnesi öyküsü olan ya da uyku apnesi

riski

taşıyan

(örn;

aşırı

kilolu/obezler

veya

erkekler)

hastalarda

INVEGA

kullanılırken

dikkatli olunmalıdır.

Laktoz içeriği

INVEGA laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da

glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdırlar.

Sodyum içeriği

INVEGA sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde

bulundurulmalıdır.

Bütil hidroksitoluen (E321) içeriği

INVEGA bütil hidroksitoluen (E321) içermesine rağmen uygulama yolu nedeniyle uyarı

gerekmemektedir.

Propilen glikol içeriği

INVEGA her dozunda 200 mg/kg’dan az propilen glikol ihtiva eder; yani esasında propilen

glikol içermez.

Gliserol triasetat içeriği

INVEGA her dozunda 10 g/doz’dan az gliserol ihtiva eder; yani esasında gliserol içermez.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

INVEGA’yı QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar, örn.; sınıf IA antiaritmikler (örn.; kinidin,

disopramid) ve sınıf III antiaritmikler (örn.; amiodaron, sotalol), bazı antihistaminikler, diğer

bazı antipsikotik ilaçlar ve bazı antimalaryaller (örn.; meflokin) ile birlikte reçete ederken

dikkatli olunması önerilir.

INVEGA’nın diğer ilaçları etkileme potansiyeli:

Paliperidonun, sitokrom P-450 izoenzimleri ile metabolize olan ilaçlar ile klinik açıdan

önemli farmakokinetik etkileşmelere neden olması beklenmemektedir.

İn vitro

çalışmalar

paliperidonun CYP1A2 indükleyicisi olmadığını göstermiştir.

Paliperidonun santral sinir sistemi üzerindeki primer etkilerinden dolayı (

Bkz. Bölüm 4.8

İstenmeyen

Etkiler

INVEGA

diğer

santral

etkili

ilaçlar

(ör:

anksiyolitikler,

çoğu

antipsikotikler, hipnotikler, opiatlar) ve alkol ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Paliperidon,

levodopa ve diğer dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Bu kombinasyonun

gerekli olduğuna karar verilirse, özellikle son evre Parkinson hastalığında her bir tedaviye

ilişkin en düşük etkili doz reçete edilmelidir.

Ortostatik hipotansiyonu (

Bkz., Bölüm 4.4

) indükleme potansiyelinden dolayı, INVEGA bu

potansiyele sahip başka terapötik ajanlar örn.; diğer antipsikotik ilaçlar, trisiklikler ile birlikte

uygulandığında ilave etkiler gözlenebilir.

Paliperidon nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen diğer ilaçlar ile birlikte kombine edilirse dikkatli

olunması

önerilir

(yani

fenotiyazinler

veya

butirofenonlar,

klozapin,

trisiklikler

veya

SSRI’lar, tramadol, meflokin, vb.).

INVEGA ve lityum arasında etkileşim çalışması yapılmamıştır fakat farmakokinetik etkileşim

olası değildir.

Kararlı durumdaki INVEGA’nın (günde bir kez 12 mg) uzatılmış salımlı divalproeks sodyum

tabletler (günde bir kez 500 mg ila 2000 mg) ile eşzamanlı uygulanması, valproatın kararlı

durum farmakokinetiğini etkilememiştir. INVEGA’nın uzatılmış salımlı divalproeks sodyum

tabletler ile eş zamanlı uygulanması paliperidon maruziyetini artırmıştır.

Diğer ilaçların INVEGA’yı etkileme potansiyelleri:

In vitro

çalışmalar, CYP2D6 ve CYP3A4’ün paliperidon metabolizmasında minimal olarak

görev aldığını gösterse de, bu izoenzimlerin, paliperidon metabolizmasında önemli bir rol

oynadığına ilişkin

in vitro

veya

in vivo

bulgular yoktur. Oral paliperidonun güçlü bir

CYP2D6

inhibitörü

olan

paroksetinle

birlikte

uygulanması

sonucu

paliperidonun

farmakokinetiği üzerinde klinik açıdan belirgin bir etki gözlenmemiştir.

İn vitro

çalışmalar

paliperidonun bir P-glikoprotein (P-gp) substratı olduğunu göstermiştir.

Günde tek doz INVEGA’nın günde iki kez uygulanan karbamazepin 200 mg ile birlikte

uygulanması,

paliperidonun

ortalama

kararlı

durum

maks

Eğri

Altı

Alan

(EAA)

değerlerinde yaklaşık %37’lik bir düşüşe neden olmuştur. Bu düşüş belli bir dereceye kadar,

karbamazepin

tarafından

böbrek

P-gp’nin

indüksiyonu

sonucunda,

paliperidonun

renal

klerensindeki

%35’lik

artıştan

kaynaklanmaktadır.

İdrar

atılan

değişmemiş

ilaç

miktarındaki

düşüşün

olması,

karbamazepin

birlikte

uygulanma

sırasında

metabolizması

paliperidonun

biyoyararlanımı

üzerindeki

etkinin

olduğunu

göstermektedir. Karbamazepin dozu yükseldikçe paliperidonun plazma konsantrasyonu daha

fazla

düşer.

Karbamazepine

başlanırken,

INVEGA

dozu

yeniden

değerlendirilmeli

gerekirse artırılmalıdır. Bunun aksine, karbamazepin bırakılırken INVEGA dozu yeniden

değerlendirilmeli ve gerekirse azaltılmalıdır.

Tam indüksiyon elde edilmesi 2-3 hafta sürer ve

indükleyicinin kesilmesiyle etkisinin azalması benzer bir süre alır. Diğer tıbbi ürünler ya da

bitkilerin, örneğin rifampisin ve St John’s wort (Hypericum perforatum, Sarı kantaron)

paliperidon üzerine benzer etkileri olabilir.

Gastrointestinal geçiş zamanını etkileyen tıbbi ürünler (örn. metoklopramid) paliperidonun

absorpsiyonunu etkileyebilir.

12 mg INVEGA’nın tek bir dozunun, uzatılmış salımlı divalproeks sodyum tabletler (günde

bir kez iki 500 mg’lık tablet) ile eşzamanlı uygulanması, paliperidonun C

maks

ve EAA’sında

yaklaşık %50’lik bir artışla sonuçlanmıştır. Klinik değerlendirmeden sonra INVEGA’nın

valproat

eşzamanlı

uygulanması

durumunda,

INVEGA

dozunun

azaltılması

düşünülmelidir.

INVEGA’nın Risperidon ile birlikte kullanımı:

Paliperidon,

risperidonun

aktif

metaboliti

olduğundan

birlikte

kullanımları

ilave

paliperidon maruziyetine neden olacağından, INVEGA ile birlikte oral risperidon kullanılması

önerilmemektedir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

INVEGA’nın çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri

mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalar paliperidonun teratojenik olmadığını göstermiştir,

fakat çalışmalarda diğer tip üreme toksisitesi gözlemlenmiştir (bkz. kısım 5.3). İnsanlara

yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

INVEGA’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebeliğin üçüncü trimesterinde antipsikotik ilaçlara (paliperidon da dahil) maruz kalan yeni

doğanlar,

doğumu

takiben

şiddeti

süresi

değişebilen,

anormal

hareketleri

(ekstrapiramidal

işaretler/ekstrapiramidal

semptomlar)

ve/veya

ilaç

kesilme

semptomları

açısından risk altındadırlar. Bu semptomlar, ajitasyon, hipertoni, hipotoni, tremor, somnolans,

respiratuar distres veya beslenme bozukluklarını içermektedir. Bu nedenle, yeni doğanlar

dikkatle

izlenmelidir.

INVEGA,

kesin

gerekli

olmadıkça

gebelik

döneminde

kullanılmamalıdır. Eğer gebelik sırasında kesilmesi gerekli ise bu aniden yapılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Paliperidon anne sütüne geçtiği için emziren kadınlara terapötik dozda uygulandığı takdirde

bebek üzerine etki göstermesi muhtemeldir.

INVEGA emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Klinik olmayan çalışmalarda ilgili herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Potansiyel sinir sistemi ve görsel etkileri nedeniyle paliperidonun araç ve makine kullanımı

üzerinde hafif veya orta derecede etkileri olabilir (Bkz. Bölüm 4.8). Bu yüzden hastalar,

INVEGA’ya karşı bireysel duyarlılıkları anlaşılıncaya kadar, araç ve makine kullanmamaları

konusunda uyarılmalıdırlar.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda en sık bildirilen advers ilaç reaksiyonları (AİR) baş ağrısı, insomnia,

sedasyon/ somnolans,

parkinsonizm, akatizi, taşikardi, distoni, tremor,

üst solunum yolu

enfeksiyonu,

anksiyete,

sersemlik

hali,

kilo

artışı,

bulantı,

ajitasyon,

kabızlık,

kusma,

yorgunluk, depresyon, dispepsi, diyare, ağız kuruluğu, diş ağrısı, kas iskelet sistemi ağrıları

asteni, hipertansiyon, sırt ağrısı, elektrokardiyogramda OT uzaması’dır.

Dozla ilişkili AİR’ler

baş ağrısı, sedasyon/ somnolans, parkinsonizm, akatizi, taşikardi,

distoni, sersemlik hali, baş dönmesi, tremor, üst solunum yolu enfeksiyonu, dispepsi ve kas

iskelet sistemi ağrıları’dır.

Şizoafektif bozukluk çalışmalarında, antidepresanlar ve/veya duygudurum düzenleyiciler ile

kombine olarak INVEGA alan hastaların büyük bölümü INVEGA monoterapisi alan hastalara

oranla daha fazla AİR yaşamışlardır.

Aşağıda verilen tüm ADR’ler klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası verilerde INVEGA ile

tedavi

edilen

hastalardan

bildirilen

reaksiyonlardır.

terimler

sıklık

dereceleri

kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100);

seyrek(≥ 1/10.000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Sistem

Organ Sınıfı

Advers İlaç Reaksiyonları

Sıklık

Çok

yaygın

Yaygın

Yaygın Olmayan

Seyrek

Bilinmiyor

Enfeksiyonlar

enfestasyonlar

bronşit, üst

solunum

yolu

enfeksiyonu

pnömoni, solunum

sistemi

enfeksiyonu, sistit,

kulak enfeksiyonu,

onikomikoz,

göz

enfeksiyonu,

selülit,

, sinüzit,

idrar yolu

enfeksiyonu

, grip

tonsillit

acarodermatitis

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

anemi, hematokrit

azalması

agranulasitoz

nötropeni,

trombositopeni

beyaz kan

hücresi

sayısında

azalma ,

eozinofil

sayısında

artma

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

anafilaktik

reaksiyon,

hipersensitivite

Endokrin

hastalıklar

uygunsuz

antidiüretik

hormon

salgılama

glikozüri,

hiperprolaktin-

Metabolizma

ve beslenme

hastalıkları

kilo alımı,

kilo kaybı,

iştah artışı,

iştah

azalması,

diyabetes mellitus

hiperglisemi,

anoreksi,

hipertrigliseridemi

intoksikasyonu

,diyabetik

ketoasidoz

hipoglisemi,

polidipsi,

hiperkolester-

olemi

Hiperinsülin

Psikiyatrik

hastalıklar

Insomnia

mani,

ajitasyon,

depresyon,

anksiyete

kabus, konfüzyonal

durum, libido

azalması,

anorgazmi,

sinirlilik, uyku

bozuklukları

künt afekt

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş ağrısı,

parkinso-

nizm

akatizi

somnolans/

sedasyon

distoni

diskinezi

tremor

sersemlik,

senkop,

konvülsiyon

disartri, psikomotor

hiperaktivite,

postural

sersemlik,dikkat

bozukluğu, disguzi,

hipoestezi,

nöroleptik

malign

sendrom, tardif

diskinezi,

serebrovaskü-

ler olay

serebral

iskemi,

parestezi

uyaranlara

yanıt

vermeme

bilinç kaybı,

depresif bilinç

durumu

diyabetik

koma

, denge

bozukluğu,

anormal

koordinasyon

titubasyon

Göz

hastalıkları

bulanık

görme

konjunktivit, göz

kuruluğu

glokom , göz

hareket

bozukluğu

göz kayması

fotofobi, göz

yaşarmasında

artma, oküler

hiperemi

Kulak ve iç

kulak

hastalıkları

vertigo, kulak

çınlaması, kulak

ağrısı

Kardiyak

hastalıklar

iletim

bozukluğu,

taşikardi,

bradikardi,

elektrokar-

diyogramda

QT uzaması

atrioventriküler

blok, sinüs aritmisi,

normal olmayan

elektrokardiyogram

palpitasyonlar

atriyal

fibrilasyon,

postural

ortostatik

taşikardi

sendromu

Vasküler

hastalıklar

ortostatik

hipotansiyo

hipertansiyo

hipotansiyon

pulmoner

emboli

, venöz

tromboz,

iskemi,

kızarma

Solunum,

göğüs

bozuklukları

ve mediastinal

hastalıklar

öksürük,

burun

tıkanıklığı

faringolarin

geal ağrı,

dispne, hırıltılı

solunum, burun

kanaması

uyku apnesi

sendromu,

hiperventilas-

pnömoni

aspirasyon

solunum

sistemi

tıkanıklığı,

disfoni

pulmoner

konjesyon

Gastrointestin

al hastalıklar

kusma,

abdominal

şişmiş dil

gastroenterit,

pankreatit

bağırsak

ağrı,

abdominal

rahatsızlık,

diyare,

bulantı,

konstipasyo

n, diş ağrısı,

dispepsi,

ağız

kuruluğu

disfaji, midede

veya barsakta gaz

birikimi

tıkanıklığı,

ileus, fekal

enkontinans,

fekalom,

dudak iltihabı

(şilit)

Hepato-biliyer

hastalıklar

transaminaz

artışı

gama-

glutamiltransferaz

artışı, hepatik

enzim artışı

sarılık

Deri ve deri

altı doku

hastalıkları

döküntü,

kaşıntı

ürtiker, alopesi,

akne

anjiyoödem

ilaç

döküntüsü

hiperkeratoz,

egzama, kuru

cilt, eritem,

deride renk

değişikliği,

seboreik

dermatit,

kepek

Kas-iskelet

bozukluklar,

bağ doku ve

kemik

hastalıkları

sırt ağrısı,

Kas-iskelet

ağrısı,

artralji

kan kreatin

fosfokinaz

düzeyinde artış, kas

spazmları, eklem

sertliği, eklem

şişliği, kas

zayıflığı, boyun

ağrısı

rabdomiyoliz

duruş

anormalliği

Böbrek ve

idrar

hastalıkları

idrar tutamama,

pollaküri, idrar

retansiyonu,dizüri

Gebelik,

pueperiyum

durumları ve

perinatal

hastalıkları

neonatal ilaç

yoksunluk

sendromu (Bkz

Bölüm 4.6)

Üreme sistemi

ve meme

hastalıkları

amenore

erektil

disfonksiyon,

boşalma

bozukluğu,

menstrüel

bozukluk

galaktore, seksüel

priapizm

gecikmiş

menstrüasyon,

jinekomasti,

meme

dolgunluğu,

meme akıntısı,

disfonksiyon,

meme ağrısı, meme

rahatsızlığı

meme

büyümesi

vajinal akıntı

Genel

bozukluklar

ve uygulama

bölgesine

ilişkin

hastalıklar

asteni,

yorgunluk,

yüksek ateş

yüzde ödem,

ödem

, titreme,

vücut sıcaklığında

artış, anormal

yürüme, susama,

göğüs ağrısı,

rahatsızlık hissi

hipotermi

vücut

sıcaklığında

azalma

, göğüs

rahatzsızlığı,

endürasyon

ilaç yoksunluk

sendromu

Yaralanma,

zehirlenme ve

prosedürel

komplikasyon

düşme

Aşağıdaki 'Hiperprolaktinemi' bölümüne bakınız.

Aşağıdaki 'Ekstrapiramidal semptomlar' bölümüne bakınız.

INVEGA klinik çalışmalarda gözlenmeyen fakat paliperidon ile pazarlama sonrası deneyimde görülen.

Plasebo-kontrollü çalışmalarda, INVEGA ile tedavi edilen kişilerde diyabet, plasebo grubunda % 0 oran ile

karşılaştırılırsa 0.05% oranında bildirilmiştir. Tüm klinik çalışmalardan elde edilen toplam insidans INVEGA ile

tedavi edilen kişilerde % 0.14 olmuştur.

insomnia: Uykuya dalma ve sürdürme güçlüğü, konvülziyon: grand mal konvülziyon; Ödem: genel ödem,

periferal ödem, gode bırakan ödem. Adet bozukluğu: düzensiz adet, oligomenore

Risperidon formülasyonları ile belirlenen istenmeyen etkiler

Paliperidon risperidonun aktif metabolitidir; Bu nedenle bu bileşiklerin (oral ve enjektabl

formülasyonların ikisi de dahil olmak üzere) advers etki profilleri birbiri ile ilişkilidir.

Yukarıdaki advers etkilere ek olarak, aşağıdaki advers etkiler INVEGA ile oluşması beklenen

ve risperdon ürünlerinin kullanımı ile oluşan etkiler olarak not edilmiştir.

Sinir sistemi bozuklukları: serebrovasküler hastalıklar

Göz hastalıkları: Floppy iris sendromu (intraoperative)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar: Raller

Bazı advers etkilerin açıklanması

Ekstrapiramidal semptomlar (EPS)

Şizofreni çalışmalarında, plasebo ve INVEGA’nın 3 ve 6 mg dozları arasında herhangi bir

fark gözlenmemiştir. INVEGA’nın daha yüksek dozlarında (9 ve 12 mg) doz ile ilişki

gözlenmiştir. EPS şizoafektif bozukluk çalışmalarında, dozla tam kesin bir ilişki olmaksızın

bütün doz gruplarında plaseboya oranla daha yüksek görülmüştür.

EPS, toplu analizin sonucunda aşağıdaki semptomları içerir. Bunlar, parkinsonizm (tükrük

hipersekresyonu, kas-iskelet sertliği, parkinsonizm, salya artışı, dişliçark bulgusu, bradikinezi,

hipokinezi, maske yüz, kas gerginliği, akinezi, ense sertliği, kas sertliği, parkinson yürüyüşü,

anormal glabellar refleks, parkinsona özgü istirahat tremoru), akatizi (akatizi, huzursuzluk,

hiperkinezi, ve huzursuz bacak sendromu), diskinezi (diskinezi, kas çekilmesi koreoatetoz,

atetoz ve kas seyirmesi), distoni (distoni, hipertoni, tortikollis, istemsiz kas kasılmaları, kas

kontraktürü,

blefarospazm,

okülojiri,

felci,

yüz

spazmı,

laringospazm,

miyotoni,

opistotonus,

orofaringeal

spazm,

plörototonus,

spazm

trismus)

tremordur.

Semptomların, mutlak bir ekstrapiramidal kökene sahip olmayan daha geniş bir spektrumu

olduğuna dikkat edilmelidir.

Kilo alımı

Şizofreni klinik çalışmalarında %7 ve üzerinde kilo alım kriterini karşılayan hastaların

yüzdesi karşılaştırılmış ve kilo alım sıklığında plasebo ile karşılaştırıldığında INVEGA 3 ve 6

mg için benzer bir sıklık INVEGA 9 ve 12 mg için ise daha yüksek bir sıklık görülmüştür.

Adolesan hastalar INVEGA ile tedavi edilirken, kilo alımı, normal gelişimle beklenene karşı

değerlendirilmelidir.

popülasyonda

beklenen

normal

gelişimle

birlikte

açık

etiketli

çalışmada INVEGA’ya medyan maruz kalma süresi göz önünde bulundurulduğunda (182

gün), normatif verilere göre standartlaştırılmış puanların değerlendirmesi, kilo değişimlerinde

klinik açıdan daha ilgili bir ölçüm verir. Kiloya yönelik standartlaştırılmış puanda açık etiketli

başlangıç düzeyinden son noktaya ortalama değişiklik 0,1 olmuştur (medyan normatif verinin

%4 üzeri). Normatif verilerin karşılaştırılmasına dayalı olarak, bu değişiklikler klinik açıdan

anlamlı kabul edilmemiştir.

Şizoafektif bozukluğu olan ve INVEGA ile tedavi edilen yetişkin hastalarda (%5) %7 ve

üzerinde kilo alımı, plasebo alan hastalar (%1) ile karşılaştırıldığında daha yüksek orandadır.

Yüksek ve düşük doz grubunun incelendiği çalışmada, %7 ve üzerinde kilo alımı düşük doz

grubunda (3-6 mg) %3, yüksek doz grubunda (9-12 mg) %7 ve plasebo grubunda %1’dir.

Hiperprolaktinemi

Şizofreni

klinik

çalışmalarında

INVEGA

alan

deneklerin

67’sinde

serum

prolaktin

düzeyinde artış gözlenmiştir. Prolaktin düzeylerinde artışı düşündürebilecek advers olaylar

(örn.;

amenore,

galaktore,

jinekomasti,

menstrüal

bozukluklar)

genel

olarak

deneklerin

%2’sinde

bildirilmiştir.

Serum

prolaktin

konsantrasyonlarında

maksimum

ortalama

artış

genellikle tedavinin 15. gününde gözlenmiş, fakat çalışma sonunda başlangıç düzeyinin

üstünde kalmıştır.

Yaşlılar

Şizofreni hastalığı olan yaşlılarda yürütülen bir çalışmada, güvenlilik profili yaşlı olmayan

hastalar ile benzerdir. INVEGA, demansı olan yaşlı hastalarda çalışılmamıştır. Diğer bazı

atipik antipsikotikler ile birlikte yürütülen klinik çalışmalarda, ölüm ve serebrovasküler olay

riskinde artış bildirilmiştir.

(Bkz. Bölüm 4.4)

Sınıf etkileri

Antipsikotik

kullanımı

uzamış

ventriküler

aritmiler

(ventriküler

fibrilasyon,

ventriküler taşikardi), aniden açıklanamayan ölüm, kalp durması ve Torsade de pointes

görülebilir. Pulmoner embolizm ve derin ven trombozu vakaları da dahil olmak üzere,

antipsikotik ilaçlarla venöz tromboembolik olay bildirilmiştir-Sıklık bilinmemektedir.

Paliperidon, risperidonun aktif metabolitidir. Risperidonun güvenlilik profili uygun olabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik hastalar

Paliperidon uzun salınımlı tabletler ile 12-17 yaş arası şizofreni hastası çocuklarda yapılan

kısa süreli çalışmada saptanan güvenlilik profili yetişkinlerde görülen ile benzerdir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr,

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Genellikle,

beklenen

bulgu

belirtiler

ilacın

bilinen

farmakolojik

etkilerinin

artması

şeklindedir.

Bunlar,

sersemlik

sedasyon,

taşikardi

hipotansiyon,

QT-uzaması

ekstrapiramidal

semptomlardır.

aşımı

görülen

hastada

Torsade

pointes

ventriküler fibrilasyon bildirilmiştir. Akut doz aşımı durumlarında birden fazla ilaç ihtimali

düşünülmelidir.

Tedavi gereksinimlerini ve iyileşmeyi değerlendirirken ürünün uzun salımlı yapısı göz önüne

alınmalıdır.

Paliperidonun

spesifik

antidotu

yoktur.

Genel

destekleyici

önlemler

uygulanmalıdır. Hava yolu açık tutulmalı ve idamesi sağlanmalı, yeterli oksijenasyon ve

ventilasyon sağlanmalıdır. Kardiyovasküler izlemeye hemen başlanmalı ve olası aritmiler için

sürekli elektrokardiyografik izleme yapılmalıdır. Hipotansiyon ve dolaşım kolapsı, intravenöz

sıvı ve/veya sempatomimetik ajanlar gibi uygun önlemlerle tedavi edilmelidir. Gastrik lavaj

(hasta bilinçli değilse intübasyondan sonra) ve aktif kömürün bir laksatifle kullanılması

düşünülmelidir.

Şiddetli

ekstrapramidal

semptomlar

durumunda

antikolinerjik

ajanlar

uygulanmalıdır. Hasta kendine gelinceye kadar sıkı denetim ve gözlem devam etmelidir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer antipsikotikler

ATC Kodu: N05A X13

INVEGA, (+)

-

ve (

-

-

paliperidonun rasemik bir karışımını içerir.

Etki mekanizması:

Farmakolojik

özellikleri

geleneksel

nöroleptiklerden

farklı

olan

paliperidon,

monoamin

etkilerini

selektif

olarak

bloke

eden

ajandır.

Paliperidon,

serotonerjik

5-HT

dopaminerjik D

reseptörlerine güçlü bir şekilde bağlanır. Paliperidon, aynı zamanda alfa

adrenerjik

reseptörlerin

daha

alfa

adrenerjik

reseptörlerin

histaminerjik

reseptörlerin

antagonisti

olarak

etki

eder.

(+)-

(-)-

paliperidon

enantiyomerlerinin

farmakolojik aktivitesi, kalitatif ve kantitatif olarak benzerdir.

Paliperidon

kolinerjik

reseptörlere

bağlanmaz.

Şizofreninin

pozitif

semptomlarını

hafiflettiğine inanılan paliperidon güçlü bir D

antagonist olsa da geleneksel nöroleptiklere

göre motor fonksiyonları daha az azaltır ve daha az katalepsiye neden olur. Baskın santral

serotonin

antagonizması,

paliperidonun

ekstrapiramidal

etki

oluşturma

eğilimini

azaltabilir.

Klinik Etkililik

Şizofreni

INVEGA’nın

şizofreni

tedavisindeki

etkililiği,

şizofreniye

yönelik

DSM-IV

kriterlerini

karşılayan

bireylerle

yapılan

üç

çok

merkezli,

plasebo

kontrollü,

çift

körlü,

haftalık

çalışmada belirlenmiştir. Üç çalışmada birbirinden farklı olan INVEGA dozları, günde bir

defa 3 ile 15 mg arasında değişmiştir. Primer etkililik sonlanım noktası, toplam Pozitif ve

Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) skorlarında azalma olarak tanımlanmıştır.PANSS; pozitif

semptomlar, negatif semptomlar, dezorganize düşünceler, kontrolsüz düşmanlık/heyecan ve

anksiyete/depresyonu değerlendirmek için beş faktörden oluşan geçerliliği doğrulanmış çok

maddeli bir envanterdir. INVEGA’nın test edilen tüm dozları, 4. günde plasebodan ayrılmıştır

(p˂0.05). Önceden tanımlanmış sekonder sonlanım noktaları Kişisel ve Sosyal Performans

(PSP)

ölçeğini

Klinik

Global

İzlenim

Şiddet

(CGI-S)

ölçeğini

içermiştir.

üç

çalışmada

INVEGA,

ve CGI-S’de

plaseboya

göre

üstün

olmuştur.

Etkililik

ayrıca

sekonder sonlanım noktası olarak tedavi yanıtının (PANSS Toplam Skorunda ≥ %30 azalma

olarak tanımlanır) hesaplanmasıyla da değerlendirilmiştir.

Etkinin sürdürülmesini değerlendirmek üzere tasarlanan uzun süreli bir çalışmada, INVEGA

semptom kontrolünün sürdürülmesi ve şizofreni relapsının geciktirilmesinde plaseboya göre

anlamlı ölçüde daha etkili olmuştur. Hastalar akut epizot için INVEGA (günde bir defa 3 ile

15 mg arasında değişen dozlar) ile 6 hafta boyunca tedavi edilip ekstra 8 hafta boyunca

stabilize edildikten sonra, şizofreni semptomlarında relaps yaşayana kadar INVEGA veya

plaseboya devam etmek üzere çift körlü bir şekilde randomize edilmiştir. Çalışma etkililikle

ilgili nedenlerden dolayı erken sonlandırılmış, INVEGA ile tedavi edilen hastalarda plaseboya

kıyasla anlamlı ölçüde daha uzun bir relaps süresi göstermiştir (p=0.0053).

Şizofreni - Adolesanlar

INVEGA’nın şizofrenisi olan adolesan bireylerdeki etkililiği, 1,5 ile 12 mg/gün doz aralığında

sabit dozlu, kiloya dayalı tedavi grubu tasarımının kullanıldığı randomize, çift körlü, paralel

gruplu, plasebo kontrollü 6 haftalık bir çalışmada belirlenmiştir. Bireyler 12-17

yaşları

arasında olup, Çocuklar İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi

ve Yaşam Boyu Versiyonu (K-SADS-PL) kullanılarak doğrulanan tanıyla şizofreniye yönelik

DSM-IV kriterlerini karşılamaktadır.

Uygun bireyler dört tedavi grubundan birine rasgele atanmıştır: Plasebo grubu veya INVEGA

Düşük, Orta veya Yüksek doz grupları. Kilosu daha düşük olan adolesanların yüksek doz

INVEGA'ya

maruz

kalma

riskini

indirmek

için

dozlar

vücut

ağırlığına

göre

uygulanmıştır. Başlangıç vizitinde kilosu 29 kg ile < 51 kg arasında olan bireyler plasebo

veya günde 1,5 mg (Düşük doz), 3 mg (Orta doz) veya 6 mg (Yüksek doz) INVEGA ve

başlangıç vizitinde kilosu en az 51 kg olan bireyler plasebo veya günde 1,5 mg (Düşük doz), 6

mg (Orta doz) veya 12 mg (Yüksek doz) INVEGA alacak şekilde randomize edilmiştir.

Dozlama yemekten bağımsız olarak sabah yapılmıştır.

Etkililik,

PANSS

kullanılarak

değerlendirilmiştir.

çalışma,

kiloya

dayalı

tedavi

gruplarında 3, 6 ve 12 mg günlük dozlarında verilen INVEGA’nın şizofrenisi olan adolesan

bireylerdeki etkililiğini kanıtlamıştır. INVEGA’nın bu popülasyondaki minimum etkili dozu

günde 3 mg olmuştur.

Şizoafektif bozukluk

INVEGA’nın (günde bir kez 3 mg - 12 mg) şizoafektif bozukluk tedavisindeki etkililiği,

DSM-IV Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme ile doğrulandığı üzere şizoafektif

bozukluğa ilişkin DSM-IV kriterlerini karşılayan yaşlı olmayan yetişkin hastalarla yapılan iki

plasebo kontrollü 6 haftalık çalışmada belirlenmiştir. Bu çalışmalardan birinde, etkililik iki

INVEGA doz düzeyinden birine atanan 203 bireyde değerlendirilmiştir: Günde bir defa 3

mg’a düşürme seçeneğiyle 6 mg (n = 105) veya 9 mg’a düşürme seçeneğiyle 12 mg (n = 98).

Diğer çalışmada, etkililik esnek INVEGA dozları (günde bir defa 3-12 mg) alan 211 bireyde

değerlendirilmiştir.

çalışma,

monoterapi

olarak

veya

antidepresan

ve/veya

duygudurum

dengeleyicilerle

kombinasyon

halinde

INVEGA

alan

bireyleri

içermiştir.

Dozlama yemekten bağımsız olarak sabah yapılmıştır. Çalışmalar ABD, Doğu Avrupa, Rusya

ve Asya'da gerçekleştirilmiştir.

Etkililik; Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) kullanılarak değerlendirilmiştir.

2 doz düzeyli çalışmada daha

yüksek

INVEGA dozu alan grup (9

mg/gün’e düşürme

seçeneğiyle 12 mg/gün) ve esnek doz çalışmasındaki INVEGA grubu (günde 3 ile 12 mg

arasında doz, ortalama modal doz günde 8,6 mg) PANSS'de plasebodan üstün olmuştur. 2 doz

düzeyli

çalışmanın

düşük

grubunda

mg/gün'e

düşürme

seçeneğiyle

mg/gün)

INVEGA, PANSS ile ölçülen haliyle plasebodan anlamlı ölçüde farklı olmamıştır.

Her iki çalışmanın sonuçları birleştirildiğinde, INVEGA monoterapi olarak veya duygudurum

dengeleyiciler

ve/veya

antidepresanlarla

kombinasyon

halinde

uygulandığında,

sonlanım

noktasında şizoafektif bozukluk semptomlarını plaseboya göre iyileştirmiştir. Popülasyon alt

gruplarının incelemesi cinsiyet, yaş veya coğrafi bölge bazında herhangi bir farklı yanıt verme

kanıtı

ortaya

koymamıştır.

Irka

göre

farklı

etkileri

araştırmak

için

yeterli

veri

bulunmamaktadır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

INVEGA’nın tek dozunu takiben, paliperidon plazma konsantrasyonları sabit bir şekilde

artarak pik (doruk) plazma konsantrasyonuna (C

maks

) doz uygulamasından yaklaşık 24 saat

sonra ulaşmıştır. INVEGA’nın günde bir doz uygulamasında, paliperidonun kararlı durum

konsantrasyonlarına çoğu gönüllüde doz uygulamasından sonraki 4-5 gün içinde erişilmiştir.

Paliperidon risperidonun aktif metabolitidir. INVEGA’nın salım özellikleri nedeniyle, hızlı

salımlı

risperidonda

gözlenene

kıyasla

tepe-vadi

dalgalanmaları

minimum

düzeyde

olmaktadır (dalgalanma indeksleri sırasıyla %38 ve %125’tir).

INVEGA uygulamasını takiben paliperidonun mutlak oral biyoyararlanımı %28’dir.

Paliperidon uzatılmış salımlı tabletin yüksek yağ/yüksek kalori içeren standart öğünle birlikte

uygulanmasını takiben, C

maks

ve EAA değerleri açlık koşullarında uygulamaya kıyasla % 50-

60 oranında artmıştır.

Dağılım:

Paliperidon hızla dağılır. Görünür dağılım hacmi 487 L’dir. Paliperidonun plazma protein

bağlama kapasitesi %74’tür. Büyük oranda

-asit glikoprotein ve albümine bağlanır.

Biyotransformasyon:

İn

vivo

olarak

dört

metabolik

yolak

tanımlanmıştır;

bunların

hiçbiri

dozun

%6.5’inden

fazlasını oluşturmamaktadır: Dealkilasyon, hidroksilasyon, dehidrojenasyon ve benzisoksazol

bölünmesi.

İn vitro

çalışmalar paliperidon metabolizmasında CYP2D6 ve CYP3A4’ün rol

oynadığını düşündürmüş olsa da, bu izozimlerin paliperidon metabolizmasında anlamlı bir rol

oynadığına dair herhangi bir

in vivo

kanıt bulunmamaktadır. Popülasyon farmakokinetiği

analizlerinde,

CYP2D6 substratlarının

yavaş

hızlı

metabolizörleri

arasında

INVEGA

uygulamasından

sonra

paliperidonun

görünür

klerensi

açısından

belirgin

farklılık

gözlenmemiştir. İnsan karaciğer mikrozomlarında yapılan

in vitro

çalışmalar, paliperidonun,

CYP1A2,

CYP2A6,

CYP2C8/9/10,

CYP2D6,

CYP2E1,

CYP3A4

CYP3A5’i

içeren

sitokrom P450 izoenzimleri tarafından metabolize edilen ilaçların metabolizmasını büyük

ölçüde inhibe etmediğini göstermiştir.

Eliminasyon:

1 mg hızlı salımlı

C-paliperidonun tek oral doz olarak uygulanmasından bir hafta sonra,

dozun %59’u değişikliğe uğramadan idrarla atılmıştır. Bu da paliperidonun karaciğerde yoğun

bir şekilde metabolize olmadığını göstermektedir. Uygulanan radyoaktivitenin yaklaşık %80’i

idrarda, %11’i ise dışkıda saptanmıştır.

Paliperidonun terminal eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 23 saattir.

In vitro

çalışmalar, paliperidonun bir P-gp substratı olduğunu ve yüksek konsantrasyonlarda

P-gp’nin zayıf bir inhibitörü olduğunu göstermiştir.

In vivo

veriler yoktur ve klinik ilişki

bilinmemektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

INVEGA’nın

uygulanmasını

takiben

paliperidonun

farmakokinetiği

önerilen

klinik

aralığı (3 – 12 mg) içerisinde doz orantılıdır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Irk:

Popülasyon

farmakokinetiği

analizleri,

INVEGA

uygulamasını

takiben

paliperidonun

farmakokinetiğinde ırka bağlı farklılık göstermemiştir.

Cinsiyet:

INVEGA uygulamasını takiben paliperidon görünür klerensi kadınlarda erkeklerden yaklaşık

%19 azdır. Bu fark büyük oranda erkeklerle kadınlar arasında yağ dışı vücut kütlesi ve

kreatinin klerensi açısından gözlenen farklarla açıklanmaktadır.

Sigara kullanım durumu:

İnsan karaciğer enzimlerinin kullanıldığı

in vitro

çalışmalara göre paliperidon bir CYP1A2

substratı değildir; dolayısıyla sigara kullanımının paliperidon farmakokinetiği üzerinde bir

etkisi

olmamalıdır.

Popülasyon

farmakokinetik

analizleri,

sigara

kullananlarda

kullanmayanlara kıyasla paliperidon için biraz daha düşük bir maruziyet göstermiştir. Farkın

klinik ile ilgili olmadığı düşünülmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Paliperidon büyük ölçüde karaciğerde metabolize edilmemektedir. Orta derecede karaciğer

yetmezliği olan (Child-Pugh Sınıf B) hastalarda yapılan bir çalışmada serbest paliperidonun

plazma konsantrasyonu sağlıklı deneklerle benzerdir. Paliperidon, ağır karaciğer yetmezliği

olan hastalarda çalışılmamıştır. (Child-Pugh Sınıf C)

Böbrek yetmezliği:

Paliperidon eliminasyonu, böbrek fonksiyonunun azalması ile azalır. Paliperidonun toplam

klerensi bozulmuş böbrek fonksiyonu olan hastalarda hafif böbrek yetmezliğinde % 32

(CrCl:50 - <80 ml/dakika), orta böbrek yetmezliğinde %64 (CrCl:30 - <50ml/dakika) ve ağır

böbrek yetmezliğinde %71 (CrCl: <30ml/dakika) azalmıştır. Paliperidonun ortalama terminal

eliminasyon yarılanma ömrü normal böbrek fonksiyonlu (CrCl≥ 80 ml/dakika) deneklerde 23

saat ile kıyaslandığında, hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda sırasıyla 24,

40 ve 51 saattir.

Adolesanlarda:

Adolesan

hastalardaki

paliperidon

sistemik

maruziyeti

yetişkin

hastalardaki

karşılaştırılabilir seviyededir. 51 kg’ın altındaki adolesanlarda, 51 kg’dan daha ağır olan

adolesanlara oranla %23 daha fazla maruziyet gözlenmiştir; fakat bu durum klinik açıdan göz

ardı edilebilir. Sadece yaş ise tek başına paliperidon maruziyetini etkilememiştir.

Yaşlılarda:

Yaşlı hastalardaki (≥ 65 yaş, n=26) farmakokinetik bir çalışmadan elde edilen veriler, yetişkin

hastalarla (18-45 yaş, n=28) kıyaslandığında INVEGA uygulamasını takiben paliperidonun

görünür kararlı-durum klerensinin % 20 daha az olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte

CrCl’de yaşla ilgili azalmanın düzeltilmesinden sonra şizofreni hastalarını içeren popülasyon

farmakokinetik analizlerinde yaşın fark edilebilir etkisi bulunmamıştır.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Paliperidon, sıçan ve köpeklerde, tekrarlanan-doz toksisitesi çalışmaları sedasyon ve meme

bezlerinde,

genital

organlarda

prolaktin

aracılı

etkiler

gibi

temel

farmakolojik

etkiler

göstermiştir. Paliperidon sıçan ve tavşanlarda teratojen değildir.

Sıçanlarda ve insanlarda

yaygın olarak paliperidona dönüştürülen oral

risperidon ile sıçan üreme çalışmalarında,

doğum ağırlığı ve yavruların hayatta kalması üzerinde advers etkiler görülmüştür.

Gebe

hayvanlara

uygulandığında

diğer

dopamin

antagonistleri,

öğrenme

yavrularda

motor

gelişimi

üzerinde

olumsuz

etkilere

neden

olmuştur.

Paliperidon

genotoksik

değildir.

Sıçanlarda

farelerde

risperidonun

oral

karsinojenisite

çalışmalarında,

hipofiz

bezi

adenomlarında artış (farelerde), pankreas endokrin adenomlarında artış (sıçanlarda) ve meme

bezi adenomlarında (her iki türde de) artış gözlenmiştir.

Bu artış uzatılmış dopamin D

antagonizması ve hiperprolaktinemi ile ilgili olabilir. Kemirgenlerde bu tümör bulgularının

insan riski ile ilişkisi bilinmemektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Polietilen oksit 200K

Sodyum klorür

Povidon (K29-32)

Stearik asit

Bütil hidroksitoluen E321

Ferrik oksit (sarı) E172

Polietilen oksit 7000K

Ferrik oksit (kırmızı) E172

Hidroksietil selüloz

Polietilen glikol 3350

Selüloz asetat

Hipromeloz

Titanyum dioksit E171

Laktoz monohidrat

Gliserol triasetat

Karnauba mumu

Demir oksit (siyah) E172

Propilen glikol

6.2

Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

28 tabletlik blister ambalaj.

Blister: Polikloro-trifloroetilen (PCTFE) ile kaplanmış polivinil klorür (PVC) / alüminyum

itme tabakası

6.6.

Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti., Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak

Keçeli Plaza No:13 Kavacık, Beykoz-İSTANBUL

Tel: 0 216 538 20 00

Faks: 0 216 538 23 69

8.

RUHSAT NUMARASI

123/96

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31.12.2007

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ: