INTELENCE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • INTELENCE 100 MG 120 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • INTELENCE 100 MG 120 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • etravirine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699593015298
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

INTELENCE100 mg tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablet100miligram etraviriniçerir.

Yardımcımaddeler:Hipromelloz,mikrokristalizeselüloz,kolloidalanhidrsilika,

kroskarmellozsodyum,magnezyumstearat, laktozmonohidrat.

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde,doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında size/çocuğunuza önerilen dozun

dışındayüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. INTELENCEnedirveneiçinkullanılır?

2. INTELENCE ’ı

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. INTELENCE nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. INTELENCE’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.INTELENCE nedirveneiçinkullanılır?

INTELENCE,beyazyadabeyazımsırenkte,biryüzünde“T125”vediğeryüzünde“100”

yazısıolanovalbirtablettir.

INTELENCE,içinde120tabletvetabletlerikurututmakiçin3küçükpoşetbulunan

plastik şişelerdepiyasayasunulmaktadır.

INTELENCE’ınetkinmaddesiolan etravirin, nükleozid olmayan terstranskriptaz

inhibitörleri(NNRTI)adıverilenbiranti-HIVilaçgrubunaaittir.

INTELENCE,insanimmün (bağışıklık)yetmezlikvirüsü(HIV)tarafındanoluşmuş

enfeksiyonlarıntedavisindekullanılır.Etravirin,vücudunuzdakiHIVmiktarınıazaltarak

etkieder.Budurum sizinbağışıklıksisteminizigüçlendirirveHIVenfeksiyonunabağlı

hastalıkgeliştirmeriskiniziazaltır.

INTELENCE, diğeranti-HIVilaçlarilebirlikte,dahaöncebaşkaHIVilaçlarıkullanmış

olan yetişkinlerintedavisiiçinkullanılmaktadır.

Doktorunuzhangiilaçkombinasyonunun sizin için enuygu nu olduğunusizinlekonuşacaktır.

2.INTELENCEkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

INTELENCE’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-Etravirinveya içerdiğimaddelerdenherhangibirine(Bölüm6’dalistelenmiştir)karşıaşırı

duyarlılığınız(alerji)varise.

INTELENCEkullananlardaHIVileilişkilibaşkaenfeksiyonlaryadahastalıklarortaya

çıkabilir.Doktorunuzladüzenliolarakgörüşünüz.

INTELENCE’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Aşağıdakidurumlardan herhangibirisizeuyuyorsatekrarkontroledip doktorunuzabildiriniz.

Eğer;

-Vücudunuzdadöküntü ortayaçıkarsadoktorunuzabildiriniz.Döküntülergenellikleanti-

HIVtedavisibaşladıktanhemensonraortayaçıkmaktavegenellikle,builacıalmaya

devamederkenbile1ile 2hafta içerisindekaybolmaktadır.Nadiren,INTELENCEile

tedavisırasındayaşamıtehditedicinitelikteaşırıduyarlılıkreaksiyonları(döküntüveateş,

yüz,dilyadaboğazdaşişlik,nefesalmaveyutmadagüçlükşeklindeortayaçıkanalerjik

reaksiyon)görülebil ir.Herhangibiraşırıduyarlılıkreaksiyonuortayaçıktığındazaman

kaybetmedendoktorunuzabaşvurunuz.Doktorunuzbubelirtilerlenasılbaşedebileceğinizi

veINTELENCEtedavinizikesmenizgerekipgerekmediğinisizesöyleyecektir.Biraşırı

duyarlılıkreaksiyonunabağlıolaraktedaviyibırakmışsanız,INTELENCEtedavisine

yenidenbaşlamamanızgerekir.

-Hepatit Bve/veyaCdahil, karaciğerinizleilgilisorun

varsaveyadahaönceyaşadıysanız

doktorunuzabildiriniz.DoktorunuzINTELENCEtedavisialıpalmayacağınızakarar

vermedenöncekaraciğerhastalığınızınnekadarciddiolduğunudeğerlendirmek

isteyebilir.

-Vücudunuzun veyavücudunuzdakiyağlıbölgelerinşeklindeherhangibirdeğişiklik

farkedersenizdoktorunuzu bilgilendirin.Anti-HIVilaçkombinasyon ukullanılırkenvücut

yağlarıartabilir, azalabilirveyavücudunuzdakidağılımıdeğişebilir.

-Herhangibirenfeksiyonbelirtisifarkedersenizdoktorunuzu bilgilendiriniz.

İlerlemişHIVenfeksiyonuolanvegeçmiştefırsatçıbirenfeksiyongeçirmişhastalarda,

HIVtedavisibaşlatıldıktanhemensonra,öncekienfeksiyonlaraaitbulguvebelirtiler

ortayaçıkabilmektedir.Bubelirtilerinvücudunbağışıklıksistemindegüçlenmeyebağlı

olduğuna,busayedevücudundahaöncevarolduğuhaldeaçıkbirbelirtivermediğiiçin

karşıkoyamadığıenfeksiyonlarakarşısavaşmayısağladığınainanılmaktadır.

-HIVenfeksiyontedavisiiçinilaçalmaya başladıktansonrafırsatçıenfeksiyonlaraek

olarakotoimmünhastalıklarda(bağışıklıksistemininsağlıklıvücutdokularına

sald ırdığındaortayaçıkandurum)ortayaçıkabilmektedir.Otoimmünhastalıklartedaviye

başlandıktanaylarsonraortayaçıkabilir.Eğerherhangibirenfeksiyonbelirtisiyada

kaslardazayıflık,elveayaklardabaşlayıpgövdenizedoğruilerleyengüçsüzlük,çarpıntı,

titremeveyaaşırıaktivitefarkederseniz,hemengereklitıbbitedaviyialmakiçin

doktorunuzahaberveriniz.

UyarılarveÖnlemler

INTELENCE’ıkullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

INTELENCE,HIVenfeksiyonununiyileşmesinisağlamaz.Kanınızdakivirüsmiktarını

azaltıcıtedavininbirparçasıdır.HernekadaretkilibirantiretroviraltedavibaşkalarınaHIV

bulaştırmariskiniziazaltsadaINTELENCEkullanırkenhalabaşkalarınaHIVbulaştırmariski

vardır.BaşkalarınaHIVbulaştırmayıönlemek için gereklitedbirleridoktorunuzlagörüşünüz.

Yaşlıysanız

INTELENCE,65yaşveüzerindesınırlısayıdahastadakullanılmıştır.Eğerbuyaşgrubunda

iseniz, lütfen doktorunuzlaINTELENCEkullanımıkonusunu görüşünüz.

Kemiklerileilgili sorunlar

-Antiretroviralkombinasyontedavisi alanbazıhastalardaosteonekroz(kemiğekan

akışınınazalmasınabağlıolarakkemik dokunun ölmesi)adıverilenbirkemik

hastalığıgörülebilir.Antiretroviralkombinasyontedavisinin süresi, kortikosteroid ilaç

ullanımı,alkolkullanımı,bağışıklığınciddişekildebaskılanması,vücutkitle

indeksininyüksekolmasıvebazıbaşkanedenlerbuhastalığınortayaçıkmasındarisk

oluşturabilirler.Osteonekrozbelirtileri eklemlerdesertlik,sızıveağrı(özelliklekalça,

dizveomuzda)vehareket güçlüğüdür.Bubelirtilerdenherhangi birini farkederseniz,

derhaldoktorunuzahaberveriniz.

INTELENCE,18yaşaltındakullanılmamalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

INTELENCE’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

INTELENCE’ıyemeklerdensonraalmalısınız.EğerINTELENCE’ıaçkarınaalırsanız,ilacın

sadeceyarısıemilecektir.INTELENCE’ıbirliktealacağınızyemeğintürüiçin,doktorunuzun

tavsiyelerini izleyiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileisenizhemendoktorunuzasöyleyiniz.Hamilekadınlar,doktorlarıözelolarak

istemediğisüreceINTELENCEkullanmamalıdır.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HIVenfeksiyonluannelerbebekleriniemzirmemelidir,çünkübebeğeHIVgeçirmeolasılığı

sözkonusudur.

Araç ve makinekullanımı

İlacınızıaldıktansonrauykuluhissedersenizyadabaşdönmesiyaşarsanızaraçyadamakine

kullanmayınız.

INTELENCE’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

INTELENCElaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıtahammülsüzlüğünüz(intolerans)olduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

INTELENCEdiğerilaçlarileetkileşimegirebilir.Bunedenle,şuandaveyayakıngeçmişte

başkaherhangibirilaçkullanmadığınızıveyavarsakullanmaihtimalinizolduğunu

doktorunuza veyaeczacınızasöyleyiniz.

INTELENCEçoğudurumda,başkabirsınıfaaitanti-HIVilaçlarıilekombine

edilebilmektedir.Ancakbazıkombinasyonlartavsiyeedilmemektedir.Bazıdurumlardaise

dahayakıntakipve/veyailacındozundaayarlamayapılmasıgerekebilmektedir.Bunedenle,

başkahangianti-HIVilaçlarıaldığınızımutlakadoktorunuzasöyleyiniz.Ayrıca,builaçlarla

birliktesizeve rilenKullanmaTalimatlarınıdadikkatliceokumanızönemlidir.Hangiilaçların

kombineedilebile ceğikonusunda, doktorunuzun tavsiyelerinidikkatleizleyiniz.

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirisinikullanıyorsanız,INTELENCEalmadanöncemutlaka

doktorunuzahaberveriniz.

INTELENCE’ın aşağıdakiilaçlardan herhangibirisiilekombineedilmesiönerilmez:

- Tipranavir/ritonavir(anti-HIVilaçlar),

- Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin (nöbetleriönlemek içinkullanılanilaçlar),

- G üçlendirilmişproteazinhibitörleriylekullanılmasıuygunolmadığıiçinrifampisinve

rifapentin (tüberkülozgibibazıenfeksiyonlarıntedavisindekullanılan ilaçlar),

- St. John’swortbitkisi ( sarıkantaronotu, binbirdelik otu)içerenürünler(depresyon

tedavisindekullanılan bitkisel birürün).

Eğerbunlardan herhangibirinialıyorsanız,doktorunuzadanışınız.

INTELENCE’ ıaşağıdakiilaçlarınherhangibiriilealmanızhalinde,INTELENCE’ınveya

diğerilaçlarınetkilerideğişebilir.Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuza

söyleyiniz:

- Amiodaron, bepridil, digoksin, dizopiramid,flekainid, lidokain, meksiletin,

propafenonyadakinidin (belirlikalp hastalıklarınıntedavisiiçinkullanılanilaçlar,örneğin

anormal kalpritmi).

- Varfarin (kanınpıhtılaşmasınıazaltanbir ilaç).Doktorunuzunkanınızıkontroletmesi

gerekecektir.

- Flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazolvevorikonazol(mantar

enfeksiyonlarının tedavisiiçin kullanılan ilaçlar).

- Klaritromisin, rifabutin (antibiyotikler).

- Artemeter/lumefantrin (sıtmatedavisiiçinkullanılanbirilaç).

- Diazepam(uyku sorunlarıve/veyaanksiyetetedavisindekullanılan birilaç).

- Deksametazon (enflamasyonvealerjikreaksiyonlargibiçeşitlidurumlardakullanılan

birkortikosteroid).

- Boseprevir(hepatitCvi rüsü enfeksiyonunun tedavisindekullanılan birilaç).

- Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, rosuvastatinyadasimvastatin (kolesterol

düşürücü ilaçlar).

- Siklosporin ,sirolimusyadatakrolimus(bağışıklıksisteminibaskılayıcıilaçlar).

- Sildenafil,vardenafilyada tadalafil(erektildisfonksiyonve/veyapulmonerarter

hipertansiyontedavisinde kullanılanilaçlar).

- Klopidogrel( kanpıhtılarınıönleyici birilaç).

3. INTELENCEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

INTELENCE’ıherzamaniçintamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eğeremin

değilseniz, doktorunuzasormalısınız.

Erişkinlerdekullanım

Erişkinlerdeönerilen

INTELENCEdozu, gündeikidefaikitablettir.

Sabah kahvaltıdan sonraikiadet100 mg’lıkINTELENCEtabletyutunuz.

Akşamyemekten sonraikiadet100 mg’lıkINTELENCEtabletyutunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

INTELENCE’ıyemeklerdensonraalmalısınız.EğerINTELENCE’ıaçkarınaalırsanız,ilacın

sadeceyarısıbarsaklarınızdanemilecektir.INTELENCE’ıbirliktealacağınızyemeğintürü

için, doktorunuzun tavsiyeleriniizleyiniz.

Tabletleribirbardak su ileyutunuz. Tabletleriçiğnemeyiniz.

EğerINTELENCEtabletleribütünolarakyutamıyorsanız,aşağıdabelirtilenşekildede

kullanabilirsiniz:

- Tabletleri5ml(birçaykaşığı)suyadaenazındanilacıtümüylekaplayacaksuiçeren

bardağakoyunuz,

-S ütgörünümünü alıncayakadariyicekarıştırınız,

- İstersenizdaha fazla suekleyinizyada alternatifolarakportakalsuyuveyasütde

ekleyebilirsiniz(suylaçözmedenönceportakal suyuyadasütletabletlerinizi çözmeye

çalışmayınız),

-Hemeniçiniz,

-G ereklidozuntamamınıalmanızıgarantietmekiçin,bardağısuyla, portakalsuyuylaveya

sütle birkaçkezçalkalayınızvebunlarıdaiçiniz.

- INTELENCEtabletlerialırkensıcak(40°Cüzeri)yadakarbonatlıiçeceklerden

kaçınınınız.

Çocukkorumalıkapağınaçılması

Plastikşişeninkapağıçocukkorumalısistemesahiptirveaşağıdaki

gibiaçılmalıdır:

Kapağıaşağıyadoğru bastırarak, saatyönünün tersinedoğru

çeviriniz.

- Şişeden ayrılmışolan kapağıçıkarınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardaveadolesanlarda kullanım:

Builacı16kg’dandüşükağırlıklıçocuklaravermeyinizçünküpotansiyelyararlarveriskler

henüzbelirlenmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımailişkinverilerkısıtlıdır.Eğer65yaşveüzerindeisenizINTELENCE

kullanımıkonusundadoktorunuzlakonuşmalısınız.

Özel kulla nımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalardadozayarlamasıgereklideğildir.

Karaciğeryetmezliği:

HafifveortaderecedekaraciğerbozukluğuolanhastalardaINTELENCEdozunun

ayarlanmasıgereklideğildir.INTELENCE,ağırkaraciğerfonksiyonbozukluğuolan

hastalardaincelenmemiştir.Bu hastalardakullanımıönerilmez.

EğerINTELENCE’ınetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaINTELENCEkullandıysanız

Derhaldoktorunuzlaveyaeczacınızlagörüşünüz.INTELENCEileensıkgörülenyanetkiler

döküntü, ishal, kusmavebaşağrısıdır(bkz. "4.Olasıyan etkilernelerdir?").

INTELENCE’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

IN TELENCEalmayıunutursanız

Reçete edileng ünlükINTELENCEdozunuzuzamanındaalmanızçokönemlidir.Eğerbir

INTELENCEdozununormalsaatinden sonraki 6saatiçindealmamışsanız,tablet(ler)ien

kısazamandaalmalısınız.Birsonrakidozuolağanşekildealınız.Eğerdozualmadığınızı6

saatgeçtiktensonrafarkederseniz, bu dozu atlayıpbirsonrakidozuolağanzamanında

alınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

INTELENCEtedavisisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

HIVtedavisi,iyiolmahissiniziarttırabilir.Kendinizidahaiyi hissetsenizbile,INTELENCE

vediğeranti-HIVilaçlarınızıalmayıbırakmayınız.Böylebirdurum,virüsündirençkazanma

riskiniartırabilir. Bu durumdailacınızıkesmemelivedoktorunuzlakonuşmalısınız.

Bu ilacın kullanımıylailgilibaşkasorularınızolursa, doktorunuzasorunuz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,INTELENCE’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir, ancak bunlarherkullanıcıdaortayaçıkmaz.

Aşağıdaverilenyan etkilerin sıklıklarışu şekildedir:

Çokyaygın :10 hastanın en az1 indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1,000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1, 000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10, 000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çokyaygın:

- Deridöküntüsü.Döküntügenelliklehafifveortaderecededir.Nadirolarakhayatıtehdit

edecekderecedeçokciddi döküntübildirilmiştir.Bunedenle,döküntüolmasıdurumunda

doktorunuzuhemenbilgilendirmenizönemlidir.Doktorunuzbelirtilerilenasılbaş

edeceğiniziveINTELENCE’ıkullanmayıbırakmanızgerekipgerekmediğinisize

söyleyecektir.

Yaygın:

- Kanınızdakihücrelerinyadakimyasallarındüzeylerindeolanbazıdeğişiklikler.Bunlar

sizeyapılacakkantestlerindengörülebilir.Doktorunuzsizeneanlamageldiklerini

açıklayacaktır.Budeğişikliklereörnekolarakkanınızdakikırmızıkanhücrelerinin

(alyuvarların)sayısınınazalması,kanınpıhtılaşmasındarolalanvetrombosit(pulcuk)adı

verilenhücrelerinsayısınınazalması,kanyağlarınındüzeyininanormalyadayüksek

olması, kolesteroldüzeylerininyüksek olmasıilekan şekerinizinyükselmesisayılabilir.

- Başağrısı,elveayaklardakarıncalanmahissiyadaağrı,hissizlik,yorgunluk,uykuhali,

endişehali.

- İshal,midebulantısı,kusma,mide-göğüsbölgesindeyanma,karındaağrı,mide

iltihaplanması,gaz.

- Böbrekyetmezliği,kanbasıncındayükselme(hipertansiyon),kalpkrizi,şekerhastalığı

(diyabet).

- Vücuttayağbirikimi,geceterlemeleri.

Yaygın olmayan:

- Göğüsağrısı(anjina), kalp ritminin düzensizleşmesi.

- Cildinduyarlılığınınkaybedilmesi,sersemlikhali,titreme,bayılma,uykuhali,hafıza

kaybı, nöbetler/havaleler,inme, dikkattebozulmalar.

- Görmedebulanıklık, başdönmesi, cansızlık/tembellik hali.

- Soluk alıp vermedezorluk.

- Ağızdakuruma,ağızdailtihaplanma,öğürtü,kabızlık,karındagerginlik/şişkinlik,

pankreasın iltihaplanması, kan kusma, iştahtaazalma.

- Aşırıterleme,kaşıntı,deridekuruma,yüzve/veyaboğazdaşişme.

- Alerjikbelirtiler(aşırıduyarlılık),enfeksiyonbelirtileri(örneğin;lenfbezlerinin

büyümesiveateş).

- Karaciğerlerdeiltihaplanma(hepatit)gibikaraciğerleilgilisorunlar.

- Erkeklerdememelerdeşişme.

- Uyku bo zuklukları,anormalrüyalargörme,bilinçtebulanıklık,dezoryantasyon,sinirlilik

hali.

- Yağdağılımınındeğişmesinebağlıvücuttadeğişiklikler.

Bilinmiyor:

- Ateşvehepatitgibiorgantutulumununeşlikettiğidöküntülerlekarakterizeağıraşırı

duyarlılıktepkileri.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. INTELENCE’ınsaklanması

INTELENCE’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

İlacınızıorijinalşişesininiçindesaklayınız.Nemdenkorumakiçinşişeyisıkıcakapatınız.

Şişeniniçerisinde3tanenemçekiciküçükpoşetbulunmaktadır.Bupoşetlerşişeden

çıkarılmamalıveyutulmamalıdır.

INTELENCE’ı25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanmatarihindensonraINTELENCE’ıkullanmayınız.Son kullanma

tarihio ayın son gününü ifadeeder.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizINTELENCE’ıkullanmayınız.

İlaçlarıevselatıklarlaveyakanalizasyonaatmayınız.Artıkkullanmadığınızilaçlarınasıl

atacağınızıeczacınızasorunuz. Bu önlemlerçevreyikorumayayardımcıolacaktır.

Ruhsat sahibi: Johnson andJohnson SıhhiMalzemeSan. veTic.Ltd. Şti.

Ertürk Sokak KeçeliPlazaNo:13 Kavacık-Beykoz/İstanbul

İmalyeri:

Janssen- CilagSpALatina,İtalya

Bu kullanma talimatı../../….tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

1-8-2018

Intelence (Janssen-Cilag International NV)

Intelence (Janssen-Cilag International NV)

Intelence (Active substance: etravirine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5232 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety