INLYTA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • INLYTA 1 MG 56 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • INLYTA 1 MG 56 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • axitinib

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532099778
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-07-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ilaç

izlemeye

tabidir.

üçgen

yeni

güvenlilik

bilgisinin

hızlı

olarak

belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri

beklenmektedir.

Bakınız

Bölüm

Advers

reaksiyonlar

nasıl

raporlanır?”

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

INLYTA

3 mg film kaplı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her film kaplı tablet 3 mg aksitinib

içerir.

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat 35.3 mg

Yardımcı maddeler için, 6.1’e bakınız.

Ürün, sığır kaynaklı laktoz monohidrat hammaddesi içermektedir.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.

Bir yüzünde “Pfizer” ve diğer yüzünde “3 XNB” baskısı olan, kırmızı, yuvarlak film kaplı

tablet.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

INLYTA;

Bir sitokin tedavisi sonrası progresyon göstermiş olan veya

Bir seri VEGF-TKi tedavisi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş relaps/metastatik

renal hücreli karsinomun tedavisinde endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

INLYTA tedavisi, kanser ilaçlarını uygulama konusunda tecrübeli bir hekim tarafından

başlatılmalıdır.

Aksitinib için önerilen oral doz günde iki kez 5 mg’dır.

Klinik yarar gözlendiği süre boyunca tedaviye devam edilmelidir. Eşzamanlı ilaçlar veya doz

ayarlama ile kontrol altına alınamayan ve kabul edilebilir olmayan bir toksisite meydana

geldiğinde tedavi kesilmelidir.

Hasta kusarsa veya bir doz kaçırırsa, ek doz alınmamalıdır. Her zamanki saatinde bir sonraki

reçete edilen doz alınmalıdır.

Doz ayarlaması

Bireysel güvenliliğe ve tolere edilebilirliğe dayanılarak, doz arttırılması veya azaltılması

tavsiye edilir.

Birbirini takip eden iki hafta boyunca > grade 2 advers reaksiyon göstermeden (yani Advers

Olaylar

için

Temel

Terminoloji

Kriteri

[CTCAE]

versiyon

3.0’a

göre

şiddetli

advers

reaksiyon olmaması) günde iki kez 5 mg olan başlangıç aksitinib dozunu tolere edebilen

hastalarda, hastaların kan basıncı >150/90 mmHg olmadığı veya

hastalar anti-hipertansif

tedavi almadığında doz günde iki kez 7 mg’a arttırılabilir. Bunun ardından, aynı kriter

kullanılarak günde iki kez 7 mg olan aksitinib dozunu tolere edebilen hastalarda maksimum

günde iki kez 10 mg’a çıkartılabilir.

Bazı

advers reaksiyonların kontrol

altına alınması

için

aksitinib

tedavisinin

geçici veya

devamlı şekilde durdurulması ve/veya dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. bölüm 4.4).

Dozun azaltılması gerektiğinde, aksitinib dozu günde iki kez 3 mg’a ve bunun da ötesinde

günde iki kez 2 mg’a düşürülebilir.

Hastanın yaşı, ırkı, cinsiyeti veya vücut ağırlığına dayalı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Eşzamanlı güçlü CYP3A4/5 inhibitörleri

Aksitinibin

güçlü

CYP3A4/5

inhibitörleri

eşzamanlı

uygulaması,

aksitinibin

plazma

konsantrasyonlarını arttırabilir (bkz. bölüm 4.5). Birlikte kullanılması durumunda CYP3A4/5

inhibisyonu potansiyeli olmayan veya çok az potansiyeli olan alternatif bir ilaç seçilmesi

tavsiye edilir.

kadar

aksitinib

ayarlaması,

güçlü

CYP3A4/5

inhibitörleri

alan

hastalarda

çalışılmamış olsa da, güçlü bir CYP3A4/5 inibitörü ile eşzamanlı uygulama gerektiğinde

aksitinib dozunun yaklaşık yarım doza azaltılması (örneğin günde iki kez 5 mg olan başlangıç

dozundan günde iki kez 2 mg’a azaltma) tavsiye edilir. Bazı advers reaksiyonların kontrol

altına alınması için aksitinib tedavisinin geçici veya devamlı şekilde durdurulması gerekebilir

(bkz.

bölüm

4.4).

Güçlü

inhibitörün

eşzamanlı

uygulaması

kesildiği

takdirde,

güçlü

CYP3A4/5

inhibitörü

uygulanmadan

önce

kullanılan

aksitinib

dozuna

dönülmesi

düşünülmelidir (bkz. bölüm 4.5).

Eşzamanlı güçlü CYP3A4/5 indükleyicileri

Aksitinibin güçlü CYP3A4/5 indükleyicileri ile eşzamanlı uygulaması, aksitinibin plazma

konsantrasyonlarını azaltabilir (bkz. bölüm 4.5). Birlikte kullanılması durumunda CYP3A4/5

indüksiyonu potansiyeli olmayan veya çok az potansiyeli olan alternatif bir ilaç seçilmesi

tavsiye edilir.

Her ne kadar

aksitinib doz

ayarlaması, güçlü

CYP3A4/5 indükleyicileri alan

hastalarda

çalışılmamış olsa da, güçlü bir CYP3A4/5 indükleyici ile eşzamanlı uygulama gerektiğinde

aksitinib dozunun kademeli olarak arttırılması tavsiye edilir. İndükleyici ile yapılan tedavinin

birinci haftasında, yüksek dozda güçlü CYP3A4/5 indükleyicileri ile maksimal indüksiyon

bildirilmiştir. Aksitinib dozu arttırıldığı takdirde, hasta toksisite için dikkatlice izlenmelidir.

Bazı

advers

reaksiyonların

kontrol

altına

alınması

için

aksitinib

tedavisinin

geçici

veya

devamlı şekilde durdurulması ve/veya dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. bölüm 4.4).

Güçlü

indükleyici

eşzamanlı

uygulama

kesildiği

takdirde,

aksitinib

dozu

vakit

kaybedilmeden

güçlü

CYP3A4/5

indükleyicisi

uygulanmadan

önceki

doza

geri

döndürülmelidir (bkz. bölüm 4.5).

Uygulama şekli:

Aksitinib oral kullanım içindir. Tabletler, yemeklerle birlikte veya

yemeklerden bağımsız

olarak oral yoldan günde iki kez,

yaklaşık 12 saat arayla alınmalıdır. (bkz. bölüm 5.2).

Aksitinib tabletler bütün olarak bir

bardak su ile yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. bölüm 5.2). Kreatinin

klerensi < 15 ml/dk olan hastalarda aksitinib tedavisine ilişkin veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh sınıf A) olan hastalara aksitinib uygulandığında, doz

ayarlaması gerekli değildir. Orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh sınıf B) olan

hastalara aksitinib uygulandığında, bir doz azaltması tavsiye edilmektedir (örneğin başlangıç

dozu günde iki kez 5 mg’dan günde iki kez 2 mg’a azaltılmalıdır). Aksitinib, şiddetli

karaciğer yetmezliği (Child-Pugh sınıf C) olan hastalarda çalışılmamıştır ve bu popülasyonda

kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.4 ve 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

INLYTA’nın, çocuklarda (<18 yaş) güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Yeterli veri

bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. bölüm 4.4 ve 5.2).

4.3

Kontrendikasyonlar

Aksitinibe ya da INLYTA’nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin herhangi birine karşı

aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Spesifik

güvenlilik

ilgili

olaylar

aksitinib

tedaviye

başlanmadan

önce

tedavi

süresince düzenli olarak aşağıda anlatıldığı gibi izlenmelidir.

Kardiyak yetmezlik durumları

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, kardiyak yetmezlik

durumları (kardiyak yetmezlik, konjestif kardiyak yetmezlik, kardiopulmoner yetmezlik, sol

ventriküler

disfonksiyon,

ejeksiyon

fraksiyonunda

azalma

sağ

ventriküler

yetmezlik)

bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Kardiyak yetmezlik belirti ve bulguları aksitinib ile tedavi boyunca düzenli aralıklarla kontrol

edilmelidir.

Kardiyak

yetmezlik

olaylarının

kontrolü

aksitinib

tedavisinin

geçici

olarak

durdurulması veya tamamen sonlandırılması ve/veya dozun azaltılmasını gerektirebilir.

Hipertansiyon

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, çok yaygın olarak

hipertansiyon bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Kontrollü bir

klinik çalışmada

hipertansiyon için medyan başlangıç

zamanı (sistolik kan

basıncı >150 mmHg veya diastolik kan basıncı >100 mmHg), aksitinib tedavisinin başladığı

ilk ay içindedir ve aksitinib tedavisinin başlangıcından 4 gün sonra kan basıncında artışlar

gözlenmiştir.

Kan basıncı, aksitinibe başlamadan önce kontrol altında olmalıdır. Hastalar, hipertansiyon için

izlenmeli

standart

anti-hipertansif

tedavi

uygun

şekilde

tedavi

edilmelidir.

Anti-

hipertansif

ilaç

kullanımına

rağmen

persistan

hipertansiyon

durumunda,

aksitinib

dozu

azaltılmalıdır. Şiddetli hipertansiyon gelişen hastalar için, aksitinibe geçici olarak ara verilir

ve hasta normotansif duruma geldikten sonra daha düşük bir dozda tekrar başlanır. Aksitinibe

ara verildiği takdirde, anti-hipertansif ilaç alan hastalar hipotansiyon açısından izlenmelidir

(bkz. bölüm 4.2).

Önemli

veya

kalıcı

arteriyel

hipertansiyon

geri

dönüşümlü

posterior

ensefalopati

sendromunu (PRES) düşündüren semptomların varlığı durumunda (aşağıya bakınız), tanısal

beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) göz önünde bulundurulmalıdır.

Tiroid disfonksiyonu

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, hipotiroidizm olayları

ve bir dereceye kadar hipertiroidizm bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Aksitinib ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi boyunca periyodik olarak tiroid fonksiyonu

izlenmelidir.

Hipotiroidizm

veya

hipertiroidizm,

ötiroid

durumu

korumak

için

standart

medikal uygulamaya göre tedavi edilmelidir.

Arteriyel embolik ve trombotik olaylar

Aksitinib

yapılan

klinik

çalışmalarda,

arteriyel

embolik

ve trombotik

olaylar

(geçici

iskemik atak, miyokard enfarktüsü, serebrovasküler olay ve retinal arter oklüzyonu dahil)

bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Bu olaylar açısından risk altında olan veya bu olaylara ilişkin öyküsü olan hastalarda aksitinib

dikkatli kullanılmalıdır. Önceki 12 ayda bir arteriyel embolik veya trombotik olay geçirmiş

hastalarda aksitinib çalışılmamıştır.

Venöz embolik ve trombotik olaylar

Aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, venöz embolik ve trombotik olaylar (pulmoner

embolizm, derin ven trombozu ve retinal ven oklüzyonu/trombozisi dahil) bildirilmiştir (bkz.

bölüm 4.8).

Bu olaylar açısından risk altında olan veya bu olaylara ilişkin öyküsü olan hastalarda aksitinib

dikkatli kullanılmalıdır. Önceki 6 ay içerisinde bir venöz embolik ve trombotik olay geçirmiş

hastalarda aksitinib çalışılmamıştır.

Hemoglobin veya hemotokrit değerlerinde yükselme

Aksitinib

ile tedavi sırasında,

kırmızı

hücrelerinde

artışı

yansıtan

hemoglobin

veya

hemotokritte artış meydana gelebilir (bkz. bölüm 4.8, Polisitemi). Kırmızı kan hücrelerinde

bir artış, embolik ve trombotik olayların riskini arttırabilir.

Aksitinib ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi boyunca periyodik olarak hemoglobin veya

hemotokrit izlenir. Hemoglobin veya hemotokrit normalin üstünde bir seviyeye yükselirse,

hemoglobini veya hemotokriti kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek için hastalar standart

tıbbi uygulamaya göre tedavi edilmelidir.

Hemoraji

Aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda hemorajik olaylar bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Aksitinib, tedavi edilmemiş beyin metastazı kanıtı veya son dönemde aktif gastrointestinal

kanaması olan hastalarda çalışılmamıştır ve bu hastalarda kullanılmamalıdır. Herhangi bir

kanama tıbbi müdahale gerektirirse, geçici olarak aksitinib dozuna ara verilmelidir.

Gastrointestinal perforasyon ve fistül oluşumu

Aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, gastrointestinal perforasyon olayları ve fistüller

bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Aksitinib ile yapılan tedavi boyunca, periyodik olarak gastrointestinal perforasyon veya fistül

semptomları izlenmelidir.

Yara iyileşmesi komplikasyonları

Aksitinibin

yara

iyileşmesi

üzerindeki

etkisine

ilişkin

herhangi

formal

çalışma

yürütülmemiştir.

Aksitinib ile tedavi, planlanan cerrahiden en az 24 saat önce durdurulmalıdır. Cerrahiden

sonra aksitinib tedavisini yeniden başlatma kararı, yara iyileşmesinin yeterli olduğuna ilişkin

klinik görüşe dayanmalıdır.

Geri dönüşümlü posteriyor ensefalopati sendromu (PRES)

Aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, PRES olayları bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

PRES baş ağrısı, nöbet, letarji, konfüzyon, körlük ve diğer görme ile ilgili ve nörolojik

sorunlar ile birlikte bulunan nörolojik bir bozukluktur. Hafif ila şiddetli hipertansiyon da

görülebilir. PRES tanısını doğrulamak için manyetik rezonans görüntülemesi gerekir. PRES

belirtileri/semptomları

olan

hastalarda

aksitinibe

geçici

olarak

verilir

veya

aksitinib

tedavisi kalıcı olarak durdurulur. Daha önceden PRES görülen hastalarda aksitinib tedavisinin

tekrar başlatılmasının güvenliliği bilinmemektedir.

Proteinüri

Aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, grade 3 ve 4 şiddetindeki de dahil olmak üzere

proteinüri bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Aksitinib ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi boyunca periyodik olarak proteinürinin

izlenmesi tavsiye edilir. Orta ila şiddetli proteinüri gelişen hastalar için doz azaltılmalı veya

aksitinib tedavisine geçici olarak ara verilmelidir (bkz. bölüm 4.2). Hastada nefrotik sendrom

gelişmesi durumunda aksitinib kullanımı durdurulmalıdır.

Karaciğer ile ilgili advers olaylar

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, karaciğer

ilgili

advers

olaylar

bildirilmiştir.

Karaciğer

ilgili

yaygın

bildirilen

advers

reaksiyonlar alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) ve kan bilirubin

seviyelerinde artıştır (bkz. bölüm 4.8). Eşzamanlı bir ALT (normalin en üst sınırı [ULN] 3

katından fazla) ve bilirubin (ULN’nin 2 katından fazla) yükselmesi gözlenmemiştir.

Klinik doz bulma çalışmasında, günde iki kez 20 mg olan bir başlangıç dozunda (önerilen

başlangıç dozunun 4 katı) aksitinib alan bir hastanın ALT (ULN’nin 12 katı) ve bilirubin

seviyelerinde

(ULN’nin

katı)

ilaca

bağlı

hepatoksisite

olduğunu

düşündüren

zamanlı yükselme gözlenmiştir.

Aksitinib

tedaviye

başlamadan

önce

tedavi

boyunca

periyodik

olarak

karaciğer

fonksiyon testleri izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği

Aksitinib ile yapılan klinik çalışmalarda, orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh sınıf

olan

gönüllülerde

aksitinibe

sistemik

maruziyet

normal

karaciğer

fonksiyonlu

gönüllülerden yaklaşık 2 kat daha yüksektir. Orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh

sınıf B) olan hastalara aksitinib uygulandığında bir doz azaltması tavsiye edilir (bkz. bölüm

4.2).

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda aksitinib çalışılmamıştır (Child-Pugh sınıf C) ve

bu popülasyonda kullanılmamalıdır.

Yaşlı hastalar (≥ 65 yaş) ve ırk

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, aksitinib

uygulanan hastaların %34’ü ≥65 yaşındaydı. Hastaların çoğunluğu beyaz ırktan (%77) veya

Asyalıydı (%21). Bazı yaşlı hastalarda ve Asyalı hastalarda advers reaksiyon gelişimine daha

fazla hassasiyet olduğu göz ardı edilemese de, genel olarak ≥65 yaşındaki hastalar ve yaşlı

olmayan hastalar arasında ve beyaz ırktan hastalar ile diğer ırktan hastalar arasında aksitinibin

güvenliliği ve etkililiği açısından önemli farklar gözlenmemiştir.

Yaşlı hastalarda ve farklı ırklarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. bölüm 4.2 ve 5.2).

Laktoz

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-

galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender görülen kalıtsal rahatsızlıkları olan hastalar bu tıbbi

ürünü kullanmamalıdır.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

In vitro

veriler, aksitinibin primer olarak CYP3A4/5 ile ve bir dereceye kadar CYP1A2,

CYP2C19 ve üridin difosfat-glukuronosil transferaz (UGT) 1A1 ile metabolize olduğunu

göstermektedir.

CYP3A4/5 inhibitörleri

CYP3A4/5’in güçlü bir

inhibitörü olan ketokonazol sağlıklı

gönüllülerde

7 gün boyunca

günde bir kez 400 mg dozda uygulandığında, tek bir kez alınan 5 mg oral aksitinib dozu

ortalama

eğri

altındaki

alanı

(EAA)

maks

’ı

katı

oranında

arttırmıştır.

Aksitinibin güçlü CYP3A4/5 inhibitörleri (örneğin ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin,

eritromisin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakuinavir ve telitromisin)

ile eşzamanlı uygulanması, aksitinibin plazma konsantrasyonlarını arttırabilir. Ayrıca greyfurt

aksitinibin

plazma

konsantrasyonlarını

yükseltebilir.

zamanlı

kullanılacağında

CYP3A4/5 inhibisyonu potansiyeli olmayan veya

çok az potansiyeli olan ilaç seçilmesi

tavsiye edilir. Güçlü bir CYP3A4/5 inhibitörü ile eşzamanlı uygulama gerekiyorsa, aksitinibin

doz ayarlaması tavsiye edilir (bkz. bölüm 4.2).

CYP1A2 ve CYP2C19 inhibitörleri

CYP1A2 ve CYP2C19, aksitinib metabolizmasında minör (<%10) yolaklardır. Bu izozimlerin

güçlü

inhibitörlerinin

aksitinib

farmakokinetiği

üzerindeki

etkisi

çalışılmamıştır.

izozimlerin

güçlü

inhibitörlerini

alan

hastalarda,

aksitinibin

plazma

konsantrasyonlarının

artma riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

CYP3A4/5 indükleyiciler

CYP3A4/5’in güçlü bir indükleyicisi olan rifampisin sağlıklı gönüllülerde 9 gün boyunca

günde bir kez 600 mg dozda uygulandığında, ortalama EAA’yı tek 5 mg oral aksitinib dozu

için %79 ve C

maks

için de %71 oranında azaltmıştır.

Aksitinibin

güçlü

CYP3A4/5

indükleyicileri

(örneğin

rifampisin,

deksametazon,

fenitoin,

karbamazepin, rifabutin, rifapentin, fenobarbital ve

Hypericum perforatum

[aynı zamanda

Sarı

Kantaron

olarak

bilinir])

eşzamanlı

uygulanması,

aksitinibin

plazma

konsantrasyonlarını azaltabilir. CYP3A4/5 indüksiyonu potansiyeli olmayan veya çok

potansiyeli olan eşzamanlı ilaç seçilmesi tavsiye edilir. Güçlü bir CYP3A4/5 indükleyicisi ile

eşzamanlı uygulama gerekiyorsa, aksitinibin doz ayarlaması tavsiye edilir (bkz. bölüm 4.2).

CYP ve UGT inhibisyonu ve indüksiyonu ile ilgili in vitro çalışmalar

İn vitro

çalışmalar, aksitinibin terapötik plazma konsantrasyonlarında CYP2A6, CYP2C9,

CYP2C19,

CYP2D6,

CYP2E1,

CYP3A4/5

veya

UGT1A1’i

inhibe

etmediğini

göstermektedir.

İn vitro

çalışmalar, aksitinibin CYP1A2’yi inhibe etme potansiyeli olduğunu göstermiştir. Bu

yüzden aksitinibin CYP1A2 substratları ile eş zamanlı uygulaması CYP1A2 substratlarının

plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olabilir (örneğin teofilin).

İn vitro

çalışmalar, aksitinibin CYP2C8’i inhibe etme potansiyeli olduğunu göstermiştir.

Bununla beraber aksitinibin bilinen bir CYP2C8 substratı olan paklitaksel ile eşzamanlı

uygulaması, ilerlemiş kanserli hastalarda paklitakselin plazma konsantrasyonlarında bir artışa

neden olmamıştır, bu da klinik açıdan CYP2C8 inhibisyonunun olmadığını göstermektedir.

Ayrıca insan hepatositleri ile yapılan

in vitro

çalışmalar, aksitinibin CYP1A1, CYP1A2 veya

CYP3A4/5’yi

indüklemediğini

göstermektedir.

yüzden

aksitinibin

eşzamanlı

uygulanmasının,

eşzamanlı

uygulanan

vivo

CYP1A1,

CYP1A2

veya

CYP3A4/5

substratlarının plazma konsantrasyonlarını düşürmesi beklenmemektedir.

P-glikoprotein ile in vitro çalışmalar

İn vitro

çalışmalar aksitinibin P-glikoproteini inhibe ettiğini göstermektedir. Ancak aksitinibin

terapötik plazma konsantrasyonlarında P-glikoproteini inhibe etmesi beklenmemektedir. Bu

yüzden aksitinibin eşzamanlı uygulamasının,

in vivo

digoksinin veya diğer P-glikoprotein

substratlarının plazma konsantrasyonlarını arttırmaması beklenmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel veri bulunmamaktadır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Tedavi sırasında ve tedaviden 1 hafta sonraya kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi

kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

Aksitinibin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır. Aksitinibin gebelik

ve/veya

fetus

üzerinde

zararlı

farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

Hayvanlarla

yapılan

çalışmalar, malformasyonları da içeren reprodüktif toksisiteyi göstermiştir (bkz. bölüm 5.3).

Gebe kadının klinik durumu bu ilaç ile tedaviyi gerektirmedikçe, gebelik sırasında aksitinib

kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Aksitinibin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak emzirilen çocuk için risk

göz ardı edilemez. Aksitinib emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Klinik dışı bulgulara dayanılarak, aksitinibin insanlarda reprodüktif fonksiyona ve fertiliteye

zarar verme potansiyeli vardır (bkz. bölüm 5.3).

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerinde minör etkisi vardır. Hastalara aksitinib ile tedavi sırasında

baş dönmesi ve/veya yorgunluk gibi olaylar yaşayabilecekleri söylenmelidir.

4.8

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Alınacak

uygun

önlemlerle

birlikte,

olan

riskler

(kardiyak

yetmezlik

olayları,

hipertansiyon, tiroid disfonksiyonu, arteriyel tromboembolik olaylar, venöz tromboembolik

olaylar, hemoglobin veya hematokrit yükselmesi, hemoraji, gastrointestinal perforasyon ve

fistül

oluşumu,

yaraların

iyileşmesinde

komplikasyonlar,

PRES,

proteinüri

karaciğer

enzimlerinde yükselme) bölüm 4.4’de detaylı olarak anlatılmıştır.

Aksitinib ile tedavinin ardından en yaygın (≥%20) gözlenen advers reaksiyonlar diyare,

hipertansiyon, yorgunluk, iştahta azalma, bulantı, kilo kaybı, disfoni, palmar-plantar

eritrodisestezi (el-ayak) sendromu, hemoraji, hipotiroidizm, kusma, proteinüri, öksürük,

konstipasyondur.

Advers reaksiyonların özeti

RHK’lı hastaların tedavisine ilişkin klinik çalışmalarda aksitinib alan 672 hastadan toplanmış

advers reaksiyonlar aşağıda gösterilmektedir (bkz. bölüm 5.1).

Advers

reaksiyonlar

sistem

organ

sınıfına,

sıklık

kategorisine

şiddetinin

derecesine

göre

listelenmektedir. Sıklık kategorileri şu şekilde tanımlanmaktadır: Çok yaygın (≥l/10);

yaygın

(≥l/100 ile <1/10);

yaygın olmayan (≥l/1000 ile <1/100); seyrek (≥l/10.000 ile

<1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sıklık

dereceleri

klinik

çalışmalardan

(RHK

çalışmaları,

672)

elde

edilen

havuz

verilerinin toplamı baz alınarak belirlenmiştir. Her bir organ sistem sınıfındaki yan etkiler

azalan ciddiyet durumuna göre sıralanmıştır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Anemi, trombositopeni, polisitemi

Yaygın olmayan: Nötropeni, lökopeni

Endokrin hastalıkları

Çok yaygın: Hipotiroidizm

Yaygın: Hipertiroidizm

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın: İştah azalması

Yaygın: Dehidratasyon, hiperkalemi, hiperkalsemi

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı, disguzi

Yaygın: Baş dönmesi

Yaygın olmayan: Reversibl Posterior Lökoensefalopati Sendromu

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Kardiyak yetmezlik olayları

a,b,d

Vasküler hastalıklar

Çok yaygın: Hipertansiyon

, hemoraji

a,b,f

Yaygın: Venöz embolik ve trombotik olaylar

a,b,g

, arteriyel embolik ve trombotik olaylar

a,b,h

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıkları

Çok yaygın: Dispne

, öksürük, disfoni

Yaygın: Orofarengeal ağrı

10/19

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Diyare, kusma, bulantı, abdominal ağrı, kabızlık, stomatit, dispepsi

Yaygın: Üst abdominal ağrı, flatulans, hemoroid, glosodini, gastrointestinal perforasyon

vefistül

Hepatobiliyer hastalıklar

Yaygın: Hiperbiliribunemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Palmar-plantar eritrodisestezi (el-ayak sendromu), döküntü, deride kuruluk

Yaygın: Kaşıntı, eritem, alopesi

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku hastalıkları

Çok yaygın: Artralji, ekstremitede ağrı

Yaygın: Miyalji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Çok yaygın: Proteinüri

Yaygın: Böbrek yetmezliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın: Yorgunluk, asteni

, mukozal inflamasyon

Araştırmalar

Çok yaygın: Kiloda azalma

Yaygın:

Lipaz

düzeylerinde

artış,

alanin

aminotranferaz

düzeylerinde

artış,

amilaz

düzeylerinde artış, aspartat aminotranferaz düzeylerinde artış, alkalin fosfotaz düzeylerinde

artış, kreatinin düzeyinde artış tiroid stimüle edici hormonda artış.

Yan etkiler tedavi ile ortaya çıkan ve diğer tüm nedenlerden kaynaklanan sınıflara göredir.

Tanımları için “seçilen advers reaksiyonların tanımlanması” başlığına bakınız.

Ölümcül (grade 5) olaylar raporlanmıştır.

Lökoensefalopati de dahildir.

Kardiyak yetmezlik, konjestif kardiyak yetmezlik, kardiyopulmoner yetmezlik, ejeksiyon

fraksiyonunda azalma, sol ventriküler disfonksiyon, sağ ventriküler yetmezlik de dahildir.

Hızlanmış hipertansiyon, kan basıncında artış, hipertansiyon, hipertansif kriz de dahildir.

Aktive edilmiş kısmi tromboblastin zamanında uzama, anal hemoraji, arteriyel hemoraji,

idrarda

bulunması,

merkezi

sinir

sistemi

hemoraji,

serebral

hemoraji,

koagülasyon

zamanında

uzama,

konjunktival

hemoraji,

kontüzyon,

hemorajik

diyare,

üterinde

disfonksiyonel üterin kanaması, epistaksis, mide hemorajisi, gastrointestinal hemoraji, dişeti

kanaması, hematemez, hematokezi, hematokritte azalma, hematoma, hematüri, hemoglobinde

azalma, hemoptizi, hemoraji, koroner arter hemorajisi, üriner trakt hemorajisi, hemoroidal

hemoraji,

hemostaz,

vücutta

çürük

oluşma

eğiliminde

artış,

uluslararası

normalleştirme

oranında (international normalized ratio) artış, alt gastrointestinal hemoraji, melena, peteşi,

faringeal

hemoraji,

protrombin

zamanında

uzama,

pulmoner

hemoraji,

purpura,

rektal

hemoraji, kırmızı kan hücresi sayısında

azalma, renal hemoraji, skleral hemoraji, skrotal

hematosel,

splenik

hematom,

splinter

hemoraji,

subaraknoid

hemoraji,

hemoraji,

üst

gastrointestinal hemoraji ve vajinal hemoraji de dahildir.

Budd-Chiari sendromu, derin ven trombozu, juguler ven trombozu, pelvik venöz tromboz,

pulmoner embolizm, retinal ven oklüzyonu, retinal ven trombozu, subklavyen ven trombozu,

venöz tromboz ve kol-bacak venöz trombozu da dahildir.

11/19

Akut miyokardiyal enfarktüs, embolizm, miyokardiyal enfarktüs, retinal arter oklüzyonu ve

geçici iskemik atak da dahildir.

Gastrointestinal

perforasyon

fistül;

abdominal

abse,

anal

abse,

anal

fistül,

fistül,

gastrointestinal anastomotik sızıntı, gastrointestinal perforasyon, kalın bağırsak perforasyonu,

özofagobronşial fistül ve peritonit terimlerini içerir.

Proteinüri; protein üre, idrarda protein bulunması ve proteinüri terimlerini içerir.

Akut renal yetmezlik de dahildir.

Seçilen advers reaksiyonların tanımlanması

Kardiyak yetmezlik olayları (bkz. Bölüm 4.4)

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada (N= 359)

aksitinib alan hastaların %1.7’sinde, kardiyak yetmezlik (%0.6), kardiopulmoner yetmezlik

(%0.6), sol ventriküler disfonksiyon (%0.3) ve sağ ventriküler yetmezlik (%0.3)’in dahil

olduğu kardiyak yetmezlik olayları bildirilmiştir. Aksitinib alan hastaların %0.6’sında grade 4

kardiyak yetmezlik advers etkileri bildirilmiştir. Aksitinib alan hastaların %0.6’sında ölüm ile

sonuçlanan kardiyak yetmezlik raporlanmıştır.

RHK’lı

hastaların

tedavisi

için

aksitinib

yapılan

monoterapi

çalışmalarında

(N=672),

aksitinib alan hastaların %1.8’inde kardiyak yetmezlik olayları (kardiyak yetmezlik, konjestif

kardiyak

yetmezlik,

kardiopulmoner

yetmezlik,

ventriküler

disfonksiyon,

ejeksiyon

fraksiyonunda

azalma

sağ

ventriküler

yetmezlik

dahil)

bildirilmiştir.

Aksitinib

alan

hastaların %1.0’inde grade 3/4

kardiyak

yetmezlik

ve % 0.3’ünde ölüm

ile sonuçlanan

kardiyak yetmezlik bildirilmiştir.

Tiroid disfonksiyonu (bkz. bölüm 4.4)

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, hastaların

%20.9’unda hipotiroidizm ve %1.1’inde hipertiroidizm bildirilmiştir. Aksitinib alan hastaların

%5.3’ünde bir advers reaksiyon olarak tiroid stimüle edici hormon (TSH) düzeyinde artış

bildirilmiştir.

Rutin

laboratuvar

incelemeleri

sırasında,

tedaviden

önce

düzeyi

<

mikroU/ml

olan

hastaların

%32.2’sinde

aksitinib

alımından

sonra

düzeyi

≥10

mikroU/ml’ye yükselmiştir.

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmaların toplamında (N= 672)

aksitinib

alan

hastaların

%24.6’sında

hipotiroidizm

%1.6’sında

hipertiroidizm

bildirilmiştir.

Venöz embolik ve trombotik olaylar (bkz. bölüm 4.4)

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, aksitinib

alan

hastaların

%3.9’unda

pulmoner

embolizm

(%2.2),

retinal

oklüzyonu/trombozis

(%0.6) ve derin ven trombozu (%0.6) dahil venöz embolik ve trombotik advers reaksiyonlar

bildirilmiştir. Aksitinib alan hastaların %3.1’inde grade 3/4 venöz embolik ve trombotik

advers reaksiyonlar bildirilmiştir (pulmoner embolizm, derin ven trombozu ve retinal ven

oklüzyonu/trombozis

dahil).

Aksitinib

alan

hastada

(%0.3)

fatal

pulmoner

embolizm

bildirilmiştir.

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmaların toplamında (N= 672),

aksitinib alan hastaların %2.8’inde venöz embolik ve trombotik olaylar bildirilmiştir. Grade 3

venöz embolik ve trombotik olaylar hastaların % 0.9’unda, Grade 4

venöz embolik ve

trombotik olaylar ise % 1.2’sinde bildirilmiştir. Ölümcül venöz embolik ve trombotik olaylar

ise aksitinib alan hastaların % 0.1’inde bildirilmiştir.

12/19

Arteriyel embolik ve trombotik olaylar (bkz. bölüm 4.4)

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, aksitinib

alan

hastaların

%4.7’sinde

miyokard

enfarktüsü

(%1.4),

geçici

iskemik

atak

(%0.8)

serebrovasküler

olayların

(%0.6)

dahil

olduğu

arteriyel

embolik

trombolik

olaylar

bildirilmiştir. Aksitinib alan hastaların %3.3’ünde grade 3/4 arteriyel embolik ve trombotik

advers reaksiyonlar bildirilmiştir. En sık görülen arteriyel embolik ve trombotik olay geçici

iskemik ataktır (%0.8). Aksitinib alan bir hastada ölümcül akut miyokard enfarktüsü ve

serebrovasküler olay raporlanmıştır (%0.3). Aksitinib ile yapılan monoterapi çalışmalarında

(N=850),

aksitinib

alan

hastaların

%5.3’ünde

arteriyel

embolik

trombotik

advers

reaksiyonlar

(geçici

iskemik

atak,

miyokard

enfarktüsü

serebrovasküler

olay

dahil)

bildirilmiştir.

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmaların toplamında (N= 672),

aksitinib alan hastaların %2.8’inde arteriyel embolik ve trombotik olaylar bildirilmiştir. Grade

3 arteriyel embolik ve trombotik olaylar hastaların % 1.2’sinde, grade 4 arteriyel embolik ve

trombotik olaylar ise % 1.3’ünde bildirilmiştir. Ölümcül arteriyel embolik ve trombotik

olaylar ise aksitinib alan hastaların % 0.3’ünde bildirilmiştir.

Polisitemi (bölüm 4.4’deki Hemoglobin ve hemotokritte yükselme’ye bakınız)

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, aksitinib

alan

hastaların

%1.4’ünde

advers

reaksiyon

olarak

polisitemi

bildirilmiştir.

Rutin

laboratuvar incelemeleri, aksitinib alan hastaların %9.7’sinde hemoglobin düzeylerinin üst

normal limitin (ULN) üzerine çıktığını göstermiştir. RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib

ile yapılan dört klinik çalışmada (N=537), aksitinib alan hastaların %13.6’sında hemoglobin

düzeylerinin ULN’nin üzerine çıktığı gözlenmiştir.

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmaların toplamında (N= 672),

aksitinib alan hastaların %1.5’inde polisitemi bildirilmiştir.

Hemoraji (bkz. bölüm 4.4)

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, tedavi

edilmemiş beyin metastazı olan hastalar hariç aksitinib alan hastaların %21.4’ünde hemorajik

advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Aksitinib ile tedavi edilen hastalarda görülen hemorajik

advers reaksiyonlar epistaksis (%7.8), hematüri (%3.6), hemoptizi (%2.5), rektal hemoraji

(%2.2) ve diş eti kanaması (%1.1), gastrik hemoraji (%0.6), serebral hemoraji (%0.3), alt

gastrointestinal hemorajidir (% 0.3). Aksitinib alan hastaların %3.1’inde grade >3 hemorajik

advers reaksiyonlar bildirilmiştir (serebral hemoraji, gastrik hemoraji ve alt gastrointestinal

hemoraji ve hemoptizi dahil). Aksitinib alan bir hastada da (%0.3) fatal hemoraji bildirilmiştir

(gastrik hemoraji). Aksitinib ile yapılan monoterapi çalışmalarında (N=850), %3.9 hastada

hemoptizi bildirilmiştir; grade >3 hemoptizi ise %0.5 hastada bildirilmiştir.

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmaların toplamında (N= 672),

aksitinib alan hastaların %25.7’sinde hemorajik olaylar bildirilmiştir. Grade 3 hemorajik

advers

reaksiyonlar

%3’ünde,

grade

hemorajik

advers

reaksiyonlar

1’inde

bildirilmiştir. Ölümcül hemoraji ise aksitinib alan hastaların % 0.4’ünde bildirilmiştir.

Gastrointestinal perforasyon ve fistül oluşumu (bkz. bölüm 4.4)

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, aksitinib

alan hastaların %1.7’sinde, anal fistül (%0.6), fistül (%0.3) ve gastrointestinal perforasyon

(%0.3)

dahil

gastrointestinal

perforasyon

tipi

olaylar

bildirilmiştir.

Aksitinib

yapılan

13/19

monoterapi çalışmalarında (N=850), hastaların %1.9’unda gastrointestinal perforasyon tipi

olaylar ve bir hastada (%0.1) fatal gastrointestinal perforasyon bildirilmiştir.

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan klinik çalışmaların toplamında (N= 672),

aksitinib alan hastaların %1.9’unda gastrointestinal perforasyon ve fistül bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Aksitinib doz aşımı için spesifik bir tedavi yoktur.

RHK’lı hastaların tedavisi için aksitinib ile yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, bir hasta

yanlışlıkla 4 gün boyunca günde iki kez 20 mg almış ve baş dönmesi (grade 1) görülmüştür.

Aksitinib ile yapılan bir klinik doz bulma çalışmasında, günde iki kez 10 mg ve günde iki kez

20 mg başlangıç dozu alan gönüllülerde hipertansiyon, hipertansiyon ile ilişkili nöbet ve fatal

hemoptizi de dahil olmak üzere advers reaksiyonlar gözlenmiştir.

Doz aşımından şüphelenilen durumlarda, aksitinib kullanımından kaçınılmalı ve destekleyici

bakıma başlanmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik maddeler, protein kinaz inhibitörleri

ATC kodu: L01XE17

Etki mekanizması

Aksitinib,

vasküler

endotelyal

büyüme

faktörü

reseptörleri

(VEGFR)-1,

VEGFR-2

VEGFR-3’ün

potent

selektif

tirozin

kinaz

inhibitörüdür.

reseptörler

patolojik

anjiyogenez,

tümör

büyümesi

metastatik

kanser

progresyonunda

oynamaktadır.

Aksitinibin VEGF aracılı endotelyal hücre proliferasyonunu potent olarak inhibe ederek

yaşam sürelerini kısalttığı gösterilmiştir. Aksitinib, birçok deneysel kanser modelinde

in vivo

hedefi

eksprese

eden

ksenogreft

tümör

damar

yapısında

VEGFR-2’nin

fosforilasyonunu

inhibe

etmiş

tümör

büyümesinde

gecikme,

regresyon

metastazların

inhibisyonunu

sağlamıştır.

QTc aralığı üzerindeki etkisi

Randomize, 2 yollu bir çapraz geçişli çalışmada 35 sağlıklı gönüllüye 7 gün boyunca 400 mg

ketokonazol

beraber

veya

ketokonazol

olmadan

aksitinib

oral

dozu

uygulanmıştır. Bu çalışmanın bulguları, tek bir

5 mg aksitinib dozunu

takiben beklenen

terapötik düzeyden 2 kat kadar fazla olan aksitinib plazma maruziyetinin klinik olarak anlamlı

bir QT aralığı uzaması oluşturmadığını göstermiştir.

14/19

Klinik etkililik ve güvenlilik

Randomize, açık etiketli, çok merkezli bir Faz 3 çalışmasında aksitinibin güvenliliği ve

etkililiği

değerlendirilmiştir.

Sunitinib-,

bevasizumab-,

temsirolimus-

veya

sitokin

içeren

rejimlerin dahil olduğu önceki bir sistemik tedavi sırasında veya bu tedaviden sonra hastalığı

ilerlemiş olan ileri evre RHK’lı hastalar (N=723), aksitinib (n=361) veya sorafenib (n=362)

almak

üzere

randomize

edilmiştir

(1:1).

Primer

sonlanım

noktası

olan

progresyonsuz

sağkalım (PFS), körlenmiş bağımsız

bir merkezi inceleme kullanılarak değerlendirilmiştir.

Sekonder sonlanım noktaları ise objektif yanıt oranı (ORR) ve genel sağkalımdır (OS).

çalışmaya katılan

hastaların

389’u

(%53.8)

önceden

sunitinib

tedavisi,

251’i

(%34.7)

sitokin içeren bir tedavi (interlökin-2 veya interferon-alfa), 59’u (%8.2) bevasizumab içeren

bir tedavi ve 24’ü (%3.3) temsirolimus içeren bir tedavi almışlardır. Başlangıçtaki demografik

özellikler ve hastalık özellikleri aksitinib ve sorafenib grupları arasında yaş, cinsiyet, ırk,

Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu (ECOG) performans durumu, coğrafik bölge ve önceki

tedavi açısından benzerdir.

Tüm hasta popülasyonu ve iki ana alt grupta (sunitinib tedavi sonrası ve sitokin tedavisi

sonrası), aksitinibin, primer sonlanım noktası PFS açısından sorafenibe karşı istatistiksel

olarak anlamlı bir avantajı vardır (bkz. Tablo 1 ve Şekil 1,2,3). Önceden tedavi alan alt grupta

medyan PFS etkisinin büyüklüğü farklıdır. İki alt grup, güvenilir sonuçlar vermek için çok

küçüktü

(temsirolumus

tedavisi

sonrası

veya

bevacizumab

tedavisi

sonrası).

kolunda

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Tablo 1. Bağımsız Değerlendirme ile Etkinlik Bulguları

Sonlanım noktası / Çalışma

popülasyonu

aksitinib

sorafenib

HR

(%95 GA)

p-değeri

Tüm ITT

N = 361

N = 362

Medyan PFS

, ay (%95 GA)

Medyan OS

, ay (%95 GA)

% (%95 GA)

6.8 (6.4, 8.3)

20.1 (16.7, 23.4)

19.4 (15.4, 23.9)

4.7 (4.6, 6.3)

19.2 (17.5, 22.3)

9.4 (6.6, 12.9)

0.67 (0.56, 0.81)

0.97 (0.80, 1.17)

2.06

(1.41, 3.00)

<0.0001

0.0001

Sunitinib tedavisi sonrası

N = 194

N = 195

Medyan PFS

, ay (%95 GA)

Medyan OS

, ay (%95 GA)

% (%95 GA)

4.8 (4.5, 6.5)

15.2 (12.8, 18.3)

11.3 (7.2, 16.7)

3.4 (2.8, 4.7)

16.5 (13.7, 19.2)

7.7 (4.4, 12.4)

0.74(0.58, 0.94)

1.00 (0.78, 1.27)

1.48

(0.79, 2.75)

0.0063

Sitokin tedavisi sonrası

N = 126

N = 125

Medyan PFS

, ay (%95 GA)

Medyan OS

, ay (%95 GA)

% (%95 GA)

12.00 (10.1, 13.9)

29.4 (24.5, NE)

32.5(24.5, 41.5)

6.6 (6.4, 8.3)

27.8 (23.1, 34.5)

13.6 (8.1, 20.9)

0.52 (0.38, 0.72)

0.81 (0.56, 1.19)

2.39

(1.43-3.99)

<0.0011

0.0002

GA=Güven

aralığı,

HR=Tehlike

oranı

(aksitinib/sorafenib);

ITT:

Tedavi

edilmesi

planlanan

hastalar; NE: Tahmin edilemeyen; NS: İstatiksel olarak anlamlı olmayan;

15/19

Medyan 6.8 ay

Medyan 4.7 ay

Tehlike Oranı: 0.67

%95 GA [0.54, 0.81]

P değeri < 0.0001

Süre (ay)

OS: Genel

sağkalım; ORR: Objektif yanıt oranı; PFS: Progresyonsuz sağkalım

Hangisi ilk meydana gelirse, randomizasyondan progresyona veya herhangi bir

nedene

bağlı ölüme kadar geçen süre. Cut off tarihi: 3 Haziran 2011

RECIST (Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriterleri)’e göre bağımsız

radyoloji

incelemesi ile değerlendirilmiş

Tedavinin ECOG performans durumu ve ön tedavi ile tabakalaşmış bir sıra testinden

elde

edilen tek taraflı p-değeri

Cut off tarihi: 1 Kasım 2011

Cut off tarihi: 31 Ağustos 2010

ORR için risk oranı kullanılır. >1 değerindeki bir risk oranı, aksitinib kolunda

daha

yüksek bir cevap verme olasılığını göstermektedir; <1 değerindeki bir risk

oranı,

sorafenib kolunda daha yüksek bir cevap verme olasılığını göstermektedir.

Tedavinin ECOG performans durumu ve önceki tedaviye göre tabakalandırılmış

Cochran Mantel-Haenszel testinden elde edilen tek taraflı p-değeri

Tedavinin ECOG performans durumu ile tabakalaşmış bir sıra testinden elde edilen

taraflı p-değeri

Tedavinin ECOG performans durumuna göre tabakalandırılmış Cochran-Mantel-

Haenszel

testinden elde edilen tek taraflı p-değeri

Şekil 1. Genel Popülasyon için Bağımsız Değerlendirme ile Progresyonsuz Sağkalımın

Kaplan-Meier Eğrisi

Şekil 2. Sunitinib alt grubu sonrası için Bağımsız Değerlendirme ile Progresyonsuz

Sağkalımın Kaplan-Meier Eğrisi

Medyan 4.8 ay

Medyan 3.4 ay

Tehlike Oranı: 0.74

%95 GA [0.58, 0.94]

P değeri =0.0063

Süre (ay)

Progresyonsuzlıuk

Oranı

Progresyonsuzlıuk

Oranı

Medyan 12.0 ay

Medyan 6.6 ay

Tehlike Oranı: 0.52

%95 GA [0.38, 0.72]

P değeri <0.0001

Süre (ay)

Şekil 3. Sitokin sonrası grup için Bağımsız Değerlendirme ile Progresyonsuz

Sağkalımın Kaplan-Meier Eğrisi

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarda ve <18 yaş ergenlerde aksitinibin güvenlilik ve etkililiği çalışılmamıştır.

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Oral aksitinib tablet uygulamasından sonra, ortalama toplam biyoyararlanım intravenöz

uygulama

karşılaştırıldığında

%58’dir.

Aksitinibin

plazma

yarı

ömrü

saattir.

Günde

dozda

uygulanan

aksitinib,

uygulama

karşılaştırıldığında

kattan

birikime

neden

olmuştur.

Aksitinibin

kısa

yarı

ömrüne

dayanılarak,

başlangıç

dozunun

günü

içerisinde

kararlı

durum

beklenmektedir.

Emilim:

Plazmada pik aksitinib konsantrasyonlarına genelde, oral aksitinib uygulamasını takiben

saat içinde ulaşılır ve medyan T

maks

değeri de 2.5 ila 4.1 saat arasındadır. Aksitinibin

orta

düzeyde yağlı yiyeceklerle uygulanması, gece boyu açlık ile karşılaştırıldığında %10

daha az

maruziyete neden olmuştur. Yüksek düzeyde yağlı, yüksek kalorili gıdalar gece

boyu açlık ile karşılaştırıldığında %19 daha fazla maruziyete sebebiyet vermiştir. Aksitinib

yemeklerle veya

yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir (bkz. bölüm 4.2).

Dağılım:

5 ila 10 mg aksitinib doz aralığı boyunca, ortalama C

maks

ve EAA düzeyleri orantılı olarak

artmıştır. Aksitinibin insan plazma proteinlerine in vitro bağlanması >%99 olup, albümine

öncelikli olarak ve α

-asit glikoproteine orta düzeyde bağlanır. Tok halde günde iki kez 5

doz alan ilerlemiş RHK hastalarında geometrik ortalama pik plazma konsantrasyonu ve

saatlik EAA değeri sırasıyla 27.8 ng/ml ve 265 ng.saat/ml’dir. Geometrik ortalama oral

klerens ve görünür dağılım hacmi sırasıyla 38 l/saat ve 160 l’dir.

Biyotransformasyon:

Aksitinib CYP3A4/5 ile ve bir dereceye kadar CYP1A2, CYP2C19 ve UGT1A1 ile primer

olarak karaciğerde metabolize olur.

Progresyonsuzlıuk

Oranı

Eliminasyon:

5 mg radyoaktif aksitinib dozunun oral uygulamasından sonra, radyoaktivitenin %30-

%60’ı

feçeste ve %23’ü idrarda gözlenmiştir. Dozun %12’si olarak hesaplanan

değişmemiş

aksitinibtir.

İdrarda

değişmemiş

aksitinib

saptanmamıştır;

ürindeki

radyoaktivitenin

çoğunluğundan karboksilik asit ve sülfoksit metabolitleri sorumludur.

Plazmada N-glukuronid

metaboliti,

baskın

(sirkülasyondaki

radyoaktivitenin

%50’si)

radyoaktif bileşiği temsil

etmektedir ve değişmeyen aksitinibin ve sülfoksit metabolitinin

her biri sirkülasyondaki

radyoaktivitenin yaklaşık %20’sinden sorumludur.

Sülfoksit

N-glukuronid

metabolitleri,

aksitinib

karşılaştırıldığında

VEGFR-2’ye

karşı

sırasıyla

in vitro

yaklaşık 400 kat ve 8000 kat daha az potenstir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

İdrarda değişmemiş aksitinib saptanmamıştır.

Aksitinib böbrek yetmezliği olan gönüllülerde çalışılmamıştır. RHK’lı hastaların tedavisi

için

aksitinib

yapılan

klinik

çalışmalarda,

serum

kreatinin

düzeyi

ULN’nin

katından fazla

olan hastalar veya hesaplanan kreatinin klerensi 60 ml/dk’dan az olan

hastalar

hariç

bırakılmıştır.

Popülasyon

farmakokinetiği

analizi,

aksitinib

klerensinin

böbrek yetmezliği olan

gönüllülerde değişmediğini ve aksitinib dozunun ayarlanmasının

gerekmediğini göstermiştir.

Karaciğer yetmezliği:

İn vitro

in vivo

veriler, aksitinibin primer olarak karaciğer ile metabolize olduğunu

göstermiştir.

Normal karaciğer fonksiyonlu gönüllüler ile karşılaştırıldığında, aksitinibin tek dozundan

sonraki

sistemik

maruziyet

hafif

karaciğer

yetmezliği

olan

(Child-Pugh

sınıf

gönüllülerde

benzerdir ve orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan (Child-Pugh sınıf B)

gönüllülerde daha

yüksektir (yaklaşık 2 kat). Aksitinib, şiddetli karaciğer yetmezliği olan

(Child-Pugh sınıf C)

gönüllülerde çalışılmamıştır ve bu popülasyonda kullanılmamalıdır

(doz ayarlama tavsiyeleri

için bkz. bölüm 4.2).

Pediyatrik popülasyon:

Aksitinib, <18 yaşındaki hastalarda çalışılmamıştır.

Yaş, cinsiyet, ırk özellikleri:

İlerlemiş kanseri olan (ilerlemiş RHK dahil) hastalarda ve sağlıklı gönüllülerde yapılan

popülasyon

farmakokinetiği

analizi

yaş,

cinsiyet,

vücut

ağırlığı,

ırk,

renal

fonksiyon,

UGT1A1 genotipi veya CYP2C19 genotipinin

klinik olarak önemli bir

etkisi olmadığını

göstermiştir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlayan doz toksisitesi

9 aya kadarki tekrarlayan dozdan sonra fare ve köpeklerdeki majör toksisite bulguları

gastrointestinal,

hematopoietik,

reprodüktif,

iskelet

dental

sistemler

ilgili

olup,

Hiç

Advers

Etkinin

Gözlenmediği

Düzey

(NOAEL)

önerilen

klinik

başlangıç

dozunda

(EAA seviyelerine

dayanılarak)

beklenen

insan

maruziyetine

yaklaşık

olarak eşdeğerdir veya

bundan düşüktür.

Karsinojenisite

Aksitinib ile karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır.

Genotoksisite

Aksitinib,

in

vitro

geleneksel

genotoksisite

analizlerinde

mutajenik

veya

klastojenik

değildir.

İn vitro

>0.22 µg/ml konsantrasyonlarda poliploidide önemli bir artış ve

in vivo

mikronükleuslu

polikromatik

eritrositlerde

yükselme

gözlenmiş

olup,

NOAEL

beklenen insan maruziyetinin 69 katıdır. Genotoksisite bulgularının, insanlarda gözlenen

maruziyet seviyelerinde klinik olarak önemli olmadıkları değerlendirilmiştir.

Üreme toksisitesi

Testislerde ve epididimdeki aksitinib ile ilgili bulgular organ ağırlığında azalma, atrofi

veya

dejenerasyon, germinal hücre sayısında azalma, hipospermi veya anormal sperm

formu

sperm yoğunluğunda ve sayısında azalma şeklindedir. Bu bulgular, farelerde

insan

maruziyetinin

yaklaşık

katı

olan

maruziyet

seviyelerinde

köpeklerde

beklenen

insan

maruziyetinin

altındaki

maruziyet

seviyelerinde

gözlenmiştir.

Erkek

farelerde, beklenen insan

maruziyetinin

yaklaşık 57 katı olan maruziyet

seviyelerinde

çiftleşme ve fertilite üzerinde

etkisi yoktur. Dişi farelerde, beklenen insan maruziyetine

yaklaşık olarak eşdeğer olan

maruziyette görülen bulgular gecikmiş seksüel olgunluk

belirtileri,

sarı

cisimde

(corpora

lutea)

azalma

veya

sarı

cismin

(corpora

lutea)

olmaması, uterus ağırlığında azalma ve uterin

atrofidir.

Beklenen

insan

maruziyetinin

yaklaşık

katı

olan

maruziyet

seviyelerinde,

dişi

farelerde fertilite ve embriyonik

canlılıkta azalma gözlenmiştir.

Aksitinibe

maruz

kalan

gebe

farelerde,

beklenen

insan

maruziyetinin

altındaki

maruziyet

seviyelerinde yarık damak malformasyonları ve gecikmiş osifikasyon da dahil

iskelet ile ilgili

değişikliklerin oluşumunda bir artış gözlenmiştir. Perinatal ve postnatal

gelişimsel toksisite çalışmaları yürütülmemiştir.

İmmatür hayvanlarda toksisite bulguları

Beklenen insan maruziyetinden yaklaşık 6 kat daha fazla maruziyet seviyelerinde en az 1

aksitinib verilen fare ve köpeklerde fizeal displazi gözlenmiştir ve bunun reversibl

olduğu

gösterilmiştir.

Beklenen

insan

maruziyetine

benzer

maruziyet

seviyelerinde

aydan

fazla

tedavi

edilen

farelerde

diş

çürükleri

gözlenmiştir

bunun

reversibl

olduğu

gösterilmiştir.

Jüvenil

hayvanlarda

pediatrik

hastalara

ilişkin

diğer

potansiyel

toksisite sorunları

değerlendirilmemiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz

Laktoz monohidrat

Kroskarmelloz sodyum

Magnezyum stearat

HPMC 2910/Hipromelloz 15cP

Titanyum dioksit (E171)

Laktoz monohidrat

Triasetin (Gliserol triasetat) (E1518)

Demir oksit, kırmızı (E172ii)

6.2

Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3

Raf ömrü

36 ay.

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

14 tablet içeren alüminyum/alüminyum blister. Her paket 28 veya 56 tablet içerir.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler veya atık materyaller, ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Pfizer PFE İlaçları A.Ş.

34347 Ortaköy/İSTANBUL

Tel : (0-212) 310 70 00

Faks : (0-212) 310 70 58

8.

RUHSAT NUMARASI

2017/850

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:10.11.2017

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

7-8-2018

Inlyta (Pfizer Europe MA EEIG)

Inlyta (Pfizer Europe MA EEIG)

Inlyta (Active substance: Axitinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5429 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2406/T/24

Europe -DG Health and Food Safety