IESETUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IESETUM IV/IM 10 ML 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IESETUM IV/IM 10 ML 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • seftazidim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699508270545
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

İESETUM ®

2 gi.v. enjektablflakon

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Her flakonda,2gseftazidim içerir.

Yardımcımadde(ler):Sodyum karbonat, enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.İESETUMnedir veneiçinkullanılır?

2.İESETUM’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.İESETUMnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.İESETUM’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. İESETUMnedir veneiçinkullanılır?

İESETUMbirflakonlukambalajlar halindedir.

İESETUM, bakteriler üzerindeöldürücüetkigösteren bir ilaçtır.

Duyarlıbakterilerinnedenolduğuenfeksiyonlarıntedavisindetekbaşınaveyadiğer

antibiyotiklerlebirliktekullanılır.Buenfeksiyonlar;şiddetlienfeksiyonlar(örn;menenjit-

beyinzarıiltihabı,septisemi-bakterilerinkanageçmesisonucundaateşvetitremeyeneden

olanbirhastalık,bakteriyemi-bakterilerinveyabakteritoksinlerininkanageçmesi,karınzarı

iltihabı,bağışıklıksistemibaskılanmışhastalardakienfeksiyonlarveyoğunbakım

hastalarının enfeksiyonları), solunum yolları enfeksiyonları, kulak-burun-boğaz

enfeksiyonları,idraryollarıenfeksiyonları,deriveyumuşakdokuenfeksiyonları,sindirim

sistemienfeksiyonları,kemikveeklemenfeksiyonları,diyalizileilgilienfeksiyonlardır.

Koruma amaçlı(ameliyatlardan sonra) olarak dakullanılır.

2. İESETUM’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

İESETUM’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

SeftazidimveyaİESETUM’uniçeriğindekiherhangibirmaddeyeaşırıduyarlı

(alerjik)iseniz,

2

Sefalosporin antibiyotiklerineaşırı duyarlı iseniz.

İESETUM’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,penisilinvediğerbetalaktamlara(antibiyotikçeşidi)karşıalerjikreaksiyon

geçirmiş iseniz,

Aminoglikozidler(antibiyotikçeşidi)veyaetkinidrarsöktürücüler(örneğin

furosemid)gibiböbreklerüzerindezararlıetkigösterenilaçlarlabirliktekullanırsanız

böbrek fonksiyonlarınızı olumsuzyöndeetkileyebilir.

Eğer, böbrekfonksiyonlarınızdabozukluk varsa,

Uzunsürelikullanımlardamantarenfeksiyonlarıoluşturabilir,budailacınkesilmesi

veyagerekliönlemlerinalınmasınıgerektirebilir.Budurumudüzenliaralıklarla

kontrol etmelisiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

İESETUM’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İESETUMgebeliğin ilk aylarındadikkatlikullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İESETUMannesütüyleküçükmiktarlardaatılır,buyüzdenemzirmedönemlerindedikkatli

kullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Bildirilmemiştir.

İESETUM’uniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünsodyumihtivaeder.Budurumkontrollüsodyumdiyetindeolanhastalariçin

gözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Böbreklerüzerindezararlıetkigösterenbirilaçkullanıyorsanızböbrekfonksiyonlarınız

olumsuzetkilenebilir.

Kloramfenikol(antibiyotik çeşidi)İESETUM ilekarşıt etki gösterir, etkinlikleri azalır.

3

Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarının etkisiniazaltır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3. İESETUMnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

İESETUM’ukendikendinizeuygulayamazsınız.Sağlıkpersonelleritarafından

uygulanmalıdır.Bu ilaçsağlık personelitarafındandamariçineenjeksiyon ileuygulanır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuğunyaşınavekilosunagöredozayarlanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

80yaşından büyük hastalar içingünlük doz3 g’ıgeçmemelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek vekaraciğeryetmezliği:

Böbrek bozukluğunuzvarsaveyadiyalizegiriyorsanızdozayarlanmasınagerek vardır.

EğerİESETUM’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaİESETUMkullandıysanız:

Yüksekdozlarda,ensefalopati(beyinhastalıkları),nöbetvekomayanedenolabilir.

Kanınızdaki ilaçmiktarı diyalizileazaltılabilir.

İESETUM’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

İESETUM’ukullanmayıunutursanız

Eğerbirdozualmayıunutursanız,almayıhatırladığınızandaalınız.Ancakunuttuğunuzu

sonrakidozualmazamanındahatırlarsanız,unuttuğunuzdozutamamlamakiçinçiftdoz

almayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

İESETUMiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

İESETUMkullanmayı doktorunuzadanışmadanbırakmayınız.

4

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,İESETUM’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaİESETUM’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(yüzde,dilde,dudaklardayadavücudundiğeryerlerindeşişme,

solunum güçlüğü, döküntü, kaşıntı)

Koma(böbrek bozukluğu olan veuygun-düşük dozİESETUM almamış hastalarda)

Nöbet(böbrek bozukluğu olan veuygun-düşük dozİESETUM almamış hastalarda)

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygıngörülen yanetkiler:

İshal

Karaciğerenzimlerinde artış

Enjeksiyon sonrası ağrı

Yaygınolmayanyanetkiler:

Mantar oluşumu

Baş ağrısıvebaş dönmesi

Bulantı, kusma, karın ağrısı

Kalın bağırsak iltihabı

Ateş

Çok seyrekgörülen yanetkiler:

Kan hücresi sayısındaazalmayabağlıkansızlık, ateş, sık enfeksiyongelişmesi

Ağızdakötü tat hissi

Ani alerjik reaksiyonlar(anafilaksi)(bronkospazm ve/veyahipotansiyon dahil)

Uyuşma

Sarılık

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindeşişlikvekızarıklıklaseyreden

aşırı alerjik reaksiyon)

Toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibir

hastalık)

Uzunsürekliantibiyotikkullanımınabağlıkanlı,suluishalleseyredenbağırsak

iltihabı

Toplardamar iltihabı veyatoplardamarların iltihabınabağlıkan pıhtısıoluşumu

Baş ağrısı, baş dönmesi

5

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. İESETUM’unsaklanması

İESETUM’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altında odasıcaklığında saklayınız.Işıktan koruyunuz.

İESETUM,çözücüsüileçözüldüğündehemenkullanılmayacaksabuzdolabında24saatsüre

ilesaklanabilir. Ancak sulandırıldıktan sonrabekletilmeden kullanılması tercih edilmelidir.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraİESETUM’ukullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizİESETUM’ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi:İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Üretimyeri:İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)Topkapı

–İSTANBUL

Bu kullanma talimatı......................tarihinde onaylanmıştır.