INHIBACE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • INHIBACE 2,5 MG 28 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • INHIBACE 2,5 MG 28 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cilazapril

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525094773
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

İ NHİBACE2.5mgfilmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Silazapril2.5mg

Yardımcımaddeler:Laktoz,mısırnişastası,sodyumstearilfumarat,hidroksipropilmetil

selüloz3cp,talk,hidroksipropilmetilselüloz6cp,titanyumdioksit,sarıdemiroksit,

demiroksitsiena.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorunlarınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. İ NHİBACEnedirveneiçinkullanılır?

2. İ NHİBACE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. İ NHİBACEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. İ NHİBACE’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. İ NHİBACEnedirveneiçinkullanılır?

NHİBACEiçeriğinde2.5mgsilazapriladıverilenbirilaçiçerir.Herbirkutuda28tablet

bulunmaktadır.

NHİBACE,kırmızımsıkahverengirenklioval,bikonveksfilmkaplıtabletlerhalindedirve

tabletlerinbirtarafındaçentik,diğertarafındaDEVA2.5yazısıvardır.

NHİBACEaşağıdakidurumlarıntedavisindekullanılır:

Kalıtımsalkanbasıncıyüksekliği(esansiyelhipertansiyon)

Böbrekrahatsızlığındankaynaklanankanbasıncıyüksekliği(renalhipertansiyon)

Kronikkalpyetmezliği

Kandamarlarınızırahatlatıpgenişletereketkietmektedir.Bu,kanbasıncınızındüşmesine

yardımcıolur.Ayrıca,kronikkalpyetmezliğinizvarsakalbinizinvücudunuzakan

pompalamasınıdakolaylaştırır.

DoktorunuzİNHİBACEdışındadurumunuzutedavietmekiçinbaşkailaçlardaverebilir.

2. İ NHİBACE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

İ NHİBACE’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Silazapriletkinmaddesineveyasilazaprilileaynıetkigrubundayeralandiğeretkin

maddelerden(kaptopril,enalapril,lisinopril,ramiprilgibi)herhangibirineveya

NHİBACE’iniçerdiğimaddelerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz)

varsa

Dahaönceanjiyoödem(damarlardaödemoluşmasıdurumu)geçirdiyseniz.Belirtileriyüz,

ağız,dilveyadudaktaşişliktir.

Diabetesmellitus(şekerhastalığı)veyaböbrekyetmezliğinizvarsaaliskiren(kanbasıncı

yüksekliğinitedavietmekiçinkullanılanbirilaç)ilebirlikteİNHİBACEkullanmayınız.

Gebeisenizveyagebeolduğunuzudüşünüyorsanız

Çocuğunuzuemziriyorsanız

builacıkullanmayınız.

İ NHİBACE’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Kalbinizileilgilisorunyaşıyorsanız

Beyninizdekikandamarlarındasorunvarsa

Yakınzamandakusmaveishalnedeniylesıvıkaybıyaşadıysanız

Tuz(sodyum)alımınızıkontroledicibirdiyetteyseniz

Yakınzamandaidraratılımınıartırıcıbirilaçaldıysanız

Böbreklerinizleilgilibirrahatsızlığınızvarsaveyaböbreklerinizegidenkanakımındabir

sorun(renalarterstenozu)varsa

Sizeböbrekdiyaliziuygulanıyorsa.

iddetlikaraciğerrahatsızlığınızvarsaveyasarılıkgeçirdiyseniz

Arızehirinekarşıalerjiniziçinduyarsızlaştırmatedavisigörüyorsanız

ekerhastalığınızvarsa

Eğerameliyatolacaksanız(dişameliyatıdadahilolmaküzere),doktorunuzaİNHİBACE

kullandığınızısöyleyiniz.Bununsebebi,bazıanestezimaddelerininkanbasıncınızı

düşürebilmesidirvekanbasıncınızçokfazladüşebilir.

Kolojenvaskülerhastalığınız(bağdokusununyaygıniltihabı)varsa

Bağışıklıksistemibaskılayıcıtedavigörüyorsanız

DekstransülfatileLDLaferezitedavisigörüyorsanız(kandabulunankötükolestroldiye

adlandırılanLDL’ninuzaklaştırılmasındakullanılanyöntem)

Aliskiren(kanbasıncıyüksekliğinitedavietmekiçinkullanılanbirilaç)kullanıyorsanız

(şekerhastalığıveyaböbrekyetmezliğiolanlardaaliskirenilebirlikteİNHİBACE

kullanılmamalıdır)

Potasyum-tutucudiüretikler(özelliklealdosteronantagonistleri)veyapotasyumyerine

koymatedavisialıyorsanız,

Kalpkapakçıklarınındaralmasıyadahipertrofikkardiyomiyopati(nedenibelliolmayan

birkalpkasıhastalığı)varsa

Siyahtenrenginesahiphastalarda

Aşırıduyarlılıkyadaalerjireaksiyonlarıvarsa

builacıdikkatlikullanınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NHİBACE’inçocuklardakullanımıönerilmemektedir.

İ NHİBACE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Aşağıdakidurumlardalütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız:

Potasyumiçerenyiyecekmaddeleriveyapotasyumlukatkımaddelerinikullanıyorsanız.

NHİBACEkullanmayabaşlamadanöncebunlarıalmayıbırakmanızgerekebilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuz,normalkoşullardahamilekalmadanönceveyahamilekaldığınızıöğrenir

öğrenmezsizeİNHİBACEkullanımınıkesmeniziönerecektirveİNHİBACEyerinebaşkabir

ilaç almanızı önerecektir. İ NHİBACE gerekli olmadıkça gebelik döneminde

kullanılmamalıdır.Hamileliktekullanıldığındabebeğinizeciddibiçimdezararverebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NHİBACE’inemzirenannelertarafındankullanılmasıtavsiyeedilmemektedirveözellikle

bebeğinizyenidoğmuşsaveyaprematüreolarakdoğmuşsa,emzirmekistiyorsanızdoktorunuz

siziniçinuygunbaşkabirtedaviseçebilir.

Araçvemakinekullanımı

NHİBACE’ikullanırkenbaşınızındöndüğünühissedebilirsiniz.Budurumgenellikletedavinin

başlangıçdönemlerindegörülür.Eğerbaşınızdönüyorsaveyasersemlikhissediyorsanızaraçve

makinekullanmayınız.

İ NHİBACE’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğu

söylenmişse(içeriğindebulunanlaktozyardımcımaddesindendolayı)butıbbiürünüalmadan

öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfennotediniz.

Özellikle,aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında

bilgiveriniz.

Potasyumtutucudiüretikler(idraratılımınıartırıcıilaçlar)

Potasyumtakviyeleri(tuzları)

Kanbasıncıyüksekliğinitedavietmekiçinkullanılantümilaçlar(Diüretikler(Tiazid

ve/veyaloopdiüretikleri))

Non-steroidantiinflamatuarilaçlar(NSAII,ağrıkesiciilaçlar.Bunlaraspirin,indometazin,

ibuprofengibiilaçlardır.)

nsülinveyaşekerhastalığıtedavisindekullanılandiğerilaçlar

Lityum(depresyontedavisindekullanılır)

Steroidler(hidrokortizon,prednizolon,deksametazon)veyabağışıklıksisteminibaskılayıcı

diğerilaçlar

Aldosteronantagonistleri(örn:spirolakton)(hipertansiyontedavisindekullanılanbirilaç

türü)

Sempatomimetikler(örn.adrenalin,efedrin,fenilefrin)(solunumyoluhastalıklarında

kullanılanbirilaçtürü)

Anestezikler(anesteziyapanilaçlar),narkotikler

Trisiklikantidepresanlar(depresyona/ruhsalçöküntüyekarşıetkili),antipsikotikler

(şizofreni,psikotikdepresyongibipsikiyatrikhastalıklarıntedavisindeetkili)

Altınbileşikleri(romatoidartrittedavisindekullanılırlar)

Arızehriniduyarsızlaştırıcıilaçlar(arısokmalarınakarşısizidahaazduyarlıhalegetirmek

içinkullanılır)

Aliskiren(kanbasıncıyüksekliğinitedavietmekiçinkullanılanbirilaç)kullanıyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.Diabetesmellitus(şekerhastalığı)veyaböbrekyetmezliği

olanlardaaliskirenilebirlikteİNHİBACEkullanılmamalıdır.

Anjiyotensin-reseptörantagonistleri(hipertansiyontedavisindekullanılanbirilaçtürü)

mTORİnhibitörleri(örn.temsirolimus,everolimus)(kansertedavisindekullanılanbirilaç

türü

Eğerameliyatolacaksanız(dişameliyatıdadahilolmaküzere),doktorunuzaİNHİBACE

kullandığınızısöyleyiniz.Bununsebebi,bazıanestezimaddelerininkanbasıncınızı

düşürebilmesidir,kanbasıncınızçokfazladüşebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.İNHİBACEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

NHİBACEtabletinizigündebirdefaalınız.

NHİBACE’igününhangizamanındaalmayabaşladıysanızbundansonrakigünlerdede

ilacınızıaynızamandaalmalısınız.

Kalıtımsalkanbasıncıyüksekliği(esansiyelhipertansiyon)

Başlangıçdozugünde1–1.25mg’dır.

Doktorunuz,kanbasıncınızkontrolaltınaalınanakadardozunuzuarttırmayadevamedecektir

–normaldozgünde2.5mgve5mg’dır.5mg’lıkdozuyeterliolmazsakanbasıncınızı

düşürebilmekiçindoktorunuzİNHİBACE’inyanısırabaşkabirilaçdaönerebilir.

Böbrekrahatsızlığındankaynaklanankanbasıncıyüksekliği(renalhipertansiyon)

Normalbaşlangıçdozburahatsızlıkiçingünde0,5mg’dır.İNHİBACE’inidamedozunu

doktorunuzsizinhastalığaverdiğinizyanıtagöreayarlayacaktır.

Diüretik(idraratılımınıartırıcı)ilaçkullanankanbasıncıyüksekhastalar

Halihazırdadiüretik(idraratılımınıartırıcı)ilaçalmaktaysanız,doktorunuzsizebuilaçları

NHİBACEkullanmayabaşlamadan3günöncesindenbırakmanızısöyleyebilir.Budurumda

NHİBACEbaşlangıçdozunuz0.5mgolacaktır.

Kronikkalpyetmezliği

Normalbaşlangıçdozugünde0.5mg’dır.DoktorunuzİNHİBACEilebirliktebaşkailaçlarda

önerebilir.Doktorunuzdevamındadozunuzuarttıracaktırvenormaldozunuzgünde

1mgila2.5mgarasındaolacaktır.

Uygulamayoluvemetodu:

NHİBACEağızyoluylakullanılır.

Hertabletibirbardaksuileyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

NHİBACEçocuklardakullanımiçintavsiyeedilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Kanbasıncıyüksekolanyaşlıhastalar:Başlangıçdozu0.5–1.25mg’dır.İNHİBACE’in

idamedozuhastanındayanabilirliğinevehastalığaverdiğiyanıtagöreayarlanır.

Kronikkalpyetmezliğiolanyaşlıhastalar:Yüksekdozdadiüretik(idraratılımınıartıran)ilaç

alanyaşlılarda0.5mg’lıkbaşlangıçdozunamutlakauyulmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Eğerböbrekrahatsızlığınızvarsadoktorunuzsizedahadüşükbirdoz

verebilir.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğiolanhastalardatedaviye0.5mgveyadahadüşük

dozlarlabaşlanmalıvehastasüreklikontrolaltındatutulmalıdır.

EğerİNHİBACE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaİNHİBACEkullandıysanız:

EğerkullanmanızgerekendendahafazlaİNHİBACEaldıysanızveyabaşkabirisizin

NHİBACEtabletlerinizialdıysadoktorunuzadanışınızveyahemenhastaneyegidiniz.İlaç

paketinideyanınızaalınız.Budurumda,başdönmesi,veyasersemlik,solunumgüçlüğü,

soğukter,konuşmavehareketzorluğu,kalpatımınınyavaşlamasıgibibelirtilergörülebilir.

İNHİBACE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

İ NHİBACE’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozuatlayarak,birsonrakidozuzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

İ NHİBACEiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

DoktorunuztarafındanbelirtilmedikçeİNHİBACEtedavisinikesmeyiniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiİNHİBACE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Ciddireaksiyonlar:

Eğeranjiyoödemadıverilenciddibirreaksiyonyaşarsanız,İNHİBACEkullanmayıbırakınız

vehemendoktorunuzagidiniz.

Belirtilerşunlarolabilir:

Yüz,boyun,dudakveağzınanidenşişmesi.Bunefesalmaveyutkunmadazorluğayol

açabilir.

ACEinhibitörleriileilgiliolarakbildirilenkanrahatsızlıkları:

Kırmızıkanhücresisayısınındüşükolması(anemi).Belirtilerarasında,yorgunluk,

cildinsoluklaşması,göğüstekanatçırpmagibihissedilebilecekhızlıveyadüzensiz

kalpatışı(çarpıntı)veyanefesdaralmasıbulunmaktadır.

Beyazkanhücresisayısınındüşükolması.Belirtilerarasında,enfeksiyonsayısında

artış,örneğinağızda,dişeti,boğazveakciğerdebulunmaktadır.

Kanınızdakitrombositsayısınındüşükolması.Belirtilerarasında,cildinkolay

morarmasıveburunkanamasıbulunmaktadır.

Olasıdiğeryanetkiler

Yaygın(10’da1’denaz)

Başdönmesihissi

Öksürük

Bulantı

Yorgunlukhissi

Başağrısı

Yaygınolmayan(100’de1’denaz)

Anjiyoödem(yüz,dil,dudak,boğazyadasindirimsistemininanidenşişmesi)

Düşükkanbasıncı.Halsizlik,başdönmesivesersemlikhissedebilirsinizvebulanıkgörme

vebayılmayayolaçabilir.Bazıhastalardakanbasıncınınaşırıdüşüşüinmevekalpkrizi

riskiniartırabilir.

Görmebozukluğu

Güçsüzlük

Başdönmesi

Kalpatışhızındaartış

Çarpıntı

Kendinihastahissetme

Göğüsteağrıhissi

Nefesalmadagüçlük,nefesinkesilmesivegöğüstesıkışmahissi

Buruntıkanıklığıveyaburunakıntısıvehapşırma(rinit)

Ağızkuruluğuveyaşişliği

Ağıziçindeiltihap

İş tahkaybı

Tatalmabozukluğu

shalvekusma

Ciltdöküntüsü(şiddetliolabilir)

Kaskramplarıveyakasveeklemlerdeağrı

mpotens(cinselgüçsüzlük)

Aşırıterleme

Kızarma(flushing)

Uykubozuklukları

Seyrek(1000’de1’denaz)

Beyazvekırmızıkanhücreleriveyatrombositsayılarındakidüşüşlerigösterenkantestleri

(anemi[kansızlık],nötropeni[kandakiparçalıhücresayısındaazalma],agranülositopeni,

trombositopeni)

Anaflaksi(Vücudunalerjioluşturanmaddelerekarşıverdiğiçokşiddetliyanıt,aniaşırı

duyarlılık)

Serebraliskemi(beyineyeterincekangitmemesi),geçiciiskemikatak(beyinegiden

damarlarıngeçicitıkanmasısonucuoluşangeridönüşümlübirtürfelç),iskemikinme(kan

basıncıçokfazladüşerseortayaçıkar)

Periferalnöropati(duyukaybı)

Düzensizkalpatımı

Kalpkrizi

ntersitisyelakciğerhastalığı

Sistemiklupuseritematozusbenzerihastalık(değişikbelirtileriolaniltihabibirbağdokusu

hastalığı,ateş,güçsüzlük,kaskramplarıveyakasveeklemlerdeağrıilebelirtileriortaya

çıkabilir.)

Elveayaktakarıncalanma,uyuşma

Hırıltılısolunum

Burun,yanaklarvegözlerinarkasındadolulukhissivezonklamaşeklindeağrı(sinüzit)

Dililtihabı(glossit)

Pankreasiltihabı.Belirtilerarasında,sırtınızadoğruyayılanmidedeşiddetliağrı

bulunmaktadır.

Karaciğerlerinizçalışmasındakideğişiklikler(kantestleriilegösterilir)

Karaciğerproblemleri(hepatitgibi)veyakaraciğerhasarı

Ciddiciltreaksiyonları(cildinkabarmasıveyasoyulmasıgibi)

Işığaduyarlılık

Saçdökülmesi

Tırnakdüşmesi

Böbrekişlevibozukluğu,böbrekyetmezlik,bazıkandeğerlerindedeğişiklikler(kanda

kreatinin,üre,potasyumgibideğerlerinartması,sodyumunazalmasıgibi)proteinüri

(kandaproteinbulunması),nefrotiksendrom(birböbrekhastalığı),nefrit(böbrekiltihabı)

Erkeklerdegöğüsbüyümesi

Yanetkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildirebileceğinizgibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.İNHİBACE’insaklanması

İNHİBACE’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraİNHİBACE’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersinizİNHİBACE’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

F.Hoffmann-LaRocheLtd.Basel/İsviçrelisansıile

DEVAHOLDİNGA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1

34303Küçükçekmece/İSTANBUL

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı…………..….tarihindeonaylanmıştır.

5-10-2018

FDA allows marketing of first self-fitting hearing aid controlled by the user

FDA allows marketing of first self-fitting hearing aid controlled by the user

FDA allows marketing of a new device, the Bose Hearing Aid, intended to amplify sounds for individuals 18 years or older with perceived mild to moderate hearing impairment (hearing loss). This is the first hearing aid authorized for marketing by the FDA that enables the user to fit, program and control the hearing aid on his or her own, without assistance from a health care provider.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.