IESETUM 0.5 G IV/ IM ENJEKTABL FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IESETUM 0.5 G IV/ IM ENJEKTABL FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IESETUM 0.5 G IV/IM ENJEKTABL FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • seftazidim

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 186/73
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 03-03-1998
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

İESETUM ®

500mg i.m./i.v. enjektablflakon

Damarveyak asiçineuygulanır.

Etkinmadde:Herflakonda,500 mgseftazidim içerir.

Yardımcımadde(ler):Sodyumkarbonat, enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. İESETUMnedirveneiçinkullanılır?

2. İESETUM’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. İESETUMnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. İESETUM’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. İESETUMnedirveneiçinkullanılır?

İESETUMbirflakonluk ambalajlarhalindedir.

İESETUM, bakterilerüzerindeöldürücüetkigösteren birilaçtır.

Duyarlıbakterilerinnedenolduğuenfeksiyonlarıntedavisindetekbaşınaveyadiğer

antibiyotiklerlebirliktekullanılır.Buenfeksiyonlar;şiddetlienfeksiyonlar(örn;menenjit-

beyinzarıiltihabı,septisemi-bakterilerinkanageçmesisonucundaateşvetitremeyeneden

olanbirhastalık,bakteriyemi-bakterilerinveyabakteri toksinlerininkanageçmesi,karınzarı

iltihabı,bağışıklıksistemibaskılanmışhastalardakienfeksiyonlarveyoğunbakım

hastalarınınenfeksiyonları),solunumyollarıenfeksiyonları,kulak-burun-boğaz

enfeksiyonları,idraryollarıenfeksiyonları,deriveyumuşakdokuenfeksiyonları,sindirim

sistemienfeksiyonları,kemikveeklemenfeksiyonları,diyalizileilgilienfeksiyonlardır.

Korumaamaçlı(ameliyatlardan sonra)olarak dakullanılır.

2. İESETUM’ukullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

İESETUM’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Seftazidim veya İESETUM’uniçeriğindekiherhangibirmaddeyeaşırıduyarlı

(alerjik)iseniz,

2

Sefalosporin antibiyotiklerineaşırıduyarlıiseniz.

İESETUM’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,penisilinvediğerbetalaktamlara(antibiyotikçeşidi)karşıalerjikreaksiyon

geçirmişiseniz,

Aminoglikozidler(antibiyotikçeşidi)veyaetkinidrarsöktürücüler(örneğin

furosemid)gibiböbreklerüzerindezararlıetkigösterenilaçlarlabirliktekullanırsanız

böbrek fonksiyonlarınızıolumsuzyöndeetkileyebilir.

Eğer, böbrekfonksiyonlarınızdabozukluk varsa,

Uzunsürelikullanımlardamantarenfeksiyonlarıoluşturabilir,budailacınkesilmesi

veyagerekliönlemlerinalınmasınıgerektirebilir.Budurumudüzenliaralıklarla

kontrol etmelisiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

İESETUM’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İESETUMgebeliğin ilk aylarındadikkatlikullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İESETUMannesütüyleküçükmiktarlardaatılır,buyüzdenemzirmedönemlerindedikkatli

kullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Bildirilmemiştir.

İESETUM’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünsodyumihtivaeder.Bu durumkontrollü sodyumdiyetindeolan hastalariçin

gözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Böbreklerüzerindezararlıetkigösterenbirilaçkullanıyorsanızböbrekfonksiyonlarınız

olumsuzetkilenebilir.

Kloramfenikol(ant ibiyotikçeşidi)İESETUMilekarşıtetkigösterir,etkinlikleriazalır.

3

Ağızdan alınan doğumkontrolilaçlarının etkisiniazaltır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. İESETUMnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

İESETUM’ukendikendinizeuygulayamazsınız.Sağlıkpersonelleritarafından

uygulanmalıdır.Builaçsağlıkpersonelitarafındandamariçineyadakasiçineenjeksiyonile

uygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuğunyaşınavekilosunagöredozayarlanmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

80yaşından büyük hastalariçingünlük doz3 mg’ı(6adetİESETUM)geçmemelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek ve k araciğeryetmezliği:

Böbrek bozukluğunuzvarsaveyadiyalizegiriyorsanızdozayarlanmasınagerek vardır.

EğerİESETUM’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaİESETUMkullandıysanız:

Yüksekdozlarda,ensefalopati(beyinhastalıkları),nöbetvekomayanedenolabilir.

Kanınızdakiilaçmiktarıdiyalizileazaltılabilir.

İESETUM’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

İESETUM’ukullanmayıunutursanız

Eğerbirdozualmayıunutursanız,almayıhatırladığınızandaalınız.Ancakunuttuğunuzu

sonrakidozualmazamanındahatırlarsanız,unuttuğunuzdozutamamlamakiçinçiftdoz

almayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

İESETUMiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

İESETUMkullanmayıdoktorunuzadanışmadanbırakmayınız.

4

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, İESETUM’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaİESETUM’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(yüzde,dilde,dudaklardayadavücudundiğeryerlerindeşişme,

solunumgüçlüğü, döküntü, kaşıntı)

Koma(böbrek bozukluğu olan veuygun-düşük dozİESETUMalmamışhastalarda)

Nöbet(böbrek bozukluğu olan veuygun-düşük dozİESETUMalmamışhastalarda)

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygıngörülenyanetkiler:

İshal

Karaciğerenzimlerindeartış

Enjeksiyon sonrasıağrı

Yaygınolmayanyanetkiler:

Mantaroluşumu

Başağrısıvebaşdönmesi

Bulantı, kusma, karın ağrısı

Kalın bağırsak iltihabı

Ateş

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Kan hücresisayısındaazalmayabağlıkansızlık, ateş, sık enfeksiyongelişmesi

Ağızdakötü tathissi

Anialerjik reaksiyonlar(anafilaksi)(bronkospazmve/veyahipotansiyon dahil)

Uyuşma

Sarılık

Stevens- Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindeşişlikvekızarıklıklaseyreden

aşırıalerjik reaksiyon)

Toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibir

hastalık)

Uzunsürekliantibiyotikkullanımınabağlıkanlı,suluishalleseyredenbağırsak

iltihabı

Toplardamariltihabıveyatoplardamarların iltihabınabağlıkan pıhtısıoluşumu

Başağrısı, başdönmesi

5

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimat ındayeralanveyaalmayanherhangi biryanetki meydanagelmesi

durum undahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. İESETUM’unsaklanması

İESETUM’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.Işıktan koruyunuz.

İESETUM,çözücüsüileçözüldüğündehemenkullanılmayacaksabuzdolabında24saatsüre

ilesaklanabilir. Ancak sulandırıldıktan sonrabekletilmeden kullanılmasıtercih edilmelidir.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra İESETUM’ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizİESETUM’ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Üretimyeri: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)Topkapı

– İSTANBUL

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.