IMPETEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IMPETEX 10 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IMPETEX 10 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diflucortolone ve antiseptikler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525354754
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

İMPETEXKrem

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:1 gkrem,1,0 mgdiflukortolon valerat ve 10,0 mgklorkinaldol içerir.

Yardımcımadde(ler):Polioksietilenstearat,stearilalkol,sıvıparafin,beyazvazelin,

karboksivinil polimer, sodyum hidroksitpellet, disodyum edetat dihidrat, saf su

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.İMPETEXnedir veneiçinkullanılır?

2.İMPETEX’i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.İMPETEXnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.İMPETEX’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.İMPETEXnedir veneiçinkullanılır?

İMPETEXiltihapgidericibirmaddeolanbirkortikosteroidlemikroplarakarşıetkilibir

maddenin kombine edildiği ve deri üzerindeharicen kullanılan bir kremdir.

2/6

İMPETEXiltihabiveallerjikderireaksiyonlarınıbaskılarvekızarıklık,ciltkalınlaşması,deri

yüzeyindetabakaoluşumu,sutoplanması,kaşıntıvediğerşikayetler(yanmahissiyadasızı)

gibideriproblemlerindenkaynaklanansemptomlarıazaltır.Ayrıcabakteriler,mayalar,

mantarlar veküflerin çoğalmalarınıengeller(ör.Mikroorganizmalar).

İMPETEXiltihabi belirtilerin ağırlıklı olduğu bakteri veyamantar enfeksiyonlarının başlangıç

veidametedavisiiçin kullanılır.

Bunlar:

Bacaklardamadeniparaşekillerindeallerjiknitelikte,yağlı(seboreik)veelveayaklarda

görülenkabartılıekzema,varislerleseyreden(variköz)ekzema(fakatdirekbacaklardaki

yaralarüzerinedeğil);bakterienfeksiyonunaduyarlıknedeniyleoluşankabarcıklar,

iltihabi kabarcıklar, döküntülü, akıntılı ekzema;

İltihabikabarcıklar(kılkökleriiltihabı,iltihabikabarcıklar)iltihabikabuklaşmave

lekelenmegösteren derihastalığı (eritrazma)

Mantar enfeksiyonları (tinea, candidiaz, pitrazis versikolor)

İMPETEXyukarıdabahsedileniltihabiveallerjikderihastalıklarınınbakteriyelvemantar

enfeksiyonlarınınönlenmesindedekullanılır.

2.İMPETEX’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

İMPETEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkinmaddelerdiflukortolonvaleratyadaklorkinaldolveyaherhangibiriçeriğinekarşı

bir hassasiyetiniz(allerjiniz) varsa,

Tüberküloz(verem)veyasifiliz(frengi)tedavisiuygulanıyorsa,virüshastalıkları

(örneğinsuçiçeği/varicella,herpeszoster),rosacea,ağızcivarındailtihap,veyaaşı

sonrası görülen deri reaksiyonları için tedavi uygulanıyorsa

İMPETEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İMPETEXyüzeuygulanacaksagözetemasındankaçınılmalıdır.

Dahaönceglokomşikayetinizolduysadoktorunuzu bilgilendiriniz.

3/6

Kortikosteroidlerinharicenuzunsürelivücudungenişalanlarınaözelliklekapalıolarak

uygulanmasıyanetkiriskinibelirgin olarak artırır.

Sistemikkortikosteroidlerdenbilindiğiüzerekortikosteroidlerinkullanımıileglokomda

gelişebilmektedir(örneğin;uzunsüreliyüksekdozveyaaşırıuygulamalar,kapalıpansuman

teknikleri veyagözcivarındakideriyeuygulanması)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

İMPETEX’in yiyecekveiçecekilekullanılması

İMPETEX’iyiyecek veiçecekaldığınızesnadakullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzİMPETEX

reçeteetmedenöncebudurumudikkatealmakisteyecektir.Genelbirkuralolarakhamileliğin

ilküçayındakortikosteroidiçerenharicenuygulananpreperatlarınkullanılmasısakıncalıdır.

Özelliklegenişbir alanauygulamaveuzunsürelikullanımdan kaçınınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız

EğerküçükçocukveyabebekemziriyorsanızİMPETEX’igöğüslerinizeuygulamayınız.

EmzirdiğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzİMPETEXreçeteetmedenöncebu

durumudikkatealmakisteyecektir.Özelliklegenişalanauygulamadanveuzunsüreli

kullanımdan sakınınız.

Araçvemakinekullanımı

İMPETEX’in araçkullanma vemakinekullanımı üzerinebilinen biretkisiyoktur.

4/6

İMPETEX’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

İMPETEXiçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

Butıbbiürünstearilalkoliçermektedir.Lokalderireaksiyonlarına(kontakdermatitgibi)

sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise(reçetesizolanlardadahilolmaküzere)lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabu

konu hakkında bilgiveriniz.

3.İMPETEXnasılkullanılır?

İMPETEX’iherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrar danışınız.

İMPETEX’idoktorunuzfarklıbirşekildeönermediğitaktirdegünde2veyahattatedavinin

başlangıcında3defatedaviedilecekderikısmınaincebirtabakahalindesürünüz.Belirtilerde

iyileşmegörüldükten sonragünde1 defasürmekgenellikleyeterli olacaktır.

Bebekler, çocuklarveyetişkinlerde3 haftadan dahafazla kullanılmamalıdır.

İMPETEXkullanımınabağlıolarakçokgüçlüveyaçokzayıfbiretkihissediyorsanızdoktor

veyaeczacınızadanışınız.

Kullanmanız gerekendendahafazlaİMPETEXkullandıysanız:

İMPETEX’i kullanmanızgerekenden dahafazlakullanmışsanızüzülmeyiniz, Bir doktor veya

eczacıilekonuşunuz.İMPETEX’denbirdefalıkfazladozun(genişderibölgesine1defalık

uygulama) kullanılmasında veyakazaileyutulmasında risk beklenmemektedir.

İMPETEX’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

5/6

İMPETEXiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

İMPETEX’idoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolur

vetedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardan

ortayaçıkarsadoktorunuzla temasageçiniz.

4.Olası yanetkileri nelerdir?

Tüm ilaçlargibiİMPETEXdeyan etkilerenedenolabilir.

İMPETEXkullanımısırasındaenderolarakkaşıntı,yanma,kızarıklık,yadakabartıgibideri

rahatsızlıkları meydanagelebilir.

Kortikosteroidiçerenharicenkullanılanperperatlarıngenişbiralana(yaklaşık%10vedaha

fazlasına)uygulanmasıveyauzunsürelikullanımı(4haftayıaşan)sonucundabazıbelirtiler

meydanagelebilir.Örneğinderininincelmesi(atrofi),kılcaldamarlarıngenişlemesi,deride

şeritoluşumu,deridesivilcemsideğişiklikler,vekortikosteroidabsorbsiyonunabağlıolarak

sistemik etkiler.

Diğerkortikosteroidlerindeharicenkullanımındanadirolarakmeydanagelenyanetkiler:saç

köküiltihabı,aşırıkıluzaması,ağızcivarındaekzema,deriderenkdeğişikliği,herhangibir

içeriğekarşı allerjik derireaksiyonları.

Anneleringebelikteveemzirmeperiyodundagenişvücutyüzeylerineyadauzunbirsüre

kullanımdabebeklerindeyanetkigörülebilir.ÖrneğingebeliğinsonhaftalarındaİMPETEX

uygulandığında, bebekteböbrek üstü bezinde gerilemegörülebilir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

6/6

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.İMPETEX’in saklanması

İMPETEX’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakisonkullanma tarihinden sonraİMPETEX’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DEVA HOLDİNGA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

İmal yeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah. AtatürkCad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı……………………..tarihindeonaylanmıştır.