HYTRIN 5 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HYTRIN 5 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HYTRIN 5 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • 250mg

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699548011146
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

HYTRIN ®

5 mgtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:5 mgterazosine eşdeğer terazosin hidroklorür

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,magnezyumstearat,mısırnişastası,talkve

boyar maddeolarak sarıboyaFD&Cno.6 vemavi boyaFD&Cno.2 bulunur.

BuKullanma Talimatında:

1. HYTRIN ®

nedir veneiçinkullanılır?

2. HYTRIN ®

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. HYTRIN ®

nasılkullanılır?

4. Olası yanetkiler nelerdir?

5. HYTRIN ® ’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. HYTRIN ®

nedir veneiçinkullanılır?

Her birtablet 5 mgterazosine eşdeğer terazosin hidroklorüriçerir.

HYTRIN ®

5mg,blisterambalajdabirkutudakremrenkli14tabletve30tabletolarakiki

ayrı sunum şeklindedir.

HYTRIN ®

alfabloköradı verilen bir ilaçgrubunagirmektedir.

Yüksektansiyonşikayetiolanhastalarıntedavisindekullanılır.Kanbasıncının

düşürülmesineyardımcıolur.

Ayrıcayaşlıerkeklerdesıkgörülenselimprostatbüyümesi(SPH)(benignprostat

hiperplazisi)adıverilendurumuntedavisindekullanılmaktadır.Prostatbezininçok

büyümesivemesanedenidrarçıkışınaengelolmasıbudurumanedenolmaktadır.Selim

prostatbüyümesiidrarakımınınzayıfyadakesintiliolması,sıkidraragitmeihtiyacı

ve/veyaaniidraragitmeihtiyacıgibibelirtilereyolaçar.HYTRIN ®

,prostatbezive

mesanenin çıkışındaki kası gevşeterek bu belirtilerin giderilmesineyardımcı olur.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuza veya eczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2. HYTRIN ®

kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

HYTRIN ® ’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

—Terazosineveyabuilaçlardanbirinekarşıalerjikseniz:alfuzosin,indoramin,prazosin,

tamsulosin,doksazosinveyaHYTRIN ®

tabletlerininiçindekidiğermaddelerden

birinekarşı alerjinizvarsa(bakınızyukarıdaYardımcı Maddeler)

—Doktorunuztarafındanbaşkatürlüyönlendirilmediğisürece,hamileysenizyada

emziriyorsanız(bkz. Hamilelik ve emzirme).

HYTRIN ® ’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:

—Konjestifkalpyetmezliği(kalbegeridönenkanmiktarınınartmasınabağlıolarak

kalbinyeterlikanıpompalayamaması),yüksektansiyontedavisigörüyorsanızveya

tansiyonu düşürmek içinyadabaşka nedenlereilaçalmakta iseniz,

—SertleşmegüçlüğüiçinilaçalıyorsanızyadaADEinhibitörleri(yüksektansiyonve

kalpyetmezliğitedavisindekullanılanilaçlar)veyadiüretikler(idrarsöktürücüler)

grubunagiren ilaçlaralıyorsanız,

—Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız

(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

— Dahaönceidraryaparken düşmüşyadabayılmışsanız,

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

HYTRIN ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HYTRIN ® ’ingebekadınlardakullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

DoktortarafındanözellikleönerilmediğisürecehamilelikesnasındaHYTRIN ®

kullanmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Terazosininannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Birçokilaçannesütüne

geçtiğinden emziren annelereterazosin verilirkendikkatliolunmalıdır.

Araçvemakine kullanımı:

HerfarklıdozdakiilkHYTRIN ®

tabletinialdıktansonra12saatsüreylearabaveyaağır

makinekullanmaktan kaçınmak gerekir.

HYTRIN ®

ileuyuşuklukyadauyuklamaortayaçıkabilir.Arabaveyaağırmakinekullanmak

zorundaolan kişilerin dikkatli olması gerekir.

HYTRIN ® ’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

HYTRIN ® ’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerdelaktozbulunmaktadır.Eğerdaha

öncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

HerbirHYTRIN ®

tablet0,100mgsarıboyaFD&Cno.6(E110)ve0,050mgmaviboya

FD&Cno. 2 (E132)içerdiğinden alerjik reaksiyonlarasebep olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı:

BaşkailaçlarınHYTRIN ®

ilebirliktealınmasıkonusundadoktorunuzlakonuşunuz.

Doktorunuzadanışmadanreçetesizilaçlarveyailaçbenzeriürünleralmayınız.Sizereçete

yazan her doktoraHYTRIN ®

almakta olduğunuzu söyleyiniz.

Yüksekkanbasıncıyadaprostatbüyümesiiçinalfa-blokörtedavisialanbazıhastalardahızlı

oturmayadakalkmasırasındaoluşandüşükkanbasıncınınyarattığıbaşdönmesiyadadenge

bozukluğugörülebilir.Bazıhastalardabusemptomlar,alfa-blokörlerlebirlikteerektilişlev

bozukluğu(impotens)içindeilaçkullanılırsagörülür.Busemptomlarıngörülmeihtimalini

azaltmakiçinerektilişlevbozukluğuiçinilaçkullanımınabaşlanmadanöncealfa-blokörün

günlük dozunun düzenliolarak alınıyorolmasıgerekir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. HYTRIN ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

HYTRIN ® ’in dozu hastanın bireyselyanıtınagöreayarlanmalıdır.

Başlangıç Dozu

Tümhastalariçinönerilenbaşlangıçdozu,yatarkenalınan1mg’dır.Budozaşılmamalıdır.

Şiddetlitansiyondüşmesiolasılığınıenazaindirmekiçinbubaşlangıçdozuygulamarejimine

kesinlikleuyulmalıdır.

SonrakiDozlar

SelimProstat Hiperplazisi (SPH)

SPH’lihastalardaarzuedilenklinikyanıtınsağlanmasıiçindozyavaşyavaşartırılabilir.

Genelolarakönerilendozaralığı,gündebirdefauygulanan5ile10mg’dır.Belirtilerde

iyileşmeterazosinhidroklorüriletedaviyebaşlandıktansonrakiikihaftagibierkenbirsürede

saptanır.Akışhızındaiyileşmelerbirazdahasonragörülebilir.EğerHYTRIN ®

uygulamasına

birkaçgünyadadahauzunsüreylearaverilirse,tedaviyebaşlangıçdozuygulamarejimi

kullanılarak başlanmalıdır.

Hipertansiyon

İstenilenkanbasıncıyanıtınıeldeetmekiçindozyavaşyavaşartırılabilir.Genelolarak

önerilendozgünde1kezverilen1ile5mgarasındadır.EğerHYTRIN ®

uygulamasınabirkaç

günyadadahauzunsüreylearaverilirsetedaviyebaşlangıçdozuygulamarejimikullanılarak

başlanmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

- HYTRIN ®

sadeceağızdan kullanımiçindir.

- HYTRIN ®

tabletleri bir bardak su ileyutunuz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardagüvenilirlikveetkinliğine dair herhangibir veriyoktur.

Yaşlılardakullanımı

Yaşlılardayapılanfarmakokinetikçalışmalar,tavsiyeedilendozrejimindedeğişiklik

yapılmasınagerek olmadığınıgöstermiştir.

Özel kullanımdurumları:

Farmakokinetikçalışmalar,böbrekyetmezliğiolanhastalardakullanımsırasındatavsiye

edilen dozrejimindedeğişiklikyapılmasınagerekolmadığınıgöstermiştir.

Kendinizi dahaiyi hissetsenizbiledoktorunuzla konuşmadan HYTRIN ®

almayı kesmeyin.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

EğerHYTRIN ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla HYTRIN ®

kullandıysanız:

Kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızderhalbir doktor veya eczacı ilekonuşunuz.

HYTRIN ® ’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

HYTRIN ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,HYTRIN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkileri olabilir.

HYTRIN ® ’in kullanılması sonucundaaşağıda belirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Aşağıdakilerdenbiriolursa,HYTRIN ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-solunum güçlüğü,

-anjioödem (yüzveboğazdaşişmeye(ödem) nedenolan aşırı duyarlılık),

-anaflaksi (şiddetli alerjik reaksiyon)

Bunlarçok ciddiyan etkilerdir.

Eğerbuyanetkisizdemevcutise,sizinHYTRIN ® ’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

-Başdönmesi,sersemlikveyabayılma(HYTRIN ®

tabletilkkezalındığındaveyadaha

yüksekdozdakitabletlerebaşlandığındabazıkişilerdebaşdönmesi,sersemlikveya

bayılmameydanagelebilir.Yatarkenveyaotururkenbirdenayağakalkıldığındadabu

etkilerortayaçıkabilir.Böylebirdurumda,kendinizidahaiyihissedenekadaryatmalı,bu

etkilerintekrarlamasınıönlemekiçinöncebirkaçdakikaoturduktansonraayağa

kalkmalısınız. Tabletlerealıştıktan sonrabu etkilergenelliklekaybolmaktadır),

-Güçsüzlük, kalp atımındahızlanmaveyadüzensizlik,

-Baş dönmesi,

-Görme bulanıklığı,

-Sırt ağrısı,

-Baş ağrısı,

-Kilo artışı,

-Kol vebacaklardaağrı,

-Cinsel dürtü azalması,

-Depresyon,

-Sinirlilik,

-Karıncalanma,

-İktidarsızlık

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

-Kendinikötü hissetme, şişme, uyku hali,

-Burun tıkanıklığı,

BunlarHYTRIN ® ’in hafifyan etkileridir.

Bunlaraekolarakaşağıdakiyanetkilerdebildirilmiştiramabunlarınnedenimutlaka

HYTRIN ®

tablet olmayabilir:

-Ateş

-Boyun,göğüs, omuzveyakarın ağrısı,

-Deridekızarıklık,

-Kabızlık,

-İshal,

-Kusma,

-Gaz,

-Hazımsızlık,

-Ağızkuruluğu,

-Gut,

-Eklemlerdeağrı,

-Endişe hali,

-Uyumagüçlüğü,

-Bronşit,

-Grip ve soğukalgınlığı belirtileri,

-Boğazdaşişme veanjin,

-Burun kanaması,

-Kaşıntı/döküntü,

-El veayaklardaşişme,

-Konjonktivit(gözkapağının içyüzeyinin iltihaplanması),

-Gözlerdekızarıklık,

-Sulanma,

-Batma,

-Kulaklardaçınlamayadauğultu,

-Sık idraragitme/idrar kaçırmaveidraryolu enfeksiyonu,

-Kanın pıhtılaşmasüresinde uzama,

-Uzun süreliereksiyon (sertleşme)

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. HYTRIN ® ’in saklanması

HYTRIN ® ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra HYTRIN ® ’i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

AbbottLaboratuarlarıİth.İhr. veTic.Ltd. Şti.

SarayMah., Dr AdnanBüyükdenizCad.,

No.2 Kelif Plaza, Kat 12-20,

34768 Ümraniye–İstanbul

Tel :0216 636 06 00

Faks:0216 425 09 69

Üretimyeri:

AbbVieS.R.L. Campoverdedi Aprilia (LT)İtalya

Bu kullanma talimatı ././. tarihindeonaylanmıştır.