IMIGRAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IMIGRAN 100 MG 2 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IMIGRAN 100 MG 2 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sumatriptan

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522092918
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

İMİGRAN100mg filmtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Her birtablette sumatriptan (INN) 100 mg

Yardımcımaddeler:Laktoz(monohidrat),mikrokristalizeselüloz,kroskarmelozsodyum,

magnezyum stearat ve saf su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

o Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

o Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

o Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

o Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.İMİGRANNedir veNeİçinKullanılır?

2.İMİGRAN’ıKullanmadanÖnceDikkat Edilmesi Gerekenler

3.İMİGRANNasılKullanılır?

4.OlasıYanEtkiler Nelerdir?

5.İMİGRAN’ınSaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.İMİGRANnedir veneiçinkullanılır?

İMİGRAN,ağrıbaşlamadanbelirtiverenveyavermeyenmigrenataklarınınakuttedavisinde

kullanılır.

2.İMİGRAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

İMİGRAN’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Sumatriptan’ave/veyailacın diğer bileşenlerinekarşı alerjinizvarsa

Kalpatardamarlarındadaralma(iskemikkalphastalığı)yadagöğüsağrısı(anjina)gibi

kalp hastalığınızvarsayadakalpkrizi geçirmişseniz

Bacaklarınızdayürürkenkrampbenzeriağrılarayolaçandolaşımsorununuzvarsa

(periferik damarhastalığı)

İnmeyadahafifinme(geçici iskemik atak)geçirdiyseniz

Kontrol altınaalınmamışhipertansiyonunuzvarsa

Ergotamin,metiserjit,triptanyadanaratriptanveyazolmitriptangibidiğermigren

ilaçları kullanıyorsanız

MAOİ(monoamin oksidazinhibitörleri) adı verilen ilaçgrubundan bir ilaç

kullanıyorsanızyadason2 haftaiçindekullandıysanız

Sitalopram,fluoksetin,fluvoksamin,paroksetinvesertalingibiSSRI(seçiciserotonin

geri alım inhibitörleri) ilaçlarkullanıyorsanız

Şiddetlikaraciğerbozukluğunuzvarsa

VenlafaksinveduloksetingibiSNRİ(serotoninnoradrenalingerialıminhibitörleri)

ilaçlarkullanıyorsanız

18yaşından küçükseniz.

İMİGRAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Özellikle40yaş üzerindeerkekyadamenopozdönemindebir kadınsanızvesigara

kullanıyoryadanikotin tedavisikullanıyorsanız

Saranöbetigeçirdiyseniz

Kafayaralanmasıyadaalkolizmsorununuzolduysa

Sigaraiçiyorsanızveyafazla kiloluysanız

Şeker hastalığınızveyayüksekkolesterolünüzvarsa

Karaciğeryadaşiddetli böbrekhastalığınızvarsa

Sülfonamid adı verilen antibiyotiklerekarşı alerjinizvarsa

Hafifvetedavi edilen birhipertansiyonunuzvarsa

Migren tedavisindekullanılan bir ilaçolan 5-HT1reseptör agonistlerinikullanıyorsanız

Dahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtahamülsüzlüğünüzolduğu

söylenmişse

Başağrısıtedavisindekullanılanilaçlarınaşırıkullanımı,duyarlıhastalardabaşağrısının

artmasınaneden olabilir.Bu tip durumlardatedaviyeson verilmesi gerekebilir.

Kalpdamarıhastalığıriskitaşıyanhastalara,alttayatankalphastalığıolupolmadığı

incelenmeden verilmemelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

İMİGRAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçecek ilekullanımınailişkin veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İMİGRANgerekliolmadıkçahamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İMİGRANgerekliolmadıkçaemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

İMİGRANiletedavi sonucu uyuşukluk olabilir.

Araçveyamakinekullanımı gibiözel becerigerektiren durumlardadikkatliolunmalıdır.

İMİGRAN’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

İMİGRANlaktoziçerir.Bunedenlenadirkalıtımsalgalaktozintoleransı,Lapplaktoz

yetmezliğiyadaglukoz-galaktozmalabsorbsiyonproblemiolanhastalarınbuilacı

kullanmamalarıgerekir.

Herbirtablet3mgkroskarmelozsodyumihtivaeder.Budurumkontrollüsodyumdiyetinde

olan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Doktorunuzunkullandığınıztümilaçları,bitkiselilaçlarveyabesindesteklerini(vitaminler,

demir, kalsiyumgibi) bildiğinden emin olunuz.

Ergotamin,metiserjit,triptanyadanaratriptanveyazolmitriptangibidiğermigrenilaçları

kullanıyorsanızİMİGRANenaz24saatsonraalınabilir.İMİGRANalımınıtakiben

ergotamin içeren ilaç6 saat sonraalınabilir.

İMİGRANbirgrupantidepresanilaçolanMonoaminooksidazinhibitörleri(MAOI)beraber

yadaenyakın 2 hafta içinde

kullanılmamalıdır.

Yinedepresyontedavisindekullanılansitalopram,fluoksetin,fluvoksamin,paroksetinve

sertalingibiSSRI(seçiciserotoningerialıminhibitörleri)ilaçlarvevenlafaksinveduloksetin

gibiSNRİ(serotoninnoradrenalingerialıminhibitörleri)ilaçlarilebirliktekullanıldığında

huzursuzluk,kafakarışıklığı,terleme,reflekslerdeartış,kasspazmı,titreme,kalpatımında

artış gibibelirtilerortayaçıkabilir. Bu ilaçlarlabirliktekullanılmamalıdır.

İMİGRANileStJohnbitkisi(depresyontedavisi)içerenbitkiselürünlerineşzamanlı

kullanılmasıyan etkiolasılığınıartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.İMİGRANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

İMİGRAN, migrenden koruma amaçlıolarak kullanılmamalıdır.

İMİGRAN’ınmigrenbaşağrısınınbaşlamasındansonramümkünolduğuncaerkenverilmesi

tavsiyeedilir,fakatatağınhangisafhasındaverilirseverilsineşitderecedeetkilidir.

YetişkinleriçinönerilenİMİGRANdozu50mgdır(1tablet).Bazıhastalar100mg’aihtiyaç

duyabilirler.

EğerilkİMİGRANdozundanbiretkigöremediyseniz,aynıatakiçinikincibirdozalmayınız.

Dahasonragelenataklariçin alabilirsiniz.

Hastailkdozayanıtverir,fakatbelirtilertekrarederse,dozlararasındaminimumikisaat

aralıkolmasıve24saatlikbirperiyottaenfazla300mgalınmasıkoşuluylaikincibirdoz

verilebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerbir miktarsu ilebütün olarakyutulmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:AdolesanlarveyaçocuklardaİMİGRANileilgiliçalışma

yapılmamıştır.

Yaşlılardakullanımı:65yaşüzerihastalardaİMİGRANkullanımıileilgilideneyim

sınırlıdır.Yaşlılardakullanımıdahagençpopülasyondanbelirginbirfarklılıkgöstermez.

Ancakklinikbilgileryeterlioluncayakadar,65yaşınüzerindekihastalardasumatriptan

kullanılması tavsiyeedilmez.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

İMİGRAN,böbrekveyakaraciğerfonksiyonbozukluğugibiilacınemilimi,metabolizması

veyaatılımını önemliölçüdeetkileyen bir hastalığı olanlardadikkatle uygulanmalıdır.

EğerİMİGRAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonusunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaİMİGRANkullandıysanız:

İMİGRAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuzya da en yakın acilservise başvurunuz.

İMİGRANkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

İMİGRANiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,İMİGRAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaİMİGRAN’ıkullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar:döküntü,kaşıntılıdöküntü,hırıltılısolunum,gözkapakları,yüzve

dudaklardaşişlik vedolaşımın durması.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygınyanetkiler

Göğüs,boğazyadavücudunbaşkabölümlerindeağırlık,basınçyadasıkmahissi,

hissizlik, ısınmayadasoğumagibisıradışıhisler

Bulantı, kusma

Yorgunlukyadasersemlik

Baş dönmesi,güçsüzlük yadasıcak basması

Geçici kan basıncı artışı

Nefes darlığı

Kas ağrısı

Çok seyrekyanetkiler

Karaciğerfonksiyonu değişiklikleri

Saranöbetleri, titreme, kas spazmı, boyun sertliği

Görmedebozukluk,çiftgörme,gibigörmebozuklukları;bazıolgulardakalıcıkusurlar

oluşabilir

Kalp sorunları;kalp atımında hızlanma,yavaşlama, göğüsağrısı (anjina)yadakalp krizi

Deridesoluk mavi renk ve/veyaparmaklarda, kulak, burunyadasoğukta veduygusal

streste ağrı (Raynaud fenomeni)

Baygınlık (kan basıncı düşmesi)

Karındaağrı ve kanlıishal(iskemik kolit)

İshal

Eklem ağrısı

Gerginlik duygusu

Aşırı terleme

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayer alan veyaalmayan herhangibiryan etkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz, eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyer alan “İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyadaO800 314

00 08 numaralıyan etkibildirimhattınıarayarak TürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydanagelenyan etkileribildirerek kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5.İMİGRAN’ınSaklanması

İMİGRAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.Işıktan koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraİMİGRAN’ıkullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizİMİGRAN’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Adı: GlaxoSmithKlineİlaçları San. veTic.A.Ş.

Adresi: BüyükdereCad.No.173, 1.Levent Plaza

BBlok 34394 1.Levent/İstanbul

Telno:212–339 44 00

Faksno: 212–339 45 00

Üretici:GlaxoSmithKlinePharmaceuticals S.A.,Polonya.

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl)tarihinde onaylanmıştır.